Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ SPOŁECZNĄ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ SPOŁECZNĄ"— Zapis prezentacji:

1 PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ SPOŁECZNĄ
Przedsiębiorstwo społeczne. Debata PODSTAWOWE WYNIKI BADANIA OPINII NA TEMAT PROJEKTU USTAWY O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ I PRZEDSIĘBIORSTWIE SPOŁECZNYM –RAPORT Fundacji Stocznia” na zlecenie MPiPS

2 Idea ustawy o przedsiębiorstwie społecznym
Czy ogólnie zgadzacie się Państwo z takim kierunkiem rozwiązań legislacyjnych, w których przedsiębiorstwo społeczne musi równocześnie prowadzić działalność gospodarczą i społeczną?

3 Idea ustawy o przedsiębiorstwie społecznym
Istnieją różne koncepcje co do tego, jakie cechy należy uznać za wyróżnik przedsiębiorstwa społecznego. Związane są one z charakterem zatrudnienia, typem działalności, zasięgiem albo sposobem dystrybucji dochodów itd. Jaka jest Państwa opinia na temat tego, które z tych warunków powinny być stosowane przypadku przyznawania statusu przedsiębiorstwa społecznego?

4 Sposób założenia przedsiębiorstwa społecznego
Przedsiębiorstwo społeczne może być: wyodrębnioną pod względem organizacyjnym i rachunkowości jednostką organizacyjną podmiotu, który utworzył to przedsiębiorstwo, stanowiącą jego oddział; w takim przypadku, jeden podmiot może utworzyć więcej niż jedno przedsiębiorstwo społeczne; jedynym przedsiębiorstwem podmiotu, który utworzył to przedsiębiorstwo. Przedsiębiorstwo społeczne winno spełniać warunki przedsiębiorstwa małego albo średniego w rozumieniu art. 2 pkt 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych - Dz.U. UE L z dnia 9 sierpnia 2008 r. Nr 214, s. 3).

5 Sposób założenia przedsiębiorstwa społecznego
Projekt ustawy (art.3) nie wprowadza nowej formy prawnej, określa natomiast zestaw cech, po których spełnieniu będzie nadawany status przedsiębiorstwo społecznego. Jest więc to pod względem formalnym podobne rozwiązanie jak w przypadku statusu organizacji pożytku publicznego.

6 Założyciele przedsiębiorstwa społecznego
Jeśli przyjmiemy, że przedsiębiorstwo może być tworzone przez inny podmiot, to które z wymienionych niżej typów instytucji, Państwa zdaniem, powinny mieć taką możliwość?

7 Cel działania przedsiębiorstwa społecznego
Przedsiębiorstwo społeczne może być utworzone wyłącznie w celu prowadzenia działalności gospodarczej mającej na celu zawodową reintegrację: osób bezrobotnych, uzależnionych od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego, uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej, zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

8 Cel działania przedsiębiorstwa społecznego
W projekcie ustawy (art. 13 ust. 1) uznano, że przedsiębiorstwo społeczne może być utworzone wyłącznie w celu prowadzenia działalności gospodarczej mającej na celu zawodową reintegrację zawodową przynajmniej jednej z określonych grup osób. Reintegracja której z wymienionych niżej grup powinna być warunkiem uzyskania statusu przedsiębiorstwa społecznego?

9 Cel działania przedsiębiorstwa społecznego
Zatrudnienie osób, zagrożonych wykluczeniem społecznym bez względu na podstawę zatrudnienia, stanowi nie mniej niż 50% pracowników tego przedsiębiorstwa, lub, jeżeli osobami tymi są osoby zaliczone na podstawie przepisów odrębnych do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności, stanowią one nie najmniej niż 30% pracowników tegoż przedsiębiorstwa;

10 Cel działania przedsiębiorstwa społecznego
W projekcie ustawy (art. 13 ust. 1) uznano ponadto, że przedsiębiorstwo społeczne może być utworzone pod warunkiem, że osoby z grup wymienionych w poprzednim pytaniu, bez względu na podstawę zatrudnienia, stanowią nie mniej niż 50% pracowników przedsiębiorstwa, lub, jeżeli osobami tymi są osoby zaliczone na podstawie przepisów odrębnych do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności, stanowią one nie mniej niż 30% pracowników tegoż przedsiębiorstwa.

11 Cel działania przedsiębiorstwa społecznego
Przedsiębiorstwo społeczne może być utworzone wyłącznie w celu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług: o których mowa w art. 2 ust. 2 lit. j Dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym (Dz. Urz. UE L z , Nr 376), w szczególności usług pomocy społecznej, w tym dla osób w podeszłym wieku, osób niepełnosprawnych i osób z zaburzeniami psychicznymi, usług opieki nad dziećmi, usług edukacyjnych w zakresie opieki przedszkolnej oraz usług w zakresie budownictwa socjalnego; w zakresie kultury, rozwoju lokalnego?

12 Cel działania przedsiębiorstwa społecznego
Zgodnie z projektem przedsiębiorstwo społeczne może być utworzone wyłącznie w celu prowadzenia działalności gospodarczej służącej zawodowej reintegracji osób zagrożonych społecznym wykluczeniem i/lub świadczeniu usług zaspokajających ważne potrzeby społeczne, w szczególności tych osób, które nie są w stanie samodzielnie tych potrzeb zaspokajać. W projekcie ustawy (art.13) uznano, że jednym z warunków uzyskania statusu przedsiębiorstwa społecznego jest świadczenie usług przynajmniej w jednym z określonych. Które z wymienionych niżej obszarów powinny znaleźć się w katalogu usług?

13 Dystrybucja zysku Dochód przedsiębiorstwa społecznego, jeżeli nie będzie musiał być  przeznaczony na pokrycie strat wynikających z działalności tego przedsiębiorstwa w latach ubiegłych: w co najmniej 10% jest przekazywany na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej w miejscu prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwo społeczne; w pozostałej części jest przeznaczany bezpośrednio na finansowanie realizacji celów przedsiębiorstwa społecznego, jego dalszy rozwój lub na zasilenie kapitałów (funduszy) przedsiębiorstwa społecznego;

14 Dystrybucja zysku W projekcie ustawy (art. 10) mowa jest o tym, że przedsiębiorstwo społeczne musi co najmniej 10% dochodu (po pokryciu niezbędnych wydatków) przekazywać na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej w miejscu prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwo społeczne. Czy powyższe rozwiązanie uważacie Państwo za właściwe?

15 Dystrybucja zysku W przypadku przedsiębiorstwa społecznego istotna jest kwestia wykorzystania jego dochodów. Poniżej wymieniono różne możliwe formy spożytkowania dochodu przedsiębiorstwa społecznego. Jak ogólnie oceniacie Państwo każdą z nich?

16 Rygory wynagrodzeń Zakazane jest wypłacanie przez przedsiębiorstwo społeczne średniego miesięcznego wynagrodzenia, zatrudnionej w przedsiębiorstwie i niebędącej  w tym zakresie przedsiębiorcą osobie fizycznej, wyższego niż trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni;

17 Partycypacja W przedsiębiorstwie społecznym działa organ konsultacyjno-doradczy. W skład organu, wchodzą, na zasadach określonych w akcie o utworzeniu przedsiębiorstwa społecznego, przedstawiciele pracowników, innych zatrudnionych osób i wolontariuszy udzielających świadczeń przedsiębiorstwu, jak również mogą wchodzić przedstawiciele stałych odbiorców towarów lub usług przedsiębiorstwa (użytkowników, beneficjentów), właściwych ze względu na siedzibę przedsiębiorstwa społecznego jednostek samorządu lokalnego, a także organizacji pozarządowych, jeżeli cele działalności przedsiębiorstwa społecznego pozostają w bezpośrednim związku z przedmiotem ich działalności statutowej. Do jego zadań należy zapoznawanie się nie rzadziej niż raz na kwartał z wynikami działalności ekonomicznej i społecznej przedsiębiorstwa społecznego oraz wyrażanie opinii w tym zakresie; opiniowanie zasad organizacji pracy ustalanych przez przedsiębiorcę dla przedsiębiorstwa społecznego oraz zmian proponowanych w tym zakresie; opiniowanie strategii działania przedsiębiorstwa społecznego, propozycji działań na rzecz reintegracji społeczno – zawodowej oraz na rzecz społeczności lokalnej; wypowiadanie się w innych sprawach określonych w ustawie i akcie o utworzeniu przedsiębiorstwa społecznego.

18 Partycypacja W myśl projektu ustawy (art.8) przedsiębiorstwo społeczne wśród innych cech powinno posiadać także tę, że realizuje zasady partycypacyjnego zarządzania. Chodzi o to, aby wpływ na jego działania mieli nie tylko formalni właściciele i zarząd, ale także inne grupy np. osoby zatrudnione w nim lub korzystające z jego usług. Czy za słuszne należy uznać powołanie organu konsultacyjno-doradczego?

19 Partycypacja Czy w przypadkach, które uznajecie Państwo za dopuszczalne lub konieczne, powinny istnieć bardziej precyzyjne zapisy określające okoliczności i proporcje w jakich wolne lub trzeba finansować poszczególne typy wydatków?

20 Partycypacja Jaki powinien być skład organu konsultacyjno–doradczego? Proszę wskazać te grupy, które Państwa zdaniem niezbędnie muszą być w nim reprezentowane.

21 Uprawnienia przedsiębiorstwa społecznego
Przedsiębiorstwu społecznemu przysługują, na zasadach określonych w przepisach odrębnych: zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych; ustalenie podatku od nieruchomości wykorzystywanych przez to przedsiębiorstwo w całości lub, odpowiednio do jego udziału w części dla prowadzenia działalności gospodarczej - w wysokości odpowiadającej podatkowi od nieruchomości wykorzystywanych na cele odpłatnej działalności pożytku publicznego  Przedsiębiorstwu społecznemu prowadzącemu działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie, reintegracji zawodowej, przysługują, na zasadach określonych w przepisach odrębnych: zwolnienie od podatku od nieruchomości; zwolnienie z wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; czasowe ulgi w składkach na ubezpieczenie społeczne pracowników, zagrożonych wykluczeniem społecznym

22 Uprawnienia przedsiębiorstwa społecznego
W projekcie ustawy (art. 25) przewidziano, że uzyskanie statusu przedsiębiorstwa społecznego wiąże się z pewnymi uprawnieniami. Poniżej umieszczono ich listę. Jakie jest Państwa zdanie na temat każdego z nich? Czy uważacie Państwo, że są one uzasadnione?

23 Uprawnienia przedsiębiorstwa społecznego
Przedsiębiorstwu społecznemu przysługują, na zasadach określonych w przepisach odrębnych, szczególne uprawnienia w udzielaniu mu zamówień publicznych, w szczególności preferencje w zakresie zlecania wykonywania określonych usług. Przy zakupie towarów i usług przez jednostki sektora finansów publicznych niepodlegającym ze względu na wartość zamówienia przepisom o zamówieniach publicznych, zamawiający może, jeżeli nie sprzeciwiają się temu względy interesu publicznego, ograniczyć zakres podmiotowy wykonawców do przedsiębiorstw społecznych. Przedsiębiorstwo społeczne może korzystać ze świadczeń wolontariuszy, z tym że łączna wartość świadczeń wolontariuszy w ciągu roku kalendarzowego nie może przewyższać połowy wynagrodzeń pracowników, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

24 Nadzór nad przedsiębiorstwem społecznym
Kontrolę nad wypełnianiem przez przedsiębiorstwo społeczne obowiązków, ustawowych, oraz, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych, innych obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jak również nad gospodarnością i rzetelnością prowadzonej przez przedsiębiorstwo społeczne działalności, wykonuje Izba Przedsiębiorstw Społecznych; W skład Izby wchodzą z mocy prawa wszystkie przedsiębiorstwa społeczne; W razie stwierdzenia, że podmiot, który utworzył przedsiębiorstwo społeczne, lub przedsiębiorstwo społeczne nie wypełniają obowiązków, ustawowych, Izba zobowiązuje do usunięcia stwierdzonych uchybień we wskazanym przez siebie terminie, a po bezskutecznym upływie tego terminu występuje do sądu rejestrowego o wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego informacji, o statusie przedsiębiorstwa społecznego.

25 Nadzór nad przedsiębiorstwem społecznym
Kto powinien sprawować kontrolę nad wypełnianiem statusu przedsiębiorstwa społecznego. Poniżej wymienione zostały różne możliwe opcję. Prosimy wskazać jedną, którą uznacie Państwo za najlepszą.

26 Nadzór nad przedsiębiorstwem społecznym
W ustawie pojawia się pomysł, aby istniała możliwość przekazywania 1% CIT na rzecz Izby Przedsiębiorstw Społecznych, która następnie używałaby tych środków do wspierania przedsiębiorstw społecznych i szerzej ekonomii społecznej. Czy popieracie Państwo ten pomysł?

27 Ogólna opinia o projekcie
Jak ogólnie ocenił(a)by Pan(i) obecny projekt ustawy? Prosimy wskazać odpowiedź najbliższą Pana(i) opinii.

28 Sektor ekonomii społecznej
Czym jest przedsiębiorstwo społeczne a czym ekonomia społeczna Sektor ekonomii społecznej Podmioty integracyjne Podmioty pożytku publicznego prowadzące działalność gospodarczą Spółdzielnie, który celem jest zatrudnienie Pozostałe spółdzielnie o charakterze, konsumenckim i wzajemnościowym Podmioty pożytku publicznego Przedsiębiorstwa społeczne Spółdzielnie socjalne


Pobierz ppt "PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ SPOŁECZNĄ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google