Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MAZOWIECKI KLASTER CHEMICZNY Koordynator Klastra: Płocki Park Przemysłowo Technologiczny Spółka Akcyjna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MAZOWIECKI KLASTER CHEMICZNY Koordynator Klastra: Płocki Park Przemysłowo Technologiczny Spółka Akcyjna."— Zapis prezentacji:

1 MAZOWIECKI KLASTER CHEMICZNY Koordynator Klastra: Płocki Park Przemysłowo Technologiczny Spółka Akcyjna.

2 Powołanie Mazowieckiego Klastra Chemicznego jest wynikiem spotkań i pracy grupy branżowej „Chemia” w ramach projektu systemowego Samorządu Województwa Mazowieckiego „Wsparcie inicjatyw klastrowych” w ramach działania Mazowieckiej Sieci Ośrodków Doradczo – Informacyjnych w zakresie Innowacji (MSODI). Głównym celem projektu było stymulowanie rozwoju idei clusteringu, poprzez wsparcie instytucji zaangażowanych w realizację polityki klastrowej w odniesieniu do zdiagnozowanych obszarów koncentracji klastrowych na Mazowszu. Efektem tych działań jest powołany Mazowiecki Klaster Chemiczny, którego koordynatorem został wybrany Płocki Park Przemysłowo- Technologiczny S.A. Początki utworzenia klastra

3 List intencyjny w zakresie powołania Mazowieckiego Klastra Chemicznego został podpisany w dniu 26 marca 2014 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie. List intencyjny popisało 11 podmiotów (członkowie założyciele). 1.Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny Spółka Akcyjna. 2.Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. 3.Fabryka Substancji Zapachowych „Pollena-Aroma” Sp. z o.o. 4.ChemTech 5.Instytut Chemii Przemysłowej im. I. Łukasiewicza w Warszawie 6.Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie 7.Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie 8.COBRO – Instytut Badań Opakowań 9.Politechnika Warszawska 10.Uniwersytet Warszawski 11.Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Członkowie Założyciele Mazowieckiego Klastra Chemicznego

4 Celem Mazowieckiego Klastra Chemicznego jest poprawa konkurencyjności oraz wzrost potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw z branży chemicznej poprzez współpracę, wymianę wiedzy i doświadczeń ze sferą B+R oraz współpracę z firmami powiązanymi i kooperującymi z branżą chemiczną (np. firmy transportowe, logistyczne, recyklingowe, szkoleniowe, świadczące usługi inżynieryjno-projektowe, czy IT) w celu osiągnięcia maksymalnych korzyści biznesowych dla uczestników klastra. Cel działania Mazowieckiego Klastra Chemicznego

5 1.Budowanie struktur i powiązań pomiędzy członkami; 2.Budowanie struktur i powiązań pomiędzy Klastrem a podmiotami zewnętrznymi, w tym także organizacjami z UE; 3.Definiowanie obszarów i tematów badawczych przyczyniających się do rozwoju technologii i produktów z branży chemicznej; 4.Tworzenie zespołów i grup roboczych zajmujących się określonymi działaniami rozwojowymi; 5.Składanie wniosków o dofinansowanie działań Klastra; 6.Realizacja wspólnych przedsięwzięć, w tym wspólne projekty i badania, tworzenie laboratoriów, zakup i sprzedaż know-how, technologii, zakup i sprzedaż maszyn oraz oprogramowania, współpraca w łańcuchu dostaw (dostawca-odbiorca) i udostępnienie infrastruktury; 7.Gromadzenie informacji i wiedzy z zakresu zainteresowania członków Klastra oraz prowadzenie konsultacji i szkoleń; 8.Promocja członków Klastra poprzez wspólne przygotowanie oferty marketingowej oraz udział w targach, sympozjach i konferencjach; 9.Edukacja przez różne formy upowszechniania produktów i technologii chemicznych. Przedmiot działania Mazowieckiego Klastra Chemicznego

6 W skład Mazowieckiego Klastra Chemicznego wchodzi 65 podmiotów:  Sektor biznesu ( 43 podmioty gospodarcze)  Sektor badawczy (6 instytutów badawczych)  Sektor nauki (7 jednostek naukowych)  Sektor administracji/instytucji otoczenia biznesu/organizacje pozarządowe (9 podmiotów). Umowa partnerska w zakresie powołania Mazowieckiego Klastra Chemicznego została podpisana 14 maja 2014 r. w siedzibie Płockiego Parku Przemysłowo- Technologicznego S.A.

7 PRZEDSIĘBIORSTWA 1. Fabryka Substancji Zapachowych „Pollena Aroma” Sp. z o.o. 2. ChemTech Krzysztof Januszkiewicz 3. PaChemTech Sp. z o.o. 4. Kosmetyki DLA Sp. z o.o. 5. NanoVelos Sp. z o.o. 6. Interplus sp. z o.o. 7. KTI Poland S. A. 8. Galwa-Kor Sp. z o.o. 9. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Petrotex” B. Maciejewski, R. Maciejewski, Sp.J. 10. Maroney Sp. z o.o. S.K. 11. Rafał Wieczorek Brand Klinika Technologii 12. Pol-Spec-Tech-Service Sp. z o.o. 13. Taurus Sp. z o.o. 14. PEKAES S.A. 15. Alpla NDM Sp. z o.o. 16. As. Sp. z o.o. 17. Grupa Doradczo-Szkoleniowa AW 65 18. Stalmech 19. Infoplus Sp. z o.o. 20. Zakład Chemiczny Bochem Sp. z o.o. CZŁONKOWIE MAZOWIECKIEGO KLASTRA CHEMICZNEGO

8 21. Semi Serwis S.A. 22. Opeus Sp. z o.o. S.K.A. 23. Entelo Sp. z o.o. 24.Drukpol.Flexo Sp. z o.o. S.K. 25.Wiwax Sp. z o.o. 26.Modern Technologies and Filtrations Sp. z o.o. 27.Ozon Food 28.Centrum Edukacji Sp. z o.o. (Grupa Kapitałowa PKN Orlen S.A.) 29.P.P.H Fasing Energia Sp. z o.o. (Grupa Kapitałowa Fasing S.A.) 30.Szkło-Bud Sp. z o.o. S.K. 31.Drukarnia Agpress 32.Dermaglin 33.P.P.H.U Bato 34.Estelligence Sp. z o.o. 35.HR Effects 36.Konsorcjum Onesta Sp. z o.o. 37.Polska Energetyka Odnawialna S.A. 38.Verona Proucts Professional Sp. z o.o. 39.E-Integra Sp. z o.o. 40.Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita 41.Pro-mil s.c. 42.Quest Change Managers Sp. z o.o. 43.S i A Pietrucha Sp. z o.o. CZŁONKOWIE MAZOWIECKIEGO KLASTRA CHEMICZNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA

9 JEDNOSTKI NAUKOWE 1. Politechnika Warszawska 2. Uniwersytet Warszawski wraz z Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW 3. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 4. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 5. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie 6. Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku 7. Centrum Badań i Innowacji – Pro Akademia INSTYTUTY BADAWCZE 1. Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego w Warszawie 2. Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie 3. Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie 4. COBRO – Instytut Badań Opakowań 5. Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. 6. Instytut Mechaniki Precyzyjnej ADMINISTRACJA/ INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU/ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 1. Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. 2. Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. 3. Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej 4. Izba Gospodarcza Regionu Płockiego 5. Stowarzyszenie Klaster Przemysłowy Dolina Polimerowa 6. Stowarzyszenie Academia Economica 7. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku 8. Fundacja Instytut Rozwoju Technologii Stosowanych 9. Radomskie Centrum Innowacji i Technologii Sp. z o.o. CZŁONKOWIE MAZOWIECKIEGO KLASTRA CHEMICZNEGO

10 Komitet Sterujący Klastra Michał Luczewski - Przewodniczący Komitetu Sterującego – Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny S.A. Piotr Popik - Sekretarz Komitetu Sterującego – Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. Członkowie Komitetu Sterującego 1.Maciej Żuber – Fabryka Substancji Zapachowych „Pollena-Aroma” Sp. z o.o - Członek 2.prof. dr hab. Andrzej Chmielewski – Instytut Chemii i Techniki Jądrowej oraz Mazowiecka Dolina Zielonej Chemii – Członek 3.Artur Około-Zubkowski – Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej - Członek 4.prof. dr hab. Ewa Bulska – Uniwersytet Warszawski (Centrum Nauk Biologiczno- Chemicznych UW) - Członek 5.dr inż. Andrzej Zagórski – Politechnika Warszawska - Członek Rada Członków Klastra - po 1 reprezentancie każdego z podmiotów Klastra Rafał Borkowski - Przewodniczący Rady Członków Klastra – Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny S.A. Władze Klastra

11 Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny Spółka Akcyjna będący Koordynatorem Mazowieckiego Klastra Chemicznego jest współautorem założeń programu sektorowego Innochem przeznaczonego dla branży chemicznej. Celem programu Innochem jest zwiększenie liczby wdrożonych innowacyjnych rozwiązań w sektorze chemicznym oraz wzmocnienie współpracy jednostek badawczych i przedsiębiorstw w obszarze badawczo- rozwojowym polskiego sektora chemicznego. Wstępne założenia do programu Innochem zostały pozytywnie przyjęte przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Kolejnym krokiem jest podjęcie wspólnych działań projektowych wraz z Polską Izbą Przemysłu Chemicznego zmierzających do ustanowienia programów oraz ogłoszenia pierwszych konkursów. Przewidywana alokacja środków finansowych w ramach programu: 500 mln PLN Potencjał rozwojowy Mazowieckiego Klastra Chemicznego

12 Koordynator Mazowieckiego Klastra Chemicznego jest także współautorem założeń do programu ChemBR. Program ten to wspólne działania PKN ORLEN S.A. i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na rzecz opracowania i wdrożenia innowacyjnych technologii, urządzeń, materiałów i wyrobów. Mają one służyć zwiększeniu konkurencyjności polskiej branży rafineryjno-petrochemicznej i umocnić jej pozycję jako uczestnika globalnego rynku. Wstępne założenia do programu ChemBR zostały pozytywnie przyjęte przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Kolejnym krokiem jest podjęcie wspólnych działań projektowych zmierzających do ustanowienia programów oraz ogłoszenia pierwszych konkursów. Przewidywana alokacja środków finansowych w ramach programu: 200 mln PLN. Potencjał rozwojowy Mazowieckiego Klastra Chemicznego

13 Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny ma swojego przedstawiciela w Radzie Projektowej ECRN zamiennie z przedstawicielem Politechniki Warszawskiej – Filii w Płocku. Udział PPP-T i PW w Płocku w pracach Rady Projektowej ECRN podyktowany jest kooperacją sektora biznesu i nauki w wypracowaniu najlepszych rozwiązań dla branży chemicznej. Sekretarz Komitetu Sterującego Mazowieckiego Klastra Chemicznego pełni funkcję członka zarządu Europejskiej Sieci Regionów Chemicznych (ECRN). Zadaniem Rady jest kreowanie międzynarodowych powiązań pomiędzy wiodącymi podmiotami branży chemicznej w regionach członkowskich Europejskiej Sieci Regionów Chemicznych. Rada stanowi forum identyfikacji wyzwań stojących przed branżą chemiczną, a także platformę wymiany dobrych praktyk. Nowo powołana struktura pełni funkcję brokera projektów i inicjatyw na poziomie europejskim. Współpraca z Europejską Siecią Regionów Chemicznych (ECRN)

14 Koordynator Mazowieckiego Klastra Chemicznego (PPP-T S.A.) podpisał list intencyjny z Klastrem Przemysłu Przetwórczego Północno-Wschodniej Anglii (ang. The North East of England Process Industry Cluster – NEPIC), którego celem jest podjęcie wspólnych działań na rzecz tworzenia i rozwoju procesów gospodarczych opartych na nowoczesnych technologiach, innowacyjnych projektach badawczo-rozwojowych, efektywnego zarządzania klastrami oraz budowa trwałego partnerstwa międzynarodowego oraz podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłowych poprzez ich internacjonalizację. Współpraca The North East of England Process Industry Cluster – NEPIC

15 W nowej perspektywie finansowej 2014-2020 większość podmiotów gospodarczych chcąc aplikować o środki finansowe będzie musiała występować w roli konsorcjanta (konsorcjum projektowe) lub w ramach członka zrzeszeń przedsiębiorców i jednostek naukowo-badawczych np. w formie klastrów. Również w ramach przyjętych polityk regionalnych i krajowych klastry będą mogły korzystać ze środków finansowych z RPO, PO IR, PO WER, Horyzont 2020 w ramach Regionalnych Klastrów Kluczowych lub Krajowych Klastrów Kluczowych wpisujących się w inteligentne specjalizacje np. branża chemiczna, a także zostaną objęte tzw. „systemem parasola” polegającym na przydzielaniu dodatkowych punktów klastrom przy ocenie merytorycznej w ramach złożonych wniosków o finansowanie projektu. Nowa perspektywa finansowa 2014-2020

16 Założenia polityki klastrowej przewidują dwa kierunki oddziaływania: a) wspieranie istniejących i tworzących się klastrów poprzez dofinansowanie (głównie z poziomu regionalnego) koordynatorów klastrów, w tym prowadzonych przez nich inicjatyw klastrowych; W ten sposób zapewnione zostanie funkcjonowanie instytucji pełniących kluczową rolę dla rozwoju współpracy, interakcji i przepływów wiedzy w ramach skupisk działalności gospodarczej, a tym samym podnoszenia ich konkurencyjności i innowacyjności. b) zintegrowanie dostępnego wsparcia publicznego wokół wybranych klastrów o kluczowym znaczeniu i potencjale konkurencyjnym dla gospodarki kraju (KKK- Krajowe Klastry Kluczowe - wsparcie centralne) i poszczególnych regionów (RKK- Regionalne Klastry Kluczowe – wsparcie regionalne), wpisujących się w inteligentne specjalizacje krajowe i regionalne. Założenia systemowe wsparcia klastrów w Polsce

17 Kategoria klastrów o istotnym znaczeniu dla gospodarki regionu. Województwa dokonują priorytetyzacji swojej polityki rozwojowej i wyznaczenie klastrów wpisujących się w inteligentne specjalizacje regionu. Dotacja: RPO (+system parasola - dodatkowe punkty w systemie oceny projektów regionalnych). Wybór: potencjał rozwojowy i innowacyjny, koncepcja rozwoju, doświadczenie i potencjał koordynatora. RKK Kategoria klastrów o istotnym znaczeniu dla gospodarki kraju i wysokiej konkurencyjności międzynarodowej. Dedykowany instrument dla koordynatorów Klastra - rozwijanie współpracy i ekspansji międzynarodowej klastra. Dotacje: PO IR, PO WER Statut KKK – znak jakości potencjału rozwojowego + system parasola (dodatkowe punkty w systemie oceny projektów) Wybór: potencjał rozwojowy i innowacyjny, koncepcja rozwoju (zintegrowana strategia rozwoju), doświadczenie i potencjał koordynatora. KKK

18 Mazowiecki Klaster Chemiczny działający w ramach formuły otwartej wraz z ponadregionalnym oddziaływaniem wpisuje się w przyjęte kryteria RKK - Regionalnych Klastrów Kluczowych (z możliwością finansowania działań klastra z regionalnych środków zewnętrznych w tym RPO), a także poprzez oddziaływanie ogólnokrajowe i zgodność z wstępnymi kryteriami administracji centralnej (Ministerstwo Gospodarki i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości) wpisuje się w KKK – Krajowych Klastrów Kluczowych z możliwością finansowania zewnętrznego z m.in. PO IR, PO WER. Regionalne i ogólnopolskie oddziaływanie klastra

19 Przykładowe działania dla RKK i KKK:  Tworzenie sieci kontaktów międzynarodowych, pozyskiwanie partnerów zagranicznych do współpracy w zakresie tworzenia innowacyjnych produktów/usług;  Wymiana specjalistów w międzynarodowych zespołach badawczych;  Realizacja misji zagranicznych;  Dofinansowanie do udziału w giełdach technologii, warsztatach, konferencjach związanych z profilem działalności klastra;  Mapowanie technologiczne klastra;  Włączenie wzornictwa/design do procesów projektowych i produkcji;  Opracowanie i realizacja kampanii promocyjnych i reklamowych w tym działania marketingowe dot. opracowania materiałów i przygotowanie oferty klastra na arenie międzynarodowej;  Szkolenia: zarządzanie strategiczne, zarządzanie projektami B+R, zarządzanie produktem (design management).

20 Wszystkie podmioty zainteresowane włączeniem się w struktury i prace Mazowieckiego Klastra Chemicznego zapraszamy do wypełnienia deklaracji przystąpienia nowego członka i zapoznanie się z treścią Umowy Partnerskiej Mazowieckiego Klastra Chemicznego. Szczegółowe informacje: www.klasterchemiczny.com Przystąpienie do Mazowieckiego Klastra Chemicznego

21 MAZOWIECKI KLASTER CHEMICZNY www.klasterchemiczny.com www.pppt.pl Michał Luczewski – Prezes Zarządu PPP-T S.A. (Przewodniczący Komitetu Sterującego Klastra) michal.luczewski@pppt.pl, tel. (+48) 24 364 03 50 michal.luczewski@pppt.pl Rafał Borkowski – Kierownik ds. Projektów i Rozwoju PPP-T S.A. (Przewodniczący Rady Członków Klastra) rafal.borkowski@pppt.plrafal.borkowski@pppt.pl, tel. (+48) 24 364 45 30


Pobierz ppt "MAZOWIECKI KLASTER CHEMICZNY Koordynator Klastra: Płocki Park Przemysłowo Technologiczny Spółka Akcyjna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google