Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Podstawowa nr 5 w Chojnicach otrzymała prolongatę Wojewódzkiego Certyfikatu Pomorskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie w dniu 23.10.2014 r. w Jastrzębiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Podstawowa nr 5 w Chojnicach otrzymała prolongatę Wojewódzkiego Certyfikatu Pomorskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie w dniu 23.10.2014 r. w Jastrzębiej."— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Podstawowa nr 5 w Chojnicach otrzymała prolongatę Wojewódzkiego Certyfikatu Pomorskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie w dniu 23.10.2014 r. w Jastrzębiej Górze.

2 Promocja zdrowia narodziła się w latach 70 XX wieku. W 1986r. w Karcie Ottawskiej sformułowano jej podstawowe założenia podczas I Konferencji Promocji Zdrowia w Ottawie. Według tej Karty : Promocja zdrowia jest to proces umożliwiający ludziom zwiększenie kontroli nad swoim zdrowiem w celu jego poprawy. Promocję zdrowia określa się także jako sztukę interwencji w systemy społeczne i zachęcanie ich, aby rozwijały się w kierunku zdrowych środowisk.

3 Koncepcja szkoły promującej zdrowie w Polsce (1992r.) Szkoła promująca zdrowie to siedlisko, w którym społeczność szkolna- pracownicy i uczniowie : podejmują wspólne działania dla poprawy swego zdrowia przez: zmianę zachowań zdrowotnych oraz tworzenie zdrowego środowiska fizycznego i społecznego ; uczą się, jak zdrowiej i lepiej żyć przez: edukację zdrowotną oraz rozwój osobisty, społeczny i zawodowy ;

4 zachęcają innych w swym otoczeniu, zwłaszcza rodziców do podobnych działań przez: otwartość, dialog oraz partnerstwo współdziałania.

5 Nowy model szkoły promującej zdrowie (2002r.) Szkoła promująca zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają: dobremu samopoczuciu członków społeczności szkolnej, Podejmowaniu przez członków społeczności szkolnej działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenie zdrowego środowiska

6 W oparciu o model SzPZ opracowano pięć standardów jakości pracy szkoły w zakresie promocji zdrowia, które: wyznaczają główne kierunki pracy SzPZ stanowią punkt wyjścia do programowania ewaluacji SzPZ

7 Standardy szkoły promującej zdrowie Szkoła promująca zdrowie dąży do osiągania celów i realizuje zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego i innych obowiązujących aktach prawnych. Ponadto: 1. pomaga członkom społeczności szkolnej( w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie; 2. zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający: uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej (w tym rodziców) i społeczności lokalnej, skuteczności i długofalowości działań; 3. prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności.

8 4. tworzy klimat społeczny sprzyjający : -osiąganiu satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, -zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, -uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej; 5. tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników.

9 Polski model szkoły promującej zdrowie

10 W roku szkolnym 2013 – 2014 jako Szkoła Promująca Zdrowie przeprowadziliśmy ewaluację standardu IV i V. Metody i narzędzia do autoewaluacji działań w poszczególnych standardach są opracowane pod redakcją naukową prof. dr hab. Barbary Woynarowskiej. Procedura badań w poszczególnych standardach różni się. Po zakończeniu oceny należy wypełnić raport z ewaluacji dla każdego standardu

11 STANDARD CZWARTY Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający: satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności lokalnej, rodziców i osób ze społeczności szkolnej.

12 Lp. Uczniowie Średnia liczba punktów ISatysfakcja ze szkoły3,88 IIStwarzanie uczniom możliwości uczestnictwa w życiu klasy3,4 IIIWsparcie uczniów ze strony nauczycieli4,34 IVPodejście uczniów do nauki i zachowania na lekcjach2,67 VMotywowanie do osiągania sukcesów4,09 VIPrzestrzeganie praw ucznia, znajomość reguł i ich ocena4,33 VIIRelacje między uczniami3,79 VIIIPoczucie przeciążenia pracą szkolną i stresu w szkole3,03 IXWystępowanie przemocy i zachowań aspołecznych3,19

13 Lp. Nauczyciele Średnia liczba punktów ISatysfakcja z pracy w szkole4,48 II Stwarzanie nauczycielom możliwości uczestnictwa w życiu i pracy szkoły oraz wsparcie ze strony dyrekcji 4,17 IIIWsparcie uczniów ze strony nauczycieli4,28 IVPodejście uczniów do nauki i zachowania na lekcjach4,01 VRelacje nauczyciele - nauczyciele3,92 VIUczestnictwo rodziców uczniów z klasy wychowawczej w życiu klasy/szkoły3,6 VIIPoczucie przeciążenia pracą szkolną i stres w pracy2,97 VIIIWystępowanie przemocy i zachowań aspołecznych wśród uczniów 2,88

14 Lp. Pracownicy szkoły, którzy nie są nauczycielami Średnia liczba punktów ISatysfakcja z pracy w szkole oraz wsparcie ze strony dyrekcji4,9 II Stwarzanie pracownikom, którzy nie są nauczycielami, możliwości uczestnictwa w życiu i pracy szkoły 2,9 IIIRelacje między pracownikami, którzy nie są nauczycielami3,31 IVStosunek uczniów do pracowników, którzy nie są nauczycielami3,38 VPoczucie przeciążenia pracą w szkole i stres w pracy2,91 VIWystępowanie przemocy i zachowań aspołecznych wśród uczniów3,47

15 Lp. Rodzice Średnia liczba punktów ISatysfakcja ze szkoły dziecka4,27 II Stwarzanie rodzicom możliwości uczestnictwa w życiu klasy/szkoły 3,89 IIIWsparcie uczniów ze strony nauczycieli4,15 IVUczestnictwo rodziców w życiu i pracy klasy/szkoły3,86 VWsparcie dla rodziców4,12 VIPrzeciążenie dziecka pracą szkolną i stres w szkole2,57

16 STANDARD PIĄTY Szkoła promująca zdrowie tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników. Wymiar Średnia liczba punktów I Budynek i teren szkoły4,78 II Warunki sanitarne i czystość pomieszczeń4,82 III Mikroklimat, oświetlenie, ochrona przed hałasem4,85 IV Meble dla uczniów i nauczycieli3,88 V Organizacja lekcji i przerw międzylekcyjnych4,75 VI Warunki i organizacja zajęć ruchowych4,72 VII Organizacja posiłków i napojów dla uczniów5,0 VIII Zabezpieczenie przed wypadkami, urazami i dostępność pierwszej pomocy4,77 Średnia liczba punktów łącznie4,7

17 Przedstawione wyniki autoewaluacji. SUKCESY 1. Społeczność szkolna rozumie i akceptuje koncepcje szkoły promującej zdrowie. 2. Twórczo zarządzamy i tworzymy projekty promujące zdrowie. 3. Edukacja zdrowotna prowadzona jest we współpracy ze środowiskiem i wykorzystaniem jego zasobów. 4. Uczniowie mają poczucie satysfakcji z nauki i pracy w szkole, czują się motywowani do nauki i otrzymują wsparcie ze strony nauczycieli. 5. Szkoła ma dobre warunki lokalizacyjne, jest wolna od hałasu zewnętrznego, zapewnia bezpieczeństwo i dobre samopoczucie uczniom i pracownikom.

18 Problemy wymagające rozwiązania 1. Występowanie przemocy i zachowań aspołecznych wśród uczniów. 2.Niedostateczna popularyzacja działań szkoły w zakresie promocji zdrowia w środowisku lokalnym. 3.Remont boiska sportowego. 4. Dostosowanie mebli do indywidualnie do ucznia. 5Zniesienie przerw 5 minutowych. 6. Poprawa relacji nauczyciel –nauczyciel i między pracownikami niebędącymi nauczycielami.


Pobierz ppt "Szkoła Podstawowa nr 5 w Chojnicach otrzymała prolongatę Wojewódzkiego Certyfikatu Pomorskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie w dniu 23.10.2014 r. w Jastrzębiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google