Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2015 Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2015 Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego."— Zapis prezentacji:

1 Projekt budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2015 Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

2 Budżet 2015 – założenia konstrukcyjne Założenia makroekonomiczne: przewidywana inflacja 1,2% przewidywany wzrost PKB 3,4% Budżet realizuje „Strategię Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020” Przewiduje kontynuację wykorzystania funduszy europejskich (MRPO/PO KL/PROW/PO IiŚ/PO IG/PO PT/PO RYBY) Przewiduje rozpoczęcie wdrażania RPO WM na lata 2014-2020 Zakłada realne planowanie kosztów projektów inwestycyjnych Zakłada dokończenie rozpoczętych inwestycji

3 Dochody budżetu WM w latach 2008-2015 (plan na 01.01) 1 056

4 Dochody budżetu Województwa na 2015 rok według źródeł powstawania udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 387 240 000 dotacje i środki na programy współfinansowane ze środków zagranicznych 267 957 574 dotacje celowe z budżetu państwa, od innych j.s.t., z funduszy celowych 181 933 367 subwencja ogólna135 650 379 pozostałe dochody 82 927 970 razem 1 055 709 290 4

5 Struktura dochodów budżetu Województwa na 2015 rok według źródeł powstawania

6 Dochody z PIT w budżecie Województwa Małopolskiego 2008-2015 (plan na 01.01)

7 Dochody z CIT w budżecie Województwa Małopolskiego 2008-2015 (plan na 01.01)

8 Wysokość subwencji ogólnej dla Województwa Małopolskiego w latach 2008-2015 (plan na 01.01)

9 Wysokość wydatków budżetu Województwa w latach 2008-2015 (plan na 01.01) 1 241 1 115

10 Wydatki ogółem na 2015 rok - w tym na ważniejsze programy operacyjne (w mln zł) Całość: 1 114,6 mln zł

11 Struktura wydatków budżetu Województwa na 2015 rok

12 Główne kierunki wydatków w 2015 r. TreśćPlan na 2015 r. w tym wydatki majątkowe Transport i łączność444 121 481226 769 319 Administracja publiczna136 496 82435 664 075 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego109 969 94410 450 104 Rolnictwo i łowiectwo108 479 37165 938 779 Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (głównie wydatki na PO KL) 75 136 1462 088 408 Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza68 153 4792 070 000 Przetwórstwo przemysłowe (głównie II oś MRPO i PO KL)42 687 01812 038 669 Ochrona zdrowia29 043 40816 471 863 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska7 571 8496 550 000 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (m.in. na Małopolskie Remizy 2015) 2 450 0001 650 000 Pozostałe wydatki90 463 86125 830 684 razem1 114 573 381405 521 901

13 Udział wydatków inwestycyjnych w ogóle wydatków w latach 2008-2015 (plan na 01.01)

14 Wydatki inwestycyjne z uwzględnieniem środków zagranicznych w latach 2008-2015 (plan na 01.01) 662 397

15 Budżet Województwa Małopolskiego na 2015 rok I. DOCHODY1 055 709 290 II. WYDATKI1 114 573 381 wynik (I - II) deficyt-58 864 091 III. PRZYCHODY159 240 261 IV. ROZCHODY100 376 170 - kredyt93 567 590 -kredyty do spłaty49 717 981 - kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE 60 835 017 -wykup obligacji2 000 000 - wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 4 663 109 - spłata kredytu pomostowego zaciągniętego na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE 48 658 189 - spłata udzielonych pożyczek174 545 Ogółem: I + III1 214 949 551Ogółem: II + IV1 214 949 551

16 Kredyty i obligacje w latach 2010-2015

17 Wskaźnik obsługi zadłużenia wynikający z ustawy o finansach publicznych

18 Rating Województwa

19 Wydatki inwestycyjne w budżecie województwa na 2015 rok - działami Nazwa zadaniaPlan na 2015 r. Rolnictwo i łowiectwo65 938 779 Przetwórstwo przemysłowe11 838 369 Transport i łączność226 769 319 Turystyka4 623 000 Gospodarka mieszkaniowa593 600 Działalność usługowa10 000 Informatyka9 575 736 Nauka1 376 348 Administracja publiczna35 664 075 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa1 650 000 Oświata i wychowanie2 070 000 Szkolnictwo wyższe1 652 000 Ochrona zdrowia16 471 863 Pomoc społeczna850 890 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej1 206 318 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska6 550 000 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego10 450 104 OGÓŁEM397 290 401

20 Wybrane inwestycje planowane na 2015 rok Ochrona przeciwpowodziowa Budowa zbiornika retencyjnego Bieżanów na rzece Serafa w m. Kraków - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO 8 665 916 zł Zadania realizowane w ramach dorzecza Górnej Wisły 31 531 309 zł

21 Obwodnica zachodnia Chrzanowa 30 000 000 zł (w przetargu oferenci zadeklarowali koszt od 13,4 mln zł do 23,6 mln zł) Przebudowa skrzyżowań w ciągu DW nr 774 na skrzyżowania typu rondo 17 131 646 zł Modernizacja drogi woj. nr 768 Koszyce - Brzesko Etap I 12 982 816 zł Wybrane inwestycje planowane na 2015 rok Infrastruktura drogowa

22 Budowa DW nr 981 na odcinku Sędziszowa-Bobowa 11 000 000 zł (po przetargu 10 402 975 zł) Obwodnica Oświęcimia 10 000 000 zł Przebudowa DW nr 964 na odcinku ul. Asnyka w Wieliczce wraz z budową rond 9 717 956 zł Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza 7 315 505 zł Wybrane inwestycje planowane na 2015 rok Infrastruktura drogowa

23 Małopolska Karta Aglomeracyjna – system zarządzania transportem zbiorowym w województwie małopolskim 17 218 873 zł Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce 10 495 000 zł Wybrane inwestycje planowane na 2015 rok Infrastruktura drogowa

24 Zadania drogowe realizowane przy współudziale samorządów lokalnych 19 357 239 zł Wybrane inwestycje planowane na 2015 rok Infrastruktura drogowa

25 Zakup taboru do obsługi połączeń pasażerskich w aglomeracji krakowskiej 21 753 339 zł Wybrane inwestycje planowane na 2015 rok Infrastruktura transportowa Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie i świętokrzyskie 29 313 119 zł

26 Wybrane inwestycje planowane na 2015 rok Edukacja i Nauka Przygotowanie dokumentacji technicznej do projektu budowy Małopolskiego Centrum Nauki w Krakowie - Etap I - Działanie 9.3 MRPO 1 376 348 zł Modernizacja budynku Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie 200 000 zł Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem 300 000 zł

27 Budowa Ośrodka Psychiatrycznego wraz ze Specjalistyczną Poradnią konsultacyjną i zespołem techniczno- administracyjnym w Szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie 5 394 250 zł Rozwój bazy lecznictwa psychiatrycznego poprzez modernizację obiektów Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babińskiego w Krakowie 4 057 243 zł Wybrane inwestycje planowane na 2015 rok Zdrowie

28 Dostosowanie infrastruktury podmiotów leczniczych podległych Samorządowi Województwa do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą 5 500 000 zł Wybrane inwestycje planowane na 2015 rok Zdrowie

29 Modernizacja sali widowiskowej Centrum Sztuki Mościce 3 600 000 zł Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala 1 000 000 zł Adaptacja zespołu zabytków Muzeum Etnograficznego dla optymalizacji potencjału edukacyjnego, ekonomicznego i promocyjnego etnografii małopolskiej 560 000 zł Wybrane inwestycje planowane na 2015 rok Kultura

30 Ochrona krajobrazu kulturowego i opieka nad regionalnym dziedzictwem kulturowym 3 535 130 zł Mecenat Małopolski 3 610 000 zł Wsparcie finansowe prac budowlano-remontowych remiz strażackich z terenu województwa małopolskiego – Małopolskie Remizy 2014 2 000 000 zł Wsparcie przedsięwzięć, inicjatyw realizowanych w Małopolsce m.in. poprzez konkursy grantowe

31 Małopolska Gościnna 800 000 zł Małopolska. I wszystko gra 1 725 000 zł Wsparcie przedsięwzięć, inicjatyw realizowanych w Małopolsce m.in. poprzez konkursy grantowe

32 Współzawodnictwo i szkolenie sportowe dzieci i młodzieży 1 850 000 zł (w tym m.in. przeprowadzenie Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych MAŁOPOLSKA 2015) Upowszechnianie kultury fizycznej – dofinansowanie organizacji imprez sportowych i rekreacyjno-sportowych 3 030 000 zł Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży 1 800 000 zł Wsparcie przedsięwzięć, inicjatyw realizowanych w Małopolsce m.in. poprzez konkursy grantowe

33 Łączna kwota wydatków na konkursy grantowe przewidziana na 2015 rok: 27,4 mln zł Wsparcie przedsięwzięć, inicjatyw realizowanych w Małopolsce m.in. poprzez konkursy grantowe

34 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Projekt budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2015 Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google