Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Procesy w przedsiębiorstwie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Procesy w przedsiębiorstwie"— Zapis prezentacji:

1 Procesy w przedsiębiorstwie
Halina Tańska

2 Istota procesów W każdym przedsiębiorstwie występują procesy, które można podzielić na podstawowe, obejmujące czynności dodające wartość materiałom oraz procesy wspomagające. Procesy podstawowe reprezentują istotę każdej działalności i mają zasadnicze znaczenie przy tworzeniu wyników – przynoszą korzyści mierzalne. Procesy wspomagające stabilizują efektywne funkcjonowanie każdego przedsiębiorstwa. Wyodrębnienie procesów zasadniczych i ich przeanalizowanie – a w konsekwencji ich usprawnianie – realizowane jest jako projektowanie korekcyjne funkcjonowania przedsiębiorstwa, znane również jako BPR (Business Process Reengineering).

3 Proces - definicja Punktem wyjścia w zarządzaniu procesowym jest jasne rozumienie definicji procesu. Samo pojęcie wywodzi się z j. łac. i oznacza: ukierunkowany łańcuch (ciąg) zdarzeń następujących po sobie w czasie i stanowiących studia, fazy, etapy rozwoju lub przeobrażeń, a także: przebieg następujących po sobie i powiązanych przyczynowo określonych zmian, stanowiących studia, fazy, etapy rozwoju czegoś.

4 Przykłady procesów Jako przykłady procesów w literaturze przedmiotu wymienia się przede wszystkim procesy ekonomiczne, gospodarcze, produkcyjne, usługowe, technologiczne, a także procesy rozwojowe, historyczne, społeczne i inne. W zależności od skali rozważanych zagadnień różni autorzy przedstawiają różne podejścia do procesów. Przykładowo R. Schmmenner koncentruje się na procesach wytwarzania i charakteryzuje je poprzez sposób ich organizacji jako macierz produktowo-procesową.

5 Proces - definicja Według W. Marshalla oraz M. Hammera i J. Champy: procesem gospodarczym nazywamy każdą działalność celową, składającą się z zestawu czynności (operacji), zmierzającą do przetworzenia produktów/usług o niższej wartości wejściowej w produkty/usługi o wyższej wartości wyjściowej. Oxford English Dictionary proces definiuje jako: ciągłe i regularne działanie ludzkie lub też przebieg następujących po sobie działań podejmowanych w określony sposób i prowadzących do osiągnięcia pewnego rezultatu: stałe działanie lub seria operacji. Uwaga: proces może być definiowany w różny sposób, w każdym przypadku będzie to jednak sekwencja działań, których charakter może być różnorodny, ale zawsze wprowadzający nową wartość. Można zatem wyszczególnić m.in. Takie procesy jak: logistyczny, produkcyjny, zarządzania, rozwoju nowego produktu, obsługi klienta, realizacji zamówień, gospodarowania środkami trwałymi, rekrutacji pracowników, obsługi i naprawy urządzeń, planowania rozwoju firmy.

6 Podejście tradycyjne Filozofia procesowej organizacji przedsiębiorstw zrywa z tradycyjnymi zasadami podziału i specjalizacji pracy oraz biurokracji gospodarczej (biznesowej). Współczesne przedsiębiorstwa zorganizowane są z sposób funkcjonalny. Wydają się nieefektywne, mało elastyczne w dostosowywaniu się do dynamicznie zmieniających się warunków otoczenia i nadmiernie rozbudowane w swych strukturach organizacyjnych.

7 Podejście procesowe Procesowa organizacja przedsiębiorstw wymaga:
Przeniknięcia przez granice funkcjonalne oraz systemowego spojrzenia na realizowane zadania znajdujące się w określonych ciągach procesowych Skoncentrowania się na rezultacie każdego działania i dbałości o zaspokojenie w możliwie największym stopniu wymagań klienta Połączenia rozproszonych i zdezagregowanych zadań cząstkowych w spójne procesy produkcyjne, usługowe, gospodarcze Eliminacji działań pozornych nie przynoszących użytecznego efektu (wartości dodanej), czyli nie mających znaczenia dla klienta Eliminowania zbędnych procedur i nadmiernie rozbudowanej hierarchii służbowej, w miejsce której wprowadza się upodmiotowienie pracowników, obdarzenie ich zaufaniem i przekazanie im odpowiedzialności decyzyjnej Szkolenia interdyscyplinarnego w miejsce szkolenia specjalistycznego; przygotowania pracowników do pełnienia różnych zadań i wzajemnej wymienności Budowania zespołów posiadających różnorodne kompetencje i zdolnych do kierowania złożonymi procesami gospodarczymi Spłaszczenia pionowej struktury organizacyjnej.

8 Podejście procesowe Dzięki procesowej organizacji przedsiębiorstwa staje się ono bardziej mobilne i elastyczne na zmiany zachodzące w otoczeniu. Potrafi lepiej reagować na zmieniające się wymagania klienta. Przedsiębiorstwo takie w naturalny sposób eliminuje działania zbędne, koncentrując się na „wytwarzaniu” wartości istotnych dla klienta. Nie ma ono typowych „kominów” funkcjonalnych, lecz wyraźnie spłaszczoną strukturę organizacyjną, w której podejmowanie decyzji odbywa się w miejscu realizacji zadań. Zarządzanie procesowe zyskuje na efektywności, gdy bazuje na zintegrowanym systemie informatycznym, w którym poszczególni jego użytkownicy pełnią określone role, które są kompatybilne z rolami pełnionymi w procesie.

9 Specjalista ds. marketingu
Rys. Podział ról w procesie logistycznym GŁÓWNY PLANISTA PROCESU Operator zakupów Operator sprzedaży Specjalista ds. marketingu Realizacja zakupów Analiza potrzeb Wpisanie zleceń Przyjęcie zleceń Badania rynkowe Wygenerowanie zapotrzebowań Baza danych zintegrowanego systemu informatycznego Dostawa towarów Przyjęcie dostawy Kompletacja zamówienia Załadowanie i wysyłka Organizacja transportu Rozliczenie zlecenia Dyspozytor transportu Magazynier Dyspozytor transportu Kontroler sprzedaży GŁÓWNY REALIZATOR PROCESU

10 Przykład W obszarze planistycznym wykonywane są czynności związane z podejmowaniem i rejestrowaniem zamówień, niekiedy poprzedzone badaniami rynkowymi. Informacje o przyjętych zamówieniach są wprowadzane do centralnej bazy danych ZSI (zintegrowanego systemu informatycznego), co implikuje wygenerowanie przez system zagregowanych zapotrzebowań na niezbędne materiały. Na tej podstawie jeden z realizatorów procesu, np. Operator Zakupów, zamawia towary u wytypowanych przez system dostawców. Ta część procesu może trwać permanentnie w stałych lub zmiennych okresach, zależnych od natężenia przyjmowanych zamówień i ma duży wpływ na rytmiczny przebieg procesu w obszarze realizacyjnym. Zamówione przez Operatora Zakupów, zgodnie z obowiązującymi procedurami, towary i materiały po jakimś czasie zaczynają napływać do przedsiębiorstwa. W tej części realizacyjnej występują uczestnicy procesu pełniący role jak: Dystrybutor Transportu, Magazynier (Kontroler Magazynów), Kontroler Sprzedaży (Sprzedawca).

11 Przykład cd. Można zauważyć, że proces realizacji zamówień, zarówno w obszarze planistycznym jak i realizacyjnym przebiega niezależnie od podziałów funkcjonalnych przedsiębiorstwa. Jeżeli zarząd firmy wykaże się odwagą oraz zdolnością do fundamentalnych przemyśleń i zaproponuje dotychczasowym kierownikom pionów i komórek organizacyjnych inne możliwości utożsamiania się z firmą, to można wyciągnąć następujący wniosek (rys): dla pracowników pełniących określone role wystarczy w procesie ustanowić dwóch szefów: Głównego Planistę Procesu i Głównego Realizatora Procesu. Wszystkie inne obszary działalności przedsiębiorstwa pełnią role służebne w stosunku do wyodrębnionego procesu kluczowego. Możliwe to jest m.in. dlatego, że większość rutynowych funkcji w sferze operacyjnej (realizacyjnej) i planistycznej przejmuje na siebie zintegrowany system informatyczny.

12 KLIENT ERP Zarządzanie obiektem Rozwój produktu Zakupy Produkcja
Magazynowanie Realizacja sprzedaży Utrzymanie obiektu w ruchu Administrowanie obiektem Rozliczanie realizowanej działalności Rys. 2. Procesy w miejsce schematu organizacyjnego

13 Rysunek 2 przedstawia pokazane w schematyczny sposób przenikanie procesów podstawowych funkcjonujących w przedsiębiorstwie w kontekście czynności pozostałych, które wspomagają ich prawidłowe funkcjonowanie w aspekcie zastosowania ZSI. Obiekt musi być zarządzany (dyrekcja), utrzymywany w ruchu (funkcjonowanie maszyn i komputerów) i administrowany (służby pomocnicze), a jego działalność musi być rozliczana (księgowość). Są to wspólne dla wszystkich procesów działania przedsiębiorstwa. Natomiast procesy przykładowo zobrazowane na rysunku realizowane są na bazie zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP i nakierowane głównie na obsługę klienta.

14 Uwarunkowania Zarządzanie procesowe przedsiębiorstwem łatwiej jest wdrożyć przy okazji wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP, w którym każdy z użytkowników ma do spełnienia określoną rolę. Zintegrowany system informatyczny jest zestawem wielu współpracujących ze sobą pakietów programów komputerowych. Programy te są narzędziami, za pomocą których komputer przetwarza dane. W tradycyjnym, niewyposażonym w komputery systemie informacyjnym, narzędziem takim jest człowiek. Po wdrożeniu ZSI część swoich uprawnień decyzyjnych przedsiębiorstwo przekazuje systemowi i od tego momentu powinno się go traktować jak członka organizacji.

15 Uwarunkowania W tradycyjnym systemie informacyjnym każde stanowisko kierownicze kontaktuje się z innymi jednostkami za pomocą wypracowanych kanałów komunikacji. Rolą każdego użytkownika ZSI, zarówno obszarze Księgowości, Technologii, Zaopatrzenia, Produkcji, czy Sprzedaży, jest dostarczanie mu właściwych informacji we właściwym miejscu i we właściwym czasie. Precyzyjne zdefiniowanie ról, jakie spełniają w systemie jego użytkownicy, czyli przeniesienie odpowiedzialności do czynności procesowych, pozwala realizować funkcje oparte na logistycznej strategii zarządzania z wykorzystaniem metody MRPII zaimplementowanej w systemie ERP. Każdy z działów przedsiębiorstwa widzi jego sukces nie przez pryzmat swoich partykularnych celów, lecz poprzez realizowanie tego samego wspólnego planu sprzedaży, łączącego założone strategie kierownictwa firmy, obejmującego poziomy: dochodów, zapasów i kosztów operacyjnych.

16 Realizacja zakupów Analiza potrzeb Wygenerowanie zapotrzebowań


Pobierz ppt "Procesy w przedsiębiorstwie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google