Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wsparcie w zakresie planowania rozwoju zawodowego z udziałem urzędu pracy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wsparcie w zakresie planowania rozwoju zawodowego z udziałem urzędu pracy."— Zapis prezentacji:

1 Wsparcie w zakresie planowania rozwoju zawodowego z udziałem urzędu pracy.

2 Plan prezentacji: 1.Rozwój zawodowy na przykładzie szkoleń 2.OTK w Skarżysku 3.e-poradnictwo 4.Struktura PUP (CAZ LIPIK umiejscowienie rozwoju zawodowego...)

3 Człowiek dorosły mimo postępującego procesu starzenia się, przez całe życie dysponuje znacznym potencjałem rozwoju i możliwościami uczenia się. Najszybciej i najsprawniej dorośli przyswajają to, co jest związane z ich celowym działaniem, a przede wszystkim z pracą zawodową. Warunkiem rozwoju jest nieustanna aktywność umysłowa. Jednym z kluczowych zadań i zarazem wielkim wyzwaniem stojącym przez publicznymi służbami zatrudnienia jest aktywne wspieranie osób pozostających bez pracy w ich rozwoju zawodowym. Z tej perspektywy urzędy pracy odgrywają kluczową rolę w urzeczywistnianiu planów zawodowych swoich klientów. W tym zakresie mogą wspierać osoby bezrobotne i poszukujące pracy podnoszące kwalifikacje, dokonujące reorientacji zawodowej lub takie, w przypadku których deficyty wyniesione z edukacji w systemie szkolnym wymagają kompensacji. W procesie rozwoju zawodowego wspieranym przez urzędy pracy kluczową rolę odgrywa ścisła współpraca z pracodawcami.

4 W 2012r. z różnych form usług szkoleniowych Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej skorzystało łącznie 287 osób (o 68 więcej niż przed rokiem). Klienci urzędu skorzystali w ramach tej usługi z następujących form: USŁUGI SZKOLENIOWE Szkolenia zawodowe 189 osób Finansowanie kosztów egzaminów, licencji 2 osoby Studia podyplomowe 5 osób Szkolenia w Klubie pracy 91 osób

5

6 Od 2011r. Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej realizuje szkolenia grupowe we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. W ramach tej współpracy wspólni klienci PUP i MOPS uczestniczący w projekcie,,Nowe szanse w MOPS” mogli uzyskać nowe kwalifikacje na szkoleniach z zakresu handlu, gastronomii, kosmetyki, usług opiekuńczych, prac sekretarskich i biurowych, obsługi maszyn do robót budowlanych i ziemnych oraz wózków jezdniowych. W ciągu 2 lat przeszkoliliśmy łącznie 83 osoby.

7 W 2012 r. Powiatowy Urząd Pracy sfinansował koszty egzaminów 2 osobom bezrobotnym. Osoby te otrzymała pozytywny wynik egzaminu, a 1 podjęła zatrudnienie. W 2012 r. Powiatowy Urząd Pracy sfinansował studia podyplomowe 5 osobom bezrobotnym, spośród których dwie osoby podjęły zatrudnienie w trakcie trwania studiów. Łącznie na realizację usług szkoleniowych w 2012 r. Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej przeznaczył kwotę 350,7 tys. zł. Efektywność zatrudnieniowa zrealizowanych usług szkoleniowych w 2012 r. wyniosła 68,8%. Tak wysoki poziom efektywności zatrudnieniowej w obszarze usług szkoleniowych udało się zrealizować dzięki położeniu akcentu na szkolenia wskazane przez osobę, współpracę z pracodawcami i bieżące monitorowanie aktywności zawodowej absolwentów szkoleń.

8 W dniu 13.03.2013 r. Powiatowy Urząd Pracy podpisał umowę współpracy w realizacji programu przygotowania zawodowego dorosłych w formie praktycznej nauki zawodu z firmą BUMAR Amunicja S.A, a także z Akademią Przedsiębiorczości Sp. z o. o. ze Starachowic - odpowiedzialną za realizację teoretycznej części wspomnianego programu. Praktyczna nauka zawodu dorosłych to forma przygotowania zawodowego dorosłych umożliwiająca uzyskanie tytułu zawodowego lub tytułu czeladnika. W ramach przygotowania zawodowego osoby bezrobotne od dn. 20.03.2013 r. do dn. 31.03.2014 r. zdobywają kwalifikacje w zawodach operatora obrabiarek skrawających (12 osób) oraz mechanika - montera maszyn i urządzeń (19 osób). Zajęcia kształcenia teoretycznego odbywają się w wymiarze 416 godzin, a zajęcia praktyczne w wymiarze 1664 godzin. Po zakończeniu realizacji programu przygotowania skierowane osoby zostaną zatrudnione na okres 6 miesięcy, a te które zdadzą z wynikiem pozytywnym egzamin przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną zostaną zatrudnione na czas nieokreślony.

9 Doradcy zawodowi promując usługi PUP nawiązują współpracę nie tylko z pracodawcami, ale również ze szkołami, kładąc nacisk na rozwijanie świadomości szans i możliwości oferowanych przez szkoły, zawody i miejsca pracy przy uwzględnieniu wymagań, jakie stawiają przed kandydatami. Do działań skierowanych głównie do uczniów należy m.in. inicjowanie i koordynowanie działań w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.

10 Ogólnopolski Tydzień Kariery 5-11.10.2009 r. 18-24.10.2010 r. „Wspomaganie drogi każdego obywatela do edukacji, zawodu, pracy i kariery” 17-23.10.2011 r. „Poradnictwo Kariery dla każdego ucznia!” 15-21.10.2012 r. „Praca: zawód czy kompetencje?”

11 5-11.10.2009 r. Każdego dnia w tygodniu kariery spotkania z zainteresowanymi osobami były organizowane w innej gminie: 05.10.2009 r. w Suchedniowie – Gimnazjum im. Stanisława Staszica ul. Szarych Szeregów 6, 06.10.2009 r. w Bliżynie - Gminny Ośrodek Kultury ul. Staszica 16b, 07.10.2009 r. w Łącznej - Sala OSP Kamionki 60, 08.10.2009 r. w Skarżysku Kościelnym - Sala Konferencyjna Urzędu Gminy ul. Kościelna 2a. Ostatnie spotkanie odbyło się w dniu 9 października 2009 r. w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Słowackiego 25.

12 5-11.10.2009 r. Cel spotkań: 1.Orientacja zawodowa i poradnictwo dla młodzieży w planowaniu dalszej edukacji, wyboru zawodu oraz odpowiedniej pracy, a także wsparcie osób dorosłych poprzez wskazanie nowych rozwiązań w planowaniu kariery zawodowej. 2.Usługi oferowane przez PUP, ze szczególnym uwzględnieniem poradnictwa zawodowego (konieczność podnoszenia kwalifikacji przez całe życie - kursy, szkolenia, przekwalifikowanie - zmiana zawodu, rozpoczęcie działalności gospodarczej. 3. Zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiecie skarżyskim. Zawody przyszłości. 4. Informacja nt. szkolnictwa w powiecie skarżyskim. 5. Wyświetlenie filmów szkoleniowych w zależności od potrzeb: - “Planowanie kariery, czyli jak wybrać zawód” - “Mowa ciała” - “Poczucie własnej wartości”

13 5-11.10.2009 r.

14 Cała akcja zakończyła się 9 października spotkaniem w Miejskim Centrum Kultury, gdzie doradcy zawodowi z Powiatowego Urzędu Pracy, Ochotniczego Hufca Pracy, Centrum Kształcenia Praktycznego, Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, Klubów Integracji Społecznej, Centrum Integracji Społecznej i Punktu Doradztwa i Wsparcia Zawodowego Osób Niepełnosprawnych pomagali młodzieży ze skarżyskich szkół ponadgimnazjalnych w podjęciu odpowiedniej decyzji pomagali.

15 18-24.10.2010 r. „Wspomaganie drogi każdego obywatela do edukacji, zawodu, pracy i kariery”. W zależności od wcześniej rozpoznanych potrzeb uczestników, przeprowadzono następujące zajęcia dla młodzieży gimnazjalnej i uczniów szkół średnich: 1.„Przez autoanalizę do decyzji zawodowej” (18.10.2010 r./ Skarżysko – Kam.) 2.„Kariera – świadomy wybór” (18.10.2010 r./ Bliżyn) 3.„Zainteresowania kluczem do sukcesu” (20.10.2010 r./ Skarżysko Kościelne) 4.„Od motywacji do sukcesu zawodowego” (22.10.2010 r./ Skarżysko – Kam.) 5.„Planowanie kariery” (22.10.2010 r./ Suchedniów)

16 18-24.10.2010 r. „Wspomaganie drogi każdego obywatela do edukacji, zawodu, pracy i kariery”. W ramach OTK 2010, Powiatowy Urząd Pracy zorganizował zajęcia informacyjno – doradcze dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego (19.10.2010 r./ Skarżysko - Kamienna). Na spotkanie zaproszono przedstawicieli Wyższej Szkoły Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach. Licealiści – oprócz konsultacji z doradcami zawodowymi PUP, mieli możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną szkoły.

17 18-24.10.2010 r. „Wspomaganie drogi każdego obywatela do edukacji, zawodu, pracy i kariery”.

18 17-23.10.2011 r. „Poradnictwo Kariery dla każdego ucznia!” Podczas trwania OTK 2011, przeprowadzono następujące zajęcia: 1.Spotkanie dla uczniów gimnazjum „Planowanie kariery” (17.10.2011 r. Suchedniów). 2.Wykład/ pogadanka dla uczniów gimnazjum „Zidentyfikowane predyspozycje zawodowe kluczem do sukcesu” (18.10.2011 r. Skarżysko-Kam.). 3.Zajęcia informacyjno – doradcze/ warsztaty dla uczniów gimnazjum „Moje zainteresowania, uzdolnienia i umiejętności jako element ułatwiający wybór zawodu” (18.10.2011 r. Bliżyn). 4.Zajęcia informacyjno – doradcze dla uczniów szkół średnich „Jak wzbogacić swoje życie – praca nad poczuciem własnej wartości” (20.10.2011 Skarżysko-Kam.). 5.Spotkanie dla uczniów gimnazjum – warsztaty „Określenie preferencji, predyspozycji i zainteresowań zawodowych przy wyborze kierunku dalszego kształcenia zawodowego” (20.10.2011 r. Skarżysko Kościelne). 6.Spotkanie dla uczniów gimnazjum/ warsztaty „Kariera – mój świadomy wybór” (21.10.2011 r. Łączna/ Kamionki) 7.Zajęcia praktyczne/warsztaty dla uczniów szkół średnich „Rola prawidłowej komunikacji interpersonalnej w rozumieniu siebie” (21.10.2011 r. Skarżysko-Kam.).

19 17-23.10.2011 r. „Poradnictwo Kariery dla każdego ucznia!”

20 15-21.10.2012 r. „Praca: zawód czy kompetencje?” Powiatowy Urząd Pracy realizował OTK 2012 wraz z następującymi partnerami:  Starostwem Skarżyskim;  Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną w Skarżysku-Kamiennej;  Gimnazjum Nr 2 im. Powstańców Warszawy w Skarżysku-Kamiennej;  Gimnazjum Nr 3 im. Gen. Antoniego Hedy-Szarego w Skarżysku-Kamiennej;  Prywatnym Zespołem Szkół w Skarżysku-Kamiennej;  Zespołem Szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej;  Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” w Skarżysku-Kamiennej.

21 15-21.10.2012 r. „Praca: zawód czy kompetencje?” W dniach 15 - 21 października 2012 roku, zorganizowaliśmy szereg spotkań, podczas których doradcy zawodowi oraz liderzy klubu pracy udzielali uczniom wsparcia w zakresie:  podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych,  planowania przyszłości zawodowej,  rozwijania świadomości własnych uzdolnień, predyspozycji i kompetencji,  poruszania się po świecie zawodów,  nabywania umiejętności aktywnego poszukiwania pracy,  pozyskiwania informacji o lokalnym rynku pracy,  autoprezentacji i komunikacji interpersonalnej.

22 15-21.10.2012 r. „Praca: zawód czy kompetencje?”

23 Efekt działań w ramach OTK 2012 było: 1. Objęcie doradztwem grupowym ponad 200 uczniów z 3 gimnazjów i 2 szkół ponadgimnazjalnych powiatu skarżyskiego, 2. Objęcie konsultacjami indywidualnymi w zakresie doradztwa zawodowego – około 50 osób.

24 Przedsiębiorczość Młodych w Powiecie Skarżyskim 5 - 6 październik 2011 roku Projekt jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Gospodarki CEL Promocja przedsiębiorczości i postaw kreatywnych wśród uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Skarżyskiego.

25 Przedsiębiorczość Młodych w Powiecie Skarżyskim 5 - 6 październik 2011 roku Projekt jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Gospodarki 1.Organizacja 5 panelowych spotkań, dotyczących różnych aspektów przedsiębiorczości z przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu oraz z dziedziny finansów. 2.Spotkania z przedstawicielami firm i instytucji zajmujących się pozyskiwaniem dotacji europejskich, szkoleniem pracowników czy finansowaniem działalności gospodarczej. 3.Spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem w celu odkrycia własnych cech przedsiębiorczych. 4.Prezentacje osób prowadzących działalność gospodarczą, które dzięki uzyskanej dotacji z Funduszy Europejskich, z Funduszu Pracy lub z innych zewnętrznych źródeł finansowania rozpoczęły działalność gospodarczą. 5.Organizacja „Gry Miejskiej” polegającej na zbieraniu informacji przez uczniów nt. własnego biznesu. 6.Organizacja wystawy fotograficznej firm, które otrzymały wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności z Funduszy Europejskich, z Funduszu Pracy. 7.Kampania informacyjno – promocyjna Europejskiego Tygodnia MŚP 2011.

26 Przedsiębiorczość Młodych w Powiecie Skarżyskim 5 - 6 październik 2011 roku Projekt jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Gospodarki TEMATY PANELI DYSKUSYJNYCH 1.„Start do własnego biznesu – krok po kroku” (prezentacja podstawowych informacji nt. obowiązków formalno – prawnych związanych z założeniem działalności gospodarczej). 2.„Moje marzenie – mój biznes” (spotkanie z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą dzięki wsparciu finansowemu ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Pracy). 3.„Biznes z pasją” (spotkanie ze znanymi lokalnymi przedsiębiorcami). 4.„Ścieżka kariery zawodowej – praca na etacie czy samozatrudnienie” (prezentacja porównująca wady i zalety, wskazująca zagrożenia i ewentualne ryzyko). 5.„Wolontariat – czy można zdobyć kompetencje zawodowe przez doświadczenie”. 6.„Marketing w biznesie” (biznes plan, analiza rynku, poszukiwanie finansowania, reklama). 7.„Negocjacje w biznesie”.

27 „Przejrzysty Biznes” maj – grudzień 2013 rok Założenia:  opracowanie szczegółowej mapy zagrożeń dla funkcjonowania bezpiecznego biznesu na terenie powiatu skarżyskiego,  przeprowadzenie konsultacji społecznych w poszczególnych gminach powiatu,  poprawa bezpieczeństwa na targowiskach miejskich,  organizacja szkoleń dla przedsiębiorców, ale także osób chcących rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej,  wyedukowanie obywateli jak nie stać się ofiarą oszustw i jak chronić się przed wyłudzeniami,  zwrócenie uwagi młodzieży na możliwość prowadzenia własnego biznesu bez konieczności migracji za pracą.

28 „Przejrzysty Biznes” maj – grudzień 2013 rok Instytucje zaangażowane w realizację projektu: Starostwo Powiatowe, Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej, Komenda Powiatowa Policji w Skarżysku-Kamiennej, Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Skarżysku-Kamiennej, Powiatowy Inspektorat Weterynarii, Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, kupcy, rzemieślnicy, Straż Miejska, dyrektorzy szkół, Rzecznik Praw Konsumenta, ośrodki naukowe, harcerze, mieszkańcy powiatu.

29 W kontekście konieczności kształcenia się przez całe życie, współpracujemy z MOPS/GOPS w celu udzielenie wsparcia osobom zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Od 2011 r. doradcy zawodowi realizowali usługę poradnictwa zawodowego (porady indywidualne oraz warsztaty grupowe) w ramach projektu „Nowe Szanse w MOPS”.

30 „Nowe Szanse w MOPS” – CEL: Wzbudzenie motywacji do: planowania przyszłości zawodowej, podtrzymywania więzi z rynkiem pracy. Wskazanie możliwości działania. Poinformowanie o: możliwościach szkolenia i kształcenia się, celowości zmiany, uzupełnienia, podwyższania kwalifikacji itp., Wzmocnienie poznania samego siebie. Uświadomienie konieczności wzięcia odpowiedzialności za siebie i swoje życie.

31 Angażujemy się w działania wspierające zewnętrzne firmy oraz instytucje rynku pracy organizujące kursy przeznaczone dla osób pozostających bez pracy. W bogatej ofercie prywatnych firm są między innymi szkolenia z zakresu spawalnictwa, kursy dla pracowników ochrony, kursy komputerowe, gastronomiczne, obsługi maszyn i urządzeń budowlanych, z zakresu handlu w tym obsługi kas fiskalnych, księgowości, obsługi sekretariatu, opiekunów środowiskowych i osób starszych. Szkolenia te są w większości adresowane do osób bezrobotnych, które znalazły się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, zwłaszcza długotrwale bezrobotnych, powyżej 45 roku życia i kobiet. Zaangażowanie w realizację zewnętrznych projektów doradczo-szkoleniowych

32

33 W Centrum Aktywizacji Zawodowej klientom pomaga: 9 pośredników pracy, 6 doradców zawodowych, 3 specjalistów ds. rozwoju zawodowego.

34 W Lokalnych Punktach Konsultacyjno-Informacyjnych w gminach Bliżyn, Suchedniów, Skarżysko Kościelne pracuje: 7 pośredników pracy oraz 3 doradców zawodowych.

35 Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku – Kamiennej mając na względzie dobro i komfort klientów, wychodzi z ofertą usługi doradczej na odległość – np. poprzez kontakt e – mailowy.

36 To możliwość uzyskania konsultacji u doradcy zawodowego poprzez Internet w sytuacji gdy klient potrzebuje:  pomocy w rozwiązaniu problemu dotyczącego podjęcia decyzji zawodowej związanej np. z wyborem zawodu, przekwalifikowaniem, uzupełnieniem lub podwyższeniem posiadanych kwalifikacji zawodowych, poszukiwaniem pracy, planowaniem własnej ścieżki kariery zawodowej;  wsparcia dotyczącego sposobów poszukiwania pracy, pisania CV i listu motywacyjnego, przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą;  informacji o zawodach, szkołach i instytucjach szkoleniowych.

37 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wsparcie w zakresie planowania rozwoju zawodowego z udziałem urzędu pracy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google