Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Telekomunikacji Wyniki Rady TTE Przegląd ram regulacyjnych dot. telekomunikacji Marcin Krasuski Naczelnik Wydziału Współpracy z Zagranicą Departament.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Telekomunikacji Wyniki Rady TTE Przegląd ram regulacyjnych dot. telekomunikacji Marcin Krasuski Naczelnik Wydziału Współpracy z Zagranicą Departament."— Zapis prezentacji:

1 Departament Telekomunikacji Wyniki Rady TTE Przegląd ram regulacyjnych dot. telekomunikacji Marcin Krasuski Naczelnik Wydziału Współpracy z Zagranicą Departament Telekomunikacji 15 grudnia 2014 r.

2 Agenda spotkania 1.Debriefing po Radzie Unii Europejskiej ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii -TSM 2.Plany dotyczące przeglądu dyrektyw telekomunikacyjnych / inicjatywy Jednolitego Rynku Cyfrowego w UE

3 1.Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostępności stron internetowych instytucji sektora publicznego –Sprawozdanie z postępu prac 2.Wniosek w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego środki dotyczące europejskiego jednolitego rynku łączności elektronicznej i mające na celu zapewnienie łączności na całym kontynencie, zmieniającego dyrektywy 2002/20/WE, 2002/21/WE i 2002/22/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 1211/2009 i (UE) nr 531/20125. -Przyjęcie state of play 3.Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków mających na celu zapewnienie wspólnego wysokiego poziomu bezpieczeństwa sieci i informacji w obrębie Unii (pierwsze czytanie) –Informacje przygotowane przez prezydencję 4.Projekt konkluzji Rady w sprawie zarzadzania Internetem –Przyjęcie konkluzji Rady 5.Strategia „UE 2020” – przygotowanie przeglądu śródokresowego –Debata orientacyjna Agenda Rady TTE

4 Rada TTE o TSM Prezydencja włoska starała się uzyskać mandat do rozpoczęcia negocjacji z Parlamentem Europejskim. Jednakże w wyniku braku porozumienia w Radzie, co do tekstu propozycji, Prezydencja zakończyła prace przyjęciem dokumentu, który opisuje stan aktualnych negocjacji w Radzie UE (tzw. state of play ). Większość państw UE uważa, że do porozumienia w Radzie w kwestii roamingu i neutralności sieci jest jeszcze daleka droga. Obecnie trwa analiza tych tematów na poziomie roboczym w Radzie UE.

5 Kolejność działań – najważniejsze punkty Wprowadzenie obowiązkowej zasady „roam like at home” – 15 grudnia 2016 r., chyba że wyraźnie zostanie przewidziana klauzula opt-out dla użytkownika końcowego do 30 czerwca 2016 r. Komisja ma przeprowadzić konsultacje publiczne i przedstawić sprawozdanie na temat: o sytuacji na rynku, z uwzględnieniem zmian w rozwiązaniach strukturalnych bądź likwidacji tych rozwiązań oraz o okresu obowiązywania i poziomu maksymalnych opłat hurtowych lub o innych rozwiązań dla problemów na rynku hurtowym, w tym zasady uczciwego wykorzystania lub innych środków chroniących przed nadużywaniem usług roamingu o regulowanych cenach hurtowych. 30 czerwca 2016 r. + X miesięcy Przyjęcie wniosku ustawodawczego, jeżeli zachodzi taka okoliczność, oraz negocjacje z Parlamentem Europejskim. Poziom regulowanych cen hurtowych - poziom przewidziany w obecnym rozporządzeniu Roamingu III, bez uszczerbku dla jakichkolwiek zmian wynikających ze sprawozdania, o którym mowa w bullecie 2, zakładając, że taka zmiana nie nastąpi wcześniej, niż 1 rok po wprowadzeniu zasady „roam like at home”.. Rada TTE – roaming – skrytykowana propozycja prezydencji

6 Usunięcie definicji „neutralności sieci” i „usług specjalistycznych”. W motywie, umieścić sformułowanie mówiące, że neutralność sieci jest celem, co rozwiałoby obawy, że taka definicja mogłaby stać w sprzeczności z konkretnym przepisem. Zasady dotyczące ogólnego zarządzania ruchem, a także obowiązek utrzymania wystarczającej przepustowości sieci dla usług dostępu do Internetu, niezależnie od innych usług także świadczonych w ramach tego samego dostępu. Taki tekst precyzowałby, że zarządzanie ruchem byłoby dozwolone, o ile odbywałoby się w sposób przejrzysty, niedyskryminujący, proporcjonalny i zgodny z zasadami konkurencji. Środki zarządzania ruchem, byłyby dozwolone w określonej liczbie przypadków: istnienia wyroku sądu i obowiązków prawnych; ze względów bezpieczeństwa i integralności sieci; do celów czasowej kontroli przeciążenia sieci; w celu zapewnienia wysokiej jakości transmisji głosowej włączając w usługi ratunkowe oraz na wniosek użytkownika. Środki te nie mogą być stosowane dłużej, niż jest to niezbędne. Zachować zapis „bez uszczerbku dla prawa Unii i prawa krajowego” w odniesieniu do zgodności z prawem informacji, treści, aplikacji i usług oraz urządzeń końcowych. Krajowe organy regulacyjne są uprawnione i zobowiązane do monitorowania i egzekwowania art. 23, w tym do nakładania obowiązków w zakresie jakości usługi. Rada TTE – neutralność sieci – skrytykowana propozycja prezydencji

7 Podstawowym problemem procesu legislacyjnego TSM jest brak kompromisu w między państwami UE. W kwestii roamingu jest nią sprawa analizy stanu rynku hurtowego usług w roamingu przeprowadzona przed implementacją RLAH. W przypadku neutralności sieci ochrona otwartego Internetu poprzez wyraźny zakaz dyskryminacji cenowej, jasne wyjątki zarządzania ruchem oraz wyłączenie kryterium legalności treści z TSM. Bez korzystnego uregulowania tych zagadnień, Polska pomimo entuzjastycznego nastawienia do dokończenia budowy jednolitego europejskiego rynku cyfrowego, będzie się opowiadać za powrotem dossier za poziom roboczy i dalszą analizę zagadnień. Rada TTE – stanowisko Polski

8 Rada TTE – możliwe scenariusze Najprawdopodobniej: PREZ LV wróci do negocjacji w styczniu 2015 r. i jeszcze w zimie rozpocznie negocjacje z PE. Negocjowany pakiet będzie składał się z dwóch części: o neutralność sieci – część łatwiejsza. o roaming – negocjacje będą trudniejsze, ponieważ są dwie grupy państw mające przeciwstawne interesy. Kwestia widma radiowego najprawdopodobniej nie znajdzie się w samym pakiecie, choć PE i KE bardzo zabiega o takie rozwiązanie. Jednak z zapowiedzi KE wynika, że w niedługiej przyszłości koordynacja widma będzie jednym z głównych punktów nowych propozycji KE (przegląd prawa telekomunikacyjnego i związanych aktów). Jeśli obietnice KE będą wiarygodne, to PE może ustąpić i zgodzić się na usunięcie tej części. W „normalnej” sytuacji negocjacje ciągnęłyby się miesiącami i zakończenie procesu mogłoby nastąpić w 2016 r. Obecnie jednak perspektywa nowego programu KE będzie działała „przyśpieszająco”. Tak więc można wyobrazić sobie zarówno zakończenie negocjacji z PE w trakcie wiosny 2015 r., jak i przedłużenie ich do jesieni. Alternatywnym rozwiązaniem mogłoby być wycofanie projektu TSM przez Komisję i włączenie kwestii NN oraz roamingu do propozycji legislacyjnej, która zostanie przedstawiona przez KE w najbliższych latach, np. w ramach przeglądu ram prawnych w telekomunikacji. Jest to jednak mało prawdopodobne.

9 Na połowę 2015 r. Komisja Europejska zapowiedziała rozpoczęcie przeglądu ram regulacyjnych UE dotyczących sieci i usług łączności elektronicznej. Ambitne cele KE: Celem KE jest przyspieszenie dokończenia budowy europejskiego rynku cyfrowego, a więc wniosek legislacyjny może nie być ograniczony tylko sektora telekomunikacji, np.: -e-handel, -Prawo autorskie, -Ochrona danych osobowych, -E-kompetencje, -Podatki, -E-administracja. Priorytety innych państw członkowskich (DE, UK, EE); Cele na początek 2015 r.: -Identyfikacja interesów polskiego sektora łączności elektronicznej. -Cel operacyjny: określenie obszarów regulacyjnych ważnych z punktu widzenia interesów Polski i zmiennych koniecznych do zagwarantowania kształtu przyszłego pakietu tak, aby jak najbardziej odpowiadał specyfice polskiego rynku telekomunikacyjnego. Harmonogram: -Styczeń/luty prace koncepcyjne – konsultacje z sektorem, -Marzec – opracowanie wstępnego stanowiska Polski, -Maj/czerwiec – spodziewana publikacja projektu przez KE Przegląd pakietu telekomunikacyjnego / Projekt jednolitego rynku cyfrowego w UE

10 Kontakt Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Departament Telekomunikacji Departament Społeczeństwa Informacyjnego Marcin Krasuski, marcin.krasuski@mac.gov.pl marcin.krasuski@mac.gov.pl Emil Kędzierski, emil.kedzierski@mac.gov.pl emil.kedzierski@mac.gov.pl


Pobierz ppt "Departament Telekomunikacji Wyniki Rady TTE Przegląd ram regulacyjnych dot. telekomunikacji Marcin Krasuski Naczelnik Wydziału Współpracy z Zagranicą Departament."

Podobne prezentacje


Reklamy Google