Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EGZAMIN MATURALNY ’2015 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7.IX. 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EGZAMIN MATURALNY ’2015 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7.IX. 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania."— Zapis prezentacji:

1 EGZAMIN MATURALNY ’2015 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7.IX. 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 199 z 13.IX.2004 r. poz. 2046)

2 ZASADY OGÓLNE Obowiązują jednolite standardy wymagań egzaminacyjnych uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego. Stosowane są jednakowe w całym kraju arkusze egzaminacyjne oraz kryteria oceniania. Prace zdających są sprawdzane przez zewnętrznych egzaminatorów. Wynik egzaminu będzie uwzględniany w rekrutacji na studia wyższe. Egzamin składa się z części ustnej ocenianej przez nauczyciela w szkole i części pisemnej ocenianej przez egzaminatorów zewnętrznych - przeprowadzany jest w szkole.

3 ZASADY OGÓLNE Egzamin sprawdza wiadomości i umiejętności określone w Standardach wymagań egzaminacyjnych. Harmonogram przebiegu egzaminów ustala dyrektor CKE i ogłasza go na stronie internetowej CKE - http://www.cke.edu.pl/http://www.cke.edu.pl/

4 CZĘŚĆ USTNA CZĘŚĆ USTNA  Przedmioty obowiązkowe: język polski, język obcy nowożytny.  Przedmioty dodatkowe: język obcy nowożytny Język obcy nowożytny (inny niż obowiązkowy na poziomie podstawowym lub rozszerzonym), język obcy nowożytny (ten sam co obowiązkowy tylko na poziomie rozszerzonym),

5 CZĘŚĆ PISEMNA  Przedmioty obowiązkowe: język polski, język obcy nowożytny,matematyka.  Przedmioty dodatkowe: jeden, dwa lub trzy przedmioty z listy, wybrane przez zdającego.

6 Lista przedmiotów do wyboru (przedmioty dodatkowe)  język polski  język obcy nowożytny  biologia  chemia  fizyka i astronomia  geografia  historia  historia muzyki  historia sztuki  matematyka  wiedza o społeczeństwie  wiedza o tańcu  informatyka  język grupy etnicznej  język łaciński i kultura antyczna  język mniejszości narodowej Wszystkie egzaminy można zdawać na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z wyjątkiem języka polskiego, matematyki i języka obcego (tego samego co w części obowiązkowej, które zdawane są na poziomie rozszerzonym

7 DEKLARACJA UCZNIA (wstępna do 30 września a ostateczna do 6 lutego)  wybór przedmiotów dodatkowych,  wybór języka obcego obowiązkowego,  wybór tematu do egzaminu ustnego z języka polskiego,  wybór środowiska komputerowego, programów użytkowych oraz języka programowania,.

8 Przygotowanie materiałów do egzaminu ustnego  Język polski – listę tematów przygotowują nauczyciele w szkole  Język obcy nowożytny – zestawy zadań egzaminacyjnych są opracowywane przez OKE

9 WARUNKI ZDANIA EGZAMINU MATURALNEGO  Wyniki egzaminu przedstawiane są w skali procentowej.  Część ustna: 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego.  Część pisemna: 30% punktów z każdego przedmiotu obowiązkowego na danym poziomie.

10 WARUNKI ZDANIA EGZAMINU MATURALNEGO Zdający zdał egzamin, jeżeli w części ustnej i w części pisemnej ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych uzyskał 30 % pkt; Z jednej części egzaminu można zdawać egzamin poprawkowy w sierpniu; Nieprzystąpienie do jednej części egzaminu nie uprawnia do egzaminu poprawkowego; Osoby które z poważnych przyczyn zdrowotnych lub losowych nie mogą przystąpić do egzaminu z jednego lub więcej przedmiotów w wyznaczonym w maju terminie mogą w dniu egzaminu złożyć do dyrektora OKE udokumentowany wniosek za pośrednictwem dyrektora szkoły o wyrażenie zgody na przystąpienie do egzaminu w terminie dodatkowym w czerwcu.

11 WAŻNE DLA UCZNIA Absolwenci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do egzaminu maturalnego w formie dostosowanej do indywidualnych potrzeb absolwenta, na podstawie opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, Opinia powinna być wydana przez poradnię nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin maturalny, i nie wcześniej niż na 4 lata przed terminem egzaminu maturalnego.

12 WAŻNE DLA UCZNIA Zdający może dokonać zmian w deklaracji, do 6 lutego 2014 r.Zdający może dokonać zmian w deklaracji, do 6 lutego 2014 r.

13 WAŻNE DLA UCZNIA  Wybór przedmiotu nie zależy od planu nauczania danej szkoły.  Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych są zwolnieni z egzaminu z danego przedmiotu (na świadectwie: wpis zwolniony oraz podstawa zwolnienia).  Informatory maturalne ogłaszane są do 1 września roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest egzamin.  W czasie egzaminu nie wolno korzystać z urządzeń telekomunikacyjnych.  Na egzaminie z języka polskiego można korzystać ze słownika ortograficznego oraz ze słownika poprawnej polszczyzny.

14 WAŻNE DLA UCZNIA c.d.  Na egzaminie z języka obcego nowożytnego nie można korzystać z żadnych słowników.  Można korzystać z pomocy dopuszczonych i ogłoszonych na stronie internetowej CKE 2 miesiące przed egzaminem.  Wynik egzaminu można poprawić w kolejnych sesjach przez 5 lat.  Sprawdzone i ocenione arkusze egzaminacyjne są udostępniane do wglądu.

15 Matura 2005 15

16 Matura 2005 16

17 Matura 2005 17

18 Powtarzanie egzaminu maturalnego  Zdający, który nie zdał egzaminu maturalnego z określonego przedmiotu, w części ustnej lub pisemnej,albo przerwał egzamin, może ponownie przystąpić do egzaminu lub jego części w kolejnych sesjach przez okres 5 lat.  Po upływie 5 lat od pierwszego egzaminu, absolwent zdaje egzamin w pełnym zakresie.

19 Poprawianie wyniku egzaminu  Zdający ma prawo, w ciągu 5 lat od pierwszego egzaminu, przystąpić do niego ponownie w części pisemnej do jednego lub więcej przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych w celu podwyższenia wyniku z tych przedmiotów lub zdania egzaminu z przedmiotów dodatkowych.

20 Terminy

21

22 www.zstnr2.pop.pl http://www.oke.jaworzno.pl/


Pobierz ppt "EGZAMIN MATURALNY ’2015 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7.IX. 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google