Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Planowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych Jadwiga Romaniuk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Planowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych Jadwiga Romaniuk."— Zapis prezentacji:

1 Planowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych
Jadwiga Romaniuk

2 Podstawa prawna nadzoru pedagogicznego
USTAWA O SYSTEMIE OŚWIATY Art. 33. 1. Nadzór pedagogiczny polega na: ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół, placówek i nauczycieli; analizowaniu i ocenianiu efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek; Planowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektorów szkól i placówek oświatowych 2

3 Podstawa prawna nadzoru pedagogicznego
Art. 33. 2. W zakresie wymienionym w ust. 1 pkt 1 i 2 nadzorowi podlega w szczególności: zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami; realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania; przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, a także przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki;

4 Podstawa prawna nadzoru pedagogicznego
przestrzeganie statutu szkoły lub placówki; uchylony; przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach; zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. Planowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektorów szkól i placówek oświatowych 4

5 Podstawa prawna nadzoru pedagogicznego
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

6 § 6. Formami nadzoru pedagogicznego są:
ewaluacja; kontrola; wspomaganie.

7 Ewaluacja Praktyczne badanie oceniające
przeprowadzane w szkole lub placówce.

8 Ewaluacja Zewnętrzna - prowadzona przez przygotowanych (co najmniej 2) wizytatorów, - kończy się raportem, który zawiera określenie poziomu spełnienia wymagań, - jest prowadzona z wykorzystaniem przygotowanych narzędzi,

9 Ewaluacja Wewnętrzna - jest autonomicznym działaniem placówki,
- jest procesem ciągłym, - przeprowadzona przez zespoły nauczycieli, - jej wyniki są uwzględniane w ewaluacji zewnętrznej,

10 Ewaluacja całościowa problemowa

11 Ewaluacja § Ewaluacja zewnętrzna jest przeprowadzana w następujących obszarach: efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki; procesy zachodzące w szkole lub placówce;

12 Ewaluacja funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów; zarządzanie szkołą lub placówką.

13 Ewaluacja Ewaluacja wewnętrzna dotyczy wymienionych obszarów lub innych zagadnień uznanych w szkole lub placówce za istotne w działalności szkoły lub placówki.

14 Ewaluacja Poziom spełniania przez szkołę lub placówkę
poszczególnych wymagań w obszarach, o których mowa w ust. 1, jest ustalany jako: poziom A – oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę; poziom B – oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę;

15 Ewaluacja poziom C – oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę; poziom D – oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę; poziom E – oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

16 Określenie poziomu spełnienia wymagań w poszczególnych obszarach utworzy profil placówki.
Ewaluacja zewnętrzna określi mocne i słabe strony placówki.

17 Kontrola Działania organu sprawującego nadzór
pedagogiczny prowadzone w szkole lub placówce w celu oceny stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek;

18 Wspomaganie Działania organu sprawującego nadzór
pedagogiczny mające na celu inspirowanie i intensyfikowanie w szkołach i placówkach procesów służących poprawie i doskonaleniu ich pracy, ukierunkowanych na rozwój uczniów i wychowanków.

19 Nadzór pedagogiczny dyrektora
§ Dyrektor szkoły lub placówki publicznej we współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego: 1) przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy szkoły lub placówki;

20 Nadzór pedagogiczny dyrektora
2) kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek;

21 Nadzór pedagogiczny dyrektora
3) wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez: a) organizowanie szkoleń i narad, b) motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego, c) przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających ze sprawowanego przez dyrektora szkoły lub placówki nadzoru pedagogicznego.

22 Nadzór pedagogiczny dyrektora
W celu realizacji nadzoru pedagogicznego dyrektor szkoły lub placówki w szczególności obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej szkoły lub placówki.

23 Rodzaje hospitacji: kontrolno-oceniająca wspomagająca diagnostyczna Hospitacja może być jedną z form obserwacji.

24 Nadzór pedagogiczny dyrektora
Terminy: Dyrektor szkoły lub placówki publicznej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan. W roku szkolnym 2009/2010 w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia. Do dnia 31 sierpnia każdego roku dyrektor szkoły lub placówki publicznej przedstawia radzie pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

25 Plan nadzoru pedagogicznego
Plan nadzoru zawiera w szczególności: cele, przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz jej harmonogram; tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli, przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek; tematykę szkoleń i narad dla nauczycieli. Planowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektorów szkól i placówek oświatowych 25

26 Plan nadzoru pedagogicznego
Wybierając obszary nadzoru pedagogicznego bierzemy pod uwagę m.inn.: Priorytety Ministra Edukacji na rok szkolny 2009/2010: Wydawanie przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne opinii w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia i przystąpienia ucznia lub absolwenta ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się odpowiednio do sprawdzianu lub egzaminu. Planowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektorów szkól i placówek oświatowych 26

27 Plan nadzoru pedagogicznego
Plan (wnioski) nadzoru Kuratora Oświaty, Wnioski z nadzoru sprawowanego przez dyrektora, Efekty działalności placówki, Wnioski, postulaty rodziców itd..

28 Plan nadzoru pedagogicznego
Przykładowe cele nadzoru pedagogicznego: Podniesienie jakości pracy placówki. Aktywizacja placówki w środowisku lokalnym; Doskonalenie koncepcji pracy placówki, Poszerzenie/uatrakcyjnienie oferty, Doskonaleni pracy zespołowej Doskonalenie efektów pracy placówki. Planowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektorów szkól i placówek oświatowych 28

29 Plan nadzoru pedagogicznego
Przykładowe cele ewaluacji: Ocena jakości działań nauczycieli na rzecz realizacji koncepcji pracy/ oferty placówki. Ocena oferty edukacyjnej w aspekcie realizacji potrzeb klientów. Ocena współpracy ze środowiskiem lokalnym. Ocena stopnia zadowolenia klientów. Planowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektorów szkól i placówek oświatowych 29

30 Plan nadzoru pedagogicznego
Przedmiot ewaluacji: przykłady Współpraca ze środowiskiem lokalnym, Oferta edukacyjna Komunikowanie się nauczycieli z rodzicami Praca zespołów nauczycieli, Obszar I, wymaganie 1.1, poziom B Planowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektorów szkól i placówek oświatowych 30

31 Ewaluacja Obszar ewaluacji: 2.Procesy zachodzące w placówce.
Procesy zachodzące w placówce służą realizacji przyjętej w placówce koncepcji pracy. W placówce dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych Wymaganie: 2.1. Placówka ma koncepcję pracy

32 Ewaluacja Charakterystyka wymagań Poziom D Poziom B
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną koncepcją pracy. Poziom B Koncepcja pracy jest analizowana i modyfikowana w razie potrzeb.

33 Dowody realizacji: Poziom D Poziom B
Koncepcja pracy, sprawozdanie z pracy. Poziom B - To co na poziomie D, Ponadto (np..): Protokoły rad pedagogicznych, Badania prowadzone wśród klientów poradni,

34 Ewaluacja Obszar np.: 2. Procesy zachodzące w placówce.
Procesy zachodzące w placówce służą realizacji przyjętej w placówce koncepcji pracy. W placówce dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych. Wymaganie 2.2. Oferta placówki umożliwia realizację zadań placówki

35 Ewaluacja wariant 1 Poziom D Wskaźniki wewnętrzne Dowody realizacji
Oferta placówki pozwala na realizację zadań placówki. Oferta placówki odpowiada potrzebom osób korzystających z oferty placówki placówka działa na podstawie statutu, oferta zawiera wszystkie zadania placówki, oferta jest różnorodna/skierowana do różnych grup, do placówki zgłasza się wielu klientów, Plany i sprawozdania z pracy Oferta, Dane ilościowe klientów

36 Ewaluacja Poziom B Wskaźniki wewnętrzne Dowody realizacji
Monitoruje się realizację zadań placówki. Oferta placówki jest modyfikowana i wzbogacana 2x w roku dokonuje się analizy oferty, prowadzone są badania potrzeb klientów, uwzględniane są wnioski i postulaty pracowników, uwzględniane są wyniki badań, klienci mają możliwość zgłaszania potrzeb protokoły rad pedagogicznych, raporty badań, zeszyt uwag/wniosków, pisma rodziców, nauczycieli

37 Pytania kluczowe (przykładowe, do wyboru)
Ewaluacja wariant 2 Wymaganie Pytania kluczowe (przykładowe, do wyboru) 2.2. Oferta placówki umożliwia realizację zadań placówki Czy oferta zawiera wszystkie statutowe zadania placówki? Czy oferta odpowiada potrzebom naszych klientów? W jaki sposób tworzona jest oferta naszej placówki? W jaki sposób badane są potrzeby klientów? Czy oferta placówki jest modyfikowana? W jaki sposób monitoruje się realizację zadań w kontekście potrzeb klientów?

38 Harmonogram ewaluacji
Działania Terminy XII I II III IV V VI Opracowanie projektu ewaluacji wewnętrznej na rok szkolny 2009/2010 x Przygotowanie narzędzi ewaluacji Organizacja zbierania danych Zbierania danych Opracowanie wyników Opracowanie raportu Przedstawienie raportu

39 Plan nadzoru pedagogicznego
Plan kontroli (fragment) Termin Tematyka/zakres Sposób prowadzenia kontroli grudzień Wykorzystanie urlopów wypoczynkowych Analiza dokumentacji marzec Dyscyplina pracy Obserwacja punktualności. Analiza listy obecności, książka wyjść

40 Plan nadzoru pedagogicznego
Terminarz narad i szkoleń (fragment) Tematyka Forma Odbiorca Termin Ewaluacja pracy szkoły warsztaty wszyscy nauczyciele styczeń Analiza półrocznej pracy placówki posiedzenie rady pedagogicznej luty Awans zawodowy nauczyciela kurs nauczyciele mianowani maj

41 Plan nadzoru pedagogicznego
Ewentualnie inne elementy planu nadzoru: Plan obserwacji zajęć, Ocena pracy i ocena dorobku zawodowego nauczycieli,


Pobierz ppt "Planowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych Jadwiga Romaniuk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google