Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Planowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych Jadwiga Romaniuk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Planowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych Jadwiga Romaniuk."— Zapis prezentacji:

1 Planowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych Jadwiga Romaniuk

2 2 Podstawa prawna nadzoru pedagogicznego USTAWA O SYSTEMIE OŚWIATY Art. 33. 1. Nadzór pedagogiczny polega na: 1)ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół, placówek i nauczycieli; 2)analizowaniu i ocenianiu efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek; Planowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektorów szkól i placówek oświatowych 2

3 3 Podstawa prawna nadzoru pedagogicznego Art. 33. 2. W zakresie wymienionym w ust. 1 pkt 1 i 2 nadzorowi podlega w szczególności: 1.zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami; 2.realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania; 3.przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, a także przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki;

4 4 Podstawa prawna nadzoru pedagogicznego 4.przestrzeganie statutu szkoły lub placówki; 5.uchylony; 6.przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach; 7.zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. Planowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektorów szkól i placówek oświatowych 4

5 5 Podstawa prawna nadzoru pedagogicznego ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

6 6 § 6. Formami nadzoru pedagogicznego są: 1)ewaluacja; 2)kontrola; 3)wspomaganie.

7 7 Ewaluacja Praktyczne badanie oceniające przeprowadzane w szkole lub placówce.

8 8 Ewaluacja Zewnętrzna - prowadzona przez przygotowanych (co najmniej 2) wizytatorów, - kończy się raportem, który zawiera określenie poziomu spełnienia wymagań, - jest prowadzona z wykorzystaniem przygotowanych narzędzi,

9 9 Ewaluacja Wewnętrzna - jest autonomicznym działaniem placówki, - jest procesem ciągłym, - przeprowadzona przez zespoły nauczycieli, - jej wyniki są uwzględniane w ewaluacji zewnętrznej,

10 10 Ewaluacja całościowa problemowa

11 11 Ewaluacja § 7. 1. Ewaluacja zewnętrzna jest przeprowadzana w następujących obszarach: 1.efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki; 2.procesy zachodzące w szkole lub placówce;

12 12 Ewaluacja 3.funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów; 4.zarządzanie szkołą lub placówką.

13 13 Ewaluacja Ewaluacja wewnętrzna dotyczy wymienionych obszarów lub innych zagadnień uznanych w szkole lub placówce za istotne w działalności szkoły lub placówki.

14 14 Ewaluacja Poziom spełniania przez szkołę lub placówkę poszczególnych wymagań w obszarach, o których mowa w ust. 1, jest ustalany jako: 1.poziom A – oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę; 2.poziom B – oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę;

15 15 Ewaluacja 3.poziom C – oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę; 4.poziom D – oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę; 5.poziom E – oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

16 16 Określenie poziomu spełnienia wymagań w poszczególnych obszarach utworzy profil placówki. Ewaluacja zewnętrzna określi mocne i słabe strony placówki.

17 17 Kontrola Działania organu sprawującego nadzór pedagogiczny prowadzone w szkole lub placówce w celu oceny stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek;

18 18 Wspomaganie Działania organu sprawującego nadzór pedagogiczny mające na celu inspirowanie i intensyfikowanie w szkołach i placówkach procesów służących poprawie i doskonaleniu ich pracy, ukierunkowanych na rozwój uczniów i wychowanków.

19 19 Nadzór pedagogiczny dyrektora § 20. 1. Dyrektor szkoły lub placówki publicznej we współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego: 1) przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy szkoły lub placówki;

20 20 Nadzór pedagogiczny dyrektora 2) kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek;

21 21 Nadzór pedagogiczny dyrektora 3) wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez: a) organizowanie szkoleń i narad, b) motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego, c) przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających ze sprawowanego przez dyrektora szkoły lub placówki nadzoru pedagogicznego.

22 22 Nadzór pedagogiczny dyrektora W celu realizacji nadzoru pedagogicznego dyrektor szkoły lub placówki w szczególności obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej szkoły lub placówki.

23 23 Rodzaje hospitacji: kontrolno-oceniająca wspomagająca diagnostyczna Hospitacja może być jedną z form obserwacji.

24 24 Nadzór pedagogiczny dyrektora Terminy: 1.Dyrektor szkoły lub placówki publicznej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan. W roku szkolnym 2009/2010 w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia. 2.Do dnia 31 sierpnia każdego roku dyrektor szkoły lub placówki publicznej przedstawia radzie pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

25 25 P lan nadzoru pedagogicznego Plan nadzoru zawiera w szczególności: 1)cele, przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz jej harmonogram; 2)tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli, przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek; 3)tematykę szkoleń i narad dla nauczycieli. Planowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektorów szkól i placówek oświatowych 25

26 26 P lan nadzoru pedagogicznego Wybierając obszary nadzoru pedagogicznego bierzemy pod uwagę m.inn.: Priorytety Ministra Edukacji na rok szkolny 2009/2010: Wydawanie przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne opinii w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia i przystąpienia ucznia lub absolwenta ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się odpowiednio do sprawdzianu lub egzaminu. Planowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektorów szkól i placówek oświatowych 26

27 27 P lan nadzoru pedagogicznego Plan (wnioski) nadzoru Kuratora Oświaty, Wnioski z nadzoru sprawowanego przez dyrektora, Efekty działalności placówki, Wnioski, postulaty rodziców itd..

28 28 P lan nadzoru pedagogicznego Przykładowe cele nadzoru pedagogicznego: Podniesienie jakości pracy placówki. Aktywizacja placówki w środowisku lokalnym; Doskonalenie koncepcji pracy placówki, Poszerzenie/uatrakcyjnienie oferty, Doskonaleni pracy zespołowej Doskonalenie efektów pracy placówki. Planowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektorów szkól i placówek oświatowych 28

29 29 P lan nadzoru pedagogicznego Przykładowe cele ewaluacji: Ocena jakości działań nauczycieli na rzecz realizacji koncepcji pracy/ oferty placówki. Ocena oferty edukacyjnej w aspekcie realizacji potrzeb klientów. Ocena współpracy ze środowiskiem lokalnym. Ocena stopnia zadowolenia klientów. Planowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektorów szkól i placówek oświatowych 29

30 30 P lan nadzoru pedagogicznego Przedmiot ewaluacji: przykłady Współpraca ze środowiskiem lokalnym, Oferta edukacyjna Komunikowanie się nauczycieli z rodzicami Praca zespołów nauczycieli, Obszar I, wymaganie 1.1, poziom B Planowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektorów szkól i placówek oświatowych 30

31 31 Ewaluacja Obszar ewaluacji: 2.Procesy zachodzące w placówce. Procesy zachodzące w placówce służą realizacji przyjętej w placówce koncepcji pracy. W placówce dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych Wymaganie: 2.1. Placówka ma koncepcję pracy

32 32 Ewaluacja Charakterystyka wymagań Poziom D Poradnia psychologiczno-pedagogiczna działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną koncepcją pracy. Poziom B Koncepcja pracy jest analizowana i modyfikowana w razie potrzeb.

33 33 Dowody realizacji: Poziom D - Koncepcja pracy, sprawozdanie z pracy. Poziom B - To co na poziomie D, Ponadto (np..) : -Protokoły rad pedagogicznych, -Badania prowadzone wśród klientów poradni,

34 34 Ewaluacja Obszar np.: 2. Procesy zachodzące w placówce. Procesy zachodzące w placówce służą realizacji przyjętej w placówce koncepcji pracy. W placówce dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych. Wymaganie 2.2. Oferta placówki umożliwia realizację zadań placówki

35 35 Ewaluacja wariant 1 Poziom DWskaźniki wewnętrzneDowody realizacji Oferta placówki pozwala na realizację zadań placówki. Oferta placówki odpowiada potrzebom osób korzystających z oferty placówki -placówka działa na podstawie statutu, -oferta zawiera wszystkie zadania placówki, -oferta jest różnorodna/skierowana do różnych grup, -do placówki zgłasza się wielu klientów, Plany i sprawozdania z pracy Oferta, Dane ilościowe klientów

36 36 Ewaluacja Poziom BWskaźniki wewnętrzneDowody realizacji Monitoruje się realizację zadań placówki. Oferta placówki jest modyfikowana i wzbogacana -2x w roku dokonuje się analizy oferty, -prowadzone są badania potrzeb klientów, -uwzględniane są wnioski i postulaty pracowników, -uwzględniane są wyniki badań, -klienci mają możliwość zgłaszania potrzeb -protokoły rad pedagogicznych, -raporty badań, -zeszyt uwag/wniosków, -pisma rodziców, nauczycieli

37 37 Ewaluacja wariant 2 Wymaganie Pytania kluczowe (przykładowe, do wyboru) 2.2. Oferta placówki umożliwia realizację zadań placówki -Czy oferta zawiera wszystkie statutowe zadania placówki? - Czy oferta odpowiada potrzebom naszych klientów? -W jaki sposób tworzona jest oferta naszej placówki? -W jaki sposób badane są potrzeby klientów? -Czy oferta placówki jest modyfikowana? -W jaki sposób monitoruje się realizację zadań w kontekście potrzeb klientów?

38 38 Harmonogram ewaluacji Działania Terminy XIIIIIIIIIVVVI Opracowanie projektu ewaluacji wewn ętrznej n a rok szkolny 2009/2010 x Przygotowanie narzędzi ewaluacji x Organizacja zbierania danych x Zbierania danych xx O pracowanie wyników x O pracowanie raportu x Przedstawienie raportu x

39 39 P lan nadzoru pedagogicznego Plan kontroli (fragment) TerminTematyka/zakres Sposób prowadzenia kontroli grudzieńWykorzystanie urlopów wypoczynkowych Analiza dokumentacji marzecDyscyplina pracyObserwacja punktualności. Analiza listy obecności, książka wyjść

40 40 P lan nadzoru pedagogicznego Terminarz narad i szkoleń (fragment) TematykaFormaOdbiorcaTermin Ewaluacja pracy szkoły warsztatywszyscy nauczyciele styczeń Analiza półrocznej pracy placówki posiedzenie rady pedagogicznej wszyscy nauczyciele luty Awans zawodowy nauczyciela kursnauczyciele mianowani maj

41 41 P lan nadzoru pedagogicznego Ewentualnie inne elementy planu nadzoru: -Plan obserwacji zajęć, -Ocena pracy i ocena dorobku zawodowego nauczycieli,


Pobierz ppt "Planowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych Jadwiga Romaniuk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google