Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 „Różnicowanie w.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 „Różnicowanie w."— Zapis prezentacji:

1 Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

2 Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007 - 2013 (Dz. U. Nr 138, poz. 868) Nowelizacje z dnia: 27 kwietnia 2009 r. (Dz. U. Nr 71, poz. 613) 19 sierpnia 2010 r. (Dz. U. Nr 158, poz. 1067) 24 sierpnia 2011 r. (Dz. U. Nr 186, poz. 1104) 22 marca 2012 r. (Dz. U. poz. 302) 24 grudnia 2012 r. (Dz.U. poz. 63)

3 Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 200, poz. 1442) Nowelizacje z dnia: 6 maja 2008 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 519) 13 lipca 2010 r. (Dz. U. Nr 129, poz. 867) 7 września 2010 r. (Dz. U. Nr 166, poz. 1125) 17 sierpnia 2011 r. (Dz. U. Nr 172, poz. 1027) 10 sierpnia 2012 r. (Dz. U. poz. 936)

4 Cel działania Różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania lub rozwijania przez rolników, domowników i małżonków rolników, działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem, co wpłynie na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów, promocję zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich

5 Kryteria dostępu Rolnik, domownik lub małżonek rolnika, który: Rolnik, domownik lub małżonek rolnika, który: –jest pełnoletni i nie ukończył 60 lat –ma obywatelstwo UE –nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy –nie wystąpił o przyznanie lub nie przyznano mu renty strukturalnej –nie będzie realizował operacji jako wspólnik spółki cywilnej

6 Kryteria dostępu Rolnik, domownik lub małżonek rolnika, który: Rolnik, domownik lub małżonek rolnika, który: – ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do: gminy wiejskiej lub gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, lub gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, lub gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców – miejsce zamieszkania lub miejsce realizacji operacji znajdują się na obszarze objętym LSR Miejsce zamieszkania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007 - 2013 (Dz. U. Nr 138, poz. 868 z póżn. zm.)

7 Kryteria dostępu Rolnik, domownik lub małżonek rolnika, który: Rolnik, domownik lub małżonek rolnika, który: –jest nieprzerwanie ubezpieczony w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników przez okres co najmniej ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy –za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy otrzymał płatność do gruntów rolnych wchodzących w skład jego gospodarstwa rolnego albo ten rolnik był domownikiem rolnika posiadającego takie gospodarstwo rolne albo jego małżonkiem

8 Charakterystyka operacji uzasadniona ekonomicznie uzasadniona ekonomicznie nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych zapewnia osiągnięcie i zachowanie celów działania zapewnia osiągnięcie i zachowanie celów działania spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji wiąże się z możliwością zatrudnienia w ramach podjętej albo rozwijanej działalności nierolniczej wiąże się z możliwością zatrudnienia w ramach podjętej albo rozwijanej działalności nierolniczej nie została rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie została rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy

9 Charakterystyka operacji działalność, której dotyczy operacja zarejestrowana jest w miejscowości należącej do: działalność, której dotyczy operacja zarejestrowana jest w miejscowości należącej do: –gminy wiejskiej, albo –gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, albo –gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców inwestycje związane z budową, remontem (modernizacją!), wyposażeniem, zagospodarowaniem nieruchomości objętych operacją, dotyczą nieruchomości położonych w miejscowościach wskazanych powyżej inwestycje związane z budową, remontem (modernizacją!), wyposażeniem, zagospodarowaniem nieruchomości objętych operacją, dotyczą nieruchomości położonych w miejscowościach wskazanych powyżej Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007 - 2013 (Dz. U. Nr 138, poz. 868 z póżn. zm.)

10 Rodzaj działalności usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa usług dla ludności usług dla ludności sprzedaży hurtowej i detalicznej sprzedaży hurtowej i detalicznej rzemiosła lub rękodzielnictwa rzemiosła lub rękodzielnictwa robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, w tym wynajmowania pokoi w budynku mieszkalnym oraz sprzedaży posiłków domowych lub świadczenia innych usług związanych z pobytem turystów w gospodarstwie rolnym usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, w tym wynajmowania pokoi w budynku mieszkalnym oraz sprzedaży posiłków domowych lub świadczenia innych usług związanych z pobytem turystów w gospodarstwie rolnym usług transportowych usług transportowych usług komunalnych usług komunalnych przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych magazynowania lub przechowywania towarów magazynowania lub przechowywania towarów wytwarzania produktów energetycznych z biomasy wytwarzania produktów energetycznych z biomasy rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych

11 Rodzaj działalności Szczegółowy wykaz działalności gospodarczych wspieranych w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, obejmujący kody PKD obowiązujące od 1 stycznia 2008 r., zawiera załącznik Nr 1 „Wykaz działalności nierolniczych, w których zakresie może być przyznana pomoc” do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” (Dz. U. Nr 85, poz. 519).

12 Koszty kwalifikowane 1.budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki 2.nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki 3.zagospodarowania terenu 4.zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu 5.zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub wykonywanej działalności gospodarczej

13 Koszty kwalifikowane 6.zakupu środków transportu z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą, z tym że w przypadku zakupu pojazdów samochodowych, naczep lub przyczep będą to koszty w wysokości nieprzekraczającej: a) trzykrotności pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji – w przypadku działalności gospodarczej wykonywanej w zakresie świadczenia wyłącznie usług transportowych b) równowartości pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji – w przypadku działalności gospodarczej wykonywanej w zakresie innym niż usługi transportowe 50% 75% 25%

14 Koszty kwalifikowane 7.rat zapłaconych z tytułu umowy leasingu, nieprzekraczające ceny netto nabycia rzeczy, jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, nie później jednak niż do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną. DO KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH ZALICZA SIĘ TAKŻE: 1.koszty transportu do miejsca realizacji operacji (materiałów, maszyn,narzędzi, wyposażenia i sprzętu) 2.koszty montażu maszyn, narzędzi, wyposażenia i sprzętu

15 Koszty kwalifikowane (ogólne) 1.koszty przygotowania: a.kosztorysów b.projektów architektonicznych lub budowlanych c.ocen lub raportów oddziaływania na środowisko d.dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej e.wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości f.projektów technologicznych 2.koszty opłat za patenty lub licencje 3.koszty sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz związane z kierowaniem robotami budowlanymi w wysokości nieprzekraczającej 10 % pozostałych kosztów kwalifikowalnych

16 Koszty kwalifikowane koszty poniesione przez Wnioskodawcę przed dniem zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, jeżeli realizacja zestawienia rzeczowo-finansowego operacji w zakresie danego kosztu została rozpoczęta nie wcześniej niż w dniu, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy koszty poniesione przed dniem zawarcia umowy ponoszone są na wyłączne ryzyko Wnioskodawcy. W przypadku nieprzyznania pomocy, tj. niepodpisania umowy, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwać roszczenie o ich zwrot.

17 Koszty niekwalifikowane Pomoc nie obejmuje kosztów: 1.podatku od towarów i usług (VAT) 2.kosztów nabycia nieruchomości 3.kosztów nabycia rzeczy używanych

18 Poziom dofinansowania 50% kosztów kwalifikowanych 80% kosztów kwalifikowanych wyłącznie w przypadku, gdy w gospodarstwie rolnym rolnika wystąpiły szkody spowodowane przez co najmniej jedno ze zdarzeń losowych tj. przez: huraganpowódź deszcz nawalny gradpiorun obsunięcie się ziemi lawinęsuszę ujemne skutki przezimowania przymrozki wiosenne

19 Poziom dofinansowania wysokość szkody oszacowana przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód wynosi: w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich lub rybach średnio powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiła szkoda, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji w gospodarstwie rolnym, oraz w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich lub rybach średnio powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiła szkoda, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji w gospodarstwie rolnym, oraz w budynkach, budowlach, maszynach lub urządzeniach służących do produkcji rolnej, sadach lub plantacjach wieloletnich, lub stadach podstawowych zwierząt gospodarskich nie mniej niż 10 000 zł w budynkach, budowlach, maszynach lub urządzeniach służących do produkcji rolnej, sadach lub plantacjach wieloletnich, lub stadach podstawowych zwierząt gospodarskich nie mniej niż 10 000 zł Powyższe warunki muszą być spełnione łącznie

20 Limit dofinansowania Do 100 tyś. zł na jednego beneficjenta Do 100 tyś. zł na jednego beneficjenta Wnioskodawcy/Beneficjenci działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, mogą ubiegać się również o pomoc w ramach działania 413_311 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, gdyż limity finansowe przewidziane na sfinansowanie operacji w ramach działań Osi 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej (działanie 311) oraz Osi 4 Leader (działanie 413) stanowią odrębne pule środków. Wnioskodawcy/Beneficjenci działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, mogą ubiegać się również o pomoc w ramach działania 413_311 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, gdyż limity finansowe przewidziane na sfinansowanie operacji w ramach działań Osi 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej (działanie 311) oraz Osi 4 Leader (działanie 413) stanowią odrębne pule środków.

21 Realizacja operacji Operacje nie objęte leasingiem: jeden etap jeden etap -zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy przyznania pomocy dwa etapy dwa etapy -zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność ostateczną nastąpi w terminie 36 miesięcy od dnia podpisania umowy przyznania pomocy, przy czym rozliczenie pierwszego etapu operacji musi nastąpić w terminie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy przyznania pomocy -płatność ostateczna będzie obejmować nie mniej niż 25% łącznej planowanej wysokości pomocy

22 Realizacja operacji Operacje objęte leasingiem: do 10 etapów do 10 etapów – złożenie pierwszego wniosku o płatność pośrednią musi nastąpić w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy przyznania pomocy – wniosek o płatność będzie składany nie częściej niż dwa razy w roku nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 r.

23 Weryfikacja wniosku Uzupełnienie/poprawa Jeżeli złożony wniosek nie spełnia wymagań określonych w Programie Agencja wzywa Wnioskodawcę, w formie pisemnej, do usunięcia braków w terminie 21 dni od dnia doręczenia wezwania chyba, że zachodzą niebudzące wątpliwości przesłanki nieprzyznania pomocy. Jeżeli złożony wniosek nie spełnia wymagań określonych w Programie Agencja wzywa Wnioskodawcę, w formie pisemnej, do usunięcia braków w terminie 21 dni od dnia doręczenia wezwania chyba, że zachodzą niebudzące wątpliwości przesłanki nieprzyznania pomocy. Jeżeli Wnioskodawca, pomimo wezwania do usunięcia braków, nie usunął w terminie: Jeżeli Wnioskodawca, pomimo wezwania do usunięcia braków, nie usunął w terminie: –żadnego z braków - Agencja nie przyznaje pomocy; –wszystkich braków - Agencja wzywa ponownie Wnioskodawcę, w formie pisemnej, do usunięcia pozostałych braków w terminie 21 dni od dnia doręczenia wezwania chyba, że zachodzą niebudzące wątpliwości przesłanki nieprzyznania pomocy.

24 Weryfikacja wniosku Uzupełnienie/poprawa Jeżeli Wnioskodawca, pomimo ponownego wezwania do usunięcia braków, nie usunął wszystkich braków w terminie, Agencja nie przyznaje pomocy. Jeżeli Wnioskodawca, pomimo ponownego wezwania do usunięcia braków, nie usunął wszystkich braków w terminie, Agencja nie przyznaje pomocy. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy, Agencja wyznacza niezwłocznie Wnioskodawcy w formie pisemnej, termin zawarcia umowy, nie dłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy, Agencja wyznacza niezwłocznie Wnioskodawcy w formie pisemnej, termin zawarcia umowy, nie dłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

25 Weryfikacja wniosku Uzupełnienie/poprawa osobiście lub przez osobę upoważnioną o terminowości ich złożenia decyduje data złożenia dokumentów w OR ARiMR osobiście lub przez osobę upoważnioną o terminowości ich złożenia decyduje data złożenia dokumentów w OR ARiMR za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora publicznego o terminowości decyduje data nadania (data stempla pocztowego). Zalecane jest, aby wysyłka dokonywana była listem poleconym z uwagi na możliwość potwierdzenia daty nadania przesyłki za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora publicznego o terminowości decyduje data nadania (data stempla pocztowego). Zalecane jest, aby wysyłka dokonywana była listem poleconym z uwagi na możliwość potwierdzenia daty nadania przesyłki za pośrednictwem polskiego urzędu konsularnego o terminowości decyduje data złożenia w tym urzędzie za pośrednictwem polskiego urzędu konsularnego o terminowości decyduje data złożenia w tym urzędzie

26 Weryfikacja wniosku Przedłużenie terminu na złożenie uzupełnień Na uzasadnioną prośbę Wnioskodawcy Agencja może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu wykonania przez Wnioskodawcę określonych czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy o okres nieprzekraczający 6 miesięcy. Oznacza to, iż przedłużenie ww. terminu może nastąpić więcej niż raz, jednak łączny okres przedłużeń w toku postępowania o przyznanie pomocy, nie może przekroczyć 6 miesięcy. Na uzasadnioną prośbę Wnioskodawcy Agencja może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu wykonania przez Wnioskodawcę określonych czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy o okres nieprzekraczający 6 miesięcy. Oznacza to, iż przedłużenie ww. terminu może nastąpić więcej niż raz, jednak łączny okres przedłużeń w toku postępowania o przyznanie pomocy, nie może przekroczyć 6 miesięcy. Należy zaznaczyć, iż przedłużenie terminu o więcej niż miesiąc wymaga udokumentowania przez Wnioskodawcę przyczyny przedłużenia. Należy zaznaczyć, iż przedłużenie terminu o więcej niż miesiąc wymaga udokumentowania przez Wnioskodawcę przyczyny przedłużenia.

27 Weryfikacja wniosku Zmiana zestawienia rzeczowo-finansowego Złożony wniosek nie może być zmieniany przez Wnioskodawcę w zakresie planu finansowego operacji lub zestawienia rzeczowo – finansowego operacji, z wyjątkiem: Złożony wniosek nie może być zmieniany przez Wnioskodawcę w zakresie planu finansowego operacji lub zestawienia rzeczowo – finansowego operacji, z wyjątkiem: –zmian wynikających z wezwań Agencji, –jednej zmiany w zakresie planu finansowego operacji lub zestawienia rzeczowo-finansowego operacji, jeżeli zmiana ta nie spowoduje zmiany celu operacji wskazanego we wniosku o przyznanie pomocy oraz zwiększenia kwoty pomocy.

28 Weryfikacja wniosku Najczęściej popełniane błędy Ubieganie się o przyznanie pomocy przez Wnioskodawców, którzy nie spełniają podstawowych kryteriów dostępu pomocy, np. : Ubieganie się o przyznanie pomocy przez Wnioskodawców, którzy nie spełniają podstawowych kryteriów dostępu pomocy, np. : – Ukończony 60 rok życia – Ubezpieczone w KRUS przez niepełne 12 miesięcy poprzedzające miesiąc złożenia wniosku – Osoby posiadające gospodarstwo, do którego nie były przyznane dopłat obszarowe za rok poprzedzający rok złożenia wniosku – Dopłaty obszarowe były przyznane nie do tego gospodarstwa, w którym Wnioskodawca jest/był ubezpieczony – Osoby posiadające miejsce zamieszkania lub realizujące operację w miejscowościach nie znajdujących się na terenach określonych w rozporządzeniu (Zarówno miejsce zamieszkania, jak i prowadzenie działalności oraz miejsce realizacji operacji muszą się znajdować na obszarach wiejskich)

29 Weryfikacja wniosku Najczęściej popełniane błędy Ubieganie się o przyznanie pomocy na działalność: Ubieganie się o przyznanie pomocy na działalność: – zakwalifikowaną pod niewłaściwym kodem PKD (wg Polskiej Klasyfikacji Działalności z 2007 roku) – obejmującą więcej niż jeden kod PKD, ale są to kody ze sobą nie powiązane – sklasyfikowaną pod nie wspieranym kodem PKD (nie znajdującym się w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia - „Wykaz działalności nierolniczych, w których zakresie może być przyznana pomoc”) W przypadku trudności z sklasyfikowaniem działalności gospodarczej pod odpowiednim kodem PKD Wnioskodawca powinien zwrócić się do Urzędu Statystycznego w Łodzi w celu uzyskania opinii, pod jakim kodem PKD można sklasyfikować wskazaną przez niego działalność gospodarczą oraz powinien przedłożyć uzyskaną opinię Głównego Urzędu Statystycznego w ww. sprawie wraz z kserokopią zadanego zapytania – kopia zawierająca czytelne potwierdzenie nadania do/lub złożenia w GUS.

30 Weryfikacja wniosku Najczęściej popełniane błędy Brak świadomości konieczności założenia działalności gospodarczej/planowanie zakupu maszyn i urządzeń w celu wykorzystywania ich we własnym gospodarstwie (pokrywający się zakres z działaniem 121 Modernizacja gospodarstw rolnych) Brak świadomości konieczności założenia działalności gospodarczej/planowanie zakupu maszyn i urządzeń w celu wykorzystywania ich we własnym gospodarstwie (pokrywający się zakres z działaniem 121 Modernizacja gospodarstw rolnych) Tworzenie sztucznych warunków w celu uzyskania dofinansowania, np.: Tworzenie sztucznych warunków w celu uzyskania dofinansowania, np.: – zameldowanie na kilka dni przed złożeniem wniosku w miejscowości spełniającej kryteria, podczas gdy właściwe miejsce zamieszkania jest w mieście nie spełniającym kryteriów dostępu – ubieganie się o pomoc na przez osobę spełniającą kryteria na działalność pokrewną/komplementarną np. współmałżonka, rodzica itp. (Przykład – żona kupuje wyposażenie do budynku, w którym mąż prowadzi działalność) – ubieganie się o dofinansowanie tej samej operacji z dwóch oddzielnych limitów (Przykład - budowa budynku wykorzystywanego w działalności z działania 311 a wyposażenie go z działania 413_311)

31 Weryfikacja wniosku Najczęściej popełniane błędy Błędy w dokumentach aplikacyjnych np.: Błędy w dokumentach aplikacyjnych np.: – składanie niekompletnych, niewypełnionych, pozbawionych załączników wniosków o przyznanie pomocy – niewłaściwy formularz dokumentów aplikacyjnych – przedkładanie dokumentów po upływie terminu ich ważności (np. zaświadczenie z KRUS jest ważne 1 miesiąc) lub w formie kopii nie potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez właściwy organ (np. dokumentu tożsamości) – rozbieżne informacje we wniosku i przedkładanych dokumentach np. dotyczące działalności (kody PKD we wniosku o przyznanie pomocy i Ekonomicznym Planie operacji, usługi w Ekonomicznym Planie Operacji oraz zakres wskazujące na różne rodzaje działalności) – ujmowanie w zakresie rzeczowo-finansowym kosztów niekwalifikowalnych – np. rozbudowy budynków mieszkalnych, tworzenia strony internetowej, koszty wyłącznie środków transportu, remontu bez elementów modernizacyjnych

32 Weryfikacja wniosku Najczęściej popełniane błędy Błędy w dokumentach aplikacyjnych np.: Błędy w dokumentach aplikacyjnych np.: – wpisywanie we wniosku danych pełnomocnika a brak pełnomocnictwa (dane pełnomocnika/dane osoby uprawnionej do kontaktu) – szczegółowe wpisywanie celu operacji (np. wyszczególnienie maszyn jakie Wnioskodawca planuje zakupić) – cel powinien być ogólny, nie powiązany z zakresem rzeczowym operacji, ale z rodzajem działalności – szczegółowe opisywanie zadań w zestawieniu rzeczowo-finansowym (np. konkretne modele maszyn) – niepoprawne uzupełnianie części finansowej wniosku pod względem zaokrąglania kosztów (powinno się zaokrąglać do pełnych złotych w dół)

33 Weryfikacja wniosku Najczęściej popełniane błędy Błędy w dokumentach aplikacyjnych np.: Błędy w dokumentach aplikacyjnych np.: – brak wypełnionej sekcji II.A. Dane współposiadacza gospodarstwa/dane posiadacza numeru identyfikacyjnego producenta/dane poprzedniego rolnika lub wypełnienie jej dla niewłaściwej osoby. Sekcję II. A każdorazowo powinno się wypełniać dla : współposiadacza gospodarstwa (weryfikowane na podstawie odpisów ksiąg wieczystych) współposiadacza gospodarstwa (weryfikowane na podstawie odpisów ksiąg wieczystych) właściciela numeru identyfikacyjnego (np. gdy nr nadany na jednego ze współmałżonków a drugi jest Wnioskodawcą) właściciela numeru identyfikacyjnego (np. gdy nr nadany na jednego ze współmałżonków a drugi jest Wnioskodawcą) poprzedniego rolnika (gdy Wnioskodawcy zmienił się status w KRUS z domownika na rolnika i wcześniej dopłaty na wskazane we wniosku działki brała osoba, która ubezpieczał Wnioskdoawcę) poprzedniego rolnika (gdy Wnioskodawcy zmienił się status w KRUS z domownika na rolnika i wcześniej dopłaty na wskazane we wniosku działki brała osoba, która ubezpieczał Wnioskdoawcę)

34 Weryfikacja wniosku Najczęściej popełniane błędy Błędy w dokumentach aplikacyjnych np.: Błędy w dokumentach aplikacyjnych np.: – brak ofert na zakupy sprzętów/maszyn/urządzeń, które w kwocie netto od jednego dostawcy przekraczają 10 000,00 zł – przedkładanie nakazu płatniczego z gminy dotyczącego wymiaru podatku rolnego zamiast nakazu płatniczego z KRUS, wystawionego na rolnika za ostatni kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku – dokumenty potwierdzające tytuł prawny do gospodarstwa/nieruchomości na której będzie realizowana operacja nie zgodne z instrukcją (np. zamiast odpisu z księgi wieczystej, przedłożony sam akt notarialny lub odpis z rejestru gruntów) – brak zaplecza do prowadzenia działalności (np. kupowanie wyposażenia a brak jest informacji o posiadanym budynku lub budynek nie ma odpowiedniej kategorii budowlanej umożliwiającej prowadzenie w nim działalności, kupowanie maszyn rolniczych a brak informacji o posiadaniu ciągnika)

35 Weryfikacja wniosku Najczęściej popełniane błędy Błędy dotyczące inwestycji budowlanych: Błędy dotyczące inwestycji budowlanych: – nieodpowiednia kategoria budynku, który Wnioskodawca planuje zmodernizować i prowadzić w nim działalność np. polegającą na wynajmowaniu całego budynku turystom, a budynek sklasyfikowany jako mieszkalny (kategorii I – zgodnie z Ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994, Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414. z późn. zm. ) – nieprawidłowe dokonywanie zgłoszeń do Starostwa zamiaru wykonania robót budowlanych. Zgłoszenie powinno w sposób nie budzący wątpliwości określać zakres robót budowlanych (zwłaszcza w przypadku zgłaszania remontu połączonego z modernizacją budynków) oraz przeznaczenie budynku lub budowli – brak kompletu dokumentów np. projektów budowlanych stanowiących integralny załącznik do decyzji o pozwoleniu na budowę – brak ostateczności decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszenia robót budowlanych.

36 Weryfikacja wniosku Najczęściej popełniane błędy Błędy podczas składania uzupełnień Błędy podczas składania uzupełnień – odkładanie do ostatniej chwili złożenie dokumentów, co skutkuje nie dotrzymaniem terminów na złożenie uzupełnień – przedkładanie po pierwszym piśmie na uzupełnienie braków jednego wymaganego dokumentu Błędy podczas przedłużania terminów na złożenie uzupełnień Błędy podczas przedłużania terminów na złożenie uzupełnień – o jeden miesiąc – brak uzasadnienia przyczyny przedłużenia – bez podania terminu o jaki Wnioskodawca chce przedłużyć – o więcej niż miesiąc - brak udokumentowania przyczyny przedłużenia


Pobierz ppt "Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 „Różnicowanie w."

Podobne prezentacje


Reklamy Google