Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawa i obowiązki bezrobotnego i poszukującego pracy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawa i obowiązki bezrobotnego i poszukującego pracy"— Zapis prezentacji:

1

2 Prawa i obowiązki bezrobotnego i poszukującego pracy
Status osoby bezrobotnej może uzyskać osoba, która jest: niezatrudniona i niewykonująca innej pracy zarobkowej- nie pracująca na etat, umowę zlecenie czy umowę o dzieło, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy- zdolność do podjęcia zatrudnienia, nieuczącą się w szkole

3 Prawa i obowiązki bezrobotnego i poszukującego pracy
nie posiada wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, nie jest tymczasowo aresztowana i nie odbywa kary pozbawienia wolności, nie pobiera na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłku stałego, nie pobiera na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych zasiłku opiekuńczego lub dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych Bezrobotnym może być osoba, jeżeli: ukończyła 18 lat, nie ukończyła 60/67 lat kobieta i 65/67 lat mężczyzna, nie nabyła prawa do emerytury, renty, nie pobiera zasiłku macierzyńskiego, chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, nie jest właścicielem nieruchomości rolnej powyżej 2 ha przeliczeniowego, nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników,

4 a) zgłasza się do powiatowego urzędu pracy
Uzyskanie statusu osoby bezrobotnej oraz statusu osoby poszukującej pracy wiążę się z rejestracją. Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny może dokonać rejestracji na dwa sposoby: a) zgłasza się do powiatowego urzędu pracy b) wypełnia wniosek o dokonanie rejestracji za pośrednictwem formularza elektronicznego

5 Uzyskanie statusu osoby bezrobotnej oraz statusu osoby poszukującej pracy wiążę się z rejestracją.
W celu dokonania rejestracji bezrobotny: zgłasza się do Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) właściwego dla stałego lub czasowego miejsca zameldowania, a jeżeli nie jest zameldowany to do PUP na obszarze którego zamieszkuje, z niezbędnymi dokumentami na podstawie, których będzie można ustalić status osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy oraz uprawnienia do zasiłku dla bezrobotnych.

6 Uzyskanie statusu osoby bezrobotnej lub osoby poszukującej pracy
Po przekazaniu wymaganych danych powiatowy urząd pracy wyznacza: - termin stawiennictwa w urzędzie, nie dłuższy niż 7 dni roboczych od dnia przekazania danych, w celu dostarczenia wszystkich wymaganych na potrzeby rejestracji dokumentów i dokonania rejestracji. - w przypadku niestawiennictwa w powiatowym urzędzie pracy w terminie, o którym mowa wyżej, rejestracji nie dokonuje się a dane przekazane za pośrednictwem formularza elektronicznego są usuwane z systemu. Osoba zarejestrowana jako bezrobotna lub poszukująca pracy zawiadamia PUP o wszelkich zmianach danych przekazanych w trakcie rejestracji oraz w złożonych oświadczeniach, w terminie 7 dni od dnia ich wystąpienia.

7 Uzyskanie statusu osoby bezrobotnej lub osoby poszukującej pracy
Wypełnia wniosek o dokonanie rejestracji za pośrednictwem formularza elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej ministra właściwego do spraw pracy, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw pracy lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej. Możliwość logowania na stronie internetowej PUP Radom Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny załącza do wniosku zeskanowane dokumenty, wskazuje właściwy urząd pracy oraz opatruje wniosek: 1) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu; 2) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej; 3) podpisem osobistym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu podpisu osobistego, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych. Podpis elektroniczny - to narzędzie identyfikujące uczestników wymiany dokumentów elektronicznych oraz służące przyjęciu odpowiedzialności za ich treść.

8 Dokumenty niezbędne do rejestracji.
Dokumenty należy przedstawić podczas osobistej wizyty w urzędzie. Rejestracja w Urzędzie Pracy to jedna z czynności, która musi zostać wykonana przez zainteresowanego osobiście (nie może wykonać tego pełnomocnik czy przedstawiciel ustawowy osoby bezrobotnej).

9 Dokumenty niezbędne do rejestracji.
Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości Osoba bezdomna powinna posiadać dowód osobisty stwierdzający tożsamość, nawet jeśli nie jest nigdzie zameldowana. Posiadanie dowodu osobistego jest obowiązkiem, ale ułatwia też np. znalezienie pracy, korzystanie z pomocy różnych instytucji. Osoba, która nie jest zameldowana albo jest zameldowana na pobyt stały w innej miejscowości niż miejsce zameldowania na pobyt czasowy, składa oświadczenie , ze nie jest zarejestrowana jako bezrobotna w innym powiatowym urzędzie pracy.

10 Dokumenty niezbędne do rejestracji.
dokumenty potwierdzające wykształcenie (np. dyplom, świadectwo ukończenia szkoły, zaświadczenie o ukończeniu kursu lub szkolenia), świadectwa pracy oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia uprawnień przysługujących na podstawie przepisów ustawy - okresy wykonywania innej pracy zarobkowej i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności) - sposoby rozwiązania stosunków pracy w ostatnich 6- ciu miesiącach przed dniem rejestracji w zakresie koniecznym do ustalenia uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych dokument stwierdzający przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli osoba rejestrująca się taki dokument posiada, osoba niepełnosprawna przedstawia dodatkowo orzeczenie potwierdzające stopień niepełnosprawności lub niezdolności do pracy.

11 Dokumenty niezbędne do rejestracji.
W przypadku braku któregoś z wymaganych dokumentów, spowodowanego wyjątkową sytuacją (np. kradzieżą dokumentów, niewydaniem świadectwa pracy przez pracodawcę), można również zostać zarejestrowanym w Urzędzie Pracy. W tym celu należy złożyć podanie o rejestrację i wyjaśnić przyczyny braku dokumentów. Osoba bezrobotna może być zarejestrowana tylko w jednym Powiatowym Urzędzie Pracy.

12 Przy rejestracji należy przedstawić:
Imię albo imiona i nazwisko oraz płeć Obywatelstwa Numer PESEL Imiona rodziców Datę i miejsce urodzenia Nazwisko rodowe Stan cywilny (informację o pozostawaniu lub nie małżonka w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy) Liczbę dzieci na utrzymaniu Adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy oraz adres do korespondencji Wykształcenie Ukończone szkoły Zawody wyuczone, wykonywane (informację w jakim zawodzie osoba bezrobotna chciałaby pracować, i ma ku temu odpowiednie kwalifikacje lub udokumentowaną ciągłość pracy w okresie min. 6 mies.) Poziom znajomości języków obcych Posiadane uprawnienia zawodowe Kierunki szkoleń, którymi jest zainteresowany Ewentualne zainteresowanie podjęciem zatrudnienia w krajach EOG Numer rachunku bankowego, jeżeli klient posiada.

13 Za osobę bezrobotną Urząd Pracy odprowadza składkę na ubezpieczenie zdrowotne:
co daje jej prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych. Prawo to przysługuje również członkom rodziny bezrobotnego. Składki odprowadzane są, jeśli bezrobotny i członkowie jego rodziny nie podlegają ubezpieczeniu z innego tytułu.

14 Ponadto osoba bezrobotna może:
korzystać z informacji o wolnych miejscach pracy, które posiada Urząd Pracy, korzystać z organizowanego przez urząd poradnictwa zawodowego, być skierowanym przez Urząd Pracy na szkolenie lub korzystać z innych form pomocy aktywizacyjnej, mieć prawo do zasiłku dla bezrobotnych.

15 Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych
Celem profilowania jest zastosowanie wobec osoby bezrobotnej takiej pomocy, która najbardziej odpowiada jej aktualnej sytuacji Profil pomocy ustala się dla każdej osoby bezrobotnej rejestrującej się w urzędzie pracy.

16 Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych
Osobie bezrobotnej może zostać ustalony jeden z trzech profili pomocy. Profil pomocy I Profil pomocy II Profil pomocy III

17 Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych
Powiatowy urząd pracy ustalając profil pomocy dokonuje analizy sytuacji osoby bezrobotnej i jej szans na rynku pracy biorąc pod uwagę oddalenie od rynku pracy i gotowość do podjęcia zatrudnienia. Profil pomocy ustalany jest przez doradcę klienta podczas wywiadu z osoba bezrobotną. Doradca klienta informuje osobę bezrobotną jakimi formami pomocy może zostać objęta w ramach ustalonego profilu.

18 Indywidualny Plan Działania
Oznacza plan działań obejmujący podstawowe usługi rynku pracy wspierane instrumentami rynku pracy. Polega na ustaleniu z pozostającym bez pracy szeregu działań dostosowanych do jego sytuacji osobistej z uwzględnieniem lokalnego rynku pracy. Efektem podjętych działań jest zatrudnienie osoby, podjęcie przez nią działalności gospodarczej lub innej pracy zarobkowej.

19 IPD Osobisty Program poszukiwania pracy przygotowany przy współpracy osoby bezrobotnej z doradcą klienta Zawiera: działania do samodzielnej realizacji działania realizowane przez urząd pracy terminy realizacji terminy kontaktów z doradcą klienta lub innym pracownikiem urzędu termin i warunki zakończenia realizacji IPD

20 IPD Pomoc udzielana na podstawie IPD jest realizowana przez urząd pracy w okresie nie dłuższym niż: 180 dni dla profilu pomocy I 540 dni dla profili pomocy II 720 dni dla profilu pomocy III

21 IPD Indywidualny Plan Działania jest przygotowany przez doradcę klienta, przy udziale osoby bezrobotnej, nie później niż 60 dni od dnia ustalenia profilu pomocy.

22 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 22

23 POWIATOWY URZĄD PRACY w RADOMIU ul. Ks. Łukasika 3 tel
POWIATOWY URZĄD PRACY w RADOMIU ul. Ks. Łukasika 3 tel.: lub 75 fax: DZIAŁ PORADNICTWA ZAWODOWEGO I SZKOLENIA BEZROBOTNYCH POKOJE: 218, 219, 222, 223 I 224 23


Pobierz ppt "Prawa i obowiązki bezrobotnego i poszukującego pracy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google