Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Piotr Frączak Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych Społeczeństwo obywatelskie a Narodowe Strategiczne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Piotr Frączak Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych Społeczeństwo obywatelskie a Narodowe Strategiczne."— Zapis prezentacji:

1 Piotr Frączak Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych Społeczeństwo obywatelskie a Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia

2 Struktura prezentacji Dlaczego? społeczeństwo obywatelskie jest ważne? Czy? w ramach NSRO powinniśmy je wspierać? Jak? w ramach KM/PKM możemy to robić? Co? możemy zrobić wspólnie?

3 Co to jest? Społeczeństwo obywatelskie – stworzenie trzeciej, poza sferą publiczną i biznesową, przestrzeni dla aktywności obywatelskiej, w której mogą funkcjonować instytucje, organizacje, grupy społeczne i jednostki, które mając poczucie współzależności dobrowolnie współdziałają ze sobą na rzecz realizacji wspólnych interesów, podnoszenia jakości życia poszczególnych ludzi oraz społeczeństwa jako całości. NSRO, s. 49

4 Co to jest? „Społeczeństwo obywatelskie jest przestrzenią działania instytucji, organizacji, grup społecznych i jednostek, rozciągającą się pomiędzy rodziną, państwem i rynkiem, w której ludzie podejmują wolną debatę na temat wartości składających się na wspólne dobro oraz dobrowolnie współdziałają ze sobą na rzecz realizacji wspólnych interesów.” (Strategia Rozwoju Wspierania Społeczeństwa Obywatelskiego za: Głos w dyskusji na temat wizji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce)

5 Co to jest? Aktywni, świadomi obywatele Aktywne, samorządne wspólnoty Niezależne, odpowiedzialne organizacje Państwo obywatelskie Ekonomia społeczna

6 Kapitał społeczny Partnerstwo Good governance Dlaczego SO jest ważne?

7 NSRO – CELE Celem strategicznym Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia dla Polski jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Cel strategiczny osiągany będzie poprzez realizację horyzontalnych celów szczegółowych, w tym jako pierwszy wymienia się cel horyzontalny: Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa.

8 czyli kapitał społeczny Aktywność Odpowiedzialność Solidarność Zaufanie Współpraca Sieci społeczne Dlaczego SO jest ważne?

9 Kapitał społeczny Czy kapitał społeczny istnieje? Co to jest brudny kapitał społeczny? „Dla Putnama kapitał społeczny stał się więc dobrem korzystnie wpływającym niemal na wszystko: kapitał ludzki, produktywność, sukces gospodarczy, demokratyczny rząd czy samą demokrację” Agnieszka Rymsza, „Klasyczne koncepcje kapitału społecznego”

10 Podstawowe zasady Poprawa rządzenia (good governance) – poprawa rządzenia w kraju związana jest z ogólną poprawą jakości tworzenia i wdrażania instrumentów regulacyjnych i legislacyjnych, z wzmacnianiem standardów i postaw etycznych w życiu publicznym i administracji publicznej, z poprawą funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, poprawą jakości kadr administracji rządowej i samorządowej oraz promowaniem dialogu i partnerstwa pomiędzy zainteresowanymi instytucjami.

11 Podstawowe zasady Partnerstwo – (…) Przy opracowaniu, wdrażaniu, monitoringu i ocenie programów operacyjnych kraj współpracuje partnersko z właściwymi organami administracji rządowej i samorządowej i innymi władzami publicznymi, partnerami gospodarczymi i społecznymi oraz innymi właściwymi podmiotami. Partnerstwo realizowane jest z pełnym poszanowaniem uprawnień instytucjonalnych, prawnych i finansowych wskazanych partnerów.

12 Partnerstwo w NSRO – cele Założenia celu horyzontalnego: Głównym założeniem reformy w sferze publicznej jest oparcie jej o nowoczesne standardy sprawowania władzy, tj. zasady:  pomocniczości,  partnerstwa  oraz dialogu obywatelskiego.

13 Partnerstwo w NSRO – cele Założenia celu horyzontalnego – cd. Realizacja tego typu działań wiąże się z wdrażaniem zasady good governance, rozumianej jako sprawne i partnerskie sprawowanie władzy oparte o zasady otwartości, odpowiedzialności, skuteczności i spójności, mającej również fundamentalne znaczenie dla rzeczywistej realizacji strategii rozwojowej kraju, w tym założeń NSRO.

14 Partnerstwo w NSRO Wzmacnianie mechanizmów partnerstwa Wsparcie dla tworzenia społeczeństwa obywatelskiego stanowi niezbędny element budowy nowoczesnego i partnerskiego państwa. Realizacja zadań publicznych powinna być oparta o współpracę między administracją publiczną a partnerami społecznymi, organizacjami pozarządowymi i organizacjami zawodowymi.

15 Partnerstwo w NSRO Wzmacnianie mechanizmów partnerstwa Istotnym elementem rozwoju partnerstwa w stosunkach między administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi i partnerami społeczno- gospodarczymi jest rozwój współpracy przy kreowaniu polityk i programów publicznych poprzez upowszechnianie zasad konsultacji i partnerstwa oraz instytucji dialogu społecznego.

16 Powinniśmy dbać o wspieranie społeczeństwa obywatelskiego?  w NSRO są bezpośrednie zapisy  istnieje rządowa SWRSO  nie uda się osiągnąć celów NSRO bez wzmocnienia kapitału społecznego  w KM/PKM są przedstawiciele zorganizowanego SO i pilnowanie tej kwestii powinno im szczególnie leżeć na sercu Dlaczego w ramach poszczególnych PO

17 Jak możemy to zrobić?

18 Rola komitetów - Wymiana informacji - Debata - Kontrola działań IZ/IP - Negocjacje między grupami interesu - Współdecydowanie o ważnych dla realizacji NSRO sprawach

19 Jak możemy to zrobić? Narzędzia: - Plany działań - Kryteria wyboru projektów - Ocena projektów systemowych i indywidualnych - Inicjowanie i wykorzystywanie badań ewaluacyjnych - Wnioskowanie o zmiany w dokumentach strategicznych - Tworzenie grup roboczych i zespołów tematycznych - Inne wykorzystywanie Pomocy Technicznej do pełniejszego udziału w monitorowaniu wdrażania PO - Występowanie z innymi wnioskami i inicjatywami, np. dodatkowych wskaźników - Odwołanie się do środowisk, które reprezentuje się w KM/PKM

20 Co możemy zrobić wspólnie? Warsztaty, w których weźmiemy udział, być może pomogą nam odpowiedzieć na to pytanie. Dziękuję za uwagę i życzę owocnej pracy


Pobierz ppt "Piotr Frączak Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych Społeczeństwo obywatelskie a Narodowe Strategiczne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google