Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2015 Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2015 Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego."— Zapis prezentacji:

1 Projekt budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2015 Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

2 Budżet 2015 – założenia konstrukcyjne Założenia makroekonomiczne: przewidywana inflacja 1,2% przewidywany wzrost PKB 3,4% Budżet realizuje „Strategię Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata ” Przewiduje kontynuację wykorzystania funduszy europejskich (MRPO/PO KL/PROW/PO IiŚ/PO IG/PO PT/PO RYBY) Przewiduje rozpoczęcie wdrażania RPO WM na lata Zakłada realne planowanie kosztów projektów inwestycyjnych Zakłada dokończenie rozpoczętych inwestycji

3 Dochody budżetu WM w latach (plan na 01.01) 1 056

4 Dochody budżetu Województwa na 2015 rok według źródeł powstawania udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa dotacje i środki na programy współfinansowane ze środków zagranicznych dotacje celowe z budżetu państwa, od innych j.s.t., z funduszy celowych subwencja ogólna pozostałe dochody razem

5 Struktura dochodów budżetu Województwa na 2015 rok według źródeł powstawania

6 Dochody z PIT w budżecie Województwa Małopolskiego (plan na 01.01)

7 Dochody z CIT w budżecie Województwa Małopolskiego (plan na 01.01)

8 Wysokość subwencji ogólnej dla Województwa Małopolskiego w latach (plan na 01.01)

9 Wysokość wydatków budżetu Województwa w latach (plan na 01.01)

10 Wydatki ogółem na 2015 rok - w tym na ważniejsze programy operacyjne (w mln zł) Całość: 1 114,6 mln zł

11 Struktura wydatków budżetu Województwa na 2015 rok

12 Główne kierunki wydatków w 2015 r. TreśćPlan na 2015 r. w tym wydatki majątkowe Transport i łączność Administracja publiczna Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rolnictwo i łowiectwo Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (głównie wydatki na PO KL) Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza Przetwórstwo przemysłowe (głównie II oś MRPO i PO KL) Ochrona zdrowia Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (m.in. na Małopolskie Remizy 2015) Pozostałe wydatki razem

13 Udział wydatków inwestycyjnych w ogóle wydatków w latach (plan na 01.01)

14 Wydatki inwestycyjne z uwzględnieniem środków zagranicznych w latach (plan na 01.01)

15 Budżet Województwa Małopolskiego na 2015 rok I. DOCHODY II. WYDATKI wynik (I - II) deficyt III. PRZYCHODY IV. ROZCHODY kredyt kredyty do spłaty kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE wykup obligacji wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych spłata kredytu pomostowego zaciągniętego na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE spłata udzielonych pożyczek Ogółem: I + III Ogółem: II + IV

16 Kredyty i obligacje w latach

17 Wskaźnik obsługi zadłużenia wynikający z ustawy o finansach publicznych

18 Rating Województwa

19 Wydatki inwestycyjne w budżecie województwa na 2015 rok - działami Nazwa zadaniaPlan na 2015 r. Rolnictwo i łowiectwo Przetwórstwo przemysłowe Transport i łączność Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Informatyka Nauka Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Oświata i wychowanie Szkolnictwo wyższe Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego OGÓŁEM

20 Wybrane inwestycje planowane na 2015 rok Ochrona przeciwpowodziowa Budowa zbiornika retencyjnego Bieżanów na rzece Serafa w m. Kraków - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO zł Zadania realizowane w ramach dorzecza Górnej Wisły zł

21 Obwodnica zachodnia Chrzanowa zł (w przetargu oferenci zadeklarowali koszt od 13,4 mln zł do 23,6 mln zł) Przebudowa skrzyżowań w ciągu DW nr 774 na skrzyżowania typu rondo zł Modernizacja drogi woj. nr 768 Koszyce - Brzesko Etap I zł Wybrane inwestycje planowane na 2015 rok Infrastruktura drogowa

22 Budowa DW nr 981 na odcinku Sędziszowa-Bobowa zł (po przetargu zł) Obwodnica Oświęcimia zł Przebudowa DW nr 964 na odcinku ul. Asnyka w Wieliczce wraz z budową rond zł Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza zł Wybrane inwestycje planowane na 2015 rok Infrastruktura drogowa

23 Małopolska Karta Aglomeracyjna – system zarządzania transportem zbiorowym w województwie małopolskim zł Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce zł Wybrane inwestycje planowane na 2015 rok Infrastruktura drogowa

24 Zadania drogowe realizowane przy współudziale samorządów lokalnych zł Wybrane inwestycje planowane na 2015 rok Infrastruktura drogowa

25 Zakup taboru do obsługi połączeń pasażerskich w aglomeracji krakowskiej zł Wybrane inwestycje planowane na 2015 rok Infrastruktura transportowa Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie i świętokrzyskie zł

26 Wybrane inwestycje planowane na 2015 rok Edukacja i Nauka Przygotowanie dokumentacji technicznej do projektu budowy Małopolskiego Centrum Nauki w Krakowie - Etap I - Działanie 9.3 MRPO zł Modernizacja budynku Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie zł Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem zł

27 Budowa Ośrodka Psychiatrycznego wraz ze Specjalistyczną Poradnią konsultacyjną i zespołem techniczno- administracyjnym w Szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie zł Rozwój bazy lecznictwa psychiatrycznego poprzez modernizację obiektów Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babińskiego w Krakowie zł Wybrane inwestycje planowane na 2015 rok Zdrowie

28 Dostosowanie infrastruktury podmiotów leczniczych podległych Samorządowi Województwa do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą zł Wybrane inwestycje planowane na 2015 rok Zdrowie

29 Modernizacja sali widowiskowej Centrum Sztuki Mościce zł Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala zł Adaptacja zespołu zabytków Muzeum Etnograficznego dla optymalizacji potencjału edukacyjnego, ekonomicznego i promocyjnego etnografii małopolskiej zł Wybrane inwestycje planowane na 2015 rok Kultura

30 Ochrona krajobrazu kulturowego i opieka nad regionalnym dziedzictwem kulturowym zł Mecenat Małopolski zł Wsparcie finansowe prac budowlano-remontowych remiz strażackich z terenu województwa małopolskiego – Małopolskie Remizy zł Wsparcie przedsięwzięć, inicjatyw realizowanych w Małopolsce m.in. poprzez konkursy grantowe

31 Małopolska Gościnna zł Małopolska. I wszystko gra zł Wsparcie przedsięwzięć, inicjatyw realizowanych w Małopolsce m.in. poprzez konkursy grantowe

32 Współzawodnictwo i szkolenie sportowe dzieci i młodzieży zł (w tym m.in. przeprowadzenie Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych MAŁOPOLSKA 2015) Upowszechnianie kultury fizycznej – dofinansowanie organizacji imprez sportowych i rekreacyjno-sportowych zł Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży zł Wsparcie przedsięwzięć, inicjatyw realizowanych w Małopolsce m.in. poprzez konkursy grantowe

33 Łączna kwota wydatków na konkursy grantowe przewidziana na 2015 rok: 27,4 mln zł Wsparcie przedsięwzięć, inicjatyw realizowanych w Małopolsce m.in. poprzez konkursy grantowe

34 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Projekt budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2015 Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google