Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DYSKUSJA PANELOWA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DYSKUSJA PANELOWA."— Zapis prezentacji:

1 DYSKUSJA PANELOWA

2 Plan dyskusji panelowej:
Omówienie zasad dyskusji panelowej. Przedstawienie przez moderatora podstawowych mechanizmów SU. Część pierwsza dyskusji –„panel”. Przerwa (ok. 10 minut). Część druga dyskusji – „otwarta” dla uczestników. Końcowe stanowiska. Bilans całej dyskusji panelowej. Zakończenie.

3 ZASADY DYSKUSJI PANELOWEJ
Jeden mówi, reszta słucha. Dyskusję prowadzi moderator. Każdy ma prawo wyrazić własne zdanie. Należy mówić krótko, zwięźle i na temat . Podczas dyskusji paneliści wyrażają swoje zdania i dyskutują na siedząco. W drugiej części dyskusji, osoby z widowni, po udzieleniu głosu przez moderatora, wstają i zadają pytanie lub wyrażają swoje zdanie. Paneliści nadal mogą odpowiadać na siedząco. Za nieprzestrzeganie Zasad dyskusji panelowej przewidziane są następujące kary: odebranie głosu upomnienie (2 upomnienia = wydalenie z sali) natychmiastowe wydalenie z sali O czasie przeznaczonym na wypowiedź każdorazowo informuje moderator.

4 Prawa uczniów w szkole Prawo do edukacji
 Prawo do pozyskiwania informacji o sobie i znajomości swoich praw Prawo do swobodnej wypowiedzi Prawo do swobody myśli oraz przekonań światopoglądowych i religijnych Zakaz naruszania godności ucznia, poniżającego traktowania i wszelkich form przemocy fizycznej lub psychicznej Prawo do swobodnego zrzeszania się i wpływania na życie szkoły Prawo do równego traktowania w szkole i równość wobec prawa Prawo do dochodzenia swoich praw Prawo do uznania i zachowania tożsamości narodowej, etnicznej i językowej Prawo do ochrony przed wyzyskiem, także ekonomicznym i wykonywaniem niebezpiecznych bądź szkodliwych prac Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu Prawo do wypoczynku, zabawy i uczestnictwa w życiu kulturalnym

5 Czym jest samorząd uczniowski?

6 Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły
Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Ustawa o systemie oświaty (uchwalone przez Sejm prawo regulujące zasady funkcjonowania oświaty) - mówi, że Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły (art. 55). Członkiem samorządu uczniowskiego stajemy się automatycznie w chwili przyjęcia do szkoły. Przestajemy nim być w momencie, gdy szkołę opuszczamy.   Niezależnie od tego, jak bardzo jesteś zaangażowany w życie szkoły – masz prawo wpływać na to, co się w niej dzieje. Możesz z tego prawa korzystać na różne sposoby – organizując szkolną drużynę piłki nożnej lub projekcje filmowe dla kolegów, uczestnicząc w spotkaniach koła miłośników przyrody czy gier komputerowych, dekorując salę gimnastyczną na imprezę karnawałową, pisząc artykuły do szkolnej gazetki, tworząc stronę internetową lub organizując wystawę fotografii. Te i wiele innych działań uczniowskich to właśnie aktywność samorządu uczniowskiego – możliwości jest tyle, że każdy może znaleźć coś dla siebie!

7 Samorząd jest organizacją demokratyczną.
Samorząd uczniowski jest organizacją działająca na rzecz uczniów i zarządzana przez uczniów. Samorząd reprezentuje interesy uczniów wobec nauczycieli, rodziców, administracji oświatowej. Samorząd jest organizacją demokratyczną.

8 UPRAWNIENIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO regulowane przez art
UPRAWNIENIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO regulowane przez art. 55 Ustawy o systemie oświaty:  uchwalanie regulaminu samorządu uczniowskiego (zgodnego ze statutem szkoły), samodzielne ustalania w regulaminie zasad wyboru i działania organów samorządu, wybór opiekuna samorządu, przedstawianie opinii i wniosków do rady szkoły, dyrektora i rady pedagogicznej we wszystkich sprawach szkoły, uczestnictwo w pracach rady szkoły (rada szkoły to rodzaj organu szkolnego, który jest powoływany w celu rozwiązywania wszelkich wewnętrznych spraw danej szkoły; w jej skład rady wchodzi co najmniej 6 osób wybranych w równej liczbie spośród członków rady pedagogicznej, ogółu rodziców oraz ogółu uczniów), reprezentowanie uczniów w realizacji ich prawa do: wydawania gazetki szkolnej, informacji o programie nauczania, umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, organizacji życia szkolnego, organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej, przedstawianie wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, wnioskowanie o dokonanie zmian w statucie szkoły.

9

10 Jak zorganizować samorząd?
Ustawa o systemie oświaty mówi w artykule 55 ustęp 1: "samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły". Kimkolwiek jesteś w swoim samorządzie uczniowskim - jego przewodniczącym, czy zwykłym szarym członkiem (czyli uczniem, który nie należy do żadnych władz) - możesz mieć wpływ na to, jak działa ten samorząd. Bo to, jak on działa, tak samo zależy od Ciebie, jak od jego władz.

11 Czy SU realizuje powierzoną mu rolę w należyty i odpowiedni sposób?
Czy instytucja ta ma rzeczywiście istotny wpływ na to, co dzieje się w szkole?

12

13 Czy SU realizuje powierzoną mu rolę w należyty i odpowiedni sposób?
Czy instytucja ta ma rzeczywiście istotny wpływ na to, co dzieje się w szkole?

14 Czy działalność w samorządzie uczniowskim w latach młodzieńczych może rzutować na pracę w samorządności lokalnej?

15 Czy Samorząd Uczniowski w naszej szkole jest zorganizowany w odpowiedni sposób?

16

17 Jak zachęcić uczniów do członkostwa w SU
Jak zachęcić uczniów do członkostwa w SU? Jak zaktywizować społeczność uczniowską?

18 Jak skoordynować pracę Samorządu Uczniowskiego z pracą ogółu uczniów
Jak skoordynować pracę Samorządu Uczniowskiego z pracą ogółu uczniów? (tzn. co zrobić, by pojedynczy uczniowie mieli większe możliwości wpływania na to, co robi samorząd?)

19 Dlaczego uczniowie mają wpływ na działalność samorządu
Dlaczego uczniowie mają wpływ na działalność samorządu? Dlaczego uczniowie nie mają wpływu na działalność samorządu?

20

21

22

23 Dlaczego uczniowie mają wpływ na działalność samorządu
Dlaczego uczniowie mają wpływ na działalność samorządu? Dlaczego uczniowie nie mają wpływu na działalność samorządu?

24

25

26 Co zrobić, by Samorząd Uczniowski faktycznie reprezentował interesy całej społeczności uczniowskiej?

27

28 Jakie kompetencje powinien mieć przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego?

29

30

31 Po co nam wybory w szkole? Jak powinny wyglądać?

32

33

34

35

36 Zadania rzecznika praw ucznia:
wysłuchuje i rozważa sprawy uczniów, którzy przypuszczają, że łamane są ich prawa, rozstrzyga, czy zażalenia uczniów są zasadne i występuje w obronie pokrzywdzonego ucznia/uczennicy, przedstawia sprawę dyrekcji szkoły, radzie pedagogicznej i wnosi o jej rozwiązanie, w razie konieczności (brak działań, odpowiedzi dyrekcji) wnosi sprawę łamania praw ucznia na wyższe instancje (np. do kuratorium oświaty, Rzecznika Praw Dziecka), przewodniczy sekcji ds. praw ucznia, zajmuje się promocją praw ucznia i informowaniem uczniów o ich prawach.

37 Czy potrzebna jest funkcja Rzecznika Praw Ucznia
Czy potrzebna jest funkcja Rzecznika Praw Ucznia ? Czym powinien zajmować się Rzecznik Praw Ucznia?

38

39

40 Co zrobić, by w Samorządzie Uczniowskim było jak najmniej nieprawidłowości oraz by instytucja ta działała sprawnie i dla korzyści ogółu?

41 Czy Samorząd Uczniowski wspomaga czy opóźnia działania dyrekcji?

42

43

44 Co Samorząd Uczniowski winien robić, by współpraca na płaszczyźnie uczeń-nauczyciel była odpowiednia?

45

46

47 Co należy zmienić/poprawić w Samorządzie Uczniowskim?


Pobierz ppt "DYSKUSJA PANELOWA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google