Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Etapy przygotowania biznesplanu Przedsiębiorczy uczeń

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Etapy przygotowania biznesplanu Przedsiębiorczy uczeń"— Zapis prezentacji:

1 Etapy przygotowania biznesplanu Przedsiębiorczy uczeń
Gostyń 2014

2 Program spotkania Biznesplan: Analiza strategiczna.

3 Analiza strategiczna Rynek i konkurencja Analiza strategiczna - to etap działań diagnostycznych, których celem jest określenie zewnętrznych warunków rozwoju przedsiębiorstwa. Końcowym etapem analizy jest określenie i ocena pozycji strategicznej przedsiębiorstwa. Daje odpowiedź na pytanie: w jakich warunkach będzie działała firma w przyszłości i jakie ma możliwości dostosowania się do nich.

4 Analiza strategiczna Rynek i konkurencja Otoczenie przedsiębiorstwa - to całokształt zjawisk, procesów i instytucji kształtujących jego stosunki wymienne, możliwości sprzedaży, zakresy działania i perspektywy rozwojowe. - każda organizacja jest ściśle powiązana z otoczeniem, - z otoczenia czerpie zasoby (ludzi, surówce, urządzenia, informacje, energię) i dostarcza swoje produkty, - otoczenie wywiera na nie wpływ i odwrotnie, - zmiany w otoczeniu są szansami lub zagrożeniami,

5 Analiza strategiczna Makro – (pośredni wpływ) – scenariusze
Rynek i konkurencja Makro – (pośredni wpływ) – scenariusze Adaptacja do otoczenia odbywa się w warunkach niepewności! Mikro – (bezpośredni wpływ)

6 Analiza strategiczna Analiza otoczenia konkurencyjnego:
Rynek i konkurencja Analiza otoczenia konkurencyjnego: 5 sił Portera, Punktowa ocena atrakcyjności sektora, Mapa grup strategicznych, Krzywa doświadczeń Analiza zasobów przedsiębiorstwa: Analiza kluczowych czynników sukcesu, Benchmarking, Cykl życia produktu, Macierz BCG, Określenie pozycji firmy na rynku: - Analiza SWOT - Macierz McKinseya

7 Analiza strategiczna Rynek i konkurencja Rynek to całokształt transakcji kupna i sprzedaży oraz warunków w jakich one przebiegają. Nieodłącznym elementem rynku jest konkurencja. Rynek - instytucja lub mechanizm umożliwiający kontakt osobom posiadającym dobra i usługi (producentów) z chętnymi do ich zakupu (konsumentami). Analiza rynku obejmuje: zasięg geograficzny i wielkość rynku, fazę cyklu rozwoju, liczbę przedsiębiorstw na rynku, zakres i intensywność konkurencji, bariery wejścia i wyjścia z rynku, klientów i ich wymagania, potencjał i jego wykorzystanie

8 Analiza strategiczna Analiza otoczenia konkurencyjnego
Rynek i konkurencja Analiza otoczenia konkurencyjnego Start – ustalenie granic: - produktowej, - geograficznej, Sektor – to część przemysłu grupująca przedsiębiorstwa oferujące wyroby lub usługi o podobnym przeznaczeniu na tym samym geograficznie rynku.

9 Analiza strategiczna Analiza otoczenia konkurencyjnego 5 sił Portera
Rynek i konkurencja Analiza otoczenia konkurencyjnego 5 sił Portera Groźba pojawienia się nowych konkurentów Siła przetargowa dostawców Rywalizacja w ramach sektora Siła przetargowa nabywców Groźba pojawienia się substytutów

10 Analiza strategiczna Rynek i konkurencja - Dostawcy - ilu mamy dostawców, jaka jest u nich konkurencja i czy łatwo możemy ich zmienić oraz jaki wpływ mają na cenę naszego produktu? - Nabywcy - ilu mamy nabywców, niepowtarzalność naszego produktu, czy mogą kupować u kogoś innego, za ile kupują (budżet) i w jakiej sytuacji? - Nowa konkurencja - czy łatwo wejść w sektor i dużo zarobić? - Substytuty - Czym można zastąpić nasze produkty? - Sektor - ilu mamy konkurentów z jaką strukturą udziałów i jakie mają strategie?

11 Analiza strategiczna Nie atrakcyjny sektor Atrakcyjny sektor
Rynek i konkurencja Niska Silna Duża Wysoka Słaba Mała Bariery wejścia Pozycja nabywców i dostawców Groźba substytutów Konkurencja między przedsiębiorstwami Nie atrakcyjny sektor Atrakcyjny sektor

12 Analiza strategiczna Rynek i konkurencja Mapa grup strategicznych jest narzędziem analizy konkurencji w danym sektorze, a tym samym pozwala obserwować relacje jakie zachodzą w grupach i między nimi. Grupa strategiczna to zbiór przedsiębiorstw danego sektora, które realizują podobną strategię konkurencyjną. Grupę strategiczną definiuje się jako grupę przedsiębiorstw, o takim samym podejściu do prowadzenia gry rynkowej, o takiej samej strategii.

13 Analiza strategiczna Tworząc mapę należy
Rynek i konkurencja Tworząc mapę należy - Wybrać determinanty, które w opisywanym sektorze są istotne, a jednocześnie różnicują firmy w określonej branży. - Wybrać parę takich czynników, które najlepiej różnicują przedsiębiorstwa w analizowanej branży. - Nanieść wybrane cechy na osie X i Y. - Umieścić przedsiębiorstwa w przestrzeni wg siły występowania danych cech. - Zaznaczyć okręgami punkty obrazujące przedsiębiorstwa znajdujące się najbliżej siebie. Owe punkty to grupy strategiczne.

14 Analiza strategiczna Rynek i konkurencja Przykładowa mapa grup strategicznych sektor cukierniczy

15 Analiza strategiczna Rynek i konkurencja Kluczowe czynniki sukcesu (KCS) - najważniejsze cechy organizacji, decydujące o przewadze konkurencyjnej i możliwościach rozwoju. - pozycja na rynku (udział w rynku, pozycja), - pozycja w dziedzinie kosztów (struktura kosztów, KJ), - image firmy i jej obecność na rynku (znajomość marki), - umiejętności techniczne i poziom technologii (ocena jakości), - rentowność i potencjał finansowy (dynamika wzrostu popytu), - poziom organizacji i zarządzania (umiejętność kadry)

16 Analiza strategiczna Zestawienie KCS w formie tabeli ZASADA 80-20
Rynek i konkurencja Zestawienie KCS w formie tabeli ZASADA 80-20 Czynnik Waga (1,00) Ocena (1-5) Wartość Ważona Marka firmy 0,25 1,00 Jakość produktu 4,00 Sieć dystrybucji 0,15 0,60 Koszt jednostkowy 0,10 5,00 0,50 Zarządzanie ludźmi 3,00 0,30 Udział w rynku… 2,80

17 Analiza strategiczna Benchmarking
Rynek i konkurencja Benchmarking Polega na porównaniu cech organizacji z konkurentami lub firmami wiodącymi w danej branży, oraz kopiowanie sprawdzonych wzorów. Najlepiej określić sobie czynniki gwarantujące sukces w branży ocenić je obiektywnie w naszym przedsiębiorstwie i udoskonalać na tej podstawie nasze działania.

18 Analiza strategiczna Rynek i konkurencja

19 Analiza strategiczna SWOT Silne strony Słabe strony Szanse Zagrożenia
Rynek i konkurencja Przedsiębiorstwo SWOT Silne strony Słabe strony Szanse Zagrożenia Otoczenie wewnętrzne Otoczenie zewnętrzne Otoczenie

20 Analiza strategiczna Mocne strony Ocena (1-5) Słabe strony Technologia
Rynek i konkurencja Mocne strony Ocena (1-5) Słabe strony Technologia 5 Brak strategii 2 Pomysł i zapał Brak środków 3 Dobra opinia… Słaba marka… Razem 9 8 Atrakcyjność rynkową sektora wyznacza różnica wynikająca z porównania szans i zagrożeń. Pozycja przedsiębiorstwa w sektorze wyznacza różnica wynikająca z porównania silnych i słabych stron. +1

21 Analiza strategiczna S T O W maxi-mini maxi-maxi mini-mini mini-maxi
Rynek i konkurencja S (Strengths) – mocne strony: wszystko to co stanowi atut, przewagę, zaletę analizowanego obiektu, W (Weaknesses) – słabe strony: wszystko to co stanowi słabość, barierę, wadę analizowanego obiektu, O (Opportunities) – szanse: wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu szansę korzystnej zmiany, T (Threats) – zagrożenia: wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej. maxi-mini T S maxi-maxi mini-mini W O mini-maxi

22 Analiza strategiczna Rynek i konkurencja Interpretacja wyników SWOT
- Pozycja maxi-maxi oznacza uprzywilejowaną pozycje na rynku. Występuje przewaga mocnych stron nad słabymi i szans nad zagrożeniami. Strategia organizacji powinna iść w kierunku utrzymania tej pozycji. - Pozycja maxi-mini oznacza przewagę mocnych stron firmy nad słabymi i zagrożeń nad szansami. Główny wysiłek organizacji powinien być nakierowany na ograniczenie wpływu zagrożeń i wykorzystanie pozostałych okazji rynkowych w oparciu o swoje mocne strony. - Pozycja mini-maxi oznacza przewagę szans nad zagrożeniami, ale i słabych stron nad mocnymi. Działania zarządu firmy powinny zmierzać do poprawienia kondycji przedsiębiorstwa w obszarach niewydolnych (niekonkurencyjnych). - Pozycja mini-mini reprezentuje niesprawne przedsiębiorstwo w środowisku pozbawionym szans korzystnego działania. W przypadku decyzji o rozpoczęciu działalności, to inwestycja taka z góry skazana jest na fiasko.

23 Analiza strategiczna D A C B Uproszczona macierz McKinseya
Rynek i konkurencja Uproszczona macierz McKinseya D A C B Duża Mała Atrakcyjność sektora niska wysoka Pozycja przedsiębiorstwa w sektorze A – wysoka pozycja w atrakcyjnym sektorze, B – wysoka pozycja w nieatrakcyjnym sektorze C – słaba pozycja w nieatrakcyjnym sektorze, D – słaba pozycja w atrakcyjnym sektorze

24 Analiza strategiczna Wybór adresatów działań promocyjnych
Rynek i konkurencja Wybór adresatów działań promocyjnych Segmentacja rynku - procedura podziału rynku na względnie jednorodne grupy konsumentów, które z uwagi na podobieństwo cech ujawniają podobny popyt. Służy to przygotowaniu produktu pod potrzeby ww grup konsumentów Segmentacja polega na podziale rynku na mniejsze części różniące się między sobą oczekiwaniami klientów.

25 Analiza strategiczna Podstawowe kryteria segmentacji
Rynek i konkurencja Podstawowe kryteria segmentacji demograficzne - wiek klientów, płeć klientów, cykl życia rodziny, itd.. geograficzne - miejsce zamieszkania (miasto, wieś), itd. psychograficzne - osobowość, styl życia, pochodzenie, zawód, itd. wzory zachowań – szybkość akceptacji nowych produktów, wielkość zakupów, itd. Jedna firma może obsługiwać kilka segmentów rynku.

26 Zapraszam do dyskusji

27 e-mail; gospodarka@gostyn.pl
Dziękuję za uwagę Krzysztof Marzec SWPPG Gostyń Ul. 1 Maja 13/3 Tel/fax; ;


Pobierz ppt "Etapy przygotowania biznesplanu Przedsiębiorczy uczeń"

Podobne prezentacje


Reklamy Google