Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rodzice w szkole 1 Andrzej Pery Kielce, grudzień 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rodzice w szkole 1 Andrzej Pery Kielce, grudzień 2011."— Zapis prezentacji:

1 Rodzice w szkole 1 Andrzej Pery Kielce, grudzień 2011

2 Zagadnienia Szkoła w systemie oświaty Rada rodziców w szkole Rola rady szkoły Rodzice w szkole Rada rodziców a samorząd 2

3 Podstawa prawna Ustawa o systemie oświaty (tekst jedn.: DzU 2004 nr 25, poz. 2572 ze zm.) 3

4 4 4 KURATOR OŚWIATY MINISTER SZKOŁA ORGAN PROWADZĄCY Szkoła w systemie oświaty

5 5 Organy społeczne w szkole Rada Pedagogiczna Rada Rodziców Samorząd Uczniowski Rada Szkoły

6 6 Podstawa działania rad rodziców 6 Art. 53. W szkołach działają rady rodziców, które reprezentują ogół rodziców uczniów.

7 7 Reprezentacja rodziców 7 W skład rad rodziców wchodzą: w szkołach - po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału w placówkach - co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków danej placówki

8 8 Wybory do rad rodziców 8 W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

9 9 Dokumenty wewnętrzne rady rodziców 9 Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w szczególności: wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad rodziców oraz przedstawicieli rad oddziałowych do rady rodziców szkoły

10 Kompetencje ustawowe rady rodziców Art. 54. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. 10

11 Kompetencje ustawowe rady rodziców Do kompetencji rady rodziców, należy uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną: a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli, b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców; 11

12 Kompetencje ustawowe rady rodziców Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programów, programy te ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną. 12

13 Kompetencje ustawowe rady rodziców opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły (art. 34 ust. 2 ustawy) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły 13

14 Kompetencje ustawowe rady rodziców Art. 56 Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły i rady rodziców. 14

15 Kompetencje ustawowe rady rodziców Art. 36.a W celu przeprowadzenia konkursu organ prowadzący szkołę powołuje komisję konkursową w składzie: (…) 2) po jednym przedstawicielu: (…) b) rady rodziców; 15

16 Kompetencje ustawowe rady rodziców Art. 9c ust. 6 i 7 KN opiniowanie pracy nauczyciela przy ustalaniu oceny jego dorobku zawodowego za okres stażu 16

17 Inne kompetencje rady rodziców Rozporządzenie o statucie - załącznik Par. 1 Szkole nadaje imię organ prowadzący na wniosek rady szkoły lub wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego. 17

18 Inne kompetencje rady rodziców § 3 ust. 3 Rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela wnioskowanie o przeprowadzenie oceny pracy nauczyciela 18

19 Finanse rady rodziców Art. 53 W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin. Szczegółowe zasady wydatkowania funduszu ustala corocznie Rada w preliminarzu budżetowym. 19

20 20 Rada szkoły 20 Art. 50. 1. W szkołach mogą działać rady szkół.

21 21 Rada szkoły 21 Rada szkoły uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły, a także: uchwala statut szkoły przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych szkoły i opiniuje projekt planu finansowego szkoły może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole - wnioski te mają dla organu charakter wiążący

22 22 Rada szkoły 22 Rada szkoły uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły, a także: opiniuje plan pracy szkoły, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla szkoły z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę oraz do wojewódzkiej rady oświatowej, w szczególności w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych

23 23 Rada szkoły 23 W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada szkoły może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady szkoły określa regulamin.

24 24 Rada szkoły 24 Art. 51 W skład rady szkoły wchodzą w równej liczbie: nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli rodzice wybrani przez ogół rodziców uczniowie wybrani przez ogół uczniów

25 25 Rada szkoły 25 W skład rady szkoły nie wchodzą uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, a także uczniowie szkół specjalnych i placówek dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim W gimnazjach dla dzieci i młodzieży udział uczniów w radzie szkoły nie jest obowiązkowy. W szkołach dla dorosłych udział rodziców w radzie szkoły nie jest obowiązkowy.

26 26 Rada szkoły 26 Rada powinna liczyć co najmniej 6 osób. Tryb wyboru członków rady szkoły określa statut szkoły. Statut szkoły może przewidywać rozszerzenie składu rady o inne osoby. Kadencja rady szkoły trwa 3 lata. Statut szkoły może dopuszczać dokonywanie corocznej zmiany jednej trzeciej składu rady.

27 27 Rada szkoły 27 Rada szkoły uchwala regulamin swojej działalności oraz wybiera przewodniczącego. Zebrania rady są protokołowane. W regulaminie mogą być określone rodzaje spraw, w których rozpatrywaniu nie biorą udziału przedstawiciele uczniów. W posiedzeniach rady szkoły może brać udział, z głosem doradczym, dyrektor szkoły. Do udziału w posiedzeniach rady szkoły mogą być zapraszane przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady, inne osoby z głosem doradczym.

28 28 Rada szkoły 28 Rady szkół mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy. Powstanie rady szkoły organizuje dyrektor szkoły z własnej inicjatywy albo na wniosek rady rodziców, a w przypadku gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych także na wniosek samorządu uczniowskiego.

29 29 Rada szkoły 29 Art. 52. Rady szkoły nie powołuje się w szkołach, w których ze względu na specyfikę organizacji pracy i zadania nie ma możliwości wyłonienia stałej reprezentacji rodziców lub uczniów. W szkołach, w których rada nie została powołana, zadania rady wykonuje rada pedagogiczna.

30 Rodzice w szkole Egzaminy zewnętrzne Trzeba podkreślić, że system egzaminów zewnętrznych to jeden z najważniejszych mechanizmów zmian w oświacie, mający silny wpływ na jakość edukacji i poziom kształcenia. Pod warunkiem, że jest niezawodny. 30

31 Rodzice w szkole Nowy system awansu zawodowego nauczycieli został uznany za jedną z kluczowych zmian w reformie systemu edukacji. Wprowadzony w 2000 roku zastąpił system związany ze zdobywaniem stopni specjalizacji zawodowej 31

32 Rodzice w szkole Uprawnienia polskich nauczycieli czas pracy status zawodowy autonomia pracy pedagogicznej 32

33 Rodzice w szkole Status dyrektora szkoły kierownik zakładu pracy administrator nieruchomości dysponent środków finansowych organ nadzoru 33

34 Rodzice w szkole Kompetencje rady pedagogicznej zatwierdza plany, po zaopiniowaniu przez radę szkoły wyniki klasyfikacji i promocji innowacje i eksperymenty pedagogiczne w szkole, po zaopiniowaniu przez radę szkoły organizacje doskonalenia zawodowego nauczycieli skreślenie z listy uczniów regulamin pracy rady pedagogicznej 34

35 Rodzice w szkole Kompetencje rady pedagogicznej organizację pracy szkoły projekt planu finansowego wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień propozycje dyrektora w sprawach przydziału zadań nauczycielom 35

36 Rodzice w szkole Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły 36

37 Rodzice w szkole Wolontariusze mogą wykonywać świadczenia, odpowiadające świadczeniu pracy, na rzecz: organizacji pozarządowych, w szczególności w zakresie działalności pożytku publicznego jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej 37

38 Rodzice a samorząd Zakres nadzoru organu prowadzącego organizacja pracy szkoły prawidłowe dysponowanie środkami finansowymi bezpieczeństwo w szkole Ocena pracy dyrektora 38

39 Rodzice a samorząd stypendia pomoc materialna dożywianie wyprawka szkolna Wykorzystanie środków unijnych 39

40 Rodzice a kurator oświaty Zakres nadzoru kuratora oświaty ewaluacja zewnętrzna kontrola wspomaganie 40


Pobierz ppt "Rodzice w szkole 1 Andrzej Pery Kielce, grudzień 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google