Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Egzamin maturalny i zawodowy w 2015 roku podstawowe informacje Egzamin maturalny i potwierdzający kwalifikacje zawodowe – technik informatyk w 2015 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Egzamin maturalny i zawodowy w 2015 roku podstawowe informacje Egzamin maturalny i potwierdzający kwalifikacje zawodowe – technik informatyk w 2015 roku."— Zapis prezentacji:

1 1 Egzamin maturalny i zawodowy w 2015 roku podstawowe informacje Egzamin maturalny i potwierdzający kwalifikacje zawodowe – technik informatyk w 2015 roku

2 DEKLARACJE ZDAJĄCYCH Matura deklaracja wstępna do 30 września Egzamin zawodowy do 20 grudnia Matura deklaracja ostateczna do 7 lutego Po tym terminie nie można dokonywać żadnych zmian w deklaracji. W razie niezłożenia deklaracji ostatecznej, deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną 2Egzamin maturalny i potwierdzający kwalifikacje zawodowe – technik informatyk w 2015 roku

3  Matura i egzamin zawodowy odbywa się w szkole, którą ukończył zdający.  Tylko w sytuacjach szczególnych egzamin przeprowadzany może być w innym miejscu, wskazanym przez OKE. 3Egzamin maturalny i potwierdzający kwalifikacje zawodowe – technik informatyk w 2015 roku

4 Egzamin maturalny z języka składa się z dwóch części: oceniana przez egzaminatorów okręgowej komisji egzaminacyjnej wpisanych do ewidencji oceniana w szkole przez przedmiotowe zespoły egzaminacyjne CZĘŚĆ USTNA CZĘŚĆ PISEMNA 4Egzamin maturalny i potwierdzający kwalifikacje zawodowe – technik informatyk w 2015 roku

5  Listę tematów z języka polskiego przygotowują nauczyciele danego przedmiotu w szkole.  Zestawy zadań z języka obcego nowożytnego wraz z kryteriami oceniania i punktacją przygotowują okręgowe komisje egzaminacyjne. CZĘŚĆ USTNA 5Egzamin maturalny i potwierdzający kwalifikacje zawodowe – technik informatyk w 2015 roku

6 2 osoby w zespole, w tym co najmniej jeden egzaminator i jedna osoba spoza szkoły w skład zespołu nie może wchodzić nauczyciel uczący danego maturzystę w ostatniej klasie, ani wychowawca zdających CZĘŚĆ USTNA SKŁAD ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO 6Egzamin maturalny i potwierdzający kwalifikacje zawodowe – technik informatyk w 2015 roku

7 język polski matematyka język obcy na poziomie podstawowym do 6 przedmiotów na poziomie podstawowym lub rozszerzonym CZĘŚĆ PISEMNA Przedmioty obowiązkowePrzedmioty dodatkowe 7Egzamin maturalny i potwierdzający kwalifikacje zawodowe – technik informatyk w 2015 roku

8 CZĘŚĆ USTNA CZĘŚĆ PISEMNA język polski język obcy matematy ka przedmiot dodatkowy (0-6) SCHEMAT EGZAMINU MATURALNEGO Egzamin maturalny i potwierdzający kwalifikacje zawodowe – technik informatyk w 2015 roku8

9 Język polski – 4.05.2015 Poziom Podstawowy Wypracowanie na podany temat - 180 minut Praca nad tekstem Wypracowanie na wybrany temat - 170 minut zalicza min. 30 % punktów Ustny Poziom Rozszerzony Uczeń przedstawia wybrany wcześniej temat Prezentacja tematu – 15 minut Odpowiedzi na pytania komisji – 10 minut zalicza min. 30 % punktów Godz. 9:00 Od 4 do 29 maja Etap zdany, jeśli zaliczone są obie części 7.05.2015 godz. 9:00 9Egzamin maturalny i potwierdzający kwalifikacje zawodowe – technik informatyk w 2015 roku

10 Matematyka – 5.05.2015 Poziom Podstawowy Rozwiązywanie problemów matematycznych - 180 minut 20 – 30 zadań – test wyboru (0-1) 5 – 10 zadań – zadania otwarte krótkie (0-2) 3 – 5 zadań – zadania otwarte rozszerzone (0-4,5,6) Czas trwania - 170 minut zalicza min. 30 % punktów Poziom Rozszerzony 8.05.2015 godz. 9:00 Godz. 9:00 10Egzamin maturalny i potwierdzający kwalifikacje zawodowe – technik informatyk w 2015 roku

11 Język angielski – 6.05.2015 Poziom Podstawowy Wypracowania na podany temat część 1 - 120 minut przerwa - 30 minut część 2 - 70 minut 3 zadania - rozumienie ze słuchu Wypracowanie na wybrany temat - 120 minut zalicza min. 30 % punktów Poziom Rozszerzony 3 Wypowiedzi sytuacyjne Opis ilustracji odpowiedzi na pytania komisji przygotowanie się – 5 minut egzamin– 10 minut zalicza min. 30 % punktów Godz. 14:00 Godz. 9:00 Etap zdany, jeśli zaliczone są obie części Pisemny Rozmowa na podstawie materiałów Prezentacja wybranego tematu przygotowanie się – 15 minut egzamin– 15 minut Ustny 11Egzamin maturalny i potwierdzający kwalifikacje zawodowe – technik informatyk w 2015 roku Od 11 do 23.05.2015

12 Informatyka – 19.05.2015 Poziom Podstawowy 2 zadania algorytmiczne Test wiedzy Czas 75 minut Poziom Rozszerzony 1 zadanie MS Excel 1 zadanie MS Access 1 zadanie programowanie Czas 120 minut Godz. 9:00 Pisemny cz. 1 Z komputerem cz. 2 12 Godz. 9:00 2 zadania algorytmiczne Test wiedzy Czas 90 minut 1 zadanie MS Excel 1 zadanie MS Access 1 zadanie programowanie Czas 150 minut Egzamin maturalny i potwierdzający kwalifikacje zawodowe – technik informatyk w 2015 roku

13 Struktura egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Część II – zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą Zdający rozwiązuje test zawierający 20 zadań zamkniętych ETAP PISEMNY Czas trwania 120 minut Etap praktyczny – obejmuje wykonanie zadania egzaminacyjnego, sprawdzającego praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie Zdający wykonuje 1 zadanie egzaminacyjne Czas trwania 240 min Część I – zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie Zdający rozwiązuje test zawierający 50 zadań zamkniętych ETAP PRAKTYCZNY 13Egzamin maturalny i potwierdzający kwalifikacje zawodowe – technik informatyk w 2015 roku

14 Warunki zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Część II – zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą zalicza min. 30% punktów ETAP PISEMNY Etap zdany, jeśli zaliczone są obie części Etap praktyczny - praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie zalicza min. 75% punktów Część I – zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie zalicza min. 50% punktów ETAP PRAKTYCZNY Egzamin zdany, jeśli zaliczone są oba etapy 14Egzamin maturalny i potwierdzający kwalifikacje zawodowe – technik informatyk w 2015 roku

15 PONOWNE PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU  Zdający ma prawo, ponownie przystąpić do egzaminu (z jednego lub kilku przedmiotów) w kolejnych sesjach jego przeprowadzania, jeżeli: zechce podwyższyć wynik egzaminu z jednego lub kilku przedmiotów zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, zechce zdać egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych, nie zdał egzaminu z określonego przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub pisemnej albo przerwał egzamin (może wówczas wybrać inny przedmiot obowiązkowy), ale po upływie 5 lat od daty pierwszego podejścia do egzaminu zdaje go w pełnym zakresie (egzamin zawodowy po 3 latach). 15Egzamin maturalny i potwierdzający kwalifikacje zawodowe – technik informatyk w 2015 roku

16 PODWYŻSZANIE WYNIKÓW 1.Można podwyższać wynik egzaminu pisemnego i ustnego 2.Można podwyższać wynik tylko na jednym poziomie 3.Zdający, który podwyższył wynik egzaminu maturalnego lub zdał egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych, otrzymuje aneks do świadectwa dojrzałości, wydany przez komisję okręgową. 16Egzamin maturalny i potwierdzający kwalifikacje zawodowe – technik informatyk w 2015 roku

17 ŻYCZĘ aby ostatnie informacje o ponownym przystąpieniu do egzaminu były nikomu niepotrzebne


Pobierz ppt "1 Egzamin maturalny i zawodowy w 2015 roku podstawowe informacje Egzamin maturalny i potwierdzający kwalifikacje zawodowe – technik informatyk w 2015 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google