Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2015

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2015"— Zapis prezentacji:

1 Projekt budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2015
Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

2 Budżet 2015 – założenia konstrukcyjne
Założenia makroekonomiczne: przewidywana inflacja 1,2% przewidywany wzrost PKB 3,4% Budżet realizuje „Strategię Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata ” Przewiduje kontynuację wykorzystania funduszy europejskich (MRPO/PO KL/PROW/PO IiŚ/PO IG/PO PT/PO RYBY) Przewiduje rozpoczęcie wdrażania RPO WM na lata Zakłada realne planowanie kosztów projektów inwestycyjnych Zakłada dokończenie rozpoczętych inwestycji

3 Dochody budżetu WM w latach 2008-2015 (plan na 01.01)
1 056

4 Dochody budżetu Województwa na 2015 rok według źródeł powstawania
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa dotacje i środki na programy współfinansowane ze środków zagranicznych dotacje celowe z budżetu państwa , od innych j.s.t., z funduszy celowych subwencja ogólna pozostałe dochody  razem 4

5 Struktura dochodów budżetu Województwa na 2015 rok według źródeł powstawania

6 Dochody z PIT w budżecie Województwa Małopolskiego 2008-2015 (plan na 01.01)

7 Dochody z CIT w budżecie Województwa Małopolskiego 2008-2015 (plan na 01.01)

8 Wysokość subwencji ogólnej dla Województwa Małopolskiego w latach 2008-2015 (plan na 01.01)

9 Wysokość wydatków budżetu Województwa w latach 2008-2015 (plan na 01
1 241 1 115

10 Wydatki ogółem na 2015 rok - w tym na ważniejsze programy operacyjne (w mln zł)
Całość: 1 114,6 mln zł

11 Struktura wydatków budżetu Województwa na 2015 rok

12 Główne kierunki wydatków w 2015 r.
Treść Plan na 2015 r. w tym wydatki majątkowe Transport i łączność Administracja publiczna Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rolnictwo i łowiectwo Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (głównie wydatki na PO KL) Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza Przetwórstwo przemysłowe (głównie II oś MRPO i PO KL) Ochrona zdrowia Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (m.in. na Małopolskie Remizy 2015) Pozostałe wydatki razem

13 Udział wydatków inwestycyjnych w ogóle wydatków w latach 2008-2015 (plan na 01.01)

14 Wydatki inwestycyjne z uwzględnieniem środków zagranicznych w latach 2008-2015 (plan na 01.01)
662 397

15 Budżet Województwa Małopolskiego na 2015 rok
I. DOCHODY II. WYDATKI wynik (I - II) deficyt III. PRZYCHODY IV. ROZCHODY - kredyt kredyty do spłaty kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE wykup obligacji wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych spłata kredytu pomostowego zaciągniętego na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE spłata udzielonych pożyczek Ogółem: I + III Ogółem: II + IV

16 Kredyty i obligacje w latach 2010-2015

17 Wskaźnik obsługi zadłużenia wynikający z ustawy o finansach publicznych

18 Rating Województwa

19 Wydatki inwestycyjne w budżecie województwa na 2015 rok - działami
Nazwa zadania Plan na 2015 r. Rolnictwo i łowiectwo Przetwórstwo przemysłowe Transport i łączność Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa 10 000 Informatyka Nauka Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Oświata i wychowanie Szkolnictwo wyższe Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego OGÓŁEM

20 Wybrane inwestycje planowane na 2015 rok Ochrona przeciwpowodziowa
Budowa zbiornika retencyjnego Bieżanów na rzece Serafa w m. Kraków - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO Zadania realizowane w ramach dorzecza Górnej Wisły

21 Wybrane inwestycje planowane na 2015 rok Infrastruktura drogowa
Obwodnica zachodnia Chrzanowa (w przetargu oferenci zadeklarowali koszt od 13,4 mln zł do 23,6 mln zł) Przebudowa skrzyżowań w ciągu DW nr 774 na skrzyżowania typu rondo Modernizacja drogi woj. nr 768 Koszyce - Brzesko Etap I

22 Wybrane inwestycje planowane na 2015 rok Infrastruktura drogowa
Budowa DW nr 981 na odcinku Sędziszowa-Bobowa (po przetargu zł) Obwodnica Oświęcimia Przebudowa DW nr 964 na odcinku ul. Asnyka w Wieliczce wraz z budową rond Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza

23 Wybrane inwestycje planowane na 2015 rok Infrastruktura drogowa
Małopolska Karta Aglomeracyjna – system zarządzania transportem zbiorowym w województwie małopolskim Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce

24 Wybrane inwestycje planowane na 2015 rok Infrastruktura drogowa
Zadania drogowe realizowane przy współudziale samorządów lokalnych zł

25 Wybrane inwestycje planowane na 2015 rok Infrastruktura transportowa
Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie i świętokrzyskie Zakup taboru do obsługi połączeń pasażerskich w aglomeracji krakowskiej

26 Wybrane inwestycje planowane na 2015 rok Edukacja i Nauka
Przygotowanie dokumentacji technicznej do projektu budowy Małopolskiego Centrum Nauki w Krakowie - Etap I - Działanie 9.3 MRPO Modernizacja budynku Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem zł

27 Wybrane inwestycje planowane na 2015 rok Zdrowie
Budowa Ośrodka Psychiatrycznego wraz ze Specjalistyczną Poradnią konsultacyjną i zespołem techniczno- administracyjnym w Szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie zł Rozwój bazy lecznictwa psychiatrycznego poprzez modernizację obiektów Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babińskiego w Krakowie zł

28 Wybrane inwestycje planowane na 2015 rok Zdrowie
Dostosowanie infrastruktury podmiotów leczniczych podległych Samorządowi Województwa do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą zł

29 Wybrane inwestycje planowane na 2015 rok Kultura
Modernizacja sali widowiskowej Centrum Sztuki Mościce zł Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala zł Adaptacja zespołu zabytków Muzeum Etnograficznego dla optymalizacji potencjału edukacyjnego, ekonomicznego i promocyjnego etnografii małopolskiej zł

30 Wsparcie przedsięwzięć, inicjatyw realizowanych w Małopolsce m. in
Wsparcie przedsięwzięć, inicjatyw realizowanych w Małopolsce m.in. poprzez konkursy grantowe Ochrona krajobrazu kulturowego i opieka nad regionalnym dziedzictwem kulturowym zł Mecenat Małopolski zł Wsparcie finansowe prac budowlano-remontowych remiz strażackich z terenu województwa małopolskiego – Małopolskie Remizy zł

31 Wsparcie przedsięwzięć, inicjatyw realizowanych w Małopolsce m. in
Wsparcie przedsięwzięć, inicjatyw realizowanych w Małopolsce m.in. poprzez konkursy grantowe Małopolska Gościnna zł Małopolska. I wszystko gra zł

32 Wsparcie przedsięwzięć, inicjatyw realizowanych w Małopolsce m. in
Wsparcie przedsięwzięć, inicjatyw realizowanych w Małopolsce m.in. poprzez konkursy grantowe Współzawodnictwo i szkolenie sportowe dzieci i młodzieży (w tym m.in. przeprowadzenie Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych MAŁOPOLSKA 2015) Upowszechnianie kultury fizycznej – dofinansowanie organizacji imprez sportowych i rekreacyjno-sportowych Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży

33 Wsparcie przedsięwzięć, inicjatyw realizowanych w Małopolsce m. in
Wsparcie przedsięwzięć, inicjatyw realizowanych w Małopolsce m.in. poprzez konkursy grantowe Łączna kwota wydatków na konkursy grantowe przewidziana na 2015 rok: 27,4 mln zł

34 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Projekt budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2015"

Podobne prezentacje


Reklamy Google