Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Podstawowa nr 5 w Chojnicach otrzymała

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Podstawowa nr 5 w Chojnicach otrzymała"— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Podstawowa nr 5 w Chojnicach otrzymała
prolongatę Wojewódzkiego Certyfikatu Pomorskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie w dniu r. w Jastrzębiej Górze.

2 Promocja zdrowia narodziła się w latach 70 XX wieku.
W 1986r. w Karcie Ottawskiej sformułowano jej podstawowe założenia podczas I Konferencji Promocji Zdrowia w Ottawie. Według tej Karty : Promocja zdrowia jest to proces umożliwiający ludziom zwiększenie kontroli nad swoim zdrowiem w celu jego poprawy . Promocję zdrowia określa się także jako sztukę interwencji w systemy społeczne i zachęcanie ich, aby rozwijały się w kierunku zdrowych środowisk .

3 Koncepcja szkoły promującej zdrowie w Polsce (1992r.)
Szkoła promująca zdrowie to siedlisko, w którym społeczność szkolna- pracownicy i uczniowie : podejmują wspólne działania dla poprawy swego zdrowia przez: zmianę zachowań zdrowotnych oraz tworzenie zdrowego środowiska fizycznego i społecznego ; uczą się, jak zdrowiej i lepiej żyć przez: edukację zdrowotną oraz rozwój osobisty, społeczny i zawodowy ;

4 zachęcają innych w swym otoczeniu, zwłaszcza rodziców do podobnych działań przez: otwartość, dialog oraz partnerstwo współdziałania.

5 Nowy model szkoły promującej zdrowie (2002r.)
Szkoła promująca zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają: dobremu samopoczuciu członków społeczności szkolnej , Podejmowaniu przez członków społeczności szkolnej działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenie zdrowego środowiska

6 wyznaczają główne kierunki pracy SzPZ
W oparciu o model SzPZ opracowano pięć standardów jakości pracy szkoły w zakresie promocji zdrowia, które: wyznaczają główne kierunki pracy SzPZ stanowią punkt wyjścia do programowania ewaluacji SzPZ

7 Standardy szkoły promującej zdrowie
Szkoła promująca zdrowie dąży do osiągania celów i realizuje zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego i innych obowiązujących aktach prawnych. Ponadto: pomaga członkom społeczności szkolnej( w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie; zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający: uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej (w tym rodziców) i społeczności lokalnej, skuteczności i długofalowości działań; prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności.

8 4. tworzy klimat społeczny sprzyjający :
osiąganiu satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej; 5. tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu , bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników.

9 Polski model szkoły promującej zdrowie

10 jako Szkoła Promująca Zdrowie
W roku szkolnym 2013 – 2014 jako Szkoła Promująca Zdrowie przeprowadziliśmy ewaluację standardu IV i V. Metody i narzędzia do autoewaluacji działań w poszczególnych standardach są opracowane pod redakcją naukową prof. dr hab. Barbary Woynarowskiej. Procedura badań w poszczególnych standardach różni się. Po zakończeniu oceny należy wypełnić raport z ewaluacji dla każdego standardu

11 STANDARD CZWARTY Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat
społeczny sprzyjający: satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności lokalnej, rodziców i osób ze społeczności szkolnej.

12 Uczniowie Lp. Średnia liczba punktów I Satysfakcja ze szkoły 3,88 II
Stwarzanie uczniom możliwości uczestnictwa w życiu klasy 3,4 III Wsparcie uczniów ze strony nauczycieli 4,34 IV Podejście uczniów do nauki i zachowania na lekcjach 2,67 V Motywowanie do osiągania sukcesów 4,09 VI Przestrzeganie praw ucznia, znajomość reguł i ich ocena 4,33 VII Relacje między uczniami 3,79 VIII Poczucie przeciążenia pracą szkolną i stresu w szkole 3,03 IX Występowanie przemocy i zachowań aspołecznych 3,19

13 Nauczyciele Lp. Średnia liczba punktów I Satysfakcja z pracy w szkole
4,48 II Stwarzanie nauczycielom możliwości uczestnictwa w życiu i pracy szkoły oraz wsparcie ze strony dyrekcji 4,17 III Wsparcie uczniów ze strony nauczycieli 4,28 IV Podejście uczniów do nauki i zachowania na lekcjach 4,01 V Relacje nauczyciele - nauczyciele 3,92 VI Uczestnictwo rodziców uczniów z klasy wychowawczej w życiu klasy/szkoły 3,6 VII Poczucie przeciążenia pracą szkolną i stres w pracy 2,97 VIII Występowanie przemocy i zachowań aspołecznych wśród uczniów 2,88

14 Pracownicy szkoły, którzy nie są nauczycielami
Lp. Pracownicy szkoły, którzy nie są nauczycielami Średnia liczba punktów I Satysfakcja z pracy w szkole oraz wsparcie ze strony dyrekcji 4,9 II Stwarzanie pracownikom, którzy nie są nauczycielami, możliwości uczestnictwa w życiu i pracy szkoły 2,9 III Relacje między pracownikami, którzy nie są nauczycielami 3,31 IV Stosunek uczniów do pracowników, którzy nie są nauczycielami 3,38 V Poczucie przeciążenia pracą w szkole i stres w pracy 2,91 VI Występowanie przemocy i zachowań aspołecznych wśród uczniów 3,47

15 Rodzice Lp. Średnia liczba punktów I Satysfakcja ze szkoły dziecka
4,27 II Stwarzanie rodzicom możliwości uczestnictwa w życiu klasy/szkoły 3,89 III Wsparcie uczniów ze strony nauczycieli 4,15 IV Uczestnictwo rodziców w życiu i pracy klasy/szkoły 3,86 V Wsparcie dla rodziców 4,12 VI Przeciążenie dziecka pracą szkolną i stres w szkole 2,57

16 STANDARD PIĄTY Szkoła promująca zdrowie tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników. Wymiar Średnia liczba punktów I Budynek i teren szkoły 4,78 II Warunki sanitarne i czystość pomieszczeń 4,82 III Mikroklimat, oświetlenie, ochrona przed hałasem 4,85 IV Meble dla uczniów i nauczycieli 3,88 V Organizacja lekcji i przerw międzylekcyjnych 4,75 VI Warunki i organizacja zajęć ruchowych 4,72 VII Organizacja posiłków i napojów dla uczniów 5,0 VIII Zabezpieczenie przed wypadkami, urazami i dostępność pierwszej pomocy 4,77 Średnia liczba punktów łącznie 4,7

17 Przedstawione wyniki autoewaluacji.
SUKCESY Społeczność szkolna rozumie i akceptuje koncepcje szkoły promującej zdrowie. Twórczo zarządzamy i tworzymy projekty promujące zdrowie. 3. Edukacja zdrowotna prowadzona jest we współpracy ze środowiskiem i wykorzystaniem jego zasobów. Uczniowie mają poczucie satysfakcji z nauki i pracy w szkole, czują się motywowani do nauki i otrzymują wsparcie ze strony nauczycieli. 5. Szkoła ma dobre warunki lokalizacyjne, jest wolna od hałasu zewnętrznego, zapewnia bezpieczeństwo i dobre samopoczucie uczniom i pracownikom .

18 Problemy wymagające rozwiązania
Występowanie przemocy i zachowań aspołecznych wśród uczniów. 2. Niedostateczna popularyzacja działań szkoły w zakresie promocji zdrowia w środowisku lokalnym. 3. Remont boiska sportowego. 4. Dostosowanie mebli do indywidualnie do ucznia. 5 Zniesienie przerw 5 minutowych. 6. Poprawa relacji nauczyciel –nauczyciel i między pracownikami niebędącymi nauczycielami.


Pobierz ppt "Szkoła Podstawowa nr 5 w Chojnicach otrzymała"

Podobne prezentacje


Reklamy Google