Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia"— Zapis prezentacji:

1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2 Przy udzielaniu zamówienia publicznego SIWZ jest podstawowym, niezbędnym dokumentem dla wykonawcy, na podstawie którego sporządza on ofertę

3 Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zawarte w specyfkacji

4 Zamawiający nie może: Podawać pochodzenia, znaków towarowych i patentów dotyczących przedmiotu zamówienia Opisywać przedmiotu wskazując cechy lub parametry techniczne odpowiadające wąskiej grupie odbiorców

5 Zwiększenie efektywności wydatkowania środków publicznych oraz zapobieżenie nieuczciwej konkurencji leżą u podstaw regulacji dotyczących przedmiotu zamówienia

6 Pochodzenie: oznaczenie słowne odnoszące się bezpośrednie lub pośrednio do nazwy miejsca, miejscowości, regionu lub kraju, które identyfikują towar pochodzący z tego terenu, jeżeli określona jakość, dobra opinia lub inne cechy towaru są przepisywane przede wszystkim pochodzeniu geograficznym tego towaru

7 Znak towarowy: każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżniania towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa

8 Patent: prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

9 Specyfika przedmiotu zamówienia
Zamawiający ma prawo w wyjątkowych sytuacjach posłużyć się nazwami własnymi lub w inny sposób określić przedmiot lub usługę jeżeli: jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia nie można go/jej opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń

10 Specyfika przedmiotu zamówienia - normy
Opisując przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych należy pamiętać o przestrzeganiu Polskiej Normy przenoszącej na nasz grunt normy europejskie

11 W przypadku braku Polskiej Normy uwzględnia się w kolejności:
europejskie aprobaty techniczne wspólne specyfikacje techniczne normy międzynarodowe inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne

12 Zamawiający ma obowiązek posługiwania się normami europejskimi, a wykonawca nie może oferować produktów niespełniających tych norm. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego towary i usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego

13 W szczególnych okolicznościach zamawiający może opisać przedmiot zamówienia poprzez wskazanie wymagań funkcjonalnych

14 Zawężenie przedmiotu zamówienia wskazanego w umowie w stosunku do SIWZ może stanowić naruszenie prawa wykonawcy do uzyskania zamówienia

15 Istotne dla stron postanowienia umowy zawarte w SIWZ:
Wysokość kar przysługująca mu z tytułu niewykonania umowy Wysokość odsetek Gwarancje jakości

16 Kryteria oceny ofert Pominięcie jakiegoś kryterium w SIWZ powoduje, iż nie może być ono użyte przy ocenie ofert Możemy podzielić na: Kryteria kosztowe Kryteria przedmiotowe Kryteria kontaktowe Zamawiający ma obowiązek podać system punktacji oraz sposób przydzielania punktów w ocenie ofert

17 Kryteria podmiotowe Zamawiający, określając warunki podmiotowe, nie może wykraczać poza regulacje wskazane w ustawie pzp oraz rozporządzeniu Wyliczenie potrzebnych dokumentów powinno być kompletne Warunki powinny być opisane bardzo dokładnie, najlepiej przy użyciu nazw, liczb i innych porównywalnych parametrów

18 Ćwiczenie „Do udziału w postępowaniu zostaną dopuszczeni wykonawcy, którzy w okresie trzech lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, zrealizował zamówienia na wykonie usług o wartości odpowiadającej wartości oferty – z należytą starannością i w terminie, posiadają środki finansowe oraz dysponują odpowiednią liczbą osób do wykonania zamówienia” czy przy takich warunkach wykonawca może wnieść protest???

19 Pozostałe wymagania SIWZ
Nazwa oraz adres zamawiającego Tryb udzielenia zamówienia Opis części zamówienia Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających Zgoda na składanie ofert wariantowych oraz warunków jakie powinna spełniać Termin wykonania zamówienia Dane osoby upoważnionej do kontaktowania się z wykonawcami

20 Pozostałe wymagania SIWZ
Wymagania dotyczące wadium Termin związania z ofertą Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert Opis sposobu obliczania ceny Informacje dotyczących walut obcych Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione przy wyborze oferty Pouczenie o środkach prawnych Informacje o stosowaniu aukcji elektronicznej

21 Podwykonawcy Jeżeli zamawiający tego zażąda w SIWZ, wykonawca musi wskazać, którą część zamówienia zamierza zlecić podwykonawcom

22 Ograniczenie katalogu informacji SIWZ
Niektóre informacje nie muszą być zamieszczane w SIWZ ze względu na: wartość zamówienia brak obowiązku stosowania w tych zamówieniach określonych przepisów

23 Zamawiający może dołączyć do SIWZ wzór formularza ofertowego

24 Pytanie Jakie są wymagania odnośnie treści SIWZ?
Opis przedmiotu zamówienia musi być jednoznaczny i wyczerpujący Opis przedmiotu zamówienia nie może utrudniać uczciwej konkurencji Opis przedmiotu powinien zawierać jego proponowane pochodzenie, a także patenty lub znaki towarowe

25 Pytanie Które odpowiedzi określają prawidłowo termin wykonania zamówienia? W ciągu kilku miesięcy W ciągu 12 miesięcy od daty podpisania umowy Do 2 lat

26 Pytanie Zamawiający może dopuścić do składania oferty wariantowej, gdy: Oprócz ceny zamawiający określił również inne kryteria oceny ofert Wykonawca złoży oświadczenie, że zaproponował korzystniejszy sposób realizacji zamówienia niż opisany przez zamawiającego Cena jest jedynym kryterium oceny ofert

27 Pytanie Czy zamawiający jest zobowiązany do podania sposobu, w jaki będzie oceniał spełnienie warunków przez wykonawcę? Tak, jest to obowiązkowe Nie, może to fakultatywnie umieścić w SIWZ

28 Pytanie Zamawiający wskazał w SIWZ następujące kryteria oceny ofert: cena-60%; termin realizacji-15%; serwis gwarancyjny-15%; zsumowana wartość obrotu za ostatnie 3 lata-10%. Wobec tego kryterium podmiotowy jest: Zsumowana wartość obrotu za ostatnie 3 lata Cena Serwis gwarancyjny Termin realizacji


Pobierz ppt "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google