Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tworzenie projektu Paweł Jordan 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tworzenie projektu Paweł Jordan 1."— Zapis prezentacji:

1 Tworzenie projektu Paweł Jordan 1

2 WPROWADZENIE DO PRACY METODĄ PROJEKTÓW
DEFINICJE PROJEKTU: “Projekt jest określonym w czasie przedsięwzięciem, podjętym w celu osiągnięcia unikalnego produktu lub usługi” (A Guide to the Project Managment Body of Knowledge - PMBOK Guide, 2000) Projekt jest przedsięwzięciem, które ma początek i koniec. Jest to proces zaplanowany i kontrolowany, ma doprowadzić do pozytywnego skutku i tworzy nową jakość. Projekt zawsze wprowadza zmianę. 2

3 Cykl Projektu

4 Myślenie projektowe Identyfikacja potrzeby Wiem jaki jest mój problem
Sformułowanie celu Wiem co chcę osiągnąć Identyfikacja projektu Dróg rozwiązania problemu może być wiele, decyduję się na jedną z nich

5 LOGIKA PROJEKTOWA PROBLEM CEL OGÓLNY CEL BEZPOŚREDNI
Cel ogólny nie jest osiągalny przez samo wdrożenie projektu, lecz przez szereg komplementarnych działań. Projekt tylko w części przyczynia się do jego realizacji. Jest realizowany przez wiele celów bezpośrednich. PROBLEM CEL BEZPOŚREDNI Cele, które zostaną zrealizowane przez projekt i dadzą długoterminowe korzyści. To musi być ze sobą spójne !! DZIAŁANIE Przyczynia się do realizacji celów projektu Musi być określone w czasie - harmonogram działań Fizyczny efekt podjętych działań. To jest W Y N I K PRODUKT Korzyść po zakończeniu projektu oraz WARTOŚĆ DODANA REZULTAT 5

6 Podstawowe elementy projektu
Szczegółowa charakterystyka problemu Opis, analiza, diagnoza Cel szczegółowy Metody działania/ zadania Rezultaty Monitoring i ocena Szczegółowy budżet 6

7 sytuacja trudna, którą chcemy rozwiązać
PROBLEM sytuacja trudna, którą chcemy rozwiązać

8 Jeden projekt obejmuje jedynie jeden problem
Jeden projekt obejmuje jedynie jeden problem. Zajmuj się tylko tym fragmentem problemu, na który możesz mieć wpływ. 8

9 Charakterystyka problemu OPIS
Charakterystyka miejscowości (kontekst do opisu problemy, statystyka) Jakiego konkretnego terenu dotyczy problem Ilu i jakich osób dotyczy problem Skąd wiemy, że jest to problem Jakie są przyczyny i skutki problemu Jakie są konkretne objawy problemu, (co konkretnie dzieje się podopiecznemu) Gdzie naprawdę leży problem (nie mogą to być jego objawy ani wskazanie sposobu jego rozwiązania)    9

10 CEL kluczowe wyznaczniki
CEL NIE JEST DZIAŁANIEM JEST PRÓBĄ OKREŚLENIA ZMIANY JAKA MA ZAJŚĆ !! 10

11 CEL PROJEKTU powinien spełniać kryteria SMART:
 S – specific numbers – określony liczbowo (ściśle określona ilość odbiorców), M –measurable – wymierny (określony słowami – kluczami: zmniejszenie, zwiększenie... ),  A – area specific – określony teren,  R – realistic – realność,  T – time bound – określony w czasie. Dobrze sformułowany cel odpowiada na pytanie co, gdzie, kiedy, dla kogo zostanie zmienione dzięki realizacji projektu. Cel projektu powinien być zgodny z celami statutowymi organizacji. 11

12 CEL PROJEKTU Co chcemy zmienić (wyeliminować lub zwiększyć, zmniejszyć) Dla ilu osób jest przeznaczony projekt Dla jakich osób jest przeznaczony Na jakim terenie będzie realizowany W jakim czasie chcemy go zrealizować 12

13 REZULTATY PROJEKTU Rezultaty: jakie zmiany zajdą w wyniku realizacji projektu w odniesieniu do celów bezpośrednich projektu. Mogą być ilościowe i jakościowe. 13

14 HARMONOGRAM DZIAŁAŃ Wykres Gantta: Zadanie Czas realizacji I II III
Jednostka czasu: Tydzień/miesiąc/kwartał I II III ... Zadanie 1 : a) działanie1 b) działanie 2 Zadanie 2: a) działanie 1 14

15 BUDŻET 15

16 BUDŻET: Planowanie zadaniowe wydatków
PRZYKŁADOWY SPOSÓB KALKULACJI WYDATKÓW Rodzaj wydatku cf jedn Ilość jedn. cena Razem Zadanie 1 Przeprowadzenie szkoleń Wynagr tren N dzień 10 1000 10 000 poczęstunek osoba 50 30 1 500 Zakup projektor T szt 1 Zadanie 2 …… 16

17 Monitoring i ewaluacja

18 Co to jest ewaluacja? to systematyczne badanie wartości lub zalet jakiegoś obiektu. (grupa 12 organizacji zrzeszonych w Joint Committee, 1981 rok) to określenie wartości polityki, programu lub projektu w odniesieniu do wcześniej zdefiniowanych kryteriów i w oparciu o odpowiednie informacje (Komisja Europejska) 18

19 Głównym celem ewaluacji jest proces edukacyjny.
Dzięki ewaluacji uczymy się jak lepiej planować, wdrażać i oferować społeczeństwu rożne programy publiczne i projekty. Ewaluacja nie ma charakteru oceny czy nadzoru. 19

20 Podsumowując 20

21 Najczęściej popełniane błędy podczas tworzenia projektów
Chęć osiągnięcia wszystkiego w ramach jednego projektu (NIEREALNE) Niewłaściwe PRZEDSTAWIENIE SPRAWY (niewystarczające uzasadnienie) Nieuwzględnienie w przygotowaniach wszystkich zainteresowanych stron (tzw. interesariuszy) Brak wskazania, jak i na ile projekt pasuje do istniejących strategii, programów, potrzeb odbiorców itd. 21

22 Dobrze przygotowany projekt
Jasny , prosty i łatwy zrozumiały Możliwy do zrealizowania, tzn. realny/wykonalny Oparty na RZECZYWISTYM zrozumieniu potrzeby/problemu Realnie oszacowany Nie jest pracą doktorską 22

23 PAMIĘTAJ, że ... Projekt musi odpowiadać na zidentyfikowane i udokumentowane potrzeby Projekt musi wskazywać ściśle określoną grupę odbiorców (beneficjent ostateczny) Projekt musi mieć jasno określone, realne cele, sposoby ich realizacji oraz efekty Koszty projektu muszą być powiązane z przedsięwzięciem i być oszacowane na podstawie cen rynkowych 23


Pobierz ppt "Tworzenie projektu Paweł Jordan 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google