Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działalność szkoleniowa Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” w latach 2007- 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działalność szkoleniowa Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” w latach 2007- 2009."— Zapis prezentacji:

1 Działalność szkoleniowa Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” w latach 2007- 2009

2 OBRAZEK OBRAZEK

3 W 2007 roku Województwo Warmińsko - Mazurskie zorganizowało 4 szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej Szkolenie dla osób zamierzających podjąć pracę ze sprawcami przemocy domowej wg „Programu edukacyjno-korekcyjnego dla sprawców przemocy domowej” „Partner” Szkolenie odbyło się w Klewkach/k Olsztyna w dniach 24 -27 marca 2007. Szkolenie miało charakter warsztatowo-seminaryjny, jego celem było przedstawienie zasadniczych elementów programu pracy ze sprawcami przemocy domowej (warsztat) oraz zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami tworzenia programów edukacyjno-korekcyjnych (seminarium).

4 Szkolenie przebiegało w formie warsztatów – metodą interaktywną z nastawieniem na przekazanie doświadczeń praktycznych. Szkolenie przebiegało w formie warsztatów – metodą interaktywną z nastawieniem na przekazanie doświadczeń praktycznych. Kolejne szkolenie w 2007 było również przeznaczone dla osób zamierzających podjąć pracę ze sprawcami przemocy domowej. Odbyło się ono pod Olsztynem (Dadaj) Kolejne szkolenie w 2007 było również przeznaczone dla osób zamierzających podjąć pracę ze sprawcami przemocy domowej. Odbyło się ono pod Olsztynem (Dadaj) w dniach 13 -16 października 2007 Program „Partner” zgodny jest z wytycznymi do tworzenia modelowych programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie wg Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

5 Szkolenie pt. Kompendium wiedzy o problemie przemocy domowej Szkolenie odbyło się w dniach Szkolenie odbyło się w dniach 17-18 października 2007 r. pod Olsztynem (Dadaj) Cele szkolenia: zapoznanie z podstawami metodyki nowej formy usług związanych z bezpieczeństwem psychologicznym i socjalnym, adresowanych do osób (dorosłych i dzieci) doświadczających zdarzeń kryzysowych, przeżywających stany kryzysowe. W szkoleniu uczestniczyło 39 osoby.

6 Szkolenie pt. Przeciwdziałanie przemocy domowej – podstawy pracy osoby interweniującej Podobne zagadnienia poruszano podczas kolejnego szkolenia, które odbyło się w dniach 5-6 listopada 2007 pod Olsztynem (Dadaj). Obejmowało 5 godz. wykładów oraz 15 godz. zajęć seminaryjno-warsztatowych połączonych z pracą własną. W szkoleniu uczestniczyło 40 osób.

7 Łącznie W 2007 roku przeszkolono 110 osób. Łącznie W 2007 roku przeszkolono 110 osób. Uczestnicy szkoleń reprezentowali następujące grupy zawodowe: Uczestnicy szkoleń reprezentowali następujące grupy zawodowe:  psycholodzy  pedagodzy  pracownicy socjalni  pracownicy domów dziecka  pracownicy innych placówek pomocy społecznej (rodzinie)  kuratorów sądowych  policjantów

8 W związku z organizacją czterech szkoleń w roku 2007 poniesiono łączne koszty w wysokości 47 033 zł, z czego 15 000 zł pochodziła z dotacji od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego

9 W 2008 r. zorganizowano 3 szkolenia oraz 3 konferencje nt. przeciwdziałania przemocy domowej W dniach 28 – 30.10.2008 r. w Lidzbarku Warmińskim zorganizowane zostało szkolenie „Przeciwdziałanie przemocy domowej – podstawy pracy osoby interweniującej”. Założeniem szkolenia było wprowadzenie do tematyki interwencji kryzysowej, jako sposobu realizacji zadań wynikających z ustaw: o przeciwdziałaniu przemocy, o wychowaniu w trzeźwości oraz o pomocy społecznej. Szkolenie miało charakter interdyscyplinarny, wzięli w nim udział: przedstawiciele trzech powiatów z terenu województwa: lidzbarskiego, bartoszyckiego oraz braniewskiego.

10 Wśród 58 osób – uczestników szkolenia najliczniejszą grupę stanowili pracownicy socjalni, aż 23 osoby oddelegowane zostały z OPS-ów bądź PCPR-ów, następnie wyróżnić można było 13 policjantów rekrutowanych przy pomocy Komend Powiatowych Policji w Braniewie, Bartoszycach, Lidzbarku Warmińskim, 10 przedstawicieli skierowały na szkolenie samorządy gminne i miejskie (członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pełnomocnicy ds. RPA), pozostali uczestnicy to: pedagodzy (6 osób), kuratorzy sądowi (2 osoby), strażnik miejski i przedstawiciele innych instytucji (4 os). W związku z organizacją szkolenia poniesiono koszty w wysokości 27 590 zł, z czego 15 000 zł pochodziła z dotacji od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego

11

12 W 2008 r. Samorząd Województwa Warmińsko- Mazurskiego włączył się realizację Kampanii Społecznej mającej na celu wyeliminowanie stosowania przemocy wobec dzieci na Warmii i Mazurach. Część informacyjną kampanii poprzedziły trzydniowe szkolenia warsztatowe pt. „Profilaktyka krzywdzenia i zaniedbywania dzieci”, mające w swym założeniu na celu zdobycie przez osoby w nich uczestniczące niezbędnych kompetencji w rozwiązywaniu problemów związanych z przemocą wobec dzieci. warsztatowe pt. „Profilaktyka krzywdzenia i zaniedbywania dzieci”, mające w swym założeniu na celu zdobycie przez osoby w nich uczestniczące niezbędnych kompetencji w rozwiązywaniu problemów związanych z przemocą wobec dzieci. W szkoleniu w dniach 24-26 listopada 2008 udział wzięło 59 osób, m.in.: 13 policjantów, 14 pracowników socjalnych i opiekunów świetlic, 32 pedagogów i wychowawców. Kolejne szkolenie odbyło się 1-3 grudnia 2008 i wzięło w nim udział 58 osób, min: 14 policjantów, 21 pracowników socjalnych, 23 pedagogów szkolnych oraz wychowawców swietlic.

13 Bezpośrednimi uczestnikami szkoleń byli przedstawiciele grup zawodowych stykających się w swej pracy z problematyką dziecka krzywdzonego tzw. pracownicy „pierwszego kontaktu”. Łącznie w 2008 roku przeszkolono 117 osób Całkowity koszt realizacji przedsięwzięć w ramach Kampanii wynosił 111 416 zł, środki finansowe pochodziły w większości z dotacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

14 Kolejnym elementem Kampanii Społecznej na rzecz przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci realizowanym na Warmii i Mazurach był cykl konferencji pt. „Krzywdzenie i zaniedbywanie dzieci – jak przeciwdziałać” 8 grudnia 2008 w Iławie miała miejsce iławska konferencja. Przedsięwzięcie to zrealizowane zostało przy współpracy Samorządu Miasta Iława. Konferencja zgromadziła 70 uczestników w szczególności: pedagogów i wychowawców, policjantów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, urzędników

15 9 grudnia 2008 w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się konferencja olsztyńska, która cieszyła się dużym zainteresowaniem zarazem profesjonalistów jak masmediów. W konferencji uczestniczyli dziennikarze, nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy świetlic, pracownicy domów dziecka, przedstawiciele stowarzyszeń, policjanci, pracownicy socjalni z terenu Olsztyna jak i pobliskich powiatów - łącznie 113 osób. 10 grudnia 2008 odbyła się konferencja w Ełku, uczestniczyło 10 grudnia 2008 odbyła się konferencja w Ełku, uczestniczyło w niej 101 osób, zarówno profesjonalistów z terenu miasta Ełk, Giżycka, Pisza jak i innych przyległych gmin. Elementem szczególnym dla ełckiej konferencji było duże zaangażowanie zarówno miejscowych władz miasta jak i osób na co dzień zaangażowanych w pomoc dziecku i rodzinie w sytuacjach kryzysowych. Konferencję poprzedziła anonimowa relacja ofiary przemocy. w niej 101 osób, zarówno profesjonalistów z terenu miasta Ełk, Giżycka, Pisza jak i innych przyległych gmin. Elementem szczególnym dla ełckiej konferencji było duże zaangażowanie zarówno miejscowych władz miasta jak i osób na co dzień zaangażowanych w pomoc dziecku i rodzinie w sytuacjach kryzysowych. Konferencję poprzedziła anonimowa relacja ofiary przemocy.

16 W 2009 roku Województwo Warmińsko - Mazurskie przygotowało szkolenie „Przeciwdziałanie przemocy domowej – podstawy pracy osoby interweniującej” Szkolenie odbyło się w dniach 30.11–02.12.2009 r. w Olecku. Miało ono charakter interdyscyplinarny i skierowane było do przedstawicieli czterech powiatów z terenu województwa: giżyckiego, węgorzewskiego, oleckiego i gołdapskiego. Szkolenie odbyło się w dniach 30.11–02.12.2009 r. w Olecku. Miało ono charakter interdyscyplinarny i skierowane było do przedstawicieli czterech powiatów z terenu województwa: giżyckiego, węgorzewskiego, oleckiego i gołdapskiego. Szkolenie zakładało następujące cele: Szkolenie zakładało następujące cele: planowanie i realizacja współczesnych programów rozwiązywania problemów przemocy domowej, planowanie i realizacja współczesnych programów rozwiązywania problemów przemocy domowej, wprowadzenie do tematyki interwencji kryzysowej, jako sposobu realizacji zadań wynikających z ustaw: o przeciwdziałaniu przemocy, wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz pomocy społecznej. wprowadzenie do tematyki interwencji kryzysowej, jako sposobu realizacji zadań wynikających z ustaw: o przeciwdziałaniu przemocy, wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz pomocy społecznej.

17 Szkolenie obejmowało łącznie 22 godz., w tym: 2 godz. wykładów. Zajęcia warsztatowe prowadzone były w trzech grupach interdyscyplinarnych (uczestnicy reprezentowali niejednorodne grupy zawodowe). Wśród 57 uczestników najliczniejszą grupę stanowili policjanci – 21 osób, następnie 17 pracowników socjalnych, 9 pedagogów, 2 kuratorów sądowych, 2 pracowników punktów konsultacyjno-interwencyjnych, 2 osoby reprezentujące służbę zdrowia, psycholog a także komendant straży miejskiej, 2 przedstawicieli skierowały urzędy gmin. Uczestnicy zostali wyposażeni w wiedzę na temat zjawiska przemocy oraz umiejętności podejmowania działań interwencyjnych.

18 W związku z organizacją szkoleń w 2009 poniesiono koszty w wysokości 28 391 zł, z czego kwota 25 000 zł pochodziła z dotacji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego

19 W ramach szkoleń z zakresu przemocy domowej zorganizowanych przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w latach 2007 – 2009 przeszkolonych zostało 342 osób zaś 284 osoby uczestniczyły w konferencjach

20 W 2010 roku planowana jest realizacja projektu „Przeciwdziałanie przemocy domowej w Województwie Warmińsko-Mazurskim. Budowanie lokalnych koalicji i interwencja” Odbiorcami projektu będą członkowie zespołów interdyscyplinarnych rekrutowani z poszczególnych gmin z terenu województwa: pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi, policjanci, pedagodzy, terapeuci., członkowie GKRPA, przedstawiciele służby zdrowia, organizacji pozarządowych oraz inni w swej pracy stykający się z problemem przemocy domowej. Odbiorcami projektu będą członkowie zespołów interdyscyplinarnych rekrutowani z poszczególnych gmin z terenu województwa: pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi, policjanci, pedagodzy, terapeuci., członkowie GKRPA, przedstawiciele służby zdrowia, organizacji pozarządowych oraz inni w swej pracy stykający się z problemem przemocy domowej.

21 Podstawowym celem/założeniami w/w projektu jest : tworzenie zintegrowanego systemu pomocy ofiarom oraz ich rodzinom, tworzenie zintegrowanego systemu pomocy ofiarom oraz ich rodzinom, dążenie do scalenia rozproszonych dotąd działań instytucji tak, aby powstały koalicje na rzecz przeciwdziałania przemocy, skupiające specjalistów z różnych dziedzin, dążenie do scalenia rozproszonych dotąd działań instytucji tak, aby powstały koalicje na rzecz przeciwdziałania przemocy, skupiające specjalistów z różnych dziedzin, nauczyć osoby podejmujące interwencje kompetencji i emocjonalnego reagowania w czasie udzielenia pomocy osobom dotkniętym przemocą. nauczyć osoby podejmujące interwencje kompetencji i emocjonalnego reagowania w czasie udzielenia pomocy osobom dotkniętym przemocą. Wdrażanie programu odbywać się będzie w dwóch etapach, podczas których uczestnicy uzyskują tę samą wiedzę na temat przemocy i kompetencji poszczególnych resortów, poznają się wzajemnie, nawiązują nieformalne kontakty, integrują się ze sobą.

22 1) cykl szkoleń i warsztatów dla pracowników pomocy społecznej, członków gminnych komisji, policji, wymiaru sprawiedliwości, oświaty, służby zdrowia, będzie zwierał 3 moduły szkoleniowe: aspekt psychologiczny przemocy: przemoc i jej rozpoznanie, diagnozowanie sytuacji ofiary - dynamika interakcji pomiędzy ofiarą a sprawcą, analiza mitów i stereotypów dotyczących zjawiska przemocy, zasady pierwszego kontaktu z ofiarą przemocy, formy pierwszej pomocy w sytuacjach kryzysowych, rodzaje przemocy – fizyczna/seksualna, psychiczna itp., sytuacja dzieci w rodzinie przemocowej; aspekt psychologiczny przemocy: przemoc i jej rozpoznanie, diagnozowanie sytuacji ofiary - dynamika interakcji pomiędzy ofiarą a sprawcą, analiza mitów i stereotypów dotyczących zjawiska przemocy, zasady pierwszego kontaktu z ofiarą przemocy, formy pierwszej pomocy w sytuacjach kryzysowych, rodzaje przemocy – fizyczna/seksualna, psychiczna itp., sytuacja dzieci w rodzinie przemocowej; aspekt prawny: przepisy prawne warunkujące działania w zakresie zjawiska przemocy – prawo karne, cywilne, lokalowe, wymiana doświadczeń z wykorzystaniem prawa; aspekt prawny: przepisy prawne warunkujące działania w zakresie zjawiska przemocy – prawo karne, cywilne, lokalowe, wymiana doświadczeń z wykorzystaniem prawa; aspekt organizacyjny - zasady budowy i funkcjonowania koalicji tworzenia sieci współpracy; aspekt organizacyjny - zasady budowy i funkcjonowania koalicji tworzenia sieci współpracy; 2) etap wdrażania programu – tworzenie lokalnych koalicji na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej, wypracowanie modelu interwencji oraz jego zastosowanie w praktyce.

23 W ramach projektu „Przeciwdziałanie przemocy domowej w Województwie Warmińsko-Mazurskim. Budowanie lokalnych koalicji i interwencja” planuje się objąć szkoleniami grupę 200 osób


Pobierz ppt "Działalność szkoleniowa Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” w latach 2007- 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google