Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Rachunkowość organizacji pozarządowych w aspekcie metodologii sporządzania zeznania podatkowego”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Rachunkowość organizacji pozarządowych w aspekcie metodologii sporządzania zeznania podatkowego”"— Zapis prezentacji:

1

2 „Rachunkowość organizacji pozarządowych w aspekcie metodologii sporządzania zeznania podatkowego”
Spała, 02 grudnia 2010 roku

3

4 e-mail: audit@c-land.com.pl
Audit C-Land sp. z o.o. ul. Bolecha 68, Warszawa tel. (22) , JAN MROCZKOWSKI

5 KONSPEKT

6 Konspekt „Rachunkowość organizacji pozarządowych w aspekcie metodologii sporządzania zeznania podatkowego” 1. Rozpoznawanie przychodów i kosztów dla celów rachunkowości i podatku dochodowego od osób prawnych 2. Rachunek zysków i strat w działalności organizacji pozarządowych 3. Dyskusja

7 Wprowadzenie

8 Biała Księga Prawa Przedsiębiorczości Społecznej w Polsce
Celem Białej Księgi jest wskazanie najczęściej występujących barier prawnych związanych z funkcjonowaniem i rozwojem przedsiębiorczości społecznej w Polsce.

9 Biała Księga Prawa Przedsiębiorczości Społecznej w Polsce
REKOMENDACJE Wprowadzenie możliwości realizacji działalności statutowej poprzez działalność gospodarczą bez konieczności zachowania ubocznego charakteru działalności gospodarczej; Wprowadzenie możliwości inwestowania dochodów organizacji pozarządowych w działalność gospodarczą; Ponowne rozważenie przepisów odnoszących się do zakazu wykorzystywania przez organizacje pozarządowe majątku statutowego przy działalności gospodarczej; (...) Biała Księga Prawa Przedsiębiorczości Społecznej w Polsce

10 Biała Księga Prawa Przedsiębiorczości Społecznej w Polsce
Jednym z praktycznych problemów, na które napotykają osoby prowadzące organizacje społeczne jest niska świadomość prawna wśród zarówno samych organizacji pozarządowych jak i urzędników. Problem ten dotyczy ogólnej wiedzy o organizacjach pozarządowych, a tym bardziej działalności gospodarczej prowadzonej przez takie organizacje. Biała Księga Prawa Przedsiębiorczości Społecznej w Polsce

11 Biała Księga Prawa Przedsiębiorczości Społecznej w Polsce
Organizacja pozarządowa prowadząca działalność gospodarczą nie może wykorzystywać majątku pochodzącego z działalności statutowej na działalność gospodarczą. Organizacja pozarządowa prowadząca działania statutowe i gospodarcze musi poradzić sobie ze ścisłym ich rozdziałem, co jest niezmiernie trudne, skomplikowane i bardzo mało przejrzyste a konieczność ścisłego wyodrębnienia środków przeznaczonych na działalność statutową i gospodarczą jest poważną przeszkodą, która w oczywisty sposób ogranicza możliwość równoczesne prowadzenie działań ekonomicznych i społecznych. Biała Księga Prawa Przedsiębiorczości Społecznej w Polsce

12 Biała Księga Prawa Przedsiębiorczości Społecznej w Polsce
Wykorzystywanie majątku, zasobów z działalności statutowej, w działalności gospodarczej jest niezgodne z prawem. Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2007r. Nr 111, poz. 765 z późn. zm.) nierzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych stanowi przestępstwo karno-skarbowe. Za księgę nierzetelną uważa się księgę prowadzoną niezgodnie ze stanem rzeczywistym. Dotyczy to także sytuacji, w których organizacja koszty działalności gospodarczej wpisuje w koszty działalności statutowej, w celu zmniejszanie kosztów, i w związku z tym osiągnięcia większego dochodu. Biała Księga Prawa Przedsiębiorczości Społecznej w Polsce

13 Kwestia wprowadzenia możliwości realizacji działalności statutowej
Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację nr 2378 Kwestia wprowadzenia możliwości realizacji działalności statutowej poprzez działalność gospodarczą bez konieczności zachowania ubocznego charakteru działalności gospodarczej.

14 po pierwsze, zaprzeczeniem samej idei,
(1) Kwestia wprowadzenia możliwości realizacji działalności statutowej poprzez działalność gospodarczą bez konieczności zachowania ubocznego charakteru działalności gospodarczej. Uboczny charakter działalności gospodarczej organizacji pozarządowych nie stanowi dyskryminacji tych podmiotów. Możliwość prowadzenia takiej działalności została wprowadzona na zasadzie wyjątku od reguły, jaką jest nieprowadzenie działalności przynoszącej zysk przez organizacje pozarządowe. Podstawą tej konstrukcji prawnej jest rozpowszechniona na całym świecie idea organizacji non profit. W zamian za ograniczenie źródeł pozyskiwania przychodów organizacje te uzyskują inne przywileje. Dopuszczenie prowadzenia przez organizacje pozarządowe niczym nieograniczonej działalności gospodarczej byłoby, po pierwsze, zaprzeczeniem samej idei, po drugie, wobec faktu posiadania przez te organizacje uprawnień, jakich nie posiadają inni przedsiębiorcy, stanowiłoby to naruszenie zasad konkurencji.

15 Kwestia wprowadzenia możliwości inwestowania
Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację nr 2378 Kwestia wprowadzenia możliwości inwestowania dochodów organizacji pozarządowych w działalność gospodarczą.

16 (1) Kwestia wprowadzenia możliwości inwestowania dochodów organizacji pozarządowych w działalność gospodarczą. Działalnością podstawową organizacji pozarządowej jest zawsze działalność społecznie użyteczna prowadzona na zasadzie niedziałania w celu osiągnięcia zysku. Organizacje pozarządowe mogą prowadzić działalność gospodarczą, która zawsze ma jednak charakter służebny i uboczny w stosunku do głównej działalności społecznie użytecznej. Uboczną rolę działalności gospodarczej oraz konieczność wyodrębnienia środków przeznaczonych na prowadzenie działalności społecznej i gospodarczej podkreślał wielokrotnie Sąd Najwyższy, m.in. w postanowieniu z dnia 4 września 2002 r., sygn. I CKN 1023/00. Istotą powyższej definicji organizacji pozarządowej jest założenie, iż organizacje pozarządowe niedziałające w celu osiągnięcia zysku przekazują całość dochodu na działalność statutową. U podstaw tego założenia leży fundamentalna teza o charakterze niezarobkowym działalności organizacji pozarządowych.

17 Kwestia ponownego rozważenia przepisów odnoszących się do zakazu
Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację nr 2378 Kwestia ponownego rozważenia przepisów odnoszących się do zakazu wykorzystania przez organizacje pozarządowe będące przedsiębiorcami społecznymi majątku statutowego przy działalności gospodarczej.

18 (1) Kwestia ponownego rozważenia przepisów odnoszących się do zakazu wykorzystania przez organizacje pozarządowe majątku statutowego przy działalności gospodarczej. Prowadzenie działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w ramach organizacji pozarządowej powinno być wyodrębnione majątkowo, księgowo oraz organizacyjnie. Ten podział przedmiotu działalności ma na celu zachowanie transparentności podmiotu i umożliwia identyfikację zakresu, co do którego prowadzona jest działalność pożytku publicznego. Należy podkreślić, iż działalność gospodarcza powinna być dodatkowym zajęciem organizacji pozarządowej, finansującym działalność statutową pożytku publicznego. W przypadku braku możliwości rozdzielenia przedmiotu działalności w konsekwencji nie będzie można określić działalności społecznej podmiotu, a tym samym nie będzie on mógł być uznany za organizację pozarządową.

19 (2) Kwestia ponownego rozważenia przepisów odnoszących się do zakazu wykorzystania przez organizacje pozarządowe majątku statutowego przy działalności gospodarczej. Zasady związane z dyspozycją dochodem lub majątkiem na cele statutowe leżą u podstaw podziału między sektorem przedsiębiorców a sektorem pozarządowym. Jakiekolwiek ich modyfikowanie stawia pod znakiem zapytania ideę podziału sektorowego. Należy podkreślić, iż wyodrębnienie jest konieczne w szczególności ze względu na właściwe stosowanie zwolnień podatkowych, o których mowa w art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.). Z natury swojej formy prawnej podstawowa działalność organizacji pozarządowych nie jest przystosowana do prowadzenia działalności gospodarczej, ponieważ jej przeznaczeniem jest działalność społecznie użyteczna. Funkcja działalności gospodarczej jako akcesoryjnego instrumentu finansowania często spełnia się poprzez prowadzenie przez organizacje pozarządowe przedsiębiorstw jako podmiotów zależnych (np. spółek prawa handlowego).

20 Amortyzacja podatkowa ŚT

21 W jaki sposób Fundacja powinna ustalić
wartość początkową środka trwałego i wysokość odpisów amortyzacyjnych w przypadku, gdy środek trwały wykorzystywany jest zarówno w działalności naukowej, tj. preferowanej podatkowo, jak również w działalności innej niż naukowa, w tym działalności gospodarczej? Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy (Sygnatura ITPB3/ b/09/AW)

22 (1) Wnioskodawca prowadząc działalność statutową ponosi szereg różnego rodzaju wydatków dotyczących zarówno bezpośrednio działalności naukowej, jak i działalności gospodarczej oraz związanych pośrednio z obydwoma rodzajami prowadzonej działalności (koszty ogólne zarządu itp.). Fundacja ponosi w szczególności szereg kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, ale związanych bezpośrednio z działalnością naukową (preferowaną podatkowo), tj. m.in. wydatki na reprezentację, a także stypendia dla osób fizycznych, które Fundacja planuje finansować. Wnioskodawca posiada także środki trwałe, które są wykorzystywane zarówno w działalności naukowej, jak również w działalności gospodarczej oraz w pozostałej działalności statutowej Fundacji. Z uwagi na powtarzalność przedstawiony powyżej opis dotyczy zarówno zaistniałych stanów faktycznych, jak i zdarzeń przyszłych. W związku z powyższym zadano następujące pytania. W jaki sposób Fundacja powinna ustalić wartość początkową środka trwałego i wysokość odpisów amortyzacyjnych w przypadku, gdy środek trwały wykorzystywany jest zarówno w działalności naukowej, tj. preferowanej podatkowo, jak również w działalności innej niż naukowa, w tym działalności gospodarczej...

23 (2) Zdaniem Wnioskodawcy – zgodnie z art. 17 ust. 1b ustawy o PDOP, zwolnienie od podatku dochodowego określone w art. 17 ust. 1 tej ustawy, dotyczące podatników przeznaczających dochód na cele statutowe stosowane jest, jeżeli dochód jest przeznaczony i – bez względu na termin – wydatkowany na cele określone w art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, w tym także na nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów. Zatem, dochód przeznaczony i wydatkowany na nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych bezpośrednio w działalności określonej w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (w tym w szczególności naukowej) zgodnie ze złożoną przez Fundację deklaracją o przeznaczeniu dochodu, będzie korzystał ze zwolnienia. Przepisy art. 16a i 16b ustawy o PDOP definiując środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wskazują na wykorzystywanie ich przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Z kolei przepis art. 17 ust. 1b tej ustawy stanowi, że jedną z form wydatkowania dochodu zwolnionego jest nabywanie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych bezpośrednio służących realizacji tych celów – a zatem co do zasady niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

24 (3) W ocenie Wnioskodawcy powyższe oznacza, że nawet w przypadku, gdyby Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej może nabywać środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w rozumieniu ustawy o PDOP, w przeciwnym bowiem przypadku przepis art. 17 ust. 1b tej ustawy należałoby uznać za regulację zbędną, co przeczyłoby jednej z podstawowych zasad interpretacji przepisów prawa – zasadzie racjonalnego ustawodawcy, który nie ustanawia zbędnych przepisów. Mając zatem na uwadze powyższe należy stwierdzić, że Fundacja nabywając składniki związane zarówno z prowadzoną działalnością naukową, jak i z innymi rodzajami działalności (w szczególności z działalnością gospodarczą) powinna rozpoznawać je jako środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w rozumieniu art. 16a i 16b ustawy o PDOP, podlegające amortyzacji zgodnie z przepisami art. 16a-16m tej ustawy. (...)

25 (4) Powołany przepis nie reguluje w sposób szczególny przypadku nabycia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w części do działalności określonej w art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy podatkowej, a w części do celów działalności gospodarczej, (...) Z kolei w myśl art. 15 ust. 6 ustawy o PDOP, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane zgodnie z przepisami art. 16a-16m tej ustawy, z uwzględnieniem art. 16 ust. 1 wskazanej ustawy, (...) Zatem, mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca zaznacza, że żadne z powołanych przepisów nie regulują kwestii wykorzystania środka trwałego i wartości niematerialnej i prawnej równocześnie w działalności określonej w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOP oraz w działalności gospodarczej, wobec czego nie wyłączają możliwości amortyzacji takich środków trwałych ani zaliczania w całości do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej tych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

26 (5) W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) uznaje się za nieprawidłowe. (...) Za środki trwałe podlegające amortyzacji, w świetle art. 16a ust. 1 ustawy uznaje się stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania: budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, maszyny, urządzenia, środki transportu i inne przedmioty o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1 ustawy o PDOP. Z powołanych uregulowań prawnych wynika, że jednym z warunków koniecznych do spełnienia, aby podatnik mógł dokonywać odpisów amortyzacyjnych, jest fakt wykorzystywania składnika majątku na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

27 (6) Zgodnie z art. 3 pkt 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami), przez działalność gospodarczą rozumie się każdą działalność zarobkową w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, w tym wykonywanie wolnego zawodu, a także każdą inną działalność zarobkową wykonywaną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, nawet gdy inne ustawy nie zaliczają tej działalności do działalności gospodarczej lub osoby wykonującej taką działalność – do przedsiębiorców. W myśl natomiast art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz ze zmianami), działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) można wnioskować, że Fundacja prowadzi działalność niezarobkową, a więc taką, która wyklucza odpłatny jej charakter, a także działalność gospodarczą (zarobkową).

28 (7) Jednocześnie należy podkreślić, iż z przepisu art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o PDOP wynika, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych, według zasad określonych w art. 16a-16m, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Odnosząc niniejsze przepisy do analizowanej sytuacji należy wskazać na następujące sytuacje prawno-podatkowe: 1. W sytuacji, gdy środek trwały został zakupiony z dochodu zwolnionego: Wartość początkową tego środka trwałego ustala się zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOP. Jednakże – z uwagi na brzmienie art. 16 ust. 1 pkt 48 ww. ustawy) – odpisy amortyzacyjne przedmiotowego środka trwałego nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

29 (8) 2. W sytuacji, gdy środek trwały nie został nabyty z dochodu objętego zwolnieniem: Wykorzystywany jest dla potrzeb działalności gospodarczej, wartość początkową tego środka trwałego ustala się zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOP. Jednostka ma prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych, zgodnie z art. 16a–16m tej ustawy i odnoszenia ich w koszty podatkowe. Wykorzystywany jest dla potrzeb niezarobkowej działalności statutowej, wartość początkową tego środka trwałego ustala się zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOP. Jednostka nie ma uprawnień do dokonywania amortyzacji takiego środka trwałego, bowiem nie spełnia on warunku wykorzystania w prowadzonej działalności gospodarczej (art. 16a ust. 1 ustawy). Przeczy to również ogólnej zasadzie, w ramach której musi istnieć związek przyczynowy pomiędzy kosztem w postaci amortyzacji środka trwałego a przychodem uzyskiwanym w następstwie wykorzystywania w działalności gospodarczej tego właśnie środka.

30 1. Rozpoznawanie przychodów i kosztów dla celów rachunkowości i podatku dochodowego od osób prawnych

31 Działalność Polskiego Związku Wędkarskiego

32 Przychody z działalności

33 Działalność statutowa
Składki członkowskie ogólnokrajowe (świadczące o przynależności do Związku – uprawniające do prawa wyborczego) Składki członkowskie okręgowe na ochronę i zagospodarowanie wód – uprawniające do wędkowania członkom PZW Wpisowe – jednorazowa opłata pobierana przy wstąpieniu do Związku Opłata za druk legitymacyjny służący do wklejenia znaczków składki członkowskiej Opłata za przeprowadzenie egzaminu na Kartę Wędkarską Wpłaty dobrowolne od wędkarzy przeznaczane na zarybienie Startowe wpłacane przez zawodników startujących w zawodach wędkarskich. Opłaty za porozumienia międzyokręgowe za udostępnianie członkom innego okręgu swoich wód do wędkowania (np. Okręg Warszawski i Siedlecki - ponieważ Warszawski ma większy areał wód, to okręg siedlecki dopłaca Warszawskiemu a w zamian za to wędkarze obu Okręgów mogą wędkować na terenie tych dwóch Okręgów) Sprzedaż miejsc noclegowych w stanicach wędkarskich dla członków PZW i opłaty za wynajęcie łodzi i innego sprzętu pływajacego Dotacje państwowe do organizacji Zawodów Dotacje państwowe na zarybienie

34 Pojęcie „składka członkowska”

35 Zgodnie z definicją słownikową „składka członkowska” to kwota pieniężna wpłacana, zwykle regularnie i obowiązkowo przez jedną osobę do wspólnej kasy, na jakiś wspólny cel, wkład jednej osoby we wspólny fundusz” (Uniwersalny słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003).

36 Orzeczenie NSA z 13.06.2003r. sygn. akt III SA 3245/01
„ ... składka członkowska nie może wiązać się z opłatą za korzystanie z usług i mimo zapisu w statucie, polegającego na nazwaniu wpłat składkami członkowskimi - istotny jest jedynie charakter i przeznaczenie wnoszonych wpłat ...”

37 Intencją art. 17 ust. 1 pkt 40 updop było zwolnienie od opodatkowania obowiązkowych opłat ponoszonych przez członków organizacji. Odrębne przepisy w sposób zróżnicowany, przy użyciu rozmaitych terminów, określają takie opłaty. Najczęściej używane jest tu pojęcie składek, jednakże trudno uznać i przedstawić racjonalny cel ustawodawcy, aby i inne opłaty o charakterze obowiązkowym, wynikające z obowiązkowej przynależności do organizacji, nie miały być w ten sam sposób kwalifikowane dla celów podatkowych. Składka członkowska stanowi zatem wpłatę wynikającą z faktu przystąpienia do danej organizacji, ściśle związaną z pozostawaniem jej członkiem.

38 Składka członkowska i wpłaty z nią zrównane
(...) ... (...) ... (...) ... (...) ...

39 Działalność rolnicza Sprzedaż ryb wyprodukowanych przez PZW. Sprzedaż narybku wyprodukowanego przez PZW. Sprzedaż ryb uzyskanych z odłowów jeziorowych Sprzedaż ryb zakupionych i podchowywanych dłużej niż 2 miesiące Przychody wewnętrzne z przekazania wyprodukowanego narybku na zarybienie wód w działalności statutowej Wycena na koniec roku stanu ryb w zimochowach (inwentaryzowana tylko raz na rok w dniu 31.XII. )

40 Działalność gospodarcza
Przychody z czynszów za wynajmowane lokale w budynkach PZW Odsetki bankowe od lokat pieniężnych Przychody ze sprzedaży ryby zakupionej i sprzedanej przed 2 miesiącami od daty zakupu. Przychody z opłat za wędkowanie osób nie zrzeszonych w PZW i łowisk specjalnych Przychody ze sprzedaży różnych materiałów i gadżetów (medale, proporczyki regulamin wędkowania itp.) Sprzedaż miesięcznika Wiadomości Wędkarskie

41 (wyciąg z polityki rachunkowości)???
PYTANIE ? ? ? Przychody (wyciąg z polityki rachunkowości)???

42 PYTANIE ? ? ? Dotacje ???

43 Typizacja przychodów z działalności operacyjnej

44 Działalność operacyjna
Pozostała działalność operacyjna Działalność finansowa

45 Wyodrębnianie działalności

46 Działalność statutowa
Działalność gospodarcza Działalność dotowana (dofinansowana) Działalność rolnicza

47 Różnica między działalnością statutową a działalnością gospodarczą dotyczy kwestii podatków, albowiem działalność statutowa (preferowana przez ustawodawcę) nie podlega opodatkowaniu, podczas gdy gospodarcza - tak, chyba, że dochody z niej zostały przeznaczone na cele nie podlegające opodatkowaniu statutowe.

48 Działalność statutowa

49 Działalność statutowa to taka działalność, która:
- nie spełnia przesłanek działalności gospodarczej opisanej niżej; - podejmowana jest zgodnie z prawem; - wypełnia zapisy statutu organizacji, który określa jej cele oraz sposoby ich realizacji. Czyli wszelkie działania, niemające charakteru działalności gospodarczej, a podejmowane dla realizacji celów statutowych, zaliczane są do działalności statutowej.

50 Działalność gospodarcza

51 Zgodnie z art. 3 pkt 9 ustawy Ordynacja podatkowa, przez działalność gospodarczą rozumie się każdą działalność zarobkową w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, w tym wykonywanie wolnego zawodu, a także każdą inną działalność zarobkową wykonywaną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, nawet gdy inne ustawy nie zaliczają tej działalności do działalności gospodarczej lub osoby wykonującej taką działalność - do przedsiębiorców. Natomiast stosownie do art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz ze zm.) działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Do cech działalności gospodarczej należy zaliczyć jej zarobkowy charakter oraz powtarzalność podejmowanych działań.

52 Dla uznania określonej działalności za działalność gospodarczą konieczne jest łączne zaistnienie trzech jej cech funkcjonalnych: zarobkowości, zorganizowania i ciągłości. Brak którejkolwiek z nich oznacza, że dana działalność nie może być zakwalifikowana do kategorii działalności gospodarczej.

53 Pobieranie opłat świadczy o tym, że dana działalność jest wykonywana "na cudze potrzeby" - w czym można zresztą upatrywać jednego z motywów działalności gospodarczej. Działalność na zaspokojenie potrzeb własnych nie jest natomiast odpłatna, a zatem jest niezarobkowa.

54 O zarobkowości działalności decyduje cel jej wykonywania
O zarobkowości działalności decyduje cel jej wykonywania. Jeżeli zakłada się osiągnięcie nadwyżki przychodów nad poniesionymi kosztami, a więc osiągnięcie dochodu (zysku), to znaczy, że jest realizowany cel zarobkowy tej działalności. Brak dochodu (zysku) nie pozbawia danej działalności przymiotu gospodarczej. Ustawodawca nie wymaga bowiem, aby jej wynikiem była dochodowość (zyskowność).

55 Doktryna i orzecznictwo nie rozstrzygnęły kwestii „działalności gospodarczej” w sposób jednoznaczny.
W uchwale z 18 czerwca 1991 roku Sąd Najwyższy uznał, iż specyficzną właściwością działalności gospodarczej jest „podporządkowanie regułom opłacalności i zysku”. „Zysk (zarobek, dochód) to kategoria ekonomiczna oznaczająca nadwyżkę wpływów nad wydatkami w działalności gospodarczej Słownik języka polskiego, pod red. W. Doroszewskiego). Pojęcie zysku leży u podstawy każdej działalności o charakterze gospodarczym, stanowi jej istotę i sens, toteż niepodobna w ogóle mówić o działalności gospodarczej prowadzonej nie w celach zarobkowych. Działalność pozbawiona tego aspektu może być np. działalnością społeczną, artystyczną, charytatywną i inną, nigdy natomiast nie będzie działalnością gospodarczą”.

56 Doktryna i orzecznictwo nie rozstrzygnęły kwestii „działalności gospodarczej” w sposób jednoznaczny.
W uchwale z 6 grudnia 1991 roku Sąd Najwyższy uznał jednak za właściwość działalności gospodarczej już nie „podporządkowanie regułom opłacalności i zysku”, a „zasadę racjonalnego gospodarowania”. W myśl tej zasady maksymalny stopień realizacji celu osiąga się, postępując tak aby przy danym nakładzie środków osiągnąć maksymalny stopień realizacji celu (tzw. zasada największego efektu) albo tak aby przy danym stopniu realizacji celu użyć minimalnego nakładu środków (tzw. zasada najmniejszego nakładu środków, czyli oszczędność środków). (…) Kwestia, czy podmioty prowadzące działalność gospodarczą zakładają osiąganie zysku, czyli nadwyżki wpływów nad wydatkami, czy tylko pokrywanie kosztów swojej działalności własnymi dochodami, łączy się z rodzajem realizowanych przez nie zadań i statutowo określonym celem prowadzonej działalności.

57 Działalnością gospodarczą jest każda działalność polegająca na oferowaniu towarów i usług na danym rynku za odpłatnością (nawet symboliczną). Orzecznictwo ETS

58 Działalność dotowana

59 Działalność statutowa Działalność gospodarcza
Potencjalne źródła przychodów organizacji pozarządowych a ich wyodrębnienie Nieodpłatna Odpłatna Działalność statutowa Działalność gospodarcza Działalność dotowana

60 Działalność rolnicza

61 Art. 2 ustawy o PDOP  2. Działalnością rolniczą w rozumieniu ust. 1 pkt 1 jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:   1)   miesiąc - w przypadku roślin,   2)   16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi i kaczek,   3)   6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,   4)   2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt - licząc od dnia nabycia.

62 Określenie źródła przychodów w związku z otrzymaniem odsetek
od kontrahenta z tytułu nieterminowej zapłaty należności za płody rolne Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach (Sygnatura: IBPBI/1/ /09/KB)

63 (1) Z przepisów wynika, iż ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie rozróżnia działalność rolniczą od pozarolniczej działalności gospodarczej. Przy czym przepisów tej ustawy nie stosuje się, co do zasady, do przychodów uzyskiwanych z działalności rolniczej. Zauważyć jednak należy, iż ustawodawca precyzuje wyraźnie, co dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych należy rozumieć przez działalność rolniczą, a wyliczenie dokonane w ww. art. 2 ust. 2 ww. ustawy ma charakter wyczerpujący. Zgodnie z przedstawioną definicją działalności rolniczej podstawową jej cechą jest uzyskiwanie produktów w stanie nieprzetworzonym, pochodzących z uprawy (produkty roślinne), chowu lub hodowli (produkty zwierzęce). Definicja ta określa w ujęciu rzeczowym rodzaje działalności zaliczane do działalności rolniczej. Przyjmując tę działalność za źródło przychodów należy uznać wszystkie przychody z tego źródła za ich integralną część. Wszelkie inne przychody pośrednio związane z działalnością rolniczą, czy też powstające przy okazji prowadzenia działalności rolniczej - nie stanowią przychodów z tej działalności. Przychody te, mimo iż uzyskiwane są przez osoby prowadzące działalność rolniczą, pochodzą jednakże z innych źródeł niż ta działalność i w związku z tym podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, według zasad określonych w ustawie.

64 (2) Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż wnioskodawca w ramach jednego przedsiębiorstwa prowadzi działalność rolniczą oraz pozarolniczą działalność gospodarczą. Otrzymał od kontrahenta odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty za sprzedane płody rolne z własnych upraw. Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, iż odsetki te są związane z prowadzoną przez wnioskodawcę działalnością rolniczą. Dlatego też odsetki te, jako związane z przychodami uzyskiwanymi ze źródła jakim jest działalność rolnicza, nie stanowią przychodu w rozumieniu ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych co oznacza, iż nie rzutują na wysokość podstawy opodatkowania tym podatkiem.

65 Czy koszty założenia plantacji słomy miskantus
stanowić będą koszt uzyskania przychodów w momencie zużycia surowca do produkcji peletu, z którego Spółka osiągnie przychody? Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Sygnatura ITPB3/ a/10/AW

66 (1) Wnioskodawca zajmuje się w głównej mierze produkcją peletu ze słomy. Chcąc zminimalizować koszty zużycia materiałów do produkcji peletów w maju 2010 roku założył plantację słomy energetycznej miskantus. W związku z założeniem plantacji ponoszone będą określone koszty, m.in. dzierżawa gruntów, sadzonki, zabiegi pielęgnacyjne plantacji, itp. Przewiduje się, że plantacja będzie eksploatowana przez 20 lat, przy czym pierwszy zbiór słomy nastąpi w drugim roku. Spółka zakłada, iż z działalności tej nie będzie uzyskiwać przychodów poprzez sprzedaż w stanie nieprzetworzonym produktów roślinnych. Uzyskany z tej działalności produkt roślinny wykorzystywany będzie przez spółkę jako surowiec w procesie produkcji peletów, który wpłynie na obniżenie kosztów Spółki oraz uniezależni Spółkę od dostawców zewnętrznych poprzez zapewnienie własnej bazy surowcowej. Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, uprawę słomy miskantus należałoby zaliczyć do działalności rolniczej, wobec czego kosztów poniesionych na założenie i prowadzenie plantacji miskantusa nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia.

67 (2) W momencie gdy słoma pochodząca z własnej plantacji zostanie przez Spółkę zużyta jako surowiec w procesie produkcji peletów, wówczas jej wartość stanowić będzie koszt uzyskania przychodów, zgodnie z przepisami art. 15 i art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP, tj. w momencie osiągnięcia przychodu ze sprzedaży peletów uzyskanych z tego surowca. Do momentu zużycia słomy do produkcji peletów koszty założenia plantacji ujęte zostaną na koncie rozliczeń międzyokresowych i zostaną rozliczone w roku podatkowym, w którym osiągnięte zostaną odpowiadające im przychody. Koszt słomy zużytej do produkcji stanowić będą: koszty zbioru surowca w danym roku, powiększone o koszty założenia plantacji proporcjonalnie do ilości zebranego surowca w danym roku. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Spółki uznaje się za prawidłowe. W art. 2 ust. 2 ww. ustawy podatkowej zdefiniowano działalność rolniczą, jako działalność polegającą na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) (...) Należy przy tym podkreślić, iż stan nieprzetworzony, o którym mowa w niniejszym przepisie, to taki stan produktu, który nie różni się w sposób istotny od stanu, w jakim produkt ten znajdował się bezpośrednio po jego wytworzeniu, a zatem zastosowanie wobec produktu określonych procesów technologicznych, na skutek czego nabrał on nowych cech, czy właściwości, wyklucza uznanie produktu za nieprzetworzony.

68 (3) Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka chcąc zminimalizować koszty zużycia materiałów do produkcji peletów założyła na dzierżawionych gruntach plantację słomy energetycznej miskantus, którą następnie zamierza wykorzystywać do produkcji ww. peletów. Tego typu działalność mieści się w definicji działalności rolniczej, zamieszczonej w powołanym wcześniej art. 2 ust. 2. W związku z powyższym, wydatki i koszty związane z założeniem i bieżącym utrzymaniem plantacji nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. W przypadku, gdy słoma energetyczna pochodząca z własnej plantacji zostanie przez Spółkę zużyta jako surowiec w procesie produkcji peletów, wówczas jej wartość będzie stanowiła koszt uzyskania przychodów ze sprzedaży uzyskanego produktu (towaru handlowego). Zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy o PDOP w celu ustalenia wartości zużytych do przetwórstwa rolnego i spożywczego lub w działach specjalnych produkcji rolnej surowców i materiałów pochodzących z własnej produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz własnej gospodarki leśnej stosuje się odpowiednio przepis art. 12 ust. 5 ustawy, na mocy którego wartość tę należy określić na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

69 Czy wartość uzyskanych odszkodowań
za szkody powstałe w uprawach lub środkach trwałych służących działalności rolniczej stanowią przychody z działalności rolniczej wyłączonej z opodatkowania? Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Sygnatura: IBPB3/ /07/JD

70 Spółka prowadzi działalność rolniczą zgodnie z definicją art. 2 ust
Spółka prowadzi działalność rolniczą zgodnie z definicją art. 2 ust. 2 ustawy o PDOP. Podstawę działalności Spółki stanowią przychody z działalności rolniczej do których, na podstawie art. 2 ust. 1, nie stosuje się przepisów ww. ustawy. Przychody z działalności rolniczej stanowią zwykle ponad 95% wszystkich przychodów. Pozostałe przychody stanowią pochodną działalności podstawowej i są to m.in. odsetki bankowe, odsprzedaż materiałów i usług, sprzedaż środków trwałych. Spółka oddzielnie ustala dochód z działalności rolniczej i pozarolniczej. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie. Czy wartość uzyskanych odszkodowań za szkody powstałe w uprawach lub środkach trwałych służących działalności rolniczej stanowią przychody z działalności rolniczej wyłączonej z opodatkowania... Zdaniem wnioskodawcy odszkodowania za szkody powstałe w składnikach działalności jako rekompensata strat tej działalności stanowią przychody z działalności rolniczej, która na podstawie art. 2 ust. 1 nie podlega ustawie o PDOP. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy uznaje się za prawidłowe.

71 Czy przychód z tytułu umorzenia czynszu dzierżawnego
dotyczącego majątku wykorzystywanego do działalności rolniczej, Spółka Rolnicza może zakwalifikować jako przychód z działalności rolniczej? Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Sygnatura ITPB3/ /10/MK

72 (1) Zdaniem Jednostki przychód z tytułu umorzenia czynszu dzierżawnego dotyczącego majątku wykorzystywanego do działalności rolniczej, Spółka Rolnicza ma prawo zakwalifikować do przychodów z działalności rolniczej. Spółka zaciągnęła zobowiązanie zapłaty czynszu dzierżawnego w ramach prowadzonej działalności rolniczej (produkcja roślinna, zwierzęca, hodowla zwierząt) na gruntach (majątku) dzierżawionych od podmiotu trzeciego. Zobowiązanie zapłaty czynszu dzierżawnego wiąże się bezpośrednio z działalnością rolniczą Spółki Rolniczej oraz również z działalnością pozarolniczą, polegającą w szczególności na świadczeniu usług mających na celu poprawę płodności gruntów (np. nawożenie wapnem, renowacja systemu melioracyjnego, usuwanie i wywózka krzewów i drzew). Zatem przychód z tytułu umorzenia czynszu dzierżawnego za majątek w zakresie wykorzystywania go do działalności rolniczej powinno się kwalifikować jako przychód z działalności rolniczej. W ocenie Jednostki art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy nie znajdzie zastosowania w zakresie wartości umorzonego czynszu dzierżawnego dotyczącego dzierżawionego majątku wykorzystywanego wyłącznie do działalności rolniczej.

73 (2) Na tle przedstawionego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe. Dla celów podatku dochodowego od osób prawnych „działalność rolniczą” definiuje przepis art. 2 ust. 2 ww. ustawy. (...) Z powyższych przepisów wynika, że ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych wyraźnie określa, co dla celów opodatkowania tym podatkiem, rozumie się pod pojęciem działalności rolniczej. Przy czym, przepisów ww. ustawy nie stosuje się, co do zasady, do przychodów uzyskiwanych z tej działalności. Podnieść przy tym należy, że wyliczenie dokonane w ww. art. 2 ust. 2 ww. ustawy, ma charakter wyczerpujący. Tym samym wszelkie inne przychody pośrednio związane z działalnością rolniczą, czy też powstające przy okazji prowadzenia działalności rolniczej - nie stanowią przychodów z tej działalności. Przychody te, mimo że uzyskiwane są przez osoby prowadzące działalność rolniczą, pochodzą jednakże z „innych źródeł” niż ta działalność i w związku z tym podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych według zasad określonych w ww. ustawie podatkowej.

74 (3) Stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o PDOP, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, jest w szczególności wartość, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 8, umorzonych lub przedawnionych zobowiązań, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek (kredytów), z wyjątkiem umorzonych pożyczek z Funduszu Pracy. Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w związku z umorzeniem zobowiązań wynikających z umowy dzierżawy majątku, na którym Spółka prowadziła działalność rolniczą oraz pozarolniczą, uzyskała w 2008 r. i 2009 r. przychód, który rozpoznała dla celów rozliczeń podatkowych, jako przychód pochodzący z działalności pozarolniczej. Analizując ww. przepisy prawa oraz przedstawiony przez Wnioskodawcę stan faktyczny, należy stwierdzić, że przychód powstały w związku z umorzeniem zobowiązań wynikających z umowy dzierżawy majątku nie mieści się w przytoczonej wcześniej definicji działalności rolniczej - powyższa definicja nie obejmuje przychodu z tytułu umorzonych zobowiązań wynikających z umowy dzierżawy majątku (przychodu z umorzenia czynszu dzierżawnego). Pomimo, że przychód ten związany jest częściowo z wykonywaną przez Wnioskodawcę działalnością rolniczą, nie stanowi przychodu z działalności rolniczej, lecz jedynie przychód z tą działalnością związany. Przymiot „związania” z określonym źródłem przychodu nie oznacza pochodzenia z tego „źródła”. Powyższe oznacza, że nie można potraktować ww. przychodu jako wyłączonego z przedmiotowego zakresu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

75 Przychody z działalności rolniczej
w podatku dochodowym od osób prawnych Wyrok WSA z 19 lutego 2009 r., sygn. akt I SA/Sz 637/08.

76 (1) Z materiału dowodowego zgromadzonego przez organy podatkowe w sprawie niewątpliwie wynika, że podatnik, zobowiązując się do zapłaty czynszu dzierżawnego na rzecz "P" Spółki z o. o., zaciągnął zobowiązanie w ramach prowadzonej działalności rolniczej polegającej na wytwarzaniu produktów roślinnych na gruntach dzierżawionych od tej Spółki. Skoro więc, zobowiązanie to zostało zaciągnięte w ramach prowadzonej działalności rolniczej, a - zgodnie z przywołanym wyżej przepisem art. 2 ust. 1 pkt 1 updop - przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej (z wyjątkami tam wskazanymi), a ponadto, skoro przychody osoby prawnej uzyskującej przychody zarówno z działalności rolniczej, jak i z innych źródeł przychodów, zmniejsza się o dochód (nie przychód) z działalności rolniczej, to nie znajduje uzasadniania prawnego zaliczenie przez organy podatkowe do przychodów podatkowych skarżącej Spółki - na podstawie przepisu art. 12 ust. ust. 1 pkt 3 lit. a updop - wartości umorzonych podatnikowi zobowiązań z tytułu czynszu dzierżawnego, gdyż przepis ten nie ma zastosowania do przychodów uzyskiwanych z działalności rolniczej.

77 (2) Spółka nie zaniżyła zatem przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w 2005 r., gdyż wydatek, który poniosłaby w tymże roku, gdyby zapłaciła na rzecz Spółki "P" wartość czynszu dzierżawnego, pozostawałby i tak neutralny podatkowo, skoro wydatku tego podatnik nie mógłby zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej. A, ta konstatacja oznacza także, że wartość umorzonego Spółce czynszu dzierżawnego nie stanowi dla tej Spółki przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej. W tej sytuacji, wobec tego, że organy podatkowe w tej sprawie nie dostrzegły, iż przepis art. 12 ust. ust. 1 pkt 3 lit. a updop nie ma zastosowania do przychodów uzyskiwanych z działalności rolniczej, to zastosowanie go jako podstawy uznania za przychód podatnika wartości umorzonego czynszu dzierżawnego, nastąpiło z naruszeniem przepisu art. 2 ust. 1 pkt 1 updop, tym bardziej, że organy te nie zakwestionowały, iżby wartość umorzonego Spółce czynszu dzierżawnego nie była związana z prowadzoną przez podatnika działalnością rolniczą. Reasumując, zwolnienie podatnika przez Spółkę "P" z zobowiązania wynikającego z dzierżawy nieruchomości rolnych, dla rozliczenia PDOP dla podatnika, jest neutralne podatkowo.

78 Działalność rolnicza - ryby

79 ? ? ? Ryby przetworzone np. wędzone, wypatroszone -  a pojęcie działalności rolniczej

80 Art. 2 ust. 2 ustawy o PDOP ryby przetworzone np. wędzone, wypatroszone -  a pojęcie działalności rolniczej

81 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych
Art. 2 2. Działalnością rolniczą w rozumieniu ust. 1 pkt 1 jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej: 1) miesiąc - w przypadku roślin, 2) 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi i kaczek, 3) 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego, 4) 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt - licząc od dnia nabycia.

82 Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (t. j. Dz. U
Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (t. j. Dz. U. z 1999 r., Nr 66, poz. 750 z późn. zm.) Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i warunki ochrony, chowu, hodowli i połowu ryb w powierzchniowych wodach śródlądowych, zwanych dalej „wodami”, w wodach znajdujących się w urządzeniach wodnych oraz w obiektach przeznaczonych do chowu lub hodowli ryb. 2. Za chów ryb uważa się działania zmierzające do utrzymywania i zwiększania produkcji ryb, a za hodowlę - chów połączony z doborem i selekcją, w celu zachowania i poprawienia wartości użytkowej ryb.

83 Ustawodawca dla celów podatku dochodowego precyzuje wyraźnie co należy rozumieć przez działalność rolniczą, a wyliczenie dokonane w przepisie art. 2 ust. 2 ustawy o pdop ma charakter wyczerpujący. Zgodnie z przedstawioną definicją działalności rolniczej, podstawową jej cechą jest wytwarzanie produktów w stanie nieprzetworzonym, pochodzących z uprawy (produkcja roślinna), chowu lub hodowli (produkcja zwierzęca). Powyższe oznacza, że wszelkie produkty działalności rolniczej powstają wyłącznie na skutek działania normalnych biologicznych procesów wzrostu.

84 Art. 21 ust. 1 pkt 71 ustawy o PDOF
wolne od podatku dochodowego są dochody ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy lub hodowli, nie stanowiących działów specjalnych produkcji rolnej, przerobionych sposobem przemysłowym, jeżeli przerób polega na kiszeniu produktów roślinnych lub przetwórstwie mleka albo na uboju zwierząt rzeźnych i obróbce poubojowej tych zwierząt, w tym również na rozbiorze, podziale i klasyfikacji mięsa.

85 „produkty nieprzetworzone” „produkty przetworzone”

86 Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 roku ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności Art. 3 16. „etapy produkcji, przetwarzania i dystrybucji” oznacza jakikolwiek etap, w tym przywóz, począwszy od produkcji podstawowej żywności, aż do uwzględnienia jej przechowywania, transportu, sprzedaży lub dostarczenia konsumentowi finalnemu oraz tam gdzie jest to stosowne - przywóz, produkcję, wytwarzanie, składowanie, transport, dystrybucję, sprzedaż i dostawy pasz;

87 1. Do celów niniejszego rozporządzenia: (...)
Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie higieny środków spożywczych Art. 2 1. Do celów niniejszego rozporządzenia: (...) (m) "przetwarzanie" oznacza każde działanie, które znacznie zmienia produkt wyjściowy, w tym ogrzewanie, wędzenie, solenie, dojrzewanie, suszenie, marynowanie, ekstrakcję, wyciskanie lub połączenie tych procesów; (n) "produkty nieprzetworzone" oznaczają środki spożywcze, które nie podlegają przetwarzaniu, i obejmują produkty, które zostały rozdzielone, podzielone na części, przecięte, pokrojone, pozbawione kości, rozdrobnione, wygarbowane, skruszone, nacięte, wyczyszczone, przycięte, pozbawione łusek, zmielone, schłodzone, zamrożone, głęboko zamrożone lub rozmrożone; (o) "produkty przetworzone" oznaczają środki spożywcze uzyskane w wyniku przetworzenia produktów nieprzetworzonych. Produkty te mogą zawierać składniki, które są niezbędne do ich wyprodukowania lub do nadania im specyficznego charakteru. (...) 2. Stosuje się również definicje ustanowione w rozporządzeniu (WE) nr 178/2002.

88 ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 853/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego ZAŁĄCZNIK I DEFINICJE 3.5. „Świeże produkty rybołówstwa” oznaczają wszystkie produkty rybołówstwa, w całości lub obrobione, łącznie z produktami pakowanymi próżniowo lub w zmodyfikowanej atmosferze, które nie zostały poddane żadnemu działaniu konserwującemu poza schłodzeniem. 3.6. „Obrobione produkty rybołówstwa” oznaczają nieprzetworzone produkty rybołówstwa, poddane czynnościom naruszającym ich pierwotną budowę anatomiczną, takie jak patroszenie, odgławianie, porcjowanie, filetowanie, siekanie. 7.4. „Przetworzone produkty rybołówstwa” oznaczają produkty przetworzone, uzyskane w wyniku przetworzenia produktów rybołówstwa lub dalszego przetworzenia takich przetworzonych produktów.

89 Czy produktem działalności sklasyfikowanej w PKD jako hodowla ryb są:
materiał zarybieniowy, ryby schłodzone, ryby patroszone z głowami, ryby patroszone bez głów, ryby świeże lub schłodzone – kawałki, wytworzone z własnej produkcji? Tym samym czy przychody uzyskane ze sprzedaży powyższych produktów są przychodami z działalności rolniczej, wyłączonymi z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych? Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy (Sygnatura ITPB3/ /07/PS)

90 (1) W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. Spółka prowadzi działalność rolniczą. Zgodnie z umową Spółki przedmiotem jej działalności jest hodowla ryb oraz związana z nią działalność handlowa w zakresie sprzedaży ryb i wyrobów przetworzonych z ryb, pochodzących z własnej produkcji. Spółka prowadzi także produkcję i sprzedaż materiału zarybieniowego. Powiększając swoją ofertę dla klientów Wnioskodawca wybudował nowe pomieszczenia oraz przystosował je do patroszenia, filetowania i schładzania ryb. Wykonanie powyższych inwestycji pozwoliło Spółce na poszerzenie oferowanych do sprzedaży produktów, wytwarzanych z własnych surowców (ryb) o ryby schłodzone, ryby patroszone z głowami, ryby patroszone bez głów, ryby świeże lub schłodzone – kawałki. Tym samym oprócz produkcji i sprzedaży ryb hodowlanych żywych, Spółka dokonuje sprzedaży ww. produktów z ryb. Ponadto Wnioskodawca dodaje, że cały dochód uzyskiwany z całej działalności przeznaczony jest na działalność rolniczą, związaną przede wszystkim z hodowlą ryb.

91 (2) Zdaniem Wnioskodawcy kategoria produkcji sklasyfikowana jako hodowla ryb obejmuje: ryby schłodzone, ryby patroszone z głowami, ryby patroszone bez głów, ryby świeże lub schłodzone – kawałki, wytworzone zarówno z własnej produkcji jak i zakupione celem dalszej odsprzedaży. Tym samym przychody uzyskane ze sprzedaży ww. produktów są przychodami z działalności rolniczej, wyłączonymi z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Mając na uwadze przepisy art. 2 ust. 1 pkt 1 oraz art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka uważa, iż wytwarzanie produktów w stanie nieprzetworzonym, a więc powstałych na skutek działania biologicznych procesów wzrostu w ramach prowadzenia własnej hodowli ryb, stanowi działalność rolniczą. Wyjaśnienia wymaga zdaniem Spółki, czy w ramach użytego przez ustawodawcę pojęcia hodowli, mieści się również sprzedaż ryb schłodzonych, ryb patroszonych z głowami i bez głów, ryb świeżych lub schłodzonych w kawałkach.

92 (3) Zdaniem Wnioskodawcy wymienione wyżej produkty mieszczą się w pojęciu hodowli, bowiem zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz. U. z 2004 r., Nr 33, poz. 289 ze zm.) prowadzona przez Spółkę działalność w zakresie hodowli ryb została sklasyfikowana w sekcji B o nazwie „Rybactwo”, dziale 05 „Rybactwo, wyłączając działalność usługową”, podklasie „Chów i Hodowla Ryb oraz Pozostałych Organizmów Wodnych”. Ponadto Wnioskodawca, powołując się na Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 89, poz. 844 ze zm.) stwierdza, iż produkty rybactwa, a w szczególności dotyczące prowadzonej przez Spółkę hodowli, sklasyfikowano w sekcji B, dział 05 tego rozporządzenia, tj. „Ryby i Pozostałe Produkty Rybactwa”. Zdaniem Spółki pojęcie to obejmuje miedzy innymi ryby żywe lub schłodzone, ryby patroszone z głowami, ryby patroszone bez głów, ryby świeże lub schłodzone – kawałki oraz materiał zarybieniowy.

93 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz. U. z 2004 r., Nr 33, poz. 289 ze zm.) sekcja B o nazwie „Rybactwo”, dziale 05 „Rybactwo, wyłączając działalność usługową”, podklasie „Chów i Hodowla Ryb oraz Pozostałych Organizmów Wodnych”. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

94 sekcja B, dział 05 „Ryby i Pozostałe Produkty Rybactwa”.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 89, poz. 844 ze zm.) sekcja B, dział 05 „Ryby i Pozostałe Produkty Rybactwa”. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Kwalifikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)

95 (4) W związku z powyższym, Zdaniem Spółki ww. produkty pochodzące z hodowli ryb oraz przychody uzyskane z ich sprzedaży są przychodami z działalności rolniczej, wyłączonej z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. W celu ustalenia zakresu wyłączenia spod opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych przychodów uzyskanych z działalności rolniczej, konieczne jest więc określenie zakresu czynności faktycznych, które obejmuje definicja przedstawiona w art. 2 ust. 2 powołanej ustawy. Z przepisu tego wynika, iż produkcja zwierzęca w stanie nieprzetworzonym, z własnej hodowli stanowić będzie działalność rolniczą. Należy jednak pamiętać, że czynności dotyczące wstępnej obróbki w produkcji zwierzęcej, takie jak ubój czy patroszenie, mieszczą się w zakresie tego pojęcia (o ile dotyczą one produktów z własnej hodowli), bowiem zabiegi takie są zazwyczaj nierozłączne przy tego typu działalności.

96 (5) Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na hodowli ryb, działalność handlową w zakresie sprzedaży ryb i wyrobów przetworzonych z ryb, pochodzących z własnej produkcji oraz sprzedaż materiału zarybieniowego. W ramach prowadzonej działalność Wnioskodawca wybudował nowe pomieszczenia oraz przystosował je do patroszenia, filetowania i schładzania ryb, co pozwoliło Spółce na sprzedaż takich produktów jak, ryb schłodzonych, ryb patroszonych z głowami, ryb patroszonych bez głów oraz ryb świeżych lub schłodzonych w kawałkach. Biorąc pod uwagę powyższe uregulowania uznać należy, iż hodowla i sprzedaż takich produktów, jak ryb schłodzonych, ryb patroszonych z głowami, ryb patroszonych bez głów oraz materiału zarybieniowego stanowić będzie działalność rolniczą w świetle art. 2 ust. 2 powołanej ustawy, z której przychody nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

97 (6) Spółka informuje jednak, iż w ramach prowadzonej działalności wybudowała i przystosowała pomieszczenia do filetowania ryb oraz że zajmuje się również produkcją oraz sprzedażą ryb świeżych lub schłodzonych w kawałkach. Nie można zatem uznać, iż produkcja tego typu będzie produkcją zwierzęcą w stanie nieprzetworzonym i w konsekwencji nie będzie stanowić, w myśl art. 2 ust. 2 cytowanej ustawy, działalności rolniczej. Tym samym przychody uzyskane ze sprzedaży ryb świeżych lub schłodzonych w kawałkach nie będą wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Ponadto należy mieć na uwadze, iż w przypadku wcześniejszego zakupu ryb w celu hodowli, jeżeli okres ich przetrzymywania, w trakcie którego następuje ich biologiczny wzrost, będzie krótszy niż dwa miesiące, licząc od dnia ich nabycia, w związku z art. 2 ust. 2 cytowanej ustawy, przychody z ich sprzedaży w stanie nieprzetworzonym również nie będą stanowiły przychodów z działalności rolniczej, a zatem dochód stosownie do art. 7 ust. 1 tej ustawy podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

98 wg Rozporządzenia unijnego
wg interpretacji 1) „(...) czynności dotyczące wstępnej obróbki w produkcji zwierzęcej, takie jak ubój czy patroszenie, mieszczą się w zakresie tego pojęcia” 2 „(...) hodowla i sprzedaż takich produktów, jak ryb schłodzonych, ryb patroszonych z głowami, ryb patroszonych bez głów oraz materiału zarybieniowego stanowić będzie działalność rolniczą w świetle art. 2 ust. 2 powołanej ustawy” 3 „(...) przychody uzyskane ze sprzedaży ryb świeżych lub schłodzonych w kawałkach nie będą wyłączone z opodatkowania PDOP” wg Rozporządzenia unijnego (n) "produkty nieprzetworzone" oznaczają środki spożywcze, które nie podlegają przetwarzaniu, i obejmują produkty, które zostały: rozdzielone, podzielone na części, przecięte, pokrojone, pozbawione kości, rozdrobnione, wygarbowane, skruszone, nacięte, wyczyszczone, przycięte, pozbawione łusek, zmielone, schłodzone, zamrożone, głęboko zamrożone lub rozmrożone;

99 Izba Skarbowa w Poznaniu
(Sygnatura: P1-D /06) (...) produktem działalności zdefiniowanej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych jako hodowla ryb są ryby żywe, świeże, schłodzone, patroszone z głowami, patroszone bez głów oraz kawałki tych ryb, a przychody uzyskane z ich sprzedaży są przychodami z działalności rolniczej, wyłączonymi od opodatkowania podatkiem dochodowym.

100 Przychody z działalności
statutowej Przychody z działalności rolniczej Przychody z działalności gospodarczej Przychody z działalności dotowanej

101 Przychody (...) (...) (...) (...) (...) (...)

102 Działalność statutowa Działalność gospodarcza
Przychody (...) Działalność statutowa (...) Działalność gospodarcza (...) (...) Działalność dotowana (...) Działalność rolnicza (...)

103 Przychody Składki członkowskie ogólnokrajowe ... Składki członkowskie okręgowe ... Wpisowe ... Opłata za druk legitymacyjny ... Opłata za przeprowadzenie egzaminu na Kartę Wędkarską ... Wpłaty dobrowolne od wędkarzy przeznaczone na zarybienie ... Startowe wpłacane przez startujących w zawodach wędkarskich ... Opłaty za porozumienia międzyokręgowe za udostępnianie wód ... Sprzedaż noclegów w stanicach i opłaty za wynajęcie sprzętu ... Dotacje państwowe do organizacji Zawodów ... Dotacje państwowe na zarybienie ...

104 Przychody Sprzedaż ryb wyprodukowanych przez PZW ... Sprzedaż narybku wyprodukowanego przez PZW ... Sprzedaż ryb uzyskanych z odłowów jeziorowych ... Sprzedaż ryb zakupionych i podchowywanych dłużej niż 2 m-ce ... Przychody wewnętrzne z przekazania wyprodukowanego narybku na zarybienie wód w działalności statutowej ... Wycena na koniec roku stanu ryb w zimochowach ...

105 Przychody Przychody z czynszów za wynajmowane lokale ... Odsetki bankowe od lokat pieniężnych ... Sprzedaż ryb (sprzedanych przed 2 m-cami od zakupu) ... Przychody z opłat za wędkowanie ... Przychody ze sprzedaży różnych materiałów i gadżetów ... Sprzedaż miesięcznika Wiadomości Wędkarskie ...

106 Czy sprzedaż ryb świeżych poprzez odpłatne zawarcie
umowy zezwalającej na samodzielny połów ryb na obszarze obwodów rybackich, której to potwierdzeniem jest „zezwolenie na połów ryb” stanowi przychód z działalności rolniczej? Czy w związku z tym przychody uzyskane ze sprzedaży w ten sposób ryb świeżych są przychodami z działalności rolniczej, wyłączonymi z opodatkowania PDOP? Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Sygnatura ITPB3/ /08/AW

107 (1) Spółka prowadzi działalność związaną z hodowlą ryb w stawach i obwodach rybackich na podstawie umowy dzierżawy prawa do rybackiego użytkowania. Spółka dokonuje m.in. sprzedaży ryb do samodzielnego połowu na podstawie umowy cywilnoprawnej tzw. zezwolenia na połów ryb. Warunki tego połowu ściśle określa regulamin. Zgodnie z nim kupujący ma określoną limitami liczbę, gatunek i wielkość ryb, jaką może w ramach zawartej umowy złowić i nabyć na własność. W ramach dokonanej sprzedaży kupujący może uzyskać przy pomocy własnych, dozwolonych prawem środków (amatorski połów) określoną ilość produktów (ryb świeżych) stanowiących własność Spółki. Za zezwolenie Spółka pobiera od kupującego opłatę. Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż ryb pochodzących z własnych hodowli (w przedstawionej sytuacji hodowla prowadzona jest w obwodach rybackich) stanowi działalność rolniczą, wyłączoną z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Własność ryb nabywa się po ich odłączeniu, jako pożytku od wody, a więc z chwilą ich wyłowienia (art. 190 Kodeksu cywilnego). Tym samym Spółka, jako użytkownik rybacki, może przekazać część swoich uprawnień do pozyskiwania pożytków wędkarzowi (kupującemu) poprzez udzielenie mu zezwolenia na wędkowanie (na amatorski połów ryb) rozumianego w świetle przywołanej przez Spółkę ustawy, jako pozyskiwanie ryb przy pomocy wędki lub kuszy, czyli własnych środków wędkarza (kupującego).

108 (2) Zatem przedmiotem zawartej pomiędzy Spółką a wędkarzem umowy jest zgoda na pozyskanie odpowiedniej liczby ryb stanowiących de facto pożytki Spółki. Tym samym sprzedaż zezwolenia na połów ryb jest umową cywilnoprawną zawartą pomiędzy Spółką a wędkarzem, na sprzedaż ryb pozyskanych przez niego z użytkowanych przez Spółkę obwodów rybackich, zaś samo pozwolenie, potwierdzeniem jej zawarcia. Przedmiotem tak zwanej umowy jest sprzedaż ryb. Ich pozyskanie następuje natomiast w ramach samodzielnych działań kupującego. W tego typu umowach cena sprzedaży określona jest ryczałtowo, bowiem przy uwzględnieniu regulaminu dokonania samodzielnego połowu, wędkarz nie może pozyskać więcej niż zakłada to sprzedający w ramach umowy. Zawieranie tego typu umów jest dopuszczalne w świetle postanowień Kodeksu cywilnego. Ryby z chwilą ich pozyskania (połowu) staną się własnością Spółki, a następnie, na podstawie zawartej z nią umowy, kupującego. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

109 (3) Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na hodowli ryb, wykorzystując do tego celu stawy rybne i dzierżawione obwody rybackie. Ponadto Wnioskodawca użytkując obwody rybackie, prowadzi w nich gospodarkę rybacką poprzez zarybianie tych obwodów oraz pobieranie z nich pożytków w postaci ryb. Spółka wskazuje także, iż wędkarz (kupujący) ma określoną limitami liczbę, gatunek i wielkość ryb, jaką może złowić (kupić). W związku z powyższym, skoro zgodnie z art. 2 ust. 2 powołanej ustawy Hodowla ryb stanowi działalność rolniczą, należy podzielić stanowisko Spółki na tle przedstawionego przez Nią stanu faktycznego, iż przychody pochodzące ze sprzedaży ryb z własnej hodowli, w myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Jednakże pamiętać należy, że w przypadku wcześniejszego zakupu ryb w celu hodowli (zarybiania), jeżeli okres przetrzymywania ryb, w trakcie którego następuje ich biologiczny wzrost, będzie krótszy niż dwa miesiące, licząc od dnia ich nabycia, to przychody z ich sprzedaży nie będą stanowiły przychodów z działalności rolniczej (art. 2, ust. 2 ww. ustawy). W takich okolicznościach, dochód - stosownie do art. 7 ust. 1 tej ustawy - podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

110 Czy sprzedaż ryb świeżych pochodzących z własnej hodowli
poprzez odpłatne zawarcie umowy zezwalającej na samodzielny połów ryb na obszarze jeziora, w którym prowadzona jest hodowla ryb, której potwierdzeniem jest „zezwolenie na połów ryb” stanowi przychód z działalności rolniczej? Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu (Sygnatura ILPB1/ /09-2/TW)

111 Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (t. j. Dz. U
Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (t. j. Dz. U. z 1999 r., Nr 66, poz. 750 z późn. zm.) Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i warunki ochrony, chowu, hodowli i połowu ryb w powierzchniowych wodach śródlądowych, zwanych dalej „wodami”, w wodach znajdujących się w urządzeniach wodnych oraz w obiektach przeznaczonych do chowu lub hodowli ryb. 2. Za chów ryb uważa się działania zmierzające do utrzymywania i zwiększania produkcji ryb, a za hodowlę - chów połączony z doborem i selekcją, w celu zachowania i poprawienia wartości użytkowej ryb.

112 Typizacja kosztów działalności operacyjnej

113 Koszty działalności

114 Działalność statutowa
Koszty Zjazdu (hotel, wyżywienie, delegacje, materiał na zjazd, drobne gadżety) Koszty Zarządów Okręgów - (organy stanowiące w przerwach między Zjazdami- koszty kawa , herbata na posiedzenia, ciastka, obiady, hotel, delegacje) Koszty Zarządów Kół - (materiały, kawa, herbata, delegacje, artykuły spożywcze) Koszty Komisji Rewizyjnych - kawa, herbata, obiad na posiedzenia, delegacje z kontroli kół i dojazdowe na posiedzenia) Koszty Sądów Koleżeńskich- j.w. Koszty organizacji zawodów wędkarskich w tym wyżywienie na zawodach, wyposażenie zawodników w sprzęt i ubiór i nagrody dla zawodników na zawodach sportowych. Koszty zakupu materiału zarybieniowego na zarybienie wód dostępnych do wędkowania na podstawie składki okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód. Koszt wewnętrzny zarybienia wyprodukowanego w działalności rybackiej i przekazanego na zarybienie wód dostępnych wędkarsko Diety społeczne dla członków władz i organów PZW (wyższe niż ustalone przez MPiPS, a zwolnione z opodatkowania na podst. pdof Art.21 ust.1 pkt 17) Podatki dotyczące wód udostępnionych wędkarzom na podstawie składki okręgowej(rolny, wieczyste, podatek od nieruchomości) Opłaty za dzierżawę wód udostępnionych wędkarzom na podstawie składki okręgowej Koszty utrzymania stanic wędkarskich ( wyposażenie, koszt personelu tam zatrudnionego)

115 Działalność rolnicza Koszty produkcji ryb (pasza, opłaty za dzierżawę dotyczące wód rybackich, płace pracowników zatrudnionych w działalności rybackiej, koszty ośrodków produkcji ryb: energia elektryczna, amortyzacja od budowli dotyczących działalności rybackiej, podatki inne materiały dotyczące tej działalności.

116 Działalność gospodarcza
Koszty łowisk specjalnych Koszty utrzymania lokali oddanych w dzierżawę Koszty zakupu sprzedawanych materiałów i towarów

117 Koszty pośrednie dotyczące wszystkich działalności
Koszty wynagrodzenia pracowników biur (księgowość, dyrekcja, ochrona i zagospodarowanie wód, amortyzacja obiektów wspólnych, koszty utrzymania budynków biurowych).

118 (wyciąg z polityki rachunkowości)???
PYTANIE ? ? ? Koszty (wyciąg z polityki rachunkowości)???

119 Koszty działalności Koszty działalności statutowej Koszty działalności rolniczej Koszty pośrednie Koszty działalności gospodarczej Koszty działalności dotowanej

120 Koszty (...) (...) (...) (...) (...) (...)

121 Koszty (...) (...) (...) (...) (...) (...) Koszty pośrednie
Koszty bezpośrednie działalności statutowej (...) Koszty bezpośrednie działalności gospodarczej (...) Koszty bezpośrednie działalności dotowanej (...) Koszty bezpośrednie działalności rolniczej (...) Koszty pośrednie (...)

122 Koszty Koszty Zjazdu (hotel, wyżywienie, delegacje, materiał na zjazd, drobne gadżety) ... Koszty Zarządów Okręgów (organy stanowiące w przerwach między Zjazdami - koszty kawa, herbata na posiedzenia, ciastka, obiady, hotel, delegacje) ... Koszty Zarządów Kół (materiały, kawa, herbata, delegacje, artykuły spożywcze) ... Koszty Komisji Rewizyjnych (kawa, herbata, obiad na posiedzenia, delegacje z kontroli kół i dojazdowe na posiedzenia) ... Koszty Sądów Koleżeńskich (kawa, herbata, obiad na posiedzenia, delegacje z kontroli kół i dojazdowe na posiedzenia) ... Koszty organizacji zawodów wędkarskich w tym wyżywienie na zawodach, wyposażenie zawodników w sprzęt i ubiór i nagrody dla zawodników na zawodach sportowych ...

123 Koszty Koszty zakupu materiału zarybieniowego na zarybienie wód dostępnych do wędkowania na podstawie składki okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód ... Koszt wewnętrzny zarybienia wyprodukowanego w działalności rybackiej i przekazanego na zarybienie wód dostępnych wędkarsko ... Diety społeczne dla członków władz i organów PZW (wyższe niż ustalone przez MPiPS, a zwolnione z opodatkowania na podst. pdof Art.21 ust.1 pkt 17) ... Podatki dotyczące wód udostępnionych wędkarzom na podstawie składki okręgowej (rolny, wieczyste, od nieruchomości ) ... Opłaty za dzierżawę wód udostępnionych wędkarzom na podstawie składki okręgowej ... Koszty utrzymania stanic wędkarskich ( wyposażenie, koszt personelu tam zatrudnionego) ...

124 Koszty ... ... ... ... ... ... ... ... Pasza do produkcji ryb
Opłaty za dzierżawę dotyczące wód rybackich ... Płace pracowników zatrudnionych w działalności rybackiej ... Koszty ośrodków produkcji ryb - energia elektryczna ... Amortyzacja od budowli dotyczących działalności rybackiej ... Podatki dotyczące działalności rybackiej ... Inne materiały dotyczące działalności rybackiej ... (...) ...

125 Koszty ... ... ... ... ... ... ... Koszty łowisk specjalnych
Koszty utrzymania lokali oddanych w dzierżawę ... Koszty zakupu sprzedawanych materiałów i towarów ... (...) ... (...) ... (...) ... (...) ...

126 Koszty Wynagrodzenia pracowników biur (księgowość, dyrekcja) ... Koszty ochrony i zagospodarowania wód ... Amortyzacja obiektów wspólnych ... Koszty utrzymania budynków biurowych ... (...) ... (...) ... (...) ...

127 Koszty bezpośrednie i pośrednie (wyciąg z polityki rachunkowości) ???
PYTANIE ? ? ? Koszty bezpośrednie i pośrednie (wyciąg z polityki rachunkowości) ???

128 PYTANIE ? ? ? Klucz rozliczeniowy kosztów pośrednich (wyciąg z polityki rachunkowości) ???

129 Rachunek zysków i strat organizacji pozarządowej
2. Rachunek zysków i strat organizacji pozarządowej

130 Księgi rachunkowe a PDOP

131 (...) (...) (...) (...) Przychody z działalności statutowej
Segmentowy rachunek zysków i strat Przychody z działalności statutowej Koszty działalności statutowej Wynik na działalności statutowej (...) Przychody z działalności gospodarczej Koszty działalności gospodarczej Wynik na działalności gospodarczej (...) Przychody z działalności dotowanej Koszty działalności dotowanej Wynik na działalności dotowanej (...) Przychody z działalności rolniczej Koszty działalności rolniczej Wynik na działalności rolniczej (...)

132 art. 3 pkt 4 ustawy ordynacja podatkowa
KSIĘGI RACHUNKOWE TO KSIĘGI PODATKOWE art. 3 pkt 4 ustawy ordynacja podatkowa

133 Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych zobowiązani są do prowadzenia ewidencji rachunkowej w sposób zapewniający ustalenie podstawy opodatkowania.

134 Przychody z działalności a przychody podatkowe

135 Przychody z działalności
statutowej Przychody z działalności rolniczej Przychody z działalności gospodarczej Przychody z działalności dotowanej

136 Przychody z działalności Przychody niepodatkowe
Przychody podatkowe Przychody z działalności statutowej Przychody niepodatkowe

137 Przychody z działalności Przychody niepodatkowe
rolniczej Przychody niepodatkowe

138 Przychody z działalności Przychody niepodatkowe
Przychody podatkowe Przychody z działalności gospodarczej Przychody niepodatkowe

139 Przychody z działalności Przychody niepodatkowe
Przychody podatkowe Przychody z działalności dotowanej Przychody niepodatkowe

140 Przychody podatkowe w PDOP

141 Przychody Składki członkowskie ogólnokrajowe ... Składki członkowskie okręgowe ... Wpisowe ... Opłata za druk legitymacyjny ... Opłata za przeprowadzenie egzaminu na Kartę Wędkarską ... Wpłaty dobrowolne od wędkarzy przeznaczone na zarybienie ... Startowe wpłacane przez startujących w zawodach wędkarskich ... Opłaty za porozumienia międzyokręgowe za udostępnianie wód ... Sprzedaż noclegów w stanicach i opłaty za wynajęcie sprzętu ... Dotacje państwowe do organizacji Zawodów ... Dotacje państwowe na zarybienie ...

142 Przychody Sprzedaż ryb wyprodukowanych przez PZW ... Sprzedaż narybku wyprodukowanego przez PZW ... Sprzedaż ryb uzyskanych z odłowów jeziorowych ... Sprzedaż ryb zakupionych i podchowywanych dłużej niż 2 m-ce ... Przychody wewnętrzne z przekazania wyprodukowanego narybku na zarybienie wód w działalności statutowej ... Wycena na koniec roku stanu ryb w zimochowach ...

143 Przychody Przychody z czynszów za wynajmowane lokale ... Odsetki bankowe od lokat pieniężnych ... Sprzedaż ryb (sprzedanych przed 2 m-cami od zakupu) ... Przychody z opłat za wędkowanie ... Przychody ze sprzedaży różnych materiałów i gadżetów ... Sprzedaż miesięcznika Wiadomości Wędkarskie ...

144 Koszty działalności a koszty uzyskania przychodu

145 Koszty działalności Koszty działalności statutowej Koszty działalności rolniczej Koszty pośrednie Koszty działalności gospodarczej Koszty działalności dotowanej

146 Koszty działalności Koszty działalności rolniczej NKUP

147 Koszty działalności KUP Koszty działalności statutowej NKUP

148 Koszty działalności KUP Koszty działalności gospodarczej NKUP

149 Koszty działalności Koszty działalności dotowanej NKUP

150 Koszty działalności KUP Koszty pośrednie NKUP

151 Koszty uzyskania przychodu w PDOP

152 Koszty Koszty Zjazdu (hotel, wyżywienie, delegacje, materiał na zjazd, drobne gadżety) ... Koszty Zarządów Okręgów (organy stanowiące w przerwach między Zjazdami - koszty kawa, herbata na posiedzenia, ciastka, obiady, hotel, delegacje) ... Koszty Zarządów Kół (materiały, kawa, herbata, delegacje, artykuły spożywcze) ... Koszty Komisji Rewizyjnych (kawa, herbata, obiad na posiedzenia, delegacje z kontroli kół i dojazdowe na posiedzenia) ... Koszty Sądów Koleżeńskich (kawa, herbata, obiad na posiedzenia, delegacje z kontroli kół i dojazdowe na posiedzenia) ... Koszty organizacji zawodów wędkarskich w tym wyżywienie na zawodach, wyposażenie zawodników w sprzęt i ubiór i nagrody dla zawodników na zawodach sportowych ...

153 Koszty Koszty zakupu materiału zarybieniowego na zarybienie wód dostępnych do wędkowania na podstawie składki okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód ... Koszt wewnętrzny zarybienia wyprodukowanego w działalności rybackiej i przekazanego na zarybienie wód dostępnych wędkarsko ... Diety społeczne dla członków władz i organów PZW (wyższe niż ustalone przez MPiPS, a zwolnione z opodatkowania na podst. pdof Art.21 ust.1 pkt 17) ... Podatki dotyczące wód udostępnionych wędkarzom na podstawie składki okręgowej (rolny, wieczyste, od nieruchomości ) ... Opłaty za dzierżawę wód udostępnionych wędkarzom na podstawie składki okręgowej ... Koszty utrzymania stanic wędkarskich ( wyposażenie, koszt personelu tam zatrudnionego) ...

154 Koszty ... ... ... ... ... ... ... ... Pasza do produkcji ryb
Opłaty za dzierżawę dotyczące wód rybackich ... Płace pracowników zatrudnionych w działalności rybackiej ... Koszty ośrodków produkcji ryb - energia elektryczna ... Amortyzacja od budowli dotyczących działalności rybackiej ... Podatki dotyczące działalności rybackiej ... Inne materiały dotyczące działalności rybackiej ... (...) ...

155 Koszty ... ... ... ... ... ... ... Koszty łowisk specjalnych
Koszty utrzymania lokali oddanych w dzierżawę ... Koszty zakupu sprzedawanych materiałów i towarów ... (...) ... (...) ... (...) ... (...) ...

156 Koszty Wynagrodzenia pracowników biur (księgowość, dyrekcja) ... Koszty ochrony i zagospodarowania wód ... Amortyzacja obiektów wspólnych ... Koszty utrzymania budynków biurowych ... (...) ... (...) ... (...) ...

157

158 POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO
STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO TEKST JEDNOLITY uwzględniający zmiany uchwalone na Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Delegatów Polskiego Związku Wędkarskiego w dniu 19 października 2007 r.

159 § 6 Celem Związku jest organizowanie i promowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu wędkarskiego, użytkowanie i ochrona wód, działanie na rzecz ochrony przyrody i kształtowanie etyki wędkarskiej.

160 § 7 Cele Związku realizowane są poprzez: reprezentowanie interesów Związku w kraju i za granicą; współpracę z krajowymi, międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami wędkarskimi; współpracę z organizacjami i instytucjami proekologicznymi; współdziałanie z podmiotami powołanymi do ochrony przyrody, ekosystemów wodnych, zwalczania kłusownictwa rybackiego i innych szkód w środowisku wodnym; współdziałanie z ośrodkami naukowo-badawczymi, między innymi w zakresie ochrony ginących gatunków ryb i ich restytucji; nabywanie i użytkowanie wód, prowadzenie racjonalnej gospodarki rybackiej i wędkarskiej; prowadzenie ośrodków zarybieniowych; prowadzenie działalności gospodarczej z przeznaczeniem dochodów na działalność statutową; prowadzenie schronisk i przystani oraz innych obiektów służących uprawianiu wędkarstwa i rekreacji; upowszechnianie sportu wędkarskiego, organizowanie zawodów wędkarskich w kraju oraz uczestnictwo w takich zawodach za granicą; organizowanie rekreacyjnych imprez wędkarskich; organizowanie współzawodnictwa sportowego opartego o zasady obowiązujące w polskich związkach sportowych; wyłanianie kadry narodowej w dyscyplinach kwalifikowanego sportu wędkarskiego; popularyzowanie idei wędkarstwa i działalności PZW wśród dzieci i młodzieży oraz prowadzenie pracy oświatowo-wychowawczej w tym zakresie; edukację wędkarską i turystykę; resocjalizację, zwalczanie nałogów i patologii społecznych oraz pracę ze środowiskami zagrożonymi wychowawczo; prowadzenie egzaminów na kartę wędkarską; prowadzenie działalności wydawniczej; działania na rzecz osób niepełnosprawnych; podejmowanie innych przedsięwzięć i pozyskiwanie środków służących do realizacji celów Związku.

161 Działalność statutowa
Działalność statutowa zwolniona przedmiotowo Działalność statutowa nie zwolniona przedmiotowo

162 Działalność statutowa zwolniona przedmiotowo
(...) ... (...) ... (...) ... (...) ...

163 Działalność statutowa nie zwolniona przedmiotowo
(...) ... (...) ... (...) ... (...) ...

164 Wydatki na działalność statutową zwolnioną przedmiotowo - przesłanka pozytywna zwolnienia
(...) ... (...) ... (...) ... (...) ...

165 Wydatki na działalność statutową nie zwolnioną przedmiotowo - przesłanka negatywna zwolnienia
(...) ... (...) ... (...) ... (...) ...

166 Praktyczne sporządzenie rocznego zeznania podatkowego

167 Sposób wypełnienia zeznania podatkowego
Ustalenie zwolnienia przedmiotowego, które będzie miało być wykorzystane Sposób wypełnienia zeznania podatkowego

168 (art. 17 ust. 1 ustawy)

169 Zwolnienia przedmiotowe
Zwolnienie dochodu Zwolnienia przychodu

170 (art. 17 ust. 1 ustawy o PDOP) 1. Wolne od podatku są: (…) 4) dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi, oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele, 6c) dochody organizacji pożytku publicznego, o których mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - w części przeznaczonej na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej,

171 (art. 17 ust. 1 ustawy o PDOP) 1. Wolne od podatku są: (…) 40) składki członkowskie członków organizacji politycznych, społecznych i zawodowych - w części nieprzeznaczonej na działalność gospodarczą, 47) dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach, 48) kwoty otrzymane od agencji rządowych, jeżeli agencje otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach,

172 Zwolnienia przedmiotowe
Zwolnienie dochodu Zwolnienia przychodu Przychody podatkowe Przychody podatkowe KUP Dochód Przychód

173 Przedmiot zwolnienia a CIT
Przeznaczenie dochodu na działalność statutową zwolnioną Przeznaczenie dochodu na działalność pożytku publicznego Zwolnienie przychodu ze składek członkowskich Zwolnienie dotacji

174 statut pożytek dotacje dotacje pożytek składki dotacje składki dotacje

175 statut składki dotacje dotacje ? ? ? pożytek statut

176 Składki członkowskie a KUP

177 Art. 17 ust. 1 pkt. 13 (do 1998 roku) 1. Wolne od podatku są: (…) 13) dochody ze składek członkowskich członków organizacji politycznych, społecznych i zawodowych,

178 Art. 17 ust. 1 pkt. 13 (od 1998 roku) 1. Wolne od podatku są: (…) 13) składki członkowskie członków organizacji politycznych, społecznych i zawodowych - w części nieprzeznaczonej na działalność gospodarczą,

179 Art. 17 ust. 1 pkt. 40 1. Wolne od podatku są: (…) 40) składki członkowskie członków organizacji politycznych, społecznych i zawodowych - w części nieprzeznaczonej na działalność gospodarczą,

180 Czy podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych składki członkowskie Stowarzyszenia ? Zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. O podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) wolne od podatku są składki członkowskie członków organizacji politycznych, społecznych, i zawodowych - w części nieprzeznaczonej na działalność gospodarczą. Ponadto zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy wolne od podatku są dochody Podatników, których celem statutowym jest działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu. Zatem z przedstawionego stanu faktycznego we wniosku wynika, że celem statutowym Stowarzyszenia jest działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu i jest to działalność społeczna. W związku z powyższym, zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych podlegają dochody przeznaczone właśnie na ten cel.

181 Czy Stowarzyszenie postępuje prawidłowo uznając, że opłaty składek członkowskich korzystają za zwolnienia z podatku dochodowego? Dochód z tytułu składek członkowskich otrzymywanych przez Stowarzyszenie, jako organizację społeczną, przekazany na działalność statutową, korzysta ze zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wypełniając przesłanki zawarte w tym przepisie.

182 Stowarzyszenie występuje z zapytaniem czy składki członkowskie wpłacane przez członków Stowarzyszenia, które przeznaczane są na pokrycie kosztów niegospodarczej działalności Stowarzyszenia są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy. Zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 40 w/w ustawy wolne od podatku są składki członkowskie członków organizacji politycznych, społecznych i zawodowych - w części nie przeznaczonej na działalność gospodarczą. Oznacza to, że ze zwolnienia korzystać mogą w zasadzie wszystkie podmioty, których jedynym celem istnienia nie jest prowadzenie działalności gospodarczej. Zwolnienie nie obejmuje bowiem tych dochodów, które przeznaczone zostały na działalność gospodarczą. Z powyższego wynika, że warunkiem zwolnienia jest przeznaczenie przez organizację otrzymanych składek na dowolny cel, z wyłączeniem działalności gospodarczej. Przepis ten nie przewiduje innych ograniczeń, zarówno odnośnie przeznaczenia uzyskanych w ten sposób środków jak i co do terminu ich wydatkowania.

183 Ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust
Ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 40 korzystają składki członkowskie w pełnej wysokości, a nie jak miało to miejsce do końca 1998 roku dochód ze składek członkowskich.

184 DANE O DOCHODACH WOLNYCH OD PODATKU ZGODNIE Z ART Z ART. 17 UST
DANE O DOCHODACH WOLNYCH OD PODATKU ZGODNIE Z ART Z ART. 17 UST. 1 PRZEZNACZONYCH A NIEWYDATKOWANYCH NA CELE STATUTOWE

185 CIT-8/O część F.2. (...)

186 Źródła finansowania działalności innej niż działalność statutowa a opodatkowanie wydatków
Wydatki sfinansowane z zadeklarowanych dochodów z lat ubiegłych Wydatki sfinansowane z bieżących dochodów z innej działalności Wydatki sfinansowane z innych źródeł

187 Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie (FSK 1562/04)
Warto zauważyć, że redakcja art. 17 ust. 1b pdop jest wadliwa - oczywistym jest bowiem, że „dochód”, jako wykreowane przez ustawodawcę pojęcie prawne, będące elementem konstrukcji podatku dochodowego, wprowadzone dla prawnopodatkowych potrzeb określenia podstawy opodatkowania, nie może być „wydatkowany”; wydatkować można jedynie środki znajdujące pokrycie w ustalonym dla potrzeb wymiaru podatku dochodzie.

188 Wydatkowaniem w rozumieniu art. 17 ust
Wydatkowaniem w rozumieniu art. 17 ust. 1b jest fizyczne przeniesienie własności środków pieniężnych w celu zapłacenia za towar, usługi itp. Jeżeli zatem nastąpi zapłata w celu wywiązania się z zobowiązania związanego z inną działalnością niż określona w jednym z punktów art. 17 ust. 1 to będziemy mieć do czynienia z utratą zwolnienia od podatku dochodu zadeklarowanego jako przeznaczony na cele określone w tych przepisach.

189 Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie (FSK 1562/04)
Odnosząc się wyłącznie do wykładni językowej art. 7 ust. 2 ustawy stwierdzić można, iż ponieważ dochodem jest „nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym”, jego wysokość, co do zasady znana jest dopiero po zakończeniu roku podatkowego, a więc dopuszczalne jest przede wszystkim wydatkowanie dochodów lat ubiegłych. W rozumieniu prawa podatkowego nie istnieje kategoria „dochodu roku bieżącego”. W praktyce nie sposób wymagać, by podmiot prowadzący działalność gospodarczą przekazywał na cel określony w art. 17 ust. 1 ustawy sumę stanowiącą równowartość dochodu za dany rok, znajdującą się w ostatnim dniu roku obrachunkowego na koncie tego podmiotu.

190 Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 20 lutego 2002 roku (znak: PB3-1306-IP-060-3/2002)
„… dochody te nie są wolne od podatku, gdyż nie mogą być przeznaczone na cele statutowe, jakimi dla szpitali jest ochrona zdrowia (art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), bowiem zostały już wydatkowane na inne cele …”

191 F.2. DANE O DOCHODACH WOLNYCH OD PODATKU
PROBLEM ? ? ? F.2. DANE O DOCHODACH WOLNYCH OD PODATKU ZGODNIE Z ART. 17 UST. 1 PRZEZNACZONYCH A NIEWYDATKOWANYCH NA CELE STATUTOWE LUB INNE CELE OKREŚLONE W TYM PRZEPISIE Suma dochodów uzyskanych w roku podatkowym i latach poprzedzających rok podatkowy, w tym takze dochody uzyskane przed 1995 r. (art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 2 grudnia 1994 roku o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania oraz niektórych innych ustaw Dz. U z 1995 roku Nr 5 poz. 25) i niewydatkowanychdo końca roku podatkowego – art. 25 ust. 4 ustawy

192 PYTANIE ? ? ? ???

193 ODPOWIEDŹ (...)

194 3. Dyskusja

195 PYTANIE ? ? ? ???

196 ODPOWIEDŹ (...)

197 Dziękuję za uwagę ! Dziękuję za uwagę ! Dziękuję za uwagę !

198 BUDŻET


Pobierz ppt "„Rachunkowość organizacji pozarządowych w aspekcie metodologii sporządzania zeznania podatkowego”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google