Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CZAS PRESENT SIMPLE. ZASTOSOWANIE Czasu present simple u ż ywamy: do mówienia o faktach, które s ą obiektywnie prawdziwe np. Victoria doesn’t live in.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CZAS PRESENT SIMPLE. ZASTOSOWANIE Czasu present simple u ż ywamy: do mówienia o faktach, które s ą obiektywnie prawdziwe np. Victoria doesn’t live in."— Zapis prezentacji:

1 CZAS PRESENT SIMPLE

2 ZASTOSOWANIE Czasu present simple u ż ywamy: do mówienia o faktach, które s ą obiektywnie prawdziwe np. Victoria doesn’t live in Poland. She lives in England. do mówienia o czynno ś ciach i zdarzeniach powtarzaj ą cych si ę np. I do my homework every day. ogólne opinie i s ą dy programy, plany, rozkłady jazdy wyra ż anie upodoba ń np. I like drinking coffee on Saturday morning. I listen to music every evening. /Ja słucham muzyki ka ż dego wieczoru/

3 SKŁADNIA ZDA Ń ZDANIA OZNAJMUJ Ą CE: Podmiot + czasownik (z ko ń cówk ą –es lub-s tylko w 3 os. l. poj.) + czas np. always, every day ZDANIA PYTAJ Ą CE: Do/Does (does tylko w 3 os. L. poj.) + podmiot + czasownik nieodmieniony + czas np. always, every day ZDANIA PRZECZ Ą CE: Podmiot + do/does + not + czasownik + czas np. always, every day PRZYKŁAD: Martha watches TV every evening. /Marta ogl ą da telewizj ę ka ż dego wieczoru./ Does Martha watch TV every evening? /Czy Marta ogl ą da telewizj ę ka ż dego wieczoru./ Martha does not watch TV every evening. /Marta nie ogl ą da telewizji ka ż dego wieczoru./ UWAGA!!!!!! W pytaniach i przeczeniach czasownik jest nieodmieniony, gdy ż to operator does przejmuje ko ń cówk ę –es. Bez niej operator to do.

4 I You like apples. She He It likes We You They like Do I You like apples. Does She He It Do We You They KRÓTKIE ZDANIA OZNAJMUJ Ą CE PYTAJ Ą CE PRZECZ Ą CE I You Do not (don’t) like apples She He It Does not (doesn’t) We You They Do not (don’t) Yes. I/You/We/They /She/He/It do does No.I/You/We/They /She/He/It don’t Doesn’t KRÓTKIE ODPOWIEDZI

5 KO Ń CÓWKI CZASOWNIKÓW es: (she, he, it) -gdy czasownik ko ń czy si ę na; -x, -ss, -s, -ch, -o, -sh ies: -spółgłoska –y -> ies np. fly, dry, cry s: -spółgłoski -oy, uy, ey, ay + s

6 ZAZWYCZAJ U Ż YWAMY CZASU PRESENT SIMPLE Z TYMI CZASOWNIKAMI: - like, love, hate (emocje) -need, want, think, know, understand, believe, remember, forget (stany umysłu) -see, hear, feel, taste, smell (zmysły) I like eating ice cream.

7 PRZYSŁÓWKI CZ Ę STOTLIWO Ś CI I OKRE Ś LENIA CZASU; always- zawsze usually- zwykle often- cz ę sto sometimes- czasami rarely- rzadko hardly ever- rzadko kiedy never- nigdy from time to time- od czasu do czasu every…morning/ day etc.- ka ż dego ranka/ codziennie itd. on Mondays- w poniedziałki

8 PRZYSŁÓWKI CZ Ę STOTLIWO Ś CI WYST Ę PUJ Ą : Przed czasownikiem głównym: np. I sometimes have a shower in the evening. /Ja czasami musz ę bra ć prysznic wieczorem./ Po czasowniku ‘to be’: np. Lucy is always on time for work. /Lucy jest zawsze na czas w pracy./ Po czasownikach don’t/doesn’t/do/does: np. Do you often go out? /Czy ty cz ę sto wychodzisz? (czy wychodzisz z domu, czy spotykasz si ę z innymi)/


Pobierz ppt "CZAS PRESENT SIMPLE. ZASTOSOWANIE Czasu present simple u ż ywamy: do mówienia o faktach, które s ą obiektywnie prawdziwe np. Victoria doesn’t live in."

Podobne prezentacje


Reklamy Google