Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY"— Zapis prezentacji:

1 SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY
TUŻ TUŻ…

2 Krótko o sprawdzianie Sprawdzian jest:
powszechny co oznacza, że piszą go wszyscy uczniowie klas szóstych w Polsce; obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić; warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, uczeń który nie przystąpi do egzaminu w wyznaczonych terminach powtarza klasę szóstą, (mimo pozytywnych ocen); DOBRA WIADOMOŚĆ! Nie określa się minimalnego wyniku, jaki musisz uzyskać na sprawdzianie, dlatego sprawdzianu nie możesz nie zdać!

3 Kiedy odbędzie się sprawdzian?
Sprawdzian szóstoklasisty odbędzie się 1 kwietnia 2015 (środa). Pierwsza część obejmująca zadania z matematyki i języka polskiego odbędzie się o godzinie 9:00. drugą część - czyli egzamin z języka niemieckiego - napiszecie o godzinie 11:45. dodatkowy termin sprawdzianu szóstoklasisty odbędzie się w Dzień Dziecka, czyli 1 czerwca Dokładnie o takich samych godzinach. Zaświadczenia o ilości uzyskanych punktów otrzymacie 26 czerwca

4 Z jakich przedmiotów jest sprawdzian?
Sprawdzian obejmuje wiadomości i umiejętności z: języka polskiego, matematyki języka obcego nowożytnego np. języka niemieckiego. Zadania z języka polskiego i matematyki mogą być oparte na praktycznych zagadnieniach z historii lub przyrody.

5 Ile czasu trwa sprawdzian?
Sprawdzian szóstoklasisty przeprowadzany jest jednego dnia i odbywa się w dwóch częściach. Część pierwsza trwa 80 minut i obejmuje zadania z języka polskiego oraz matematyki część druga trwa 45 minut i dotyczy zadań z języka niemieckiego Poszczególne części sprawdzianu rozdzielone są przerwą w czasie której będziecie mogli np. coś zjeść, pospacerować, odpocząć.

6 TEKSTY I INFORMACJE Z ZAKRESU HISTORII LUB PRZYRODY
SPRAWDZIAN 2015 80 minut CZĘŚĆ 1. przerwa CZĘŚĆ 2. 45 minut JĘZYK POLSKI MATEMATYKA JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY NIEMIECKI TEKSTY I INFORMACJE Z ZAKRESU HISTORII LUB PRZYRODY

7 ZADANIA NA SPRAWDZIANIE
Zadania z języka polskiego i matematyki będą miały formę zamkniętą i otwartą. Wśród zadań otwartych z języka polskiego znajdować się będzie dłuższa wypowiedź pisemna. Zadania z języka niemieckiego będą miały formę zamkniętą. Zadania zamknięte to takie, w których wybieracie odpowiedź spośród podanych. W zadaniach otwartych musicie samodzielnie formułować odpowiedź. Zadania z języka polskiego i matematyki tworzą jeden zestaw zadań, natomiast zadania z języka niemieckiego – drugi. Do każdego zestawu zadań dołączona będzie karta odpowiedzi, w której będziecie zaznaczali odpowiedzi do zadań zamkniętych. Odpowiedzi do zadań otwartych będziecie zapisywali w miejscu do tego przeznaczonym w zestawie zadań.

8 ILE BĘDZIE ZADAŃ? 8-12 35-45 2-4 - LICZBA ZADAŃ zamkniętych otwartych
język polski matematyka język niemiecki zamkniętych 8-12 35-45 otwartych 2-4 -

9 KIEDY WYNIKI? W dniu zakończenia roku szkolnego każdy z Was otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu. Na zaświadczeniu podane będą – wyrażone w procentach – cztery wyniki: wynik z części pierwszej (wynik ogólny) szczegółowe wyniki z języka polskiego szczegółowe wyniki matematyki wynik z części drugiej (z języka niemieckiego). Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które zdobyliście za zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności z danego przedmiotu. Na przykład jeśli za zadania matematyczne zdobędzie18 punktów spośród 22 możliwych do zdobycia, to uzyskacie wynik równy 82%.

10 CZĘŚĆ MATEMATYCZNA Zadania z matematyki mogą mieć formę zamkniętą i otwartą. Każde z zadań otwartych będzie sprawdzać poziom opanowania innych umiejętności, opisanych w następujących wymaganiach ogólnych w podstawie programowej kształcenia ogólnego: wykorzystanie i tworzenie informacji, modelowanie matematyczne, rozumowanie i tworzenie strategii. Ponadto w każdym zadaniu może być sprawdzana sprawność rachunkowa.

11 Wśród zadań zamkniętych znajdą się zadania:
wyboru wielokrotnego prawda-fałsz na „dowodzenie” na dobieranie Wśród zadań otwartych znajdą się: zadania krótkiej odpowiedzi zadania rozszerzonej odpowiedzi z luką

12 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadania zamknięte można rozwiązywać w arkuszu, ale przed zakończeniem sprawdzianu rozwiązania trzeba zaznaczyć na karcie odpowiedzi.

13 ZADANIA WIELOKROTNEGO WYBORU
Czynności ucznia: wybierasz prawidłową lub najlepszą odpowiedź spośród kilku podanych propozycji Przykład Muzeum zabawek zwiedziło w lipcu 459 osób, a w sierpniu o 138 osób więcej niż w lipcu. Ile osób zwiedziło to muzeum w sierpniu? A B C D. 598 Punktacja 0p – błędna odpowiedź 1p –poprawna odpowiedź

14 ZADANIA WIELOKROTNEGO WYBORU
Przykład rozwiązanie Muzeum zabawek zwiedziło w lipcu 459 osób, a w sierpniu o 138 osób więcej niż w lipcu. Ile osób zwiedziło to muzeum w sierpniu? A B C D. 598

15 ZADANIA PODWÓJNEGO WYBORU
Czynności ucznia: wybierasz prawidłową odpowiedź spośród dwóch podanych propozycji Przykład Wiadomo, że 45•24=1080 Podaj poprawne wartości poniższych iloczynów. Wybierz odpowiedzi spośród A lub B oraz C lub D 45•2,4= A B. 10,8 4,5•0,24= C. 1, D. 0,108 Punktacja 0p - dwie lub jedna niepoprawna odpowiedź 1p - dwie dobre odpowiedzi

16 ZADANIA PODWÓJNEGO WYBORU
Przykład rozwiązania Wiadomo, że 45•24=1080 Podaj poprawne wartości poniższych iloczynów. Wybierz odpowiedzi spośród A lub B oraz C lub D 45•2,4= A A B. 10,8 4,5•0,24= C C. 1, D. 0,108

17 ZADANIA PRAWDA - FAŁSZ Czynności ucznia: Przykład Punktacja
oceniasz prawdziwość podanych informacji Przykład Punktacja 0p - jedna niepoprawna odpowiedź lub więcej 1p - poprawne wszystkie odpowiedzi

18 ZADANIA PRAWDA - FAŁSZ Przykład rozwiązanie

19 ZADANIA NA „DOWODZENIE”
Czynności ucznia: najpierw wybierasz prawidłową odpowiedź, a następnie jej uzasadnienie spośród podanych propozycji Przykład Zaznacz poprawną odpowiedź i jej uzasadnienie. W miejsce Tomek wpisał liczbę, dla której wartość wyrażenia arytmetycznego ÷ 2 jest równa 6. Punktacja 0p - jedna lub dwie niepoprawne odpowiedź 1p - dwie poprawne odpowiedzi A Wpisał liczbę 8, ponieważ C odejmowanie wykonujemy przed dzieleniem B Wpisał liczbę 28, D dzielenie wykonujemy przed odejmowaniem

20 ZADANIA NA „DOWODZENIE”
Przykład rozwiązanie Zaznacz poprawną odpowiedź i jej uzasadnienie. W miejsce Tomek wpisał liczbę, dla której wartość wyrażenia arytmetycznego ÷ 2 jest równa 6. A Wpisał liczbę 8, ponieważ C odejmowanie wykonujemy przed dzieleniem B Wpisał liczbę 28, D dzielenie wykonujemy przed odejmowaniem

21 ZADANIA NA DOBIERANIE Czynności ucznia: Przykład Punktacja
łączysz według podanych kryteriów podane elementy Przykład Dane są liczby: 120, 309, 408, 568, 1243, 5605. Spośród wymienionych liczb wybierz te, które spełniają podane warunki A i B. Wpisz je w odpowiednie miejsca. A. liczby podzielne przez 3: B. liczby podzielne przez 5: Punktacja 1 p - za uzupełnienie wszystkich luk 0 pkt – za błędne uzupełnienie lub brak uzupełnienia

22 ZADANIA NA DOBIERANIE Przykład rozwiązanie
Dane są liczby: 120, 309, 408, 568, 1243, 5605. Spośród wymienionych liczb wybierz te, które spełniają podane warunki A i B. Wpisz je w odpowiednie miejsca. A. liczby podzielne przez 3: 120, 309, 408, B. liczby podzielne przez 5: 120, 5605

23 ZADANIA OTWARTE Rozwiązania zadań otwartych zapisujecie na kartach arkusza sprawdzianu w specjalnie oznaczonych miejscach.

24 W rozwiązaniu oceniane będą etapy i tok rozumowania
W rozwiązaniu oceniane będą etapy i tok rozumowania. Egzaminatorzy będą określać, czy pokonaliście „zasadnicze trudności zadania” i czy został dokonany „istotny postęp”. O tym, ile punktów otrzymacie, będzie decydował postęp na drodze do pełnego rozwiązania.

25 ZADANIA KRÓTKIEJ ODPOWIEDZI
Czynności ucznia: podajesz rozwiązanie prostego zadania, problemu w formie rysunku, pojedynczej liczby, rysunku, elementu diagramu lub wykresu Przykład Prostopadłościan o objętości 81 cm3 podzielono na 3 jednakowe sześciany tak jak na rysunku. Jaka jest objętość jednego sześcianu? Zapisz obliczenia. Odp Punktacja 0p - błędna odpowiedź lub jej brak, brak obliczeń 1p - poprawna odpowiedź ( właściwa jednostka)

26 ZADANIA ROZSZERZONEJ ODPOWIEDZI
Czynności ucznia: rozwiązujesz zadanie wymagające wielu różnych czynności, zapisujesz kolejne kroki, przedstawiasz swoje rozumowanie Przykład Roland odkładał przez pół roku, od stycznia do czerwca, po 20 zł miesięcznie. Chciał kupić deskorolkę, która kosztowała w sklepie sportowym 156 zł. Kierownictwo sklepu ogłosiło ostatnich 7 dni czerwca tygodniem promocyjnym – w tym czasie ceny wszystkich artykułów obniżono o 25%. Czy Roland będzie mógł kupić wymarzoną deskorolkę w tygodniu promocyjnym? Odpowiedź uzasadnij. Zapisz wszystkie obliczenia lub uzasadnienie. Punktacja 3 pkt – za przedstawienie bezbłędnego rozwiązania zadania. 2 pkt – w przypadku, gdy uczeń przedstawił poprawny sposób uzasadnienia czy za zgromadzone oszczędności można dokonać zakupu po obniżce ceny towaru, ale nie doprowadził rozumowania do końca lub w skończonym rozwiązaniu popełnił błędy rachunkowe. 1 pkt – w przypadku, gdy uczeń przedstawił poprawną interpretację 25% ceny towaru, ale nie przedstawił dalszej części rozwiązania. 0 pkt – w przypadku gdy uczeń nie przedstawił poprawnej interpretacji 25% ceny towaru lub opuścił zadanie.

27 ZADANIA ROZSZERZONEJ ODPOWIEDZI
Przykład rozwiązanie Roland odkładał przez pół roku, od stycznia do czerwca, po 20 zł miesięcznie. Chciał kupić deskorolkę, która kosztowała w sklepie sportowym 156 zł. Kierownictwo sklepu ogłosiło ostatnich 7 dni czerwca tygodniem promocyjnym – w tym czasie ceny wszystkich artykułów obniżono o 25%. Czy Roland będzie mógł kupić wymarzoną deskorolkę w tygodniu promocyjnym? Odpowiedź uzasadnij. Zapisz wszystkie obliczenia lub uzasadnienie. I rozwiązanie II rozwiązanie Obliczam półroczne oszczędności. 6 ∙ 20 zł = 120 zł – tyle Roland zaoszczędził przez 6 miesięcy 6 ∙ 20 zł = 120 zł 156 zł – 120 zł = 36 zł – tyle brakowało, by można było kupić deskorolkę 1/4•156zł = 39zł – o tyle obniżono cenę deskorolki Obliczam, ile wynosi obniżka. 36 < 39 0,25 ∙ 156 zł = 39 zł Odpowiedź: Roland będzie mógł kupić deskorolkę. Rolandowi brakowało tylko 36 zł, a obniżka wyniosła aż 39 zł Obliczam cenę deskorolki po obniżce. 156 zł – 39 zł = 117 zł 117 to mniej niż 120. III rozwiązanie Odpowiedź: Tak, Roland będzie mógł kupić deskorolkę, bo będzie miał 120 zł, a deskorolka kosztuje tylko 117 zł. Gdyby deskorolka kosztowała 160 zł, to po obniżce o 1/4 tej kwoty kosztowałaby 120 zł. Roland zaoszczędził 20 zł ∙ 6 = 120 zł. 156 < 160 Odpowiedź: Roland kupi deskorolkę, która kosztowała 156 zł, bo zaoszczędził tyle pieniędzy, że mógłby kupić nawet artykuł, który kosztował 160 zł.

28 ZADANIA Z LUKĄ Punktacja Czynności ucznia
Wpisujesz w wolne pola brakujące słowa, liczby lub uzupełniasz rysunek. Przykład Uzupełnij schemat pokazujący kolejność wykonywania działań przy obliczaniu wartości wyrażenia: : (20 – 5) ∙ 4. Wpisz w każdą lukę literę odpowiadającą wybranemu działaniu. O – odejmowanie D – dodawanie M – mnożenie Z – dzielenie Punktacja 0p - dwie lub jedna niepoprawna odpowiedź 1p - dwie dobre odpowiedzi

29 ZADANIA Z LUKĄ Przykład rozwiązanie
Uzupełnij schemat pokazujący kolejność wykonywania działań przy obliczaniu wartości wyrażenia: : (20 – 5) ∙ 4. Wpisz w każdą lukę literę odpowiadającą wybranemu działaniu. O Z M D O – odejmowanie D – dodawanie M – mnożenie Z – dzielenie

30 O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ ? Zawsze próbuj rozwiązać zadanie – nawet jeśli wydaje się trudne do wykonania; każde działanie, każdy punkt może się przydać. Zapisuj wszystkie możliwe obliczenia (sama odpowiedź w zadaniach otwartych nie jest punktowana) Jeśli nie jesteś pewien poprawności rozwiązania, lecz nie masz innego pomysłu, nie przekreślaj tego, co zostało napisane. Najpierw przeanalizuj zadanie. Ustal sposób jego rozwiązania. Sprawdź poprawność wyniku z warunkami zadania. Analizuj wyniki obliczeń, oceniaj ich sensowność na każdym etapie rozwiązywania zadań. Odpowiedzi zapisuj zgodnie z pytaniem.


Pobierz ppt "SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google