Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowa formuła egzaminu maturalnego od 2015 roku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowa formuła egzaminu maturalnego od 2015 roku"— Zapis prezentacji:

1 Nowa formuła egzaminu maturalnego od 2015 roku

2 Podstawa prawna Egzamin maturalny jest przeprowadzany na mocy art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). W nowej formule będzie on obowiązywał: absolwentów liceów ogólnokształcących – od roku szkolnego 2014/2015 absolwentów techników – od roku szkolnego 2015/2016.

3 Najważniejsze zmiany Zmiany organizacyjne: np. wszyscy absolwenci przystępują obowiązkowo do egzaminu pisemnego z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym Zmiany merytoryczne: wszystkie zadania sprawdzają poziom opanowania wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego Zmiany jakościowe: • zwiększony udział zadań sprawdzających umiejętności złożone, operowanie wiedzą, rozwiązywanie problemów; • kryteria oceniania odzwierciedlające holistyczne podejście do oceniania

4 Ocenianie holistyczne
Ocenianie holistyczne wymaga stosowania zadań testowych, na które oczekujemy obszerniejszej odpowiedzi, polegającej na zastosowaniu wiedzy i umiejętności ucznia do rozwiązania jakiegoś problemu, wyrażenia własnej opinii, przedstawienia stanu rzeczy, napisania komentarza, itp. Są to zawsze zadania otwarte, czyli takie, które wymagają formułowania, a nie wskazania odpowiedzi.

5 Ocenianie holistyczne
W holistycznym ocenianiu interesuje nas nie tylko i nie przede wszystkim jakość pojedynczych elementów – wiedzy i umiejętności szczegółowych ucznia, ale sposób powiązania ich w strukturę i funkcjonalność tej struktury.

6 Ocenianie holistyczne
Zalety oceniania holistycznego Ocenianie holistyczne pozwala ustalić: - jak uczeń stosuje swoje umiejętności, jak potrafi je powiązać; - jak uczeń potrafi wykorzystać swoją wiedzę; - stosowanie zintegrowanej wiedzy w sytuacjach typowych i nietypowych.

7 Ocenianie holistyczne
Ocena holistyczna rozwiązania zadania otwartego zależy od tego, jak daleko dotarł rozwiązujący w drodze do całkowitego rozwiązania.

8 Najważniejsze zmiany organizacyjne
Lista zdawanych na maturze przedmiotów obowiązkowych zwiększy się o pisemny egzamin z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Ta pierwsza część matury, zdawana na poziomie podstawowym, będzie decydowała o tym, czy maturzysta zdał maturę, natomiast druga, czyli przynajmniej jeden egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym, zadecyduje, czy uczeń dostanie się na wybrany kierunek studiów.

9 Najważniejsze zmiany organizacyjne
W nowej formule matury zmienia się egzamin ustny z języka polskiego, co jest istotną weryfikacją, wynikającą z wypaczenia dobrej idei, jaką miała być prezentacja przygotowana przez ucznia. Egzamin ustny w nowej formule będzie sprawdzał kluczową cechę komunikacji, jaką jest umiejętność tworzenia spontanicznej wypowiedzi na określony temat.

10 Część ustna egzaminu z języka polskiego
Obecnie: Prezentacja • Zdający wygłasza wypowiedź na wybrany wcześniej temat (około 15 minut). • Zdający uczestniczy w rozmowie dotyczącej prezentacji tematu i bibliografii (około 10 minut). Od 2015 roku: Wypowiedź inspirowana tekstem kultury • Zdający losuje zadanie egzaminacyjne. Zadanie składa się z polecenia i tekstu (w zadaniach stosowane są trzy typy tekstów: teksty o języku, teksty literackie, teksty ikoniczne). • Zdający przygotowuje się do wygłoszenia wypowiedzi na wylosowany temat (około 15 minut). • Zdający wygłasza wypowiedź monologową (około 10 minut). • Zdający uczestniczy w rozmowie (z zespołem przedmiotowym) dotyczącej wygłoszonej wypowiedzi monologowej (około 5 minut).

11 Cele egzaminu maturalnego
Egzamin maturalny nie jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy absolwent szkoły ponadgimnazjalnej samodzielnie podejmuje decyzję o przystąpieniu do niego. Egzamin maturalny pełni trzy zasadnicze funkcje: 1. stanowi poświadczenie osiągnięcia przez absolwenta wymaganego prawem poziomu wiadomości i umiejętności w zakresie języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego – w przypadku zdania wszystkich egzaminów obowiązkowych w części pisemnej (na poziomie podstawowym) oraz w części ustnej (bez określania poziomu) 2. określa poziom wykształcenia ogólnego absolwentów w zakresie przedmiotów, z których przystępowali do egzaminów 3. zastępuje egzamin wstępny do szkół wyższych, które wykorzystują wyniki egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów – przede wszystkim na poziomie rozszerzonym – jako kryteria w procesie rekrutacji.

12 Zasady przystępowania do egzaminu maturalnego
Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i składa się z części ustnej oraz z części pisemnej. Przedmioty obowiązkowe: a. w części pisemnej: - język polski (POZIOM PODSTAWOWY) - język obcy nowożytny (POZIOM PODSTAWOWY) - matematyka (POZIOM PODSTAWOWY) b. w części ustnej: - język polski (BEZ OKREŚLANIA POZIOMU) - język obcy nowożytny (BEZ OKREŚLANIA POZIOMU) 3. W przypadku egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych: a. absolwent przystępuje obowiązkowo do jednego egzaminu w części pisemnej b. absolwent ma również prawo przystąpić do egzaminu z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów oprócz przedmiotu, o którym mowa w punkcie a. c. wybór przedmiotu nie jest zależny od typu szkoły, do której absolwent uczęszczał, ani od przedmiotów, których uczył się w zakresie rozszerzonym w tej szkole.

13 Przedmioty dodatkowe – część pisemna
wybór spośród: biologia (POZIOM ROZSZERZONY) chemia (POZIOM ROZSZERZONY) filozofia (POZIOM ROZSZERZONY) fizyka (POZIOM ROZSZERZONY) geografia (POZIOM ROZSZERZONY) historia (POZIOM ROZSZERZONY) historia muzyki (POZIOM ROZSZERZONY) historia sztuki (POZIOM ROZSZERZONY) informatyka (POZIOM ROZSZERZONY) język łaciński i kultura antyczna (POZIOM ROZSZERZONY) język mniejszości etnicznej (POZIOM ROZSZERZONY) język mniejszości narodowej (POZIOM ROZSZERZONY) język obcy nowożytny (POZIOM ROZSZERZONY LUB DWUJĘZYCZNY) język polski (POZIOM ROZSZERZONY) język regionalny (POZIOM ROZSZERZONY) matematyka (POZIOM ROZSZERZONY) wiedza o społeczeństwie (POZIOM ROZSZERZONY)

14 Ocenianie i wyniki egzaminu
1. Aby zdać egzamin maturalny, absolwent musi: a. otrzymać co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej b. przystąpić do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej. 2. Egzamin uważa się za niezdany, jeżeli: a. nie został spełniony którykolwiek z warunków podanych w punkcie 1. oraz/lub b. egzamin z któregokolwiek przedmiotu obowiązkowego lub z jedynego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej został unieważniony albo w trakcie samego egzaminu, albo w wyniku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań podczas sprawdzania prac. 3. Wyniki egzaminów z przedmiotów dodatkowych, do których absolwent przystępuje dobrowolnie, nie mają wpływu na zdanie egzaminu. Odnotowuje się je jednak na świadectwie dojrzałości.

15 Ocenianie i wyniki egzaminu
4. Absolwent, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości i jego odpis. 5. Świadectwo zawiera szczegółowe wyniki, jakie zdający uzyskał. W przypadku egzaminów w części pisemnej (zarówno z przedmiotów obowiązkowych, jak i dodatkowych) podane będą dwie liczby: wynik w procentach oraz wynik na skali centylowej. a. Wynik w procentach to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które absolwent uzyskał za rozwiązanie zadań zawartych w arkuszu egzaminacyjnym. Na przykład jeśli absolwent za rozwiązanie zadań z matematyki na poziomie rozszerzonym zdobył 39 punktów spośród 50 możliwych do zdobycia, to uzyska wynik równy 78%. b. Wynik na skali centylowej to odsetek liczby maturzystów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z danego przedmiotu na danym poziomie wynik taki sam lub niższy niż dany absolwent. Na przykład zdający, którego wynik centylowy z matematyki na poziomie rozszerzonym wynosi 82, dowie się, że 82% wszystkich maturzystów, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym, uzyskało za rozwiązanie zadań wynik taki sam jak on lub niższy, a 18% maturzystów uzyskało wynik wyższy.

16 Informatory i zbiory zadań z poszczególnych przedmiotów
Do każdego przedmiotu, z którego można zdawać egzamin maturalny – zarówno w części ustnej, jak i pisemnej – został przygotowany informator o egzaminie maturalnym z danego przedmiotu od roku szkolnego 2014/2015. W grudniu 2013 roku opublikowane zostały również zbiory przykładowych zadań egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów.

17 Egzamin maturalny z historii
Zakres wiadomości i umiejętności sprawdzanych na egzaminie Egzamin maturalny z historii sprawdza, w jakim stopniu absolwent spełnia wymagania z zakresu historii określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla IV etapu edukacyjnego w zakresie rozszerzonym i podstawowym. Zadania w arkuszu egzaminacyjnym mogą również odnosić się do wymagań przypisanych do etapów wcześniejszych.

18 Egzamin maturalny z historii
Ogólne informacje o egzaminie maturalnym z historii od roku szkolnego 2014/2015 Od roku szkolnego 2014/2015 egzamin maturalny z historii może być zdawany wyłącznie jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Egzamin ma formę pisemną i trwa 180 minut. Do egzaminu z historii może przystąpić każdy absolwent, niezależnie od typu szkoły, do której uczęszczał, oraz od przedmiotów, których uczył się w zakresie rozszerzonym.

19 Egzamin maturalny z historii
Arkusz egzaminacyjny z historii na poziomie rozszerzonym Arkusz egzaminacyjny z historii będzie zawierał około 30 zadań. Przy numerze każdego zadania podana będzie maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać za poprawne jego rozwiązanie. Zadania w arkuszu egzaminacyjnym: - będą dobrane w taki sposób, aby reprezentowały różnorodne wymagania ogólne i szczegółowe z podstawy programowej; - będą sprawdzały przede wszystkim umiejętności złożone, takie jak analiza, porównywanie, klasyfikacja, wnioskowanie, syntetyzowanie, uogólnianie; - będą zróżnicowane pod względem poziomu trudności oraz sposobu udzielania odpowiedzi; - będą miały formę zamkniętą lub otwartą. W zadaniach zamkniętych, np. wyboru wielokrotnego, prawda / fałsz, na dobieranie, zdający wybiera jedną z podanych opcji odpowiedzi, natomiast w zadaniach otwartych – tworzy odpowiedź samodzielnie. W arkuszu będą przeważały zadania otwarte; - będą występowały pojedynczo lub w wiązkach tematycznych; - będą odnosić się do różnorodnych materiałów źródłowych zamieszczonych w arkuszu, np. tekstu, mapy, diagramu, wykresu, tabeli, ilustracji, rysunku, tablicy genealogicznej; - będą uwzględniać pięć epok historycznych (starożytność, średniowiecze, dzieje nowożytne, wiek XIX oraz wiek XX), problematykę historii Polski i historii powszechnej, a także zagadnienia z zakresu historii politycznej, społeczno- gospodarczej oraz historii kultury.

20 Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie
Zakres wiadomości i umiejętności sprawdzanych na egzaminie Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie sprawdza, w jakim stopniu absolwent spełnia wymagania z zakresu wiedzy o społeczeństwie określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla IV etapu edukacyjnego w zakresie rozszerzonym i podstawowym. Zadania w arkuszu egzaminacyjnym mogą również odnosić się do wymagań przypisanych do etapów wcześniejszych, tj. II (klasy 4–6 szkoły podstawowej) oraz III (gimnazjum)

21 Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie
Ogólne informacje o egzaminie maturalnym z wiedzy o społeczeństwie od roku szkolnego 2014/2015 Od roku szkolnego 2014/2015 egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie może być zdawany wyłącznie jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Egzamin ma formę pisemną i trwa 180 minut. Do egzaminu z wiedzy o społeczeństwie może przystąpić każdy absolwent, niezależnie od typu szkoły, do której uczęszczał, oraz od przedmiotów, których uczył się w zakresie rozszerzonym.

22 Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie
Arkusz egzaminacyjny z wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym Arkusz egzaminacyjny z wiedzy o społeczeństwie będzie zawierał około 30 zadań. Przy numerze każdego zadania podana będzie maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać za poprawne jego rozwiązanie. Zadania w arkuszu egzaminacyjnym: będą dobrane w taki sposób, aby reprezentowały różnorodne wymagania ogólne i szczegółowe z podstawy programowej oraz aby odwoływały się do różnorodnej tematyki (społeczeństwo, polityka, prawo, stosunki międzynarodowe), będą sprawdzały przede wszystkim umiejętności złożone, w tym np. umiejętność myślenia naukowego, uzyskiwania i interpretowania informacji, dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych, będą zróżnicowane pod względem poziomu trudności oraz sposobu udzielania odpowiedzi będą miały formę zamkniętą lub otwartą. W zadaniach zamkniętych, np. wyboru wielokrotnego, prawda / fałsz, na dobieranie, zdający wybiera jedną z podanych opcji odpowiedzi, natomiast w zadaniach otwartych – tworzy odpowiedź samodzielnie. W arkuszu będą przeważały zadania otwarte, będą występowały pojedynczo lub w wiązkach tematycznych, będą odnosić się do różnorodnych materiałów źródłowych zamieszczonych w arkuszu, np. teksty (prawne, naukowe, publicystyczne), materiały statystyczne, mapy, rysunki itp..


Pobierz ppt "Nowa formuła egzaminu maturalnego od 2015 roku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google