Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Główny Inspektorat Weterynarii września 2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Główny Inspektorat Weterynarii września 2014 r."— Zapis prezentacji:

1 Główny Inspektorat Weterynarii 10-12 września 2014 r.
Wpływ konstrukcji i wyposażenia rzeźni na obsługę zwierząt przed ubojem Główny Inspektorat Weterynarii 10-12 września 2014 r.

2 Sposób postępowania ze zwierzętami od czasu przyjazdu do rzeźni do momentu ogłuszenia można uznać za jeden z bardziej stresujących momentów. Ryzyko doświadczenia bólu lub stresu jest bardzo wysokie. Właściwe zaprojektowanie miejsca wyładunku, magazynów żywca oraz urządzeń do unieruchamiania zwierząt może zminimalizować to ryzyko. Ponadto, właściwe zaprojektowanie pomieszczeń ułatwia pracę obsłudze i pozytywnie wpływa na ich zachowanie w stosunku do zwierząt.

3 Właściwe zaprojektowanie pomieszczeń
stworzenie właściwych warunków zapewniających zwierzętom komfort; umożliwienie takiego obchodzenie się ze zwierzętami aby unikać niepotrzebnego strachu i bólu; umożliwienie obserwacji zwierząt, w szczególności wykrycie nieprawidłowości mogących powodować cierpienie; zapewnienie bezpieczeństwa personelu co jednocześnie wpływa na właściwe traktowanie zwierząt.

4 Właściwe zaprojektowanie pomieszczeń
Projekt pomieszczeń i wyposażenia jest warunkiem dobrego wykonania urządzeń stosowane do uboju zwierząt. Aneks II rozporządzenia Rady 1099/2009 określa wymagania dla rozplanowania rzeźni.   Inne wskazania dotyczące konstrukcji rzeźni, które należy brać pod uwagę to: Rozporządzenie 853/2004 ustanawiające zasady higieny dla żywności pochodzenia zwierzęcego; Standardy OIE dotyczące uboju zwierząt Podmiot powinien zapewnić, że układ i konstrukcja rzeźni oraz jej wyposażenia są zgodne z przepisami rozporządzenia 1099/2009.

5 Właściwe zaprojektowanie pomieszczeń
Biorąc pod uwagę postęp naukowy i techniczny, Załącznik II określający rozplanowanie, budowa i wyposażenie rzeźni może zostać zmieniony (Art 14(3b)). Do dnia 8 grudnia 2019 r. art. 14 ust. 1 ma zastosowanie jedynie do nowych rzeźni lub do każdego nowego rozplanowania, nowych konstrukcji lub nowego wyposażenia objętych przepisami określonymi w załączniku II, które nie zostały oddane do użytku przed dniem 1 stycznia 2013 r. (Art. 29(1)).

6 Miejsce wyładunku Konstrukcja miejsca wyładunku nie jest szczegółowo opisana w rozporządzeniu 1099/2009. Wymagania znajdują się w rozporządzeniu 1/2005.

7 Miejsce wyładunku Miejsce do rozładunku powinno być zaprojektowane tak aby możliwy był bezpieczny rozładunek z każdego rodzaju środka transportu. Wysokość powinna być regulowana tak aby nachylenie rampy pojazdu było odpowiednie dla zwierząt.

8 Miejsce wyładunku Zwierzęta gospodarskie posiadają środek ciężkości na wysokości stawu barkowego; dlatego schodzenie po stromych powierzchniach jest trudne, gdyż naturalnie muszą zwolnić aby uniknąć upadku. Podobnie wchodzenie jest dla zwierząt wyzwaniem, ponieważ wymaga zwolnienia kroku i może wymagać popędzania zwierząt przez obsługę. Aby tego uniknąć system powinien być zaprojektowany tak, aby zwierzęta poruszały się po powierzchni płaskiej lub o niewielkim nachyleniu. Nachylenie nie powinno być większe niż 10° (17,6%)

9 Miejsce wyładunku Rampy powinny być wyposażone w boczne osłony tak, aby zabezpieczyć zwierzęta przed upadkiem. Stałe bariery zarówno zmniejszają ryzyko zranienia, jak i powodują, że zwierzęta nie są rozpraszane przez czynniki z otoczenia. Podczas rozładunku powinno być zapewnione właściwe oświetlenie; ułatwia to poruszanie się zwierząt i wejście do magazynu żywca.

10 Przepędzanie zwierząt
Drogi przepędowe powinny być zaprojektowane tak, aby wspomagać ruch zwierząt we właściwym kierunku, tj. tak, aby obsługa zwierząt powodowała jak najmniejszy stres, ryzyko zranienia lub konieczności użycia przymusu. Sam układ drogi ma wpływ na dobrostan zwierząt. Przemieszczanie zwierząt będzie łatwiejsze i mniej stresujące dla zwierząt, jeśli: podłoga nie będzie śliska, droga będzie pozbawiona przeszkód, Hałas zostanie ograniczony. Zagrody, przejścia i korytarze są zaprojektowane i zbudowane w sposób umożliwiający zwierzętom swobodne poruszanie się w wymaganym kierunku zgodnie z właściwymi im cechami zachowania oraz bez zakłóceń;

11 Magazyn żywca Podmiot powinien przygotować dobre warunki na przyjęcie zwierząt. Rozporządzenie 1099/2009 zawiera przepisy dotyczące dobrostanu zwierząt dotyczących magazynu żywca.

12 Magazyn żywca na wolnym powietrzu
W przypadku, gdy nie ma naturalnego schronienia lub miejsc zacienionych muszą być zapewnione właściwe udogodnienia dla ochrony zwierząt przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Podobnie, jeśli nie ma naturalnych zbiorników wody muszą być zapewnione poidła.

13 Magazyn żywca Konstrukcja zagród musi być właściwa dla gatunku i kategorii zwierząt. Dla niektórych gatunków zagrody muszą się różnić w zależności od wieku czy stanu fizjologicznego, które determinują wielkość zwierzęcia i jego zachowanie. Wymiary muszą być dostosowane do wielkości zwierząt, nie tylko w zakresie powierzchni lecz np. wysokości umieszczenia poideł.

14 Magazyn żywca Magazyny żywca muszą być skonstruowane tak, aby minimalizować ryzyko zranienia. Podłoga musi być zbudowana i utrzymywania w takim stanie aby minimalizować ryzyko poślizgnięcia się, upadku lub zranienia nogi. Należy zapewnić właściwe zagęszczenie w każdym kojcu. Dla każdej zagrody należy określić maksymalne zagęszczenie tak, aby każde zwierzę miało odpowiednią powierzchnię pozwalającą mu położyć się, i wstać oraz z wyłączeniem bydła w indywidualnych boksach, obrócić się.

15 Urządzenia do pojenia Czysta woda powinna być stale dostępna.
System dostarczania wody powinien być zaprojektowany i utrzymany w stanie pozwalającym na uniknięcie zranienia lub ograniczających możliwość poruszania się zwierząt. Aby zapewnić dostępność wody, poidła powinny być odpowiednie do gatunku i wieku zwierząt przetrzymywanych w magazynie żywca.

16 System wentylacji Magazyn żywca powinien być wyposażony w system wentylacji tak, aby zapewnić zwierzętom odpowiedni poziom dobrostanu. Także używając magazynów żywca na wolnym powietrzu należy brać pod uwagę warunki pogodowe. Projektując system wentylacji należy brać pod uwagę zakres spodziewanych warunków pogodowych. W przypadku użycia mechanicznego systemu wentylacji musi być zapewniony zarówno system zapasowy jak i system alarmowy ostrzegający o tym, że system wentylacji jest niesprawny.

17 Kontrola i oznakowanie
Wszystkie pomieszczenia powinny być zbudowane tak aby umożliwiać regularne kontrole kondycji i stanu zdrowia zwierząt W magazynie żywca. Na każdym kojcu powinna znajdować się łatwo zauważalna informacja o dacie i godzinie przyjazdu zwierząt oraz o maksymalnej liczbie zwierząt, jaka może znajdować się w danym kojcu.

18 Rozładunek i przetrzymywanie zwierząt w kontenerach
Kontenery powinny być: utrzymywane w dobrym stanie, obsługiwane ostrożnie ładowane i wyładowywane mechanicznie w pozycji horyzontalnej. Konstrukcja pomieszczeń powinna umożliwiać poruszanie się wózków widłowych (lub podobnych urządzeń).   Jeśli kontenery są ustawiane jedne na drugich muszą być zapewnione urządzenia stabilizujące kontenery oraz zapewniające, że wentylacja nie jest utrudniona.

19 Urządzenia do unieruchamiania
Unieruchamianie oznacza zastosowanie wobec zwierzęcia jakiejkolwiek procedury służącej ograniczeniu jego ruchów, oszczędzającej niepotrzebnego bólu, strachu lub pobudzenia, w celu ułatwienia skutecznego ogłuszenia i uśmiercenia. Nowoczesne urządzenia do unieruchamiania stają się coraz bardziej złożone i wymagają odpowiedniej wiedzy dotyczącej ich użycia. Nie można nabywać urządzeń do unieruchamiania jeśli nie są zaopatrzone we właściwa instrukcję dotycząca użytkowania.

20 Zabronione metody unieruchamiania
Rozporządzenie Rady 1099/2009 zabrania stosowania następujących metod unieruchamiania: a) podwieszanie lub podciąganie przytomnych zwierząt; b) mechaniczne unieruchamianie za pomocą zacisków lub wiązanie nóg lub śródstopi zwierząt; c) przecinanie rdzenia kręgowego, na przykład za pomocą noża lub sztyletu; d) stosowanie w celu unieruchomienia zwierzęcia prądu elektrycznego, który go nie ogłusza ani nie uśmierca w warunkach kontrolowanych, a szczególnie stosowanie prądu elektrycznego, który nie przepływa przez mózg. Punkty a) i b) nie mają zastosowania do pęt używanych w stosunku do drobiu.

21 Konstrukcja urządzeń do unieruchamiania
Właściwa konstrukcja urządzeń pomaga: a) optymalizować ogłuszanie lub uśmiercanie; b) zapobiegać okaleczeniom lub urazom zwierząt; c) minimalizować próby uwolnienia się i wydawanie przez zwierzęta odgłosów podczas unieruchamiania; d) minimalizować czas unieruchomienia. Urządzenia do ogłuszania zapobiegają obróceniu się lub upadkowi zwierzęcia w urządzeniu, co pozwala na prawidłowe ustawienie sprzętu do ogłuszania.

22 Konstrukcja urządzeń do unieruchamiania
W przypadku bydła, boksy do unieruchamiania używane razem z pneumatycznym urządzeniem z zablokowanym bolcem powinny być wyposażone w urządzenia ograniczające ruchy ruchy głowy zwierzęcia w poziomie i pionie.

23 Utrzymanie urządzeń w rzeźni
Pomieszczenia i urządzenia muszą być regularnie konserwowane a dane dotyczące konserwacji powinny być przechowywane co najmniej 1 rok. Aby zapewnić ochronę zwierząt przed zranieniem podmiot musi prowadzić regularne kontrole pomieszczeń w celu zapewnienia: usunięcia zniszczeń i zagrożeń np. ostrych metalowych części; utrzymania podłogi w dobrym stanie (brak zniszczeń, dziur oraz nie śliska powierzchnia); prawidłowego funkcjonowania urządzeń tak aby redukować przestoje i zapewnić prawidłowe ogłuszenie.

24 Wnioski Zapewnienie wysokiego poziomu dobrostanu podczas okresu poprzedzającego ubój jest ściśle związane z konstrukcją rzeźni i jej wyposażanie. Wysokie standardy dobrostanu zwierząt w rzeźni mogą być zabezpieczone poprzez użycie pomieszczeń i sprzętu oraz zastosowaniu procedur, które redukują ryzyko wystąpienia zagrożenia. Konieczna jest regularna ocena pomieszczeń i sprzętów aby zagwarantować dobrostan zwierząt.

25 cdn.


Pobierz ppt "Główny Inspektorat Weterynarii września 2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google