Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 szansą na rozwój przedsiębiorstw z sektora MŚP. Katarzyna Markowska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 szansą na rozwój przedsiębiorstw z sektora MŚP. Katarzyna Markowska."— Zapis prezentacji:

1 Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 szansą na rozwój przedsiębiorstw z sektora MŚP.
Katarzyna Markowska

2 Nowa perspektywa finansowa 2014-2020
innowacje przedsiębiorczość Nowa perspektywa finansowa autostrady i drogi ekspresowe 82,5 mld euro badania i rozwój zielona energia transport przyjazny środowisku społeczeństwo informacyjne włączenie społeczne

3 Krajowe Programy Operacyjne
PO Polska Cyfrowa PO Pomoc Techniczna PO Wiedza Edukacja i Rozwój PO Polska Wschodnia PO Infrastruktura i Środowisko PO Inteligentny Rozwój

4 Polska Cyfrowa Celem programu jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla rozwoju kraju. Zgodnie z Umową Partnerstwa, jako fundamenty przyjęto: szeroki dostęp do szybkiego Internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa. O dotacje z Programu Polska Cyfrowa występować mogą przede wszystkim: przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane, jednostki naukowe, państwowe organizacje kultury, organizacje pozarządowe.

5 Polska Techniczna Program zapewnia środki na utrzymanie i rozwój potencjału instytucji zaangażowanych w administrowanie Funduszami Europejskimi oraz na wsparcie instytucji odpowiedzialnych za realizację projektów i wsparcia miejskiego w polityce spójności. Pomoc przeznaczona jest na: Finansowanie wynagrodzeń, szkolenia pracowników, finansowanie kosztów funkcjonowania instytucji; Skuteczny i efektywny system realizacji polityki spójności; Potencjał beneficjentów funduszy europejskich; Informację i promocję funduszy europejskich. Beneficjentami programu są Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Centrum Projektów Europejskich, Ministerstwo Finansów, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Główny Urząd Statystyczny, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urząd Transportu Kolejowego, Urząd Zamówień Publicznych, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

6 Wiedza, Edukacja i Rozwój
Program Wiedza Edukacja i Rozwój jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz ze środków specjalnej linii budżetowej Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Youth Employment Initiative – YEI). Na realizację Programu Unia Europejska przeznaczy ponad 4,4 mld euro z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz 252,4 mln euro ze specjalnej linii budżetowej Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych.  Zakres wsparcia PO WER opiera się na dwóch filarach: poprawie funkcjonowania poszczególnych polityk sektorowych; interwencji w obszarach, dla których większą efektywność zapewni wsparcie z poziomu krajowego: wsparcie ludzi młodych, szkolnictwo wyższe, innowacje społeczne, mobilność i współpraca ponadnarodowa.

7 Polska Wschodnia Program Polska Wschodnia (PO PW) to instrument wsparcia rozwoju społeczno-gospodarczego 5 województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Jego środki - 2 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - przeznaczone będą na rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości oraz na ważne, z punktu widzenia spójności i dostępności terytorialnej makroregionu, inwestycje infrastrukturalne. O dotacje z Programu Polska Wschodnia występować mogą przede wszystkim: przedsiębiorstwa typu startup, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), ośrodki innowacji, jako animatorzy Platform startowych, jednostki samorządu terytorialnego, PKP PLK S.A.

8 Infrastruktura i Środowisko
Krajowy program wspierający gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne. Środki unijne z programu przeznaczone zostaną również w ograniczonym stopniu na inwestycje w obszary ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego. Beneficjentami działania są: Małe i średnie przedsiębiorstwa, Duże przedsiębiorstwa, Administracja publiczna, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, Służby publiczne inne niż administracja, Instytucje ochrony zdrowia, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Instytucje nauki i edukacji.

9 POIŚ – Osie priorytetowe
Zmniejszenie emisyjności gospodarki; Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego; Infrastruktura drogowa dla miast; Rozwój transportu kolejowego w Polsce; Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach; Poprawa bezpieczeństwa energetycznego; Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury; Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia.

10 Pożyczka na termomodernizację
Oprocentowanie 3%; Okres spłaty 10 lat; Karencja maks. 18 miesięcy; 75% wartości zadania netto; Wojewódzki Fundusz może sfinansować koszty poniesione przed datą zawarcia umowy, jeżeli powstały one po dacie złożenia wniosku o dofinansowanie i jeżeli zostały one poniesione na pokrycie kosztów wskazanych do sfinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu w harmonogramie rzeczowo – finansowym. Za datę poniesienia kosztu uznaje się datę wystawienia faktury, rachunku lub równoważnego dokumentu księgowego.

11 Inteligentny Rozwój Pomysł B+R Rynek Go Global infrastruktura naukowa
Wsparcie tworzenia innowacyjnych przedsiębiorstw przez wyspecjalizowane IOB B+R Projekty badawczo-rozwojowe inicjowane przez firmy lub jednostki naukowe Współpraca (otwarte innowacje, bony na innowacje) Rynek Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w działalności firm – rozwój instrumentów finansowych Go Global Umiędzynarodowienie innowacyjnych firm usługi instytucji otoczenia biznesu patenty rozwój kadr promocja postaw proinnowacyjnych

12 Oś priorytetowa I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe Przykładowe typy projektów: Programy B+R prowadzone przez konsorcja naukowo-przemysłowe - wsparcie udzielane na realizację prac B+R przez konsorcja naukowo-przemysłowe (programy sektorowe, projekty aplikacyjne). Wsparcie projektów B+R przedsiębiorstw - od początkowej fazy badań aż do etapu, kiedy nowe rozwiązanie będzie można skomercjalizować w postaci produktu/ usługi/ technologii/ procesu. Wsparcie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych z udziałem funduszy kapitałowych. Beneficjenci: przedsiębiorstwa (MŚP oraz duże firmy), konsorcja przedsiębiorstw, konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych oraz uczelni, jednostki administracji publicznej (w przypadku działań o charakterze systemowym).

13 Oś priorytetowa II: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Przykładowe typy projektów: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R z wykorzystaniem instrumentów zwrotnych lub mieszanych (dotacyjno-zwrotnych). Tworzenie warunków infrastrukturalnych dla prowadzenia działalności B+R przez przedsiębiorstwa - tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw. Kredyt na innowacje technologiczne - skierowany do MŚP i obejmujący projekty polegające na wdrażaniu innowacji o charakterze technologicznym. Fundusz gwarancyjny dla wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw - gwarancje dla projektów polegających na wdrożeniu wyników prac B+R przez firmy. Wsparcie przedsiębiorstw przez fundusze typu venture capital, sieci aniołów biznesu oraz fundusze kapitału zalążkowego - wspierające powstawanie i rozwój nowych firm. Beneficjenci: przedsiębiorstwa (MŚP oraz duże firmy), koordynatorzy klastrów, fundusz funduszy.

14 Oś priorytetowa III: Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw
Przykładowe typy projektów: Wsparcie rozwoju otwartych innowacji (współpraca firm dużych i MŚP na rzecz dzielenia się wiedzą i realizacji innowacyjnych projektów). Wsparcie ochrony własności przemysłowej przedsiębiorstw. Stymulowanie współpracy nauki z biznesem – bony na innowacje. Rozwój i profesjonalizacja proinnowacyjnych usług IOB (w tym wsparcie dla AIP). Wsparcie rozwoju klastrów – budowa systemu krajowych klastrów kluczowych.

15 Oś priorytetowa III: Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw
Wsparcie przedsiębiorstw i jednostek naukowych w przygotowaniu do udziału w programach międzynarodowych. Wsparcie internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw. Wsparcie współpracy nauki i biznesu, kształtowanie i promocja innowacyjności jako źródła konkurencyjności gospodarki. Promocja turystyczna Polski. Beneficjenci: przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw, jednostki naukowe, uczelnie, IOB, Specjalne Strefy Ekonomiczne, koordynatorzy klastrów, jednostki administracji publicznej.

16 Oś priorytetowa IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego
Przykładowe typy projektów: Finansowanie badań naukowych, w tym: strategiczne programy badawcze dla gospodarki; regionalne agendy naukowo-badawcze; programy badawcze wirtualnych instytutów. Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki: wybrane projekty z Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej. Wsparcie powstawania międzynarodowych agend badawczych, tworzonych w Polsce we współpracy z renomowanymi ośrodkami naukowymi z innych państw. Rozwój kadr sektora B+R, w tym m.in.: szkolenia, kursy i warsztaty z cenionymi ekspertami z kraju i zagranicy; rozwój umiejętności w zakresie zarządzania projektami B+R oraz współpracy z przedsiębiorstwami. Beneficjenci: jednostki naukowe i ich konsorcja, uczelnie i ich konsorcja, naukowcy, studenci, doktoranci, konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych, IOB, jednostki administracji publicznej.

17 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i leśnictwie oraz na obszarach wiejskich; Zwiększenie rentowności gospodarstw ni konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonego zarządzania lasami; Wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz zarządzania ryzykiem w rolnictwie; Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów związanych z rolnictwem i leśnictwem; Promowanie efektywnego gospodarowania zasobami i wspieranie przechodzenia w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu; Promowanie włączenia społecznego, zmniejszania ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

18 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
PROW kontynuował będzie wsparcie na rzecz: Tworzenia grup i organizacji producentów; Modernizacji gospodarstw rolnych; Przetwórstwa i marketingu produktów rolnych; Transferu wiedzy i innowacji; Doradztwa rolniczego; Systemów jakości; Scalania gruntów; Podstawowych usług i odnowy miejscowości na obszarach wiejskich; Inwestycji w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów; Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami; Działań rolnośrodowiskowo-klimatycznych; Przywracania potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof; Wsparcia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej; LEADER.

19 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Nowe instrumenty wsparcia: Współpraca; Rolnictwo ekologiczne; Inwestycje w gospodarstwach na obszarach Natura 2000; Inwestycje w gospodarstwach na obszarach OSN; Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa; Restrukturyzacja małych gospodarstw; Rozwój usług rolniczych.

20 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego
Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i Innowacje – 415,5 mln euro PI 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa; PI 1.3 Rozwój przedsiębiorczości; PI 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw; PI 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP. Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna – 392 mln euro PI 3.2 Efektywność energetyczna w MŚP Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby – 180 mln euro PI 4.1 Gospodarka odpadami PI 4.3 Dziedzictwo kulturowe PI 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych

21 PI 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa
Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, tworzenia sieci, pobudzania popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu. Celem szczegółowym priorytetu jest zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw.

22 PI 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw
Celem priorytetu jest opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia. Celem szczegółowym jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP. Wsparcie ukierunkowane jest na zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez tworzenie nowych modeli biznesowych dla MŚP (np. stworzenie bądź rozwój strategii działań międzynarodowych, dostosowanie produktu/usług do wymogów zagranicznych rynków, otwieranie nowych kanałów biznesowych, rozbudowa łańcucha dostaw, dywersyfikacja geograficzna i sektorowa). Rezultatem priorytetu inwestycyjnego będzie zwiększona zdolność MŚP do lepszego konkurowania na rynkach zagranicznych a w konsekwencji zwiększenie poziomu eksportu.

23 PI 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP
Celem priorytetu jest wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług. Celem szczegółowym działania jest zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP. W ramach priorytetu realizowane będą działania przyczyniające się do rozwoju mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw poprzez wsparcie inwestycyjne (dotacyjne) i instrumenty finansowe. Wsparcie dotacyjne otrzymają wyłącznie projekty inwestycyjne wspierające innowacyjność produktową – prowadzące do wprowadzania na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług, oraz innowacyjność procesową przedsiębiorstw – dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.

24 PI 3.2 Efektywność energetyczna w MŚP
Wsparciem objęte zostaną projekty dotyczące głębokiej modernizacji energetycznej obiektów, w tym wymiany lub modernizacji źródła energii, mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE (z wyłączeniem źródeł w układzie wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji).

25 PI 4.1 Gospodarka odpadami
Realizacja priorytetu przyczyni się do stworzenia efektywnego systemu gospodarowania odpadami, zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju i opartego na hierarchii sposobów postępowania z odpadami (kolejno: zapobieganie powstaniu odpadów, przygotowanie do ponownego użycia, recykling, inne procesy odzysku oraz unieszkodliwianie). Realizowane projekty będą obejmować infrastrukturę niezbędną do zapewniania kompleksowej gospodarki odpadami w regionie, zaplanowanej zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, m.in.: infrastrukturę do selektywnej zbiórki i przetwarzania odpadów: szkła, metalu, plastiku, papieru, odpadów biodegradowalnych oraz pozostałych odpadów komunalnych w połączeniu z edukacją lokalnej społeczności objętej projektem, infrastrukturę do recyklingu, sortowania i kompostowania, infrastrukturę do zbiórki, przetwarzania i utylizacji odpadów niebezpiecznych.

26 PI 4.3 Dziedzictwo kulturowe
Celem priorytetu jest zwiększona dostępność do zasobów kulturowych regionu. Realizowane będą przedsięwzięcia z zakresu ochrony, rozwoju i udostępniania zasobów dziedzictwa kulturowego przynoszące trwały efekt socjoekonomiczny w dłuższej perspektywie czasowej. Projekty wspierane w ramach priorytetu inwestycyjnego będą dotyczyły małej infrastruktury. Koszty całkowite projektu nie mogą przekroczyć 5 mln euro. Wsparciem zostaną objęte zabytki nieruchome, wpisane do rejestru prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu wraz z ich otoczeniem, jak również zabytki ruchome znajdujące się w ww. zabytkach objętych wsparciem. Możliwe będzie przystosowanie obiektów zabytkowych do pełnienia przez nie nowych funkcji (w szczególności do prowadzenia działalności kulturalnej i turystycznej). Ponadto wsparcie dotyczyć będzie rozwoju zasobów kultury, w tym podnoszenie jakości funkcjonowania instytucji kultury jako miejsc ochrony i prezentacji dziedzictwa materialnego i niematerialnego. Wsparcie nie będzie skierowane na budowę nowej infrastruktury kultury.

27 PI 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych
Celem priorytetu jest wzmocnienie mechanizmów ochrony bioróżnorodności w regionie. W celu utrzymania równowagi przyrodniczej wspierane będzie tworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej przede wszystkim w oparciu o gatunki rodzime oraz zapewnienie niezbędnej infrastruktury związanej z ochroną siedlisk przyrodniczych i gatunków. Wsparcie przeznaczone będzie na wyposażenie parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach Natura 2000) oraz na ochronę in-situ i ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych występujących na tych obszarach, co bezpośrednio przyczyni się do czynnej ochrony przyrody oraz uchroni te obszary przed presją rozwoju.

28 Wykluczenia z pomocy regionalnej
Nie jest dozwolone w zakresie określonym przez Komisję Europejską udzielanie pomocy regionalnej: przedsiębiorcom zagrożonym (w rozumieniu właściwych przepisów unijnych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację zagrożonych przedsiębiorstw); w sektorze hutnictwa żelaza i stali; w sektorze włókien syntetycznych; w sektorze rybołówstwa i akwakultury; w sektorze rolnictwa (rozumianym jako produkcja pierwotna, przetwórstwo i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych, o których mowa w Załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej); w sektorze leśnictwa; w sektorze transportu; w sektorze energetyki; portom lotniczym.

29 Preferencyjne pożyczki
JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises - Wspólne zasoby dla małych i średnich przedsiębiorstw) to nowa inicjatywa pozadotacyjnego wsparcia powołana w 2007 r. przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny. JEREMIE to mechanizm, którego działanie odchodzi od tradycyjnego dotacyjnego wsparcia na rzecz mechanizmu odnawialnego (rewolwingowego) (kredyty, pożyczki oraz poręczenia dla firm a także inne instrumenty kapitałowe). Jej ideą jest ułatwienie dostępu do finansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez oferowanie im dedykowanych instrumentów inżynierii finansowej. Instrumenty inżynierii finansowej to nic innego jak najbardziej potrzebne na rynku i nieskomplikowane produkty finansowe: pożyczki, kredyty i poręczenia.  JEREMIE ma na celu przede wszystkim pomóc w kreowaniu aktywności gospodarczej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, również tych znajdujących się w początkowej fazie działalności – start-upy. Produkty te pojawiają się tam, gdzie dotychczasowe instytucje finansowe nie są w stanie finansować rozwoju przedsiębiorców  z sektora MŚP lub wymagają od nich spełnienia dodatkowych, często zaporowych warunków.

30 Warunki pożyczki Cel inwestycyjny (zakup, budowa, modernizacja obiektów produkcyjno-usługowo-handlowych, tworzenie nowych miejsc pracy, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, zakup wyposażenia itp.) Minimalna kwota pożyczki to 10 tys. zł; Maksymalna kwota pożyczki to 100 000 zł; Oprocentowanie od 0,25 % do 2%; Maksymalny okres spłaty 60 miesięcy; Maksymalny okres karencji w spłacie kapitału 6-miesięcy; Minimalny wkład własny 5%; Zabezpieczenie ze wskaźnikiem 1,3-1,5;

31 Formy Zabezpieczenia Weksel własny in blanco – obligatoryjnie;
Weksel poręczony przez poręczycieli; Umowa przewłaszczenia; Poręczenie funduszu poręczeń; Cesja wierzytelności z rachunku lokat terminowych; Umowa przelewu wierzytelności; Hipoteka; Inny, uzgodniony przez strony sposób.

32 Fundusze Finansujące Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. – Nowa Ruda Agencja „ARLEG” S.A. – Legnica Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Pożyczki Sp. z o.o. – Wrocław Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej - Wrocław Fundusz Regionu Wałbrzyskiego – Wałbrzych Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – Jelenia Góra Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych – Świdnica Polska Fundacja Przedsiębiorczości – Wrocław, Jelenia Góra

33 Pożyczka z Funduszu Pożyczkowego KARR S.A. w Jeleniej Górze
Maksymalna kwota pożyczki zł; Maksymalny okres spłaty pożyczki – 5 lat; Maksymalny okres karencji 6 miesięcy; Oprocentowanie: stałe odsetki w wysokości stopy referencyjnej, której podstawą obliczenia jest tzw. stopa bazowa obowiązująca w dniu zawarcia umowy pożyczki, powiększona o odpowiednią marżę, określoną w Komunikacie KE. Od 1 stycznia 2015 roku stopa bazowa wynosi 2,16%; Prowizja w wysokości 1% - 3%; Dla mikro i małych przedsiębiorców; Wkład własny minimum 5%;

34 Pożyczka z Funduszu Pożyczkowego KARR S.A. w Jeleniej Górze
Ze środków pożyczki mogą być finansowane Zakupy środków trwałych, maszyn i urządzeń, towarów handlowych, materiałów i surowców niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej; Koszty remontów i modernizacji lokali użytkowych; Koszty zakupu gruntów i nieruchomości; Inne uzasadnione koszty działalności. Ze środków pożyczki nie mogą być finansowane wydatki o charakterze konsumpcyjnym. Rodzaj przyjmowanych zabezpieczeń (ze wskaźnikiem 1,7) : weksel własny in blanco, weksel poręczony przez poręczycieli, umowa przewłaszczenia, poręczenie funduszu poręczeń, cesja wierzytelności z rachunku lokat terminowych, umowa przelewu wierzytelności, hipoteka, inny, uzgodniony przez strony sposób.

35 Kto może uzyskać pożyczkę w ramach programu na podjęcie działalności gospodarczej?
absolwenci szkół średnich/zawodowych oraz wyższych tj. I, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w okresie 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu/daty ukończenia szkoły, studenci ostatniego roku, osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy którzy na dzień składania wniosku nie są zatrudnieni oraz nie wykonują innej pracy zarobkowej. Kto może uzyskać pożyczkę w ramach programu na utworzenie stanowiska pracy? Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy przysługuje: podmiotom, którym udzielono pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej, podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, niepublicznym przedszkolom, niepublicznym szkołom oraz osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zamieszkującym lub mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącymi posiadaczami gospodarstwa rolnego żłobkom lub klubom dziecięcym tworzonym i prowadzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których mowa w przepisach o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Na jaki cel można przeznaczyć pożyczkę? na wydatki związane z uruchomieniem działalności gospodarczej w ramach pożyczki podstawowej na utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej (w tym bezrobotnego skierowanego przez Powiatowy Urząd Pracy).

36 Jakie są warunki pożyczki w ramach programu „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie”?
wartość pożyczki podstawowej – do 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia* za ostatni kwartał (IV kw.2014 – do ,40 zł) okres spłaty do 7 lat karencja w spłacie rat kapitałowych – do 12 miesięcy atrakcyjne oprocentowanie: 0,25 stopy redyskonta weksli NBP (0,56% w skali roku, na dzień ) wartość pożyczki uzupełniającej na zatrudnienie osoby bezrobotnej – do wysokości 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia (obecnie zł) z możliwością częściowego umorzenia pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie brak opłat za rozpatrzenie wniosku i obsługę pożyczki zabezpieczenie spłaty pożyczki – obligatoryjnie weksel własny in blanco pożyczkobiorcy oraz poręczenie wekslowe co najmniej dwóch osób fizycznych lub inne zaakceptowane przez Pośrednika zabezpieczenie. Wsparcie w ramach programu stanowi pomoc de minimis.

37

38 PDB Katarzyna Markowska
ul. M. Konopnickiej 15 Jelenia Góra tel  100, kom. 605 167 143 lub

39 Dziękujemy za uwagę! w dalszej części:
Wsparcie twojego biznesu – znajdź najlepsze rozwiązanie z Open Finance.


Pobierz ppt "Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 szansą na rozwój przedsiębiorstw z sektora MŚP. Katarzyna Markowska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google