Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inwestycyjne instrumenty wsparcia rozwoju innowacyjnych projektów - Beskidzki Akcelerator Technologiczny i Beskidzka Sieć Aniołów Biznesu 16.12.2014 r.,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inwestycyjne instrumenty wsparcia rozwoju innowacyjnych projektów - Beskidzki Akcelerator Technologiczny i Beskidzka Sieć Aniołów Biznesu 16.12.2014 r.,"— Zapis prezentacji:

1 Inwestycyjne instrumenty wsparcia rozwoju innowacyjnych projektów - Beskidzki Akcelerator Technologiczny i Beskidzka Sieć Aniołów Biznesu 16.12.2014 r., Katowice

2 Plan prezentacji: 1. Wsparcie innowacji przez ARR S.A. wczoraj/dziś. 2. Zasady funkcjonowania: – Fundusz Zalążkowy Beskidzkiego Akceleratora Technologicznego, – Beskidzka Sieć Aniołów Biznesu. 3. STARTER i BizNest - inicjatywy nowej perspektywy finansowej 2014-2020.

3 1. Działalność ARR S.A. do 2013 r.: - promocja i wsparcie rozwoju potencjału gospodarczego regionu, - wsparcie rozwoju nowych przedsiębiorstw poprzez inwestycje kapitałowe, - usługi doradcze – ogólne, specjalistyczne i proinnowacyjne, - usługi szkoleniowe, - działalność związana pozyskiwaniem środków finansowych z UE, w tym dla MSP - pozyskiwanie, zarządzanie i obrót nieruchomościami.

4 Dzisiaj jest wczorajszym jutrem...

5 Strategia Rozwoju Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. na lata 2014-2020

6

7 2. Zasady funkcjonowania: – Fundusz Zalążkowy Beskidzkiego Akceleratora Technologicznego, – Beskidzka Sieć Aniołów Biznesu.

8 Fundusz Zalążkowy Beskidzkiego Akceleratora Technologicznego

9 Fundusz Zalążkowy Beskidzkiego Akceleratora Technologicznego: - utworzenie: styczeń 2014 r. - budżet: uzależniony od zwrotów z inwestycji w okresie 2014 – 2022, bez ograniczeń czasowych - okres inwestycji: do 10 lat - dziedziny zainteresowań: IT/ICT, medycyna, przemysł metalowy, ochrona środowiska (w tym OZE), turystyka, meblarstwo, poligrafia, tworzywa sztuczne, elektronika i automatyka oraz pozostałe (wyj. branże wykluczone z pomocy de minimis)

10 Zespół Beskidzkiego Akceleratora Technologicznego:

11 Etapy współpracy z Pomysłodawcami w ramach BAT: I. Ocena zgłoszonego pomysłu. II. Preinkubacja pomysłu. III. Wejście kapitałowe. IV. Zawiązanie nowej spółki, współpraca i monitoring. V. Wyjście kapitałowe.

12 I. Ocena zgłoszonego pomysłu Etapy oceny pomysłu dotychczasowo:

13 Etapy oceny pomysłu aktualnie:

14 II. Preinkubacja a) obowiązki Inwestora: - udostępnienie Pomysłodawcy nieodpłatnie pomieszczenia wraz z wyposażeniem biurowym w BIT na potrzeby preinkubacji, - przeprowadzenie analiz eksperckich dot. Pomysłu, przestrzeganie zasady poufności -w przypadku pozytywnej oceny pomysłu i podjęciu decyzji o rozpoczęciu etapu inwestycyjnego, przystąpienie do negocjacji i zawarcie umowy inwestycyjnej z Pomysłodawcą,

15 b) obowiązki Pomysłodawcy: - pełna współpraca przy opracowywaniu analiz eksperckich, - w przypadku pozytywnej oceny pomysłu i podjęciu decyzji o zakwalifikowaniu pomysłu do etapu inwestycyjnego, przystąpienie do negocjacji i zawarcie umowy inwestycyjnej z ARR S.A. - złożenie weksla in-blanco jako zabezpieczenia realizacji umowy o preinkubację, - przestrzeganie zasady poufności.

16 Etapy preinkubacji pomysłu:

17 Po zakończeniu preinkubacji: - negocjacje i zawarcie umowy inwestycyjnej - poddanie pomysłu opiniom a) Zarządu ARR S.A., b) Rady Nadzorczej ARR S.A. c) Rady Programowej BIT. - opcjonalnie - przekazanie wyników preinkubacji do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, celem uzyskania zgody na utworzenie nowego podmiotu (w zależności od wytycznych PARP).

18 Umowa inwestycyjna określać będzie: - wzajemne prawa i obowiązki stron które zamierzają utworzyć spółkę kapitałową powstałą na bazie Pomysłu, - warunki obejmowania akcji lub udziałów, - warunki i sposoby wyjścia z dokonanych inwestycji, okres inwestycji, - warunki podziału środków po wyjściu z inwestycji.

19 III. Wejście kapitałowe: – utworzenie nowej spółki na bazie innowacyjnego Pomysłu i objęcie/nabycie udziałów/akcji w wysokości niższej niż 50% kapitału spółki – zaangażowanie ze strony ARR S.A. maksymalnie do 200 tys. euro, stanowiące pomoc de minimis, o której mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

20 IV. Zawiązanie nowej spółki, współpraca i monitoring: - realizacja Pomysłu w oparciu o opracowany wspólnie biznes plan, - cykliczna sprawozdawczość finansowa i merytoryczna, - wspólne zarządzanie spółką.

21 Zaangażowanie ARR S.A. w zarządzanie spółkami obejmuje III modele:

22 V. Wyjście kapitałowe ARR S.A.: - nie później niż po 10 latach od przeprowadzenia inwestycji (w zależności od specyfiki branżowej) - środki ze zwrotów z inwestycji powrócą do Beskidzkiego Akceleratora Technologicznego z przeznaczeniem na kolejne inwestycje w innowacyjne rozwiązania - transzowanie środków, w zależności od efektywności inwestycji.

23 Dopuszczalne przez ARR S.A. formy wyjścia z inwestycji:

24 2. Zasady funkcjonowania: – Fundusz Zalążkowy Beskidzkiego Akceleratora Technologicznego, – Beskidzka Sieć Aniołów Biznesu.

25 Beskidzka Sieć Aniołów Biznesu Organ zarządzający: Beskidzka Sieć Aniołów Biznesu TechnoBIT Venture Sp. z o.o. przy wsparciu ARR S.A. Lokalizacja: Bielsko-Biała Aktualnie prowadzone działania: - tworzenie bazy Aniołów Biznesu, - aktywne poszukiwanie ciekawych pomysłów do inwestycji, - współpraca z ARR S.A. w obrębie wyboru i oceny pomysłów biznesowych (docelowo planowane są także wspólne inwestycje).

26 Cele utworzenia Beskidzkiej Sieci Aniołów Biznesu: a) ułatwienie inwestorom prywatnym dokonywania inwestycji w firmy z sektora MSP, b) zwiększenie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania dla przedsiębiorców, c) stworzenie wirtualnej platformy oraz modelu współpracy do kojarzenia Aniołów Biznesu z przedsiębiorcami, d) propagowanie wiedzy i poszerzanie świadomości o korzyściach i usługach oferowanych przez BSAB, poprzez działania informacyjne i edukacyjne.

27 Beskidzka Sieć Aniołów Biznesu w kooperacji z ARR S.A. a) korzyści dla ARR S.A.: – współpraca z BSAB pozwala na uzupełnienie oferty inwestycyjnej dostępnej aktualnie w ramach Projektu „TechnoBIT Venture – wiedza i kapitał dla innowacji“ oraz w ramach Funduszu Zalążkowego Beskidzkiego Akceleratora Technologicznego – inwestorzy prywatni,

28 Beskidzka Sieć Aniołów Biznesu w kooperacji z ARR S.A. b) korzyści dla BSAB: – współpraca rozszerza bazę dostępnych pomysłów o charakterze innowacyjnym, – pozwala na promowanie marki przy wiarygodnym rynkowym partnerze, – zmniejszenie ryzyka kapitałowego dzięki zaangażowaniu środków publicznych we wspólne inwestycje

29 3. STARTER i BizNest - inicjatywy nowej perspektywy finansowej 2014-2020.

30 I. STARTER – program akceleracji innowacyjnych przedsiębiorstw 1) Wsparcie preinwestycyjne – preinkubacja (badanie rozwiązania innowacyjnego, analiza rynku, biznesplan, czystość patentowa, due diligence) 2) Wsparcie kapitałowe – w II transzach finansowania: I transza - do 200 tys. zł na fazę seed, z 5% wkładem własnym funduszu lub co-inwestorem II transza - do 800 tys. zł, z 20% wkładem co-inwestora

31 I transza finansowania (testowanie innowacji)

32 II transza finansowania

33 STARTER dla ARR S.A.: - uzupełnienie oferty BAT, - wykorzystanie sieci inwestorów BSAB, - wykorzystanie baz istniejących pomysłów gotowych do inwestycji, - rozwój dostępnych narzędzi oceny (platforma inwestycyjna BAT), - rozwój współpracy międzynarodowej.

34 II. BizNest 1) Komponent „Aktywizacja rynku inwestorów prywatnych” 2) Komponent „Syndykatowy model zarządzania”

35 BizNest – możliwości dla ARR S.A.: - wsparcie dla ARR S.A. jako podmiotu zarządzającego siecią aniołów biznesu BSAB, - wsparcie dla modelu syndykatu inwestycyjnego z BSAB.

36 Dziękuję za uwagę! Alicja Raszka araszka@arrsa.pl 512 029 300


Pobierz ppt "Inwestycyjne instrumenty wsparcia rozwoju innowacyjnych projektów - Beskidzki Akcelerator Technologiczny i Beskidzka Sieć Aniołów Biznesu 16.12.2014 r.,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google