Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tworzenie projektu Paweł Jordan. 2 WPROWADZENIE DO PRACY METODĄ PROJEKTÓW DEFINICJE PROJEKTU: “Projekt jest określonym w czasie przedsięwzięciem, podjętym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tworzenie projektu Paweł Jordan. 2 WPROWADZENIE DO PRACY METODĄ PROJEKTÓW DEFINICJE PROJEKTU: “Projekt jest określonym w czasie przedsięwzięciem, podjętym."— Zapis prezentacji:

1 Tworzenie projektu Paweł Jordan

2 2 WPROWADZENIE DO PRACY METODĄ PROJEKTÓW DEFINICJE PROJEKTU: “Projekt jest określonym w czasie przedsięwzięciem, podjętym w celu osiągnięcia unikalnego produktu lub usługi” (A Guide to the Project Managment Body of Knowledge - PMBOK Guide, 2000) Projekt jest przedsięwzięciem, które ma początek i koniec. Jest to proces zaplanowany i kontrolowany, ma doprowadzić do pozytywnego skutku i tworzy nową jakość. Projekt zawsze wprowadza zmianę.

3 Cykl Projektu

4 Myślenie projektowe Wiem jaki jest mój problem Wiem co chcę osiągnąć Identyfikacja potrzeby Dróg rozwiązania problemu może być wiele, decyduję się na jedną z nich Sformułowanie celu Identyfikacja projektu

5 LOGIKA PROJEKTOWA CEL OGÓLNY CEL BEZPOŚREDNI DZIAŁANIE PRODUKT REZULTAT Cel ogólny nie jest osiągalny przez samo wdrożenie projektu, lecz przez szereg komplementarnych działań. Projekt tylko w części przyczynia się do jego realizacji. Jest realizowany przez wiele celów bezpośrednich. Cele, które zostaną zrealizowane przez projekt i dadzą długoterminowe korzyści. Przyczynia się do realizacji celów projektu Musi być określone w czasie - harmonogram działań Fizyczny efekt podjętych działań. To jest W Y N I K Korzyść po zakończeniu projektu oraz WARTOŚĆ DODANA To musi być ze sobą spójne !! PROBLEM

6 6 Podstawowe elementy projektu Szczegółowa charakterystyka problemu Opis, analiza, diagnoza Cel szczegółowy Metody działania/ zadania Rezultaty Monitoring i ocena Szczegółowy budżet

7 PROBLEM sytuacja trudna, którą chcemy rozwiązać

8 8 Jeden projekt obejmuje jedynie jeden problem. Zajmuj się tylko tym fragmentem problemu, na który możesz mieć wpływ.

9 9 Charakterystyka problemu OPIS Charakterystyka miejscowości (kontekst do opisu problemy, statystyka) Jakiego konkretnego terenu dotyczy problem Ilu i jakich osób dotyczy problem Skąd wiemy, że jest to problem Jakie są przyczyny i skutki problemu Jakie są konkretne objawy problemu, (co konkretnie dzieje się podopiecznemu) Gdzie naprawdę leży problem (nie mogą to być jego objawy ani wskazanie sposobu jego rozwiązania)

10 10 CEL kluczowe wyznaczniki CEL NIE JEST DZIAŁANIEM JEST PRÓBĄ OKREŚLENIA ZMIANY JAKA MA ZAJŚĆ !!

11 11 powinien spełniać kryteria SMART: S – specific numbers – określony liczbowo (ściśle określona ilość odbiorc ó w), M – measurable – wymierny (określony słowami – kluczami: zmniejszenie, zwiększenie... ), A – area specific – określony teren, R – realistic – realność, T – time bound – określony w czasie. Dobrze sformułowany cel odpowiada na pytanie co, gdzie, kiedy, dla kogo zostanie zmienione dzięki realizacji projektu. Cel projektu powinien być zgodny z celami statutowymi organizacji. CEL PROJEKTU

12 12 Co chcemy zmienić (wyeliminować lub zwiększyć, zmniejszyć) Dla ilu osób jest przeznaczony projekt Dla jakich osób jest przeznaczony Na jakim terenie będzie realizowany W jakim czasie chcemy go zrealizować CEL PROJEKTU

13 13 REZULTATY PROJEKTU Rezultaty: jakie zmiany zajdą w wyniku realizacji projektu w odniesieniu do celów bezpośrednich projektu. Mogą być ilościowe i jakościowe.

14 14 Wykres Gantta: HARMONOGRAM DZIAŁAŃ ZadanieCzas realizacji Jednostka czasu: Tydzień/miesiąc/kwartał IIIIII... Zadanie 1 : a) działanie1 b) działanie 2 Zadanie 2: a) działanie 1

15 15 BUDŻET

16 16 BUDŻET BUDŻET: Planowanie zadaniowe wydatków Rodzaj wydatku cfjed n Ilość jedn. cenaRazem Zadanie 1 Przeprowadzenie szkoleń Wynagr tren N dzień 10100010 000 poczęstunek N osoba 50301 500 Zakup projektorTszt11 500 Zadanie 2 …… PRZYKŁADOWY SPOSÓB KALKULACJI WYDATKÓW

17 Monitoring i ewaluacja

18 18 Co to jest ewaluacja? to systematyczne badanie wartości lub zalet jakiegoś obiektu. (grupa 12 organizacji zrzeszonych w Joint Committee, 1981 rok) to określenie wartości polityki, programu lub projektu w odniesieniu do wcześniej zdefiniowanych kryteriów i w oparciu o odpowiednie informacje (Komisja Europejska)

19 19 Głównym celem ewaluacji jest proces edukacyjny. Dzięki ewaluacji uczymy się jak lepiej planować, wdrażać i oferować społeczeństwu rożne programy publiczne i projekty. Ewaluacja nie ma charakteru oceny czy nadzoru.

20 20 Podsumowując

21 Najczęściej popełniane błędy podczas tworzenia projektów Chęć osiągnięcia wszystkiego w ramach jednego projektu (NIEREALNE) Niewłaściwe PRZEDSTAWIENIE SPRAWY (niewystarczające uzasadnienie) Nieuwzględnienie w przygotowaniach wszystkich zainteresowanych stron (tzw. interesariuszy) Brak wskazania, jak i na ile projekt pasuje do istniejących strategii, programów, potrzeb odbiorców itd.

22 Dobrze przygotowany projekt Jasny, prosty i łatwy zrozumiały Możliwy do zrealizowania, tzn. realny/wykonalny Oparty na RZECZYWISTYM zrozumieniu potrzeby/problemu Realnie oszacowany Nie jest pracą doktorską

23 23 Projekt musi odpowiadać na zidentyfikowane i udokumentowane potrzeby Projekt musi wskazywać ściśle określoną grupę odbiorc ó w (beneficjent ostateczny) Projekt musi mieć jasno określone, realne cele, sposoby ich realizacji oraz efekty Koszty projektu muszą być powiązane z przedsięwzięciem i być oszacowane na podstawie cen rynkowych PAMIĘTAJ, że...


Pobierz ppt "Tworzenie projektu Paweł Jordan. 2 WPROWADZENIE DO PRACY METODĄ PROJEKTÓW DEFINICJE PROJEKTU: “Projekt jest określonym w czasie przedsięwzięciem, podjętym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google