Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Możliwości wsparcia osób niepełnosprawnych ze środków PFRON Programy PFRON jako pomoc w wejściu na rynek pracy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Możliwości wsparcia osób niepełnosprawnych ze środków PFRON Programy PFRON jako pomoc w wejściu na rynek pracy."— Zapis prezentacji:

1 Możliwości wsparcia osób niepełnosprawnych ze środków PFRON Programy PFRON jako pomoc w wejściu na rynek pracy

2 Możliwości wsparcia osób niepełnosprawnych ze środków PFRON Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - to fundusz celowy działającym na mocy Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego środki przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnianie.

3 Możliwości wsparcia osób niepełnosprawnych ze środków PFRON Programy i zadania PFRON służące rehabilitacji zawodowej: JUNIOR – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych. Aktywny samorząd – program wsparcia rehabilitacji społecznej i zawodowej.

4 Możliwości wsparcia osób niepełnosprawnych ze środków PFRON Programy i zadania PFRON służące rehabilitacji zawodowej c.d.: System dofinansowań i refundacji wynagrodzeń i składek ZUS pracowników i przedsiębiorców niepełnosprawnych.

5 Możliwości wsparcia osób niepełnosprawnych ze środków PFRON Program Junior – celem programu jest zwiększenie możliwości osób niepełnosprawnych w korzystaniu ze staży, jako instrumentu rynku pracy.

6 Możliwości wsparcia osób niepełnosprawnych ze środków PFRON Program Junior – cele szczegółowe: 1. Podnoszenie zainteresowania osób niepełnosprawnych podejmowaniem staży poprzez ograniczanie barier finansowych oraz materialne motywowanie do podejmowania staży. 2. Podnoszenie zainteresowania i stopnia zaangażowania PUP w udostępnianiu stażu absolwentom niepełnosprawnym oraz tworzenie warunków dla jego pomyślnego kończenia. 3. Podnoszenie zainteresowania i stopnia zaangażowania pracodawców w angażowaniu na staż niepełnosprawnych oraz tworzenie warunków dla jego pomyślnego kończenia.

7 Możliwości wsparcia osób niepełnosprawnych ze środków PFRON Program Junior - adresaci pomocy: Adresatami programu są osoby z orzeczonym znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności w wieku do 30 roku życia, skierowane na staż zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013, poz. 674, z późn. zm.)

8 Możliwości wsparcia osób niepełnosprawnych ze środków PFRON Program Junior formy pomocy: - pomoc dla absolwenta skierowanego na staż przez Powiatowy Urząd Pracy, w formie dofinansowania będącego świadczeniem na rehabilitację zawodową. Wysokość dofinansowania, uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności osoby skierowanej na staż, do wysokości: a) 800,00 zł - dla osób z znacznym stopniem niepełnosprawności, b) 650,00 zł - dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, c) 500 zł - dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności,

9 Możliwości wsparcia osób niepełnosprawnych ze środków PFRON Program Junior formy pomocy c.d.: -premia dla doradcy zawodowego za wykonywanie dodatkowych czynności. Doradca zawodowy odpowiada za przygotowanie osoby niepełnosprawnej do podjęcia pracy w ramach stażu oraz zapewnienie warunków odpowiednich do nawiązania kontaktu z osobą niepełnosprawną, przełamania jej wewnętrznych lęków i oporów. Ma również ułatwić rozpoznanie zainteresowań i predyspozycji oraz określić odpowiedni rodzaj pracy, nawiązanie kontaktu i współpracy z potencjalnym pracodawcą oraz zapewnić sprawowanie pieczy nad odbywaniem stażu przez osobę niepełnosprawną.

10 Możliwości wsparcia osób niepełnosprawnych ze środków PFRON Program Junior formy pomocy c.d.: -premia dla pracodawcy za przeprowadzony staż osoby niepełnosprawnej w wysokości stanowiącej iloczyn liczby miesięcy odbytego stażu i kwoty : a)do 400 zł, gdy stażysta posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, b)do 200 zł, gdy stażysta posiada lekki stopień niepełnosprawności.

11 Możliwości wsparcia osób niepełnosprawnych ze środków PFRON Program Junior formy pomocy c.d.: Oprócz zachęty finansowej efektem towarzyszącym realizacji programu powinno być przełamanie barier psychologicznych pracodawców, związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.

12 Możliwości wsparcia osób niepełnosprawnych ze środków PFRON Program Junior - realizatorzy: -Powiatowe Urzędy Pracy we współpracy z Oddziałami wojewódzkimi PFRON.

13 Możliwości wsparcia osób niepełnosprawnych ze środków PFRON Program Aktywny samorząd Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

14 Możliwości wsparcia osób niepełnosprawnych ze środków PFRON Program Aktywny samorząd Szczegółowe cele programu związane z rehabilitacją zawodową: -przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych,

15 Możliwości wsparcia osób niepełnosprawnych ze środków PFRON Program Aktywny samorząd Szczegółowe cele programu związane z rehabilitacją zawodową c.d.: -umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie,

16 Możliwości wsparcia osób niepełnosprawnych ze środków PFRON Program Aktywny samorząd Szczegółowe cele programu związane z rehabilitacją zawodową c.d.: -poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji,

17 Możliwości wsparcia osób niepełnosprawnych ze środków PFRON Program Aktywny samorząd – struktura programu: Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową. Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

18 Możliwości wsparcia osób niepełnosprawnych ze środków PFRON Program Aktywny samorząd – Moduł I: Obszar A – likwidacja bariery transportowej: – Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, – Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym: – Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, – Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

19 Możliwości wsparcia osób niepełnosprawnych ze środków PFRON Program Aktywny samorząd – Moduł I c.d.: Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się: – Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, – Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, – Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, – Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

20 Możliwości wsparcia osób niepełnosprawnych ze środków PFRON Program Aktywny samorząd – Moduł II: opłata za naukę (czesne), dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego - w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich.

21 Możliwości wsparcia osób niepełnosprawnych ze środków PFRON ModułObszarZadanie Maksymalna kwota dofinansowania Moduł I Obszar A Zadanie 1 5.000 zł. Zadanie 2 2.100 zł. Obszar B Zadanie 1 30.000 zł - dla osoby niewidomej. 10.000 zł - dla osób niedowidzących. 5.000 zł - dla osób z dysfunkcją obu kończyn górnych. Zadanie 2 4.000 zł - dla osoby głuchoniewidomej. 2.000 zł - dla pozostałych adresatów.

22 Możliwości wsparcia osób niepełnosprawnych ze środków PFRON ModułObszarZadanie Maksymalna kwota dofinansowania Moduł I Obszar C Zadanie 1 7.000 zł z możliwością zwiększenia do 20.000 zł. Zadanie 2 2.000 zł. Zadanie 3 Kwoty dofinansowania uzależnione od zakresu amputacji maksymalnie do 26.000 zł. Zadanie 4 Do 30% kwot o których mowa w Zadaniu 3. Obszar D 200 zł miesięcznie - nie więcej niż 2.400 zł na rok.

23 Możliwości wsparcia osób niepełnosprawnych ze środków PFRON ModułRodzaj kosztów Maksymalna kwota dofinansowania Moduł II Opłata za naukę (czesne). Równowartość czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia. Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia. Nie mniej niż 1.000 zł. Dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego. Do 4.000 zł.

24 Możliwości wsparcia osób niepełnosprawnych ze środków PFRON Program Aktywny samorząd – realizatorzy: -Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie we współpracy z Oddziałami wojewódzkimi PFRON.

25 Możliwości wsparcia osób niepełnosprawnych ze środków PFRON System dofinansowań i refundacji wynagrodzeń i składek ZUS pracowników i przedsiębiorców niepełnosprawnych

26 Możliwości wsparcia osób niepełnosprawnych ze środków PFRON Adresaci pomocy: Osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne

27 Możliwości wsparcia osób niepełnosprawnych ze środków PFRON Formy pomocy: Refundacja składek ZUS -30 % składek na ubezpieczenie społeczne i rentowe dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności, -60 % składek na ubezpieczenie społeczne i rentowe dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, -100 % składek na ubezpieczenie społeczne i rentowe dla osób z znacznym stopniem niepełnosprawności.

28 Możliwości wsparcia osób niepełnosprawnych ze środków PFRON Dofinasowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych Stopień niepełnosprawnościSchorzenie specjalne od II kwartału 2014 r Wszyscy pracodawcy znaczny ze schorzeniem specjalnym 2 400 zł bez schorzenia specjalnego 1 800 zł umiarkowany ze schorzeniem specjalnym 1 725 zł bez schorzenia specjalnego 1 125 zł lekki ze schorzeniem specjalnym 1 050 zł bez schorzenia specjalnego 450 zł

29 Możliwości wsparcia osób niepełnosprawnych ze środków PFRON System dofinansowań i refundacji – realizator: PFRON, ul. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa.

30 Możliwości wsparcia osób niepełnosprawnych ze środków PFRON Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Możliwości wsparcia osób niepełnosprawnych ze środków PFRON Programy PFRON jako pomoc w wejściu na rynek pracy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google