Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Ewaluacja i monitoring, jako jeden z kluczowych elementów zarządzania strategicznego - instrumenty ewaluacji i monitoringu RSI Beata Ciężka Kaliszki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Ewaluacja i monitoring, jako jeden z kluczowych elementów zarządzania strategicznego - instrumenty ewaluacji i monitoringu RSI Beata Ciężka Kaliszki."— Zapis prezentacji:

1 1 Ewaluacja i monitoring, jako jeden z kluczowych elementów zarządzania strategicznego - instrumenty ewaluacji i monitoringu RSI Beata Ciężka Kaliszki 26.03.2010

2 2 Ewaluacja - definicja B adanie wartości lub cech konkretnego programu, działania bądź obiektu z punktu widzenia przyjętych kryteriów w celu ich usprawnienia, rozwoju lub lepszego rozumienia O cena efektywności, skuteczności, oddziaływania, trwałości i zgodności interwencji w kontekście założonych celów

3 3 Cele ewaluacji RSI OCENA SKUTKÓW REALIZOWANEJ STRATEGII Zagwarantowanie wysokiego poziomu odpowiedzialności władz i transparentności działań Zapewnienie partycypacji i współodpowiedzialności partnerów społecznych Wykorzystanie wyników ewaluacji w procesie decyzyjnym (aktualnie realizowanej strategii i przyszłych interwencji)

4 4 Ewaluacja – rodzaje Początkowa/ex-ante - przed realizacją interwencji Bieżąca/okresowa/mid-term/on- going - podczas realizacji interwencji Końcowa/podsumowująca/ex-post - po zakończeniu realizacji interwencji

5 5 Monitoring - definicja Proces systematycznego zbierania i analizowania ilościowych i jakościowych informacji na temat wdrażanej interwencji w aspekcie finansowym i rzeczowym Cel: zapewnienie zgodności realizacji interwencji z przyjętymi założeniami i celami Oparty jest na wskaźnikach Wspomaga szybkie identyfikowanie wszelkich nieprawidłowości, a dzięki temu podejmowanie odpowiednich działań zaradczych

6 6 Cele monitoringu RSI POMIAR WYNIKÓW (W OBNIESIENIU DO ZAŁOŻONYCH WSKAŹNIKÓW) Integralna część zarządzania przez wyniki Funkcja kontrolna i rozliczeniowa Wybór kierunków udzielania wsparcia i realizacji strategii

7 7 Planowanie ewaluacji Przystępując do przeprowadzania ewaluacji trzeba ją precyzyjnie zaplanować, by jak najskuteczniej wykorzystać czas i posiadane zasoby. Im lepiej zaplanowana ewaluacja, tym większa szansa na przeprowadzenie jej w taki sposób, który dostarczy istotnych, wiarygodnych i rzetelnych informacji, odpowiadających potrzebom i zainteresowaniom jej odbiorców i użytkowników. Przystępując do przeprowadzenia ewaluacji należy jasno sformułować jej cel, a więc odpowiedzieć na pytanie czemu służyć będą poczynione w jej wyniku ustalenia. Ewaluacja może być prowadzona w celu rozwiązania jakiegoś problemu – informacje pozyskane w wyniku ewaluacji mogą pomóc właściwie zdiagnozować problem i ułatwić podjęcie właściwej decyzji zmierzającej do rozwiązania tego problemu.

8 8 Potrzeby przeprowadzania badań ewaluacyjnych RSI Wyjście poza zakres badania osiągania założonych wskaźników (poza zakres monitoringu) Badanie eksploracyjne (pogłębiające) i eksplanacyjne (wyjaśniające) np. związki przyczynowo-skutkowe Identyfikacja niezamierzonych efektów i procesów towarzyszących wdrażaniu RSI (mających wpływ na osiągane efekty) Identyfikacja przyczyn niepowodzeń, ale i czynników wspomagających osiąganie celów RSI

9 9 Obszary ewaluacji RSI Założenia RSI (w tym np. aktualność celów, identyfikacja zmieniających się potrzeb) Wdrażanie RSI (w tym np. efektywność metodyki wdrażania, osiągnięte na danym etapie rezultaty, identyfikacja problemów związanych z wdrażaniem RSI) Potencjał instytucji wdrążających RSI Działania informacyjno-promocyjne dot. RSI oraz innowacyjności Współpraca międzyinstytucjonalna na rzecz wdrażania RSI (w tym np. przepływ informacji, realizacja zasady partnerstwa) Skuteczności i efektywność realizacji projektów dedykowanych wdrażaniu RSI

10 10 Obszary ewaluacji RSI Burza mózgów Jakie jeszcze obszary związane z RSI można poddać ewaluacji?

11 11 Metody i narzędzia badawcze stosowane w ewaluacji Analiza dokumentów (jakich?) Wywiady pogłębione (z kim?) Ankietowanie (kogo?) Obserwacje (czego?) Studia przypadków (jakie?) Ekspertyzy (jakie?)

12 12 Uwzględnienie potrzeb informacyjnych wszystkich interesariuszy RSI (konsultacje na etapie przygotowania i realizacji ewaluacji – wzmacniają użyteczność ewaluacji) Jawność wyników i ich upublicznianie – transparentność Praca nad rekomendacjami, monitorowanie wdrażania rekomendacji, ewaluacja efektów drożenia rekomendacji Metody wykorzystania wyników badań ewaluacyjnych

13 13 Wykorzystanie wyników badań ewaluacyjnych – rekomendacje (1/2) Rekomendacje opracowane na podstawie wyników badań ewaluacyjnych powinny być możliwe do zaakceptowania: warto opracować rekomendacje we współpracy z instytucjami/osobami, których one dotyczą współpraca daje największe szanse na przyjęcie i wdrożenie rekomendacji współpraca daje zainteresowanym możliwość sprzeciwu dla danej rekomendacji i opracowanie lepszego rozwiązania

14 14 Wykorzystanie wyników badań ewaluacyjnych – rekomendacje (2/2) Należy rozważyć czy rekomendacja powinna być sformułowana w sposób ogólny czy bardziej szczegółowy: rekomendacje sformułowane ogólnie pozwalają zainteresowanym samodzielnie podjąć decyzję w jaki sposób należy naprawić sytuację rekomendacja sformułowana szczegółowo pozwala określić co i jak należy robić oraz kto jest osobą odpowiedzialną Rekomendacje powinny być realistyczne – należy rozważyć konsekwencje proponowanych zmian: jakie będą wydatki finansowe wynikające z proponowanej rekomendacji jak wdrożenie proponowanej rekomendacji może wpłynąć na realizację RSI

15 15 Monitoring, jako integralna część procesu zarządzania i planowania strategicznego Planowanie strategiczne zakłada precyzyjną identyfikacje celów, rezultatów, działań i nakładów na ich realizację Każdy element planowania strategicznego powinien mieć precyzyjne zdefiniowane wskaźniki sukcesu Osiąganie zaplanowanych wskaźników powinno być stale monitorowane (system monitoringu) System monitoringu wspomaga szybkie identyfikowanie nieprawidłowości i podejmowanie odpowiednich działań zaradczych Systematycznie prowadzony monitoring pozwala obserwować postępy we wdrażaniu RSI – jest to dobrym materiałem wyjściowym przy ewaluacjach bieżących i okresowych Dane z systemu monitoringu powinny być wykorzystane przy ewaluacji skuteczności i efektywności wdrażania RSI

16 16 Dyskusja Pytania… Komentarze… Refleksje…

17 17 Dziękuję za uwagę! Życzę owocnych monitoringów i ewaluacji! Beata Ciężka beata.ciezka@pte.org.pl


Pobierz ppt "1 Ewaluacja i monitoring, jako jeden z kluczowych elementów zarządzania strategicznego - instrumenty ewaluacji i monitoringu RSI Beata Ciężka Kaliszki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google