Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zdrowe odżywianie – kondycji wzrastanie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zdrowe odżywianie – kondycji wzrastanie"— Zapis prezentacji:

1 Zdrowe odżywianie – kondycji wzrastanie
Zespół Szkół w Michałowicach

2 Prezentacja wyników autoewaluacji pięciu standardów szkoły promującej zdrowie przeprowadzona w latach 2011 – 2014 w Zespole Szkół w Michałowicach

3 ZDROWIE I EDUKACJA SĄ ZE SOBĄ NIEROZŁACZNIE ZWIĄZANE
Prawidłowe funkcjonowanie organizmu oraz dobre samopoczucie dziecka sprzyjają: lepszej dyspozycji do nauki – procesom koncentracji uwagi, myślenia, pamięci, przyswajaniu wiedzy, wyższej motywacji do nauki i satysfakcji ze szkoły, rozwijaniu uzdolnień, zainteresowań i kreatywności, prawidłowym relacjom w społeczności szkolnej.

4 POLSKI MODEL SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE
Podejmowanie przez członków społeczności szkolnej działań na rzecz zdrowia Dobre samopoczucie społeczności szkolnej Oczekiwanie POLSKI MODEL SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE Zarządzanie projektami promocji zdrowia sprzyjające: - uczestnictwu, partnerstwu i współpracy - skuteczności i długofalowości działań Zdrowe środowisko fizyczne Edukacja do zdrowia Zdrowe środowisko społeczne Główne kierunki działań Warunki Zrozumienie i akceptacja koncepcji szkoły promującej zdrowie

5 ZESPÓŁ PROMOCJI ZDROWIA W NASZEJ SZKOLE
Lista członków szkolnego zespołu promocji zdrowia zmieniała się w każdym roku szkolnym. Pozostawały w nim osoby aktywne, otwarte na nowości, zaangażowane, twórcze, wspierające koordynatorów. Zespół tworzyli przedstawiciele wszystkich grup społeczności szkolnej (nauczyciele, uczniowie, pielęgniarka szkolna, stomatolog, psycholog, pedagog, rodzice, Rada Rodziców, Samorządy Szkolne, redakcja gazetki Wagarowicz, inni pracownicy szkoły) wspierani przez Dyrekcję Szkoły.

6 EWALUACJA – WARTOŚCIOWANIE DZIAŁAŃ
Etapy badań ewaluacyjnych naszego zespołu : sprawdzanie tego, czy osiągnęliśmy postawione cele, czy działania nasze zakończyły się sukcesem, zbieranie informacji i zdawanie relacji, badanie wartości i cech konkretnego programu, systematyczne badanie i ocena działań oraz ich efektów – wykorzystanie do poprawy skuteczności. Badaniami obejmowaliśmy duże grupy całej naszej społeczności szkolnej.

7 Średnia liczba punktów
STANDARD I Szkoła promująca zdrowie pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie. Wymiar Średnia liczba punktów I. Upowszechnianie koncepcji szkoły promującej zdrowie i znajomość tej koncepcji w społeczności szkolnej i lokalnej. 3,70 II. Zrozumienie i akceptacja koncepcji szkoły promującej zdrowie w społeczności szkolnej. 3,88 Ocena łączna 3,79

8 STANDARD I Szkoła promująca zdrowie pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie. Chcieliby otrzymywać więcej informacji na temat SzPZ:

9 STANDARD I Szkoła promująca zdrowie pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie. WNIOSKI Społeczność szkolna rozumie koncepcję i zasady tworzenia szkoły promującej zdrowie. Część ankietowanych zawęża wiedzę o promocji zdrowia do zagadnień związanych ze zdrowym odżywianiem czy aktywnością fizyczną. Nauczyciele potwierdzają udział w szkoleniach i warsztatach pogłębiających ich wiedzę na temat zdrowia.

10 STANDARD I Szkoła promująca zdrowie pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie. WNIOSKI Szkoła wyposażona jest w bogaty zbiór publikacji o tematyce zdrowotnej oraz zasoby multimedialne, które są wykorzystywane przez wszystkich, którzy chcą wzbogacać wiedzę o zdrowiu. Zainteresowanie promocją zdrowia w naszej szkole jest duże. Społeczność szkolna nadal oczekuje informacji o koncepcji i zasadach tworzenia SzPZ.

11 PROBLEMY PRIORYTETOWE WYMAGAJĄCE ROZWIĄZANIA
Udoskonalić system przepływu informacji o SzPZ. Wzmocnić rolę wychowawców klas w wyjaśnianiu uczniom i rodzicom, czym jest szkoła promująca zdrowie. Zwiększyć udział Samorządów Uczniowskich, szczególnie w Gimnazjum w wyborze priorytetów, planowaniu działań i sposobie ich realizacji.

12 STANDARD II Szkoła promująca zdrowie zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający uczestnictwu, partnerstwu, współdziałaniu społeczności szkolnej, w tym rodziców i społeczności lokalnej oraz skuteczności i długofalowości działań. Wymiar Ocena III. Działalność szkolnego koordynatora ds. promocji zdrowia. 3,83 IV. Działalność szkolnego zespołu promocji zdrowia. 3,71 V. Miejsce promocji zdrowia w działalności (polityce) szkoły. 4,20 VI. Diagnozowanie potrzeb społeczności szkolnej w zakresie promocji zdrowia. 3,50 VII. Planowanie działań (w tym projektów) w zakresie promocji zdrowia. 4,00 VIII. Realizacja działań (w tym projektów) w zakresie promocji zdrowia. 3,33 IX. Ewaluacja wyników działań (w tym projektów) w zakresie promocji zdrowia. 3,63 Ocena łączna 3,74

13 STANDARD II

14 STANDARD II Szkoła promująca zdrowie zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający uczestnictwu, partnerstwu, współdziałaniu społeczności szkolnej, w tym rodziców i społeczności lokalnej oraz skuteczności i długofalowości działań. Nauczyciele i rodzice dostrzegają możliwość zwiększenia swojego udziału w podejmowanych w szkole działaniach w zakresie promocji zdrowia: BRAK ODPOWIEDZI TAK NIE Nauczyciele 10,53% 78,94% Rodzice 21,66% 28,33% 50%

15 STANDARD II

16 STANDARD II Szkoła promująca zdrowie zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający uczestnictwu, partnerstwu, współdziałaniu społeczności szkolnej, w tym rodziców i społeczności lokalnej oraz skuteczności i długofalowości działań. WNIOSKI Członkowie społeczności szkolnej, którzy uczestniczą w realizacji zadań SzPZ są zadowoleni, że promują zdrowie. Szkolni koordynatorzy oraz zespół promocji zdrowia pozytywnie odnieśli się do swojej działalności. Niekiedy mają poczucie działania intuicyjnego, ale dobrze zmotywowanego. Oczekują dodatkowego wsparcia w postaci szkoleń z zakresu promocji zdrowia.

17 PROBLEMY PRIORYTETOWE WYMAGAJĄCE ROZWIĄZANIA
Zaplanować warsztaty doskonalące wiedzę i umiejętności koordynatorów oraz zespołu promocji zdrowia (WDN). Zwiększyć udział Rady Rodziców w pracach zespołu promocji zdrowia (lista przedstawicieli rodziców z poszczególnych klas). Trzeba spróbować zmotywować i zachęcić do lepszej współpracy rodziców, którzy na razie nie widzą możliwości zwiększenia swojego udziału w naszych działaniach.

18 STANDARD III Szkoła promująca zdrowie prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności. Wymiar Ocena I. Polityka, warunki i organizacja życia szkoły sprzyjają edukacji zdrowotnej. 4,6 II. Uczeń jest aktywnym uczestnikiem procesu realizacji edukacji zdrowotnej. 3,66 III. Szkoła współpracuje ze środowiskiem i wykorzystuje jego zasoby. 3,5 IV. Szkoła prowadzi ewaluację i wykorzystuje jej wyniki dla podnoszenia jakości edukacji zdrowotnej. 4,5 Ocena łączna 4,07

19 STANDARD III

20 STANDARD III Szkoła promująca zdrowie prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności. WNIOSKI Dyrekcja szkoły wraz z nauczycielami oceniają edukację zdrowotną jako bardzo ważne zadanie szkoły. Szkoła posiada dobre i przyjazne warunki do edukacji zdrowotnej. W szkole są miejsca, gdzie można uzyskać informacje o zdrowiu i otrzymać pomoc specjalistów (psycholog, pedagog, pielęgniarka, lekarz, stomatolog).

21 Na zajęciach o zdrowiu nauczyciele wykorzystują metody aktywizujące.
STANDARD III Szkoła promująca zdrowie prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności. WNIOSKI Na zajęciach o zdrowiu nauczyciele wykorzystują metody aktywizujące. Obowiązkowe projekty edukacyjne realizowane w klasach drugich gimnazjum dotyczą promocji zdrowia. W szkole planowanych i realizowanych jest wiele projektów całorocznych, długofalowych.

22 Szkoła współpracuje w realizowaniu projektów ze środowiskiem lokalnym:
STANDARD III Szkoła promująca zdrowie prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności. WNIOSKI Szkoła współpracuje w realizowaniu projektów ze środowiskiem lokalnym: Urzędem Gminy w Michałowicach, Powiatową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Pruszkowie, Policją, Strażą Pożarną, Przychodnią Zdrowia w Michałowicach.

23 PROBLEMY PRIORYTETOWE WYMAGAJĄCE ROZWIĄZANIA
Należy prowadzić diagnozę potrzeb i oczekiwań uczniów oraz rodziców w zakresie projektów edukacji zdrowotnej. Warto zaprosić do współpracy rodziców, którzy mogą podzielić się swoją wiedzą, doświadczeniami i zainteresowaniami związanymi z promocją zdrowia.

24 Pracownicy szkoły, którzy nie są nauczycielami
STANDARD IV Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej. BADANE GRUPY OCENA Uczniowie 4,02 Nauczyciele Pracownicy szkoły, którzy nie są nauczycielami 3,83 Rodzice

25 STANDARD IV

26 STANDARD IV (uczniowie) Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej. Uczniowie (N=198) Ocena I. Satysfakcja ze szkoły. 4,10 II. Stwarzanie uczniom możliwości uczestnictwa w życiu klasy. 3,79 III. Wsparcie uczniów ze strony nauczycieli. 4,37 IV. Podejście uczniów do nauki i zachowania na lekcjach. 3,52 V. Motywowanie do osiągania sukcesów. 4,03 VI. Przestrzeganie praw ucznia, znajomość reguł i ich ocena. 4,24 VII. Relacje między uczniami. 4,08 VIII. Poczucie przeciążenia pracą szkolną i stresu w szkole. 4,01 IX. Występowanie przemocy i zachowań aspołecznych wśród uczniów. 2,78 Ocena łączna (I – VII) 4,02

27 STANDARD IV (uczniowie) Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej. WNIOSKI Wśród uczniów klas trzecich SP pozytywnym zjawiskiem są bardzo dobre relacje z wychowawcami oraz rówieśnikami. Uczniowie lubią całą klasę lub wymieniają duża grupę koleżanek i kolegów, z którymi chętnie się bawią i odnoszą się do nich z sympatią. Ilustrują i opisują wiele interesujących ich zajęć dydaktycznych i dodatkowych. Nie lubią niskich ocen, kłótni i sytuacji, gdy wychowawca się denerwuje.

28 RYSUNKI TRZECIOKLASISTÓW

29 STANDARD IV (uczniowie) Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej. WNIOSKI Badani piątoklasiści w swoich pracach pisemnych stwierdzili, że czują się dobrze w swoich klasach, są z nimi zżyci. Potwierdzają, że nauczyciele są mili i sprawiedliwi, chętnie pomagają, potrafią docenić, chwalą i motywują do pracy. Relacje między rówieśnikami są bardzo dobre. Uczniowie wymieniają grupy osób, z którymi się przyjaźnią, pomagają sobie i mogą liczyć na wsparcie. Do zjawisk negatywnych zaliczają zakłócanie efektywności pracy na lekcjach poprzez rozmowy i hałas.

30 WYPRACOWANIA PIĄTOKLASISTÓW

31 STANDARD IV (uczniowie) Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej. WNIOSKI Kolejna badana grupa to gimnazjaliści, którzy samopoczucie i klimat w szkole ocenili dobrze. Najwyższe wyniki dotyczyły przestrzegania praw ucznia, znajomości reguł i ich oceny oraz wsparcia uczniów ze strony nauczycieli. Najniżej ocenili swoje podejście do nauki i zachowanie na lekcjach. Uważają, że są przeciążeni pracą szkolną i stresem.

32 STANDARD IV (nauczyciele) Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej. Nauczyciele (N=37) Ocena I. Satysfakcja z pracy w szkole. 4,23 II. Stwarzanie nauczycielom możliwości uczestnictwa w życiu i pracy szkoły oraz wsparcie ze strony dyrekcji. 3,73 III. Wsparcie uczniów ze strony nauczycieli. 4,41 IV. Podejście uczniów do nauki i zachowania na lekcjach. 3,41 V. Relacje nauczyciele – nauczyciele. 4,04 VI. Uczestnictwo rodziców uczniów z klasy wychowawczej w życiu klasy/szkoły. 4,34 VII. Poczucie przeciążenia pracą szkolną i stres w pracy. 3,85 VIII. Występowanie przemocy i zachowań aspołecznych wśród uczniów. 2,46 Ocena łączna (I – VI) 4,02

33 STANDARD IV (nauczyciele) Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej. WNIOSKI Nauczyciele odnoszą satysfakcję z pracy w naszej szkole. Dają dużo wsparcia uczniom i służą im pomocą. Doceniają zaangażowanie rodziców uczniów w życie klasy i szkoły. Słabo oceniają podejście uczniów do nauki i zachowania na lekcjach.

34 Pracownicy szkoły, którzy nie są nauczycielami (N=12)
STANDARD IV (inni pracownicy) Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej. Pracownicy szkoły, którzy nie są nauczycielami (N=12) Ocena I. Satysfakcja z pracy w szkole oraz wsparcie ze strony dyrekcji. 4,03 II. Stwarzanie pracownikom, którzy nie są nauczycielami, możliwości uczestnictwa w życiu i pracy szkoły. 4,06 III. Relacje między pracownikami, którzy nie są nauczycielami. 3,57 IV. Stosunek uczniów do pracowników, którzy nie są nauczycielami. 3,67 V. Poczucie przeciążenia pracą w szkole i stres w pracy. 3,6 VI. Występowanie przemocy i zachowań aspołecznych wśród uczniów. 2,93 Ocena łączna (I – IV) 3,83

35 STANDARD IV (inni pracownicy) Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej. WNIOSKI Pracownicy, którzy nie są nauczycielami satysfakcję z pracy i wsparcie ze strony dyrekcji uznali na dobrym poziomie. Uważają, że relacje między nimi, jak również stosunek uczniów do nich mogłyby być lepsze.

36 STANDARD IV (rodzice) Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej. Rodzice (N=67) Ocena I. Satysfakcja ze szkoły dziecka. 4,03 II. Stwarzanie rodzicom możliwości uczestnictwa w życiu klasy/szkoły. 3,96 III. Wsparcie uczniów ze strony nauczycieli. 4,00 IV. Uczestnictwo rodziców w życiu i pracy klasy/szkoły. 3,36 V. Wsparcie dla rodziców. 3,81 VI. Przeciążenie dziecka pracą w szkole i stres w szkole. 2,38 Ocena łączna (I – V) 3,83

37 STANDARD IV (rodzice) Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej. WNIOSKI Rodzice uczniów wyrazili zadowolenie z naszej szkoły oraz docenili wsparcie ze strony nauczycieli. Rodzice mają stwarzane możliwości uczestnictwa w życiu klasy i szkoły, ale nie wszyscy z nich korzystają. Wskazali na ogromną pracę członków Rady Rodziców w działaniach prozdrowotnych.

38 STANDARD IV Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej. WNIOSKI Bardzo pozytywnym zjawiskiem w szkole dostrzeganym przez wszystkie badane grupy jest sporadyczne występowanie przemocy i zachowań aspołecznych wśród uczniów.

39 PROBLEMY PRIORYTETOWE WYMAGAJĄCE ROZWIĄZANIA
Dzięki wykorzystaniu terminarza w dzienniku Librus nauczyciele powinni dopilnować, aby nie następowały w tygodniu kumulacje klasówek i kartkówek w danej klasie. Uczniowie lubią nauczycieli, lubią uczyć się, dlatego należy wyeliminować lub ograniczyć czynniki zakłócające pracę podczas lekcji. Warto wykorzystać wrześniowe zebrania do zaangażowania większej grupy rodziców w życie szkoły.

40 Średnia liczba punktów
STANDARD V Szkoła promująca zdrowie tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników. Wymiar Średnia liczba punktów I. Budynek i teren szkoły 4,70 II. Warunki sanitarne, czystość i estetyka pomieszczeń 4,81 III. Mikroklimat, oświetlenie, ochrona przed hałasem IV. Meble dla uczniów i nauczycieli 4,75 V. Organizacja lekcji i przerw międzylekcyjnych 4,66 VI. Warunki i organizacja zajęć ruchowych 4,77 VII. Organizacja posiłków i dostępność napojów dla uczniów 4,30 VIII. Zabezpieczenie przed wypadkami, urazami i dostępność pierwszej pomocy 4,50 Średnia liczba punktów łącznie

41 STANDARD V

42 STANDARD V Szkoła promująca zdrowie tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników. WNIOSKI Wygląd zewnętrzny budynku szkoły i jego otoczenie są bardzo dobrą wizytówką placówki. Pomieszczenia wyróżniają się czystością i estetyką. Dbają o nią uczniowie i wszyscy pracownicy szkoły. Szkoła jest nowocześnie wyposażona. Uczniowie mają możliwość pozostawiania w szkole swoich podręczników.

43 STANDARD V Szkoła promująca zdrowie tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników. WNIOSKI Placówka posiada bardzo dobre warunki do rekreacji (kompleks sportowy, plac zabaw). Szkoła dużą wagę przykłada do organizacji zajęć ruchowych, stara się o ich różnorodność, atrakcyjność i powszechność.

44 STANDARD V Szkoła promująca zdrowie tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników. WNIOSKI W szkole prowadzona jest segregacja śmieci. Sklepik szkolny ma asortyment korzystny dla zdrowia, a jego oferta jest zgodna z oczekiwaniami rodziców. W szkole na stałe zatrudniona jest pielęgniarka i stomatolog. Nauczyciele i pracownicy dbają o bezpieczeństwo uczniów w czasie pobytu w szkole.

45 PROBLEMY PRIORYTETOWE WYMAGAJĄCE ROZWIĄZANIA
Należy zmodernizować okna w hali sportowej, aby można było łatwiej je otwierać w celu lepszego wietrzenia pomieszczenia. Trzeba dostosować szkołę do potrzeb osób niepełnosprawnych. Warto stworzyć jadalnię, aby polepszyć warunki spożywania posiłków przez uczniów.

46 WYNIKI AUTOEWALUACJI OCENA ŁĄCZNA 4,04 3,79 3,74 4,07 3,93 4,66
ŚREDNIA LICZBA PKT. STANDARD I Szkoła promująca zdrowie pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie. 3,79 STANDARD II Szkoła promująca zdrowie zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający uczestnictwu, partnerstwu, współdziałaniu społeczności szkolnej, w tym rodziców i społeczności lokalnej oraz skuteczności I długofalowości działań. 3,74 STANDARD III Szkoła promująca zdrowie prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności. 4,07 STANDARD IV Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej. 3,93 STANDARD V Szkoła promująca zdrowie tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników. 4,66 OCENA ŁĄCZNA 4,04

47 WYNIKI AUTOEWALUIACJI

48 PROBLEMY PRIORYTETOWE
Prowadzić diagnozę potrzeb prozdrowotnych społeczności szkolnej. Zwiększyć ilość działań prozdrowotnych w Gimnazjum. Stworzyć pomoc dla uczniów i nauczycieli przeciążonych nauką i pracą oraz zagrożonych stresem. Wyjaśniać i przekonywać do idei szkoły promującej zdrowie nowych nauczycieli i uczniów przychodzących do naszej szkoły oraz ich rodziców. Współpracować z innymi szkołami w promowaniu zdrowia i dzielić się doświadczeniami.

49 MATERIAŁY WYKORZYSTANE W PREZENTACJI
Raport z ewaluacji, który został sporządzony na podstawie: wyników i analizy ankiet, rysunków, wypracowań i wywiadów. przeglądów technicznych budynku szkolnego, publikacji „Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w szkole” – zeszyt 10 – (wyd. CMPPP, Warszawa 2006).

50 Dziękuję za uwagę Prezentację przygotowała Aneta Wąsowicz – Ciechomska
Szkolny Koordynator Zespołu Promującego Zdrowie


Pobierz ppt "Zdrowe odżywianie – kondycji wzrastanie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google