Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Etapy przygotowania biznesplanu Przedsiębiorczy uczeń Gostyń 2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Etapy przygotowania biznesplanu Przedsiębiorczy uczeń Gostyń 2014."— Zapis prezentacji:

1 Etapy przygotowania biznesplanu Przedsiębiorczy uczeń Gostyń 2014

2 Program spotkania Biznesplan: Analiza strategiczna.

3 Analiza strategiczna Analiza strategiczna - to etap działań diagnostycznych, których celem jest określenie zewnętrznych warunków rozwoju przedsiębiorstwa. Końcowym etapem analizy jest określenie i ocena pozycji strategicznej przedsiębiorstwa. Daje odpowiedź na pytanie : w jakich warunkach będzie działała firma w przyszłości i jakie ma możliwości dostosowania się do nich. Rynek i konkurencja

4 Analiza strategiczna Otoczenie przedsiębiorstwa - to całokształt zjawisk, procesów i instytucji kształtujących jego stosunki wymienne, możliwości sprzedaży, zakresy działania i perspektywy rozwojowe. - każda organizacja jest ściśle powiązana z otoczeniem, - z otoczenia czerpie zasoby (ludzi, surówce, urządzenia, informacje, energię) i dostarcza swoje produkty, - otoczenie wywiera na nie wpływ i odwrotnie, - zmiany w otoczeniu są szansami lub zagrożeniami, Rynek i konkurencja

5 Analiza strategiczna Adaptacja do otoczenia odbywa się w warunkach niepewności! Makro – (pośredni wpływ) – scenariusze Mikro – (bezpośredni wpływ) Rynek i konkurencja

6 Analiza strategiczna Analiza otoczenia konkurencyjnego: 5 sił Portera, Punktowa ocena atrakcyjności sektora, Mapa grup strategicznych, Krzywa doświadczeń Analiza zasobów przedsiębiorstwa: Analiza kluczowych czynników sukcesu, Benchmarking, Cykl życia produktu, Macierz BCG, Określenie pozycji firmy na rynku: - Analiza SWOT - Macierz McKinseya Rynek i konkurencja

7 Analiza strategiczna Rynek to całokształt transakcji kupna i sprzedaży oraz warunków w jakich one przebiegają. Nieodłącznym elementem rynku jest konkurencja. Rynek - instytucja lub mechanizm umożliwiający kontakt osobom posiadającym dobra i usługi (producentów) z chętnymi do ich zakupu (konsumentami). Analiza rynku obejmuje: zasięg geograficzny i wielkość rynku, fazę cyklu rozwoju, liczbę przedsiębiorstw na rynku, zakres i intensywność konkurencji, bariery wejścia i wyjścia z rynku, klientów i ich wymagania, potencjał i jego wykorzystanie Rynek i konkurencja

8 Analiza strategiczna Analiza otoczenia konkurencyjnego Start – ustalenie granic: - produktowej, - geograficznej, Sektor – to część przemysłu grupująca przedsiębiorstwa oferujące wyroby lub usługi o podobnym przeznaczeniu na tym samym geograficznie rynku. Rynek i konkurencja

9 Analiza strategiczna Analiza otoczenia konkurencyjnego 5 sił Portera Rywalizacja w ramach sektora Groźba pojawienia się substytutów Siła przetargowa nabywców Siła przetargowa dostawców Groźba pojawienia się nowych konkurentów Rynek i konkurencja

10 Analiza strategiczna - Dostawcy - ilu mamy dostawców, jaka jest u nich konkurencja i czy łatwo możemy ich zmienić oraz jaki wpływ mają na cenę naszego produktu? - Nabywcy - ilu mamy nabywców, niepowtarzalność naszego produktu, czy mogą kupować u kogoś innego, za ile kupują (budżet) i w jakiej sytuacji? - Nowa konkurencja - czy łatwo wejść w sektor i dużo zarobić? - Substytuty - Czym można zastąpić nasze produkty? - Sektor - ilu mamy konkurentów z jaką strukturą udziałów i jakie mają strategie? Rynek i konkurencja

11 Analiza strategiczna Bariery wejścia Pozycja nabywców i dostawców Groźba substytutów Konkurencja między przedsiębiorstwami Nie atrakcyjny sektor Atrakcyjny sektor Niska Silna Duża Silna Wysoka Słaba Mała Słaba Rynek i konkurencja

12 Analiza strategiczna Mapa grup strategicznych jest narzędziem analizy konkurencji w danym sektorze, a tym samym pozwala obserwować relacje jakie zachodzą w grupach i między nimi. Grupa strategiczna to zbiór przedsiębiorstw danego sektora, które realizują podobną strategię konkurencyjną. Grupę strategiczną definiuje się jako grupę przedsiębiorstw, o takim samym podejściu do prowadzenia gry rynkowej, o takiej samej strategii. Rynek i konkurencja

13 Analiza strategiczna Tworząc mapę należy - Wybrać determinanty, które w opisywanym sektorze są istotne, a jednocześnie różnicują firmy w określonej branży. - Wybrać parę takich czynników, które najlepiej różnicują przedsiębiorstwa w analizowanej branży. - Nanieść wybrane cechy na osie X i Y. - Umieścić przedsiębiorstwa w przestrzeni wg siły występowania danych cech. - Zaznaczyć okręgami punkty obrazujące przedsiębiorstwa znajdujące się najbliżej siebie. Owe punkty to grupy strategiczne. Rynek i konkurencja

14 Analiza strategiczna Przykładowa mapa grup strategicznych sektor cukierniczy Rynek i konkurencja

15 Analiza strategiczna Kluczowe czynniki sukcesu (KCS) - najważniejsze cechy organizacji, decydujące o przewadze konkurencyjnej i możliwościach rozwoju. - pozycja na rynku (udział w rynku, pozycja), - pozycja w dziedzinie kosztów (struktura kosztów, KJ), - image firmy i jej obecność na rynku (znajomość marki), - umiejętności techniczne i poziom technologii (ocena jakości), - rentowność i potencjał finansowy (dynamika wzrostu popytu), - poziom organizacji i zarządzania (umiejętność kadry) Rynek i konkurencja

16 Analiza strategiczna Zestawienie KCS w formie tabeli ZASADA 80-20 CzynnikWaga (1,00) Ocena (1-5) Wartość Ważona Marka firmy0,251,000,25 Jakość produktu0,254,001,00 Sieć dystrybucji0,154,000,60 Koszt jednostkowy0,105,000,50 Zarządzanie ludźmi0,103,000,30 Udział w rynku…0,151,000,15 2,80 Rynek i konkurencja

17 Analiza strategiczna Benchmarking Polega na porównaniu cech organizacji z konkurentami lub firmami wiodącymi w danej branży, oraz kopiowanie sprawdzonych wzorów. Najlepiej określić sobie czynniki gwarantujące sukces w branży ocenić je obiektywnie w naszym przedsiębiorstwie i udoskonalać na tej podstawie nasze działania. Rynek i konkurencja

18 Analiza strategiczna Rynek i konkurencja

19 Analiza strategiczna SWOT Silne stronySłabe strony SzanseZagrożenia Otoczenie wewnętrzne Otoczenie zewnętrzne Przedsiębiorstwo Otoczenie Rynek i konkurencja

20 Analiza strategiczna Mocne stronyOcena (1-5) Słabe stronyOcena (1-5) Technologia5Brak strategii2 Pomysł i zapał2Brak środków3 Dobra opinia…2Słaba marka…3 Razem9 8 +1 Atrakcyjność rynkową sektora wyznacza różnica wynikająca z porównania szans i zagrożeń. Pozycja przedsiębiorstwa w sektorze wyznacza różnica wynikająca z porównania silnych i słabych stron. Rynek i konkurencja

21 Analiza strategiczna S (Strengths) – mocne strony: wszystko to co stanowi atut, przewagę, zaletę analizowanego obiektu, W (Weaknesses) – słabe strony: wszystko to co stanowi słabość, barierę, wadę analizowanego obiektu, O (Opportunities) – szanse: wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu szansę korzystnej zmiany, T (Threats) – zagrożenia: wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej. maxi-mini T S maxi-maxi mini-mini W O mini-maxi Rynek i konkurencja

22 Analiza strategiczna Interpretacja wyników SWOT - Pozycja maxi-maxi oznacza uprzywilejowaną pozycje na rynku. Występuje przewaga mocnych stron nad słabymi i szans nad zagrożeniami. Strategia organizacji powinna iść w kierunku utrzymania tej pozycji. - Pozycja maxi-mini oznacza przewagę mocnych stron firmy nad słabymi i zagrożeń nad szansami. Główny wysiłek organizacji powinien być nakierowany na ograniczenie wpływu zagrożeń i wykorzystanie pozostałych okazji rynkowych w oparciu o swoje mocne strony. - Pozycja mini-maxi oznacza przewagę szans nad zagrożeniami, ale i słabych stron nad mocnymi. Działania zarządu firmy powinny zmierzać do poprawienia kondycji przedsiębiorstwa w obszarach niewydolnych (niekonkurencyjnych). - Pozycja mini-mini reprezentuje niesprawne przedsiębiorstwo w środowisku pozbawionym szans korzystnego działania. W przypadku decyzji o rozpoczęciu działalności, to inwestycja taka z góry skazana jest na fiasko. Rynek i konkurencja

23 Analiza strategiczna Uproszczona macierz McKinseya DA CB Atrakcyjność sektora Duża Mała Pozycja przedsiębiorstwa w sektorze niska wysoka A – wysoka pozycja w atrakcyjnym sektorze, B – wysoka pozycja w nieatrakcyjnym sektorze C – słaba pozycja w nieatrakcyjnym sektorze, D – słaba pozycja w atrakcyjnym sektorze Rynek i konkurencja

24 Analiza strategiczna Wybór adresatów działań promocyjnych Segmentacja rynku - procedura podziału rynku na względnie jednorodne grupy konsumentów, które z uwagi na podobieństwo cech ujawniają podobny popyt. Służy to przygotowaniu produktu pod potrzeby ww grup konsumentów Segmentacja polega na podziale rynku na mniejsze części różniące się między sobą oczekiwaniami klientów. Rynek i konkurencja

25 Analiza strategiczna Podstawowe kryteria segmentacji - demograficzne - wiek klientów, płeć klientów, cykl życia rodziny, itd.. - geograficzne - miejsce zamieszkania (miasto, wieś), itd. - psychograficzne - osobowość, styl życia, pochodzenie, zawód, itd. - wzory zachowań – szybkość akceptacji nowych produktów, wielkość zakupów, itd. Jedna firma może obsługiwać kilka segmentów rynku. Rynek i konkurencja

26 Zapraszam do dyskusji

27 Dziękuję za uwagę Krzysztof Marzec SWPPG 63-800 Gostyń Ul. 1 Maja 13/3 Tel/fax; 65 572 0754 e-mail; gospodarka@gostyn.pl


Pobierz ppt "Etapy przygotowania biznesplanu Przedsiębiorczy uczeń Gostyń 2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google