Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nadmierne rozdysponowanie zasobów wód powierzchniowych i podziemnych Zbyt zgeneralizowane mapy na poziomie obszaru dorzecza Nie wszystkie powierzchnie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nadmierne rozdysponowanie zasobów wód powierzchniowych i podziemnych Zbyt zgeneralizowane mapy na poziomie obszaru dorzecza Nie wszystkie powierzchnie."— Zapis prezentacji:

1

2 Nadmierne rozdysponowanie zasobów wód powierzchniowych i podziemnych Zbyt zgeneralizowane mapy na poziomie obszaru dorzecza Nie wszystkie powierzchnie zlewni ze zidentyfikowanym problemem, umieszczono na mapie obszaru dorzecza Nie można przedstawiać na jednej mapie wód powierzchniowych i podziemnych Aby uzyskać prawdziwy obraz, należy zweryfikować pozwolenia wodnoprawne

3 Wykorzystywanie wód podziemnych do celów niekonsumpcyjnych Jeśli są zasoby – nie stanowi to problemu Wzmóc kontrolę gospodarowania wodami, zwiększając siły i środki Wzmóc oddziaływanie ekonomiczne, poprzez system opłat za korzystanie

4 Niekorzystne zmiany reżimu wód powierzchniowych Niezwykle istotny problem gospodarowania wodami, związany z działalnością człowieka, konieczne wielokierunkowe działania naprawcze np.: o dostosowanie gospodarki wodnej na zbiornikach zaporowych do w miarę naturalnego reżimu hydrologicznego istniejącego poniżej zbiornika przed jego budową o dostosowanie systemów melioracyjnych do funkcji zwiększających retencję wodną, z zachowaniem potencjału produkcyjnego gleb

5 Niekorzystne zmiany reżimu wód powierzchniowych o w obszarach ze zidentyfikowanym zanieczyszczeniem azotanami, wspomóc rolników poprzez uruchomienie programów z finansowaniem działań zapobiegawczych (sama edukacja i zarządzenia nie są skuteczne) o skutecznie znaleźć adresatów działań zwiększających retencję zlewni (zalesienia, zadrzewienia śródpolne itp.) Uzupełnić identyfikację poprzez określenie tempa zmian antropogenicznych

6 Eksploatacja górnicza i tereny zdegradowane Problem pominięty w identyfikacji – należy umieścić na liście – dotyczy Odry środkowej i Warty (kopalnie węgla kamiennego, odkrywki węgla brunatnego, kopalnie soli, kopalnie wapieni)

7 Odprowadzanie nieoczyszczonych i niedostatecznie oczyszczonych ścieków komunalnych i przemysłowych oraz wód pochłodniczych W identyfikacji wydzielić cieki, do których odprowadza się tak duże ilości ścieków (nawet oczyszczonych), że nie są w stanie poradzić sobie z kryteriami jakościowymi (specjalny sposób podejścia np. Ner i ścieki z Łodzi) – tj. albo uwzględnić taki stan w przepisać, albo dopuścić derogację Programy działań winny przewidywać szczegółowe kierunki – rozbudowa oczyszczalni, rozbudowa retencji zlewni, ograniczanie zrzutów wód opadowych (jak) lub bilansowanie zrzutów dla odbiornika (modele cyfrowe)

8 Odprowadzanie nieoczyszczonych i niedostatecznie oczyszczonych ścieków komunalnych i przemysłowych oraz wód pochłodniczych Należy zaprogramować i wdrożyc monitoring dla obszarów zurbanizowanych Monitoring zanieczyszczeń pochodzących z rolnictwa, z wszystkimi wadami, należy wykorzystywać do bilansu zanieczyszczeń przemieszczających się do wód Uwzględnić lokalne zanieczyszczenia środkami dezynfekcyjnymi w wodach pochłodniczych (dezynfekcja instalacji)

9 Odprowadzanie nieoczyszczonych i niedostatecznie oczyszczonych ścieków komunalnych i przemysłowych oraz wód pochłodniczych Brak identyfikacji zanieczyszczeń substancjami specyficznymi

10 Niedostateczna sanitacja obszarów wiejskich i rekreacyjnych Brak wszystkich obszarów dla których zgłoszono identyfikację problemu (Szczecin) W programach działań przewidywać:  porozumienia międzysąsiedzkie dla małych oczyszczalni ścieków (hydrobotaniczne) z dopuszczeniem wspomagania finansowania budowy  przewidywać zmianę przepisów odnoszących się do czystości w gminie  zwiększyć kontrole odprowadzania zanieczyszczeń do gruntu

11 Zanieczyszczenia pochodzące ze źródeł rolniczych Brak uregulowań, jak liczyć stężenia azotu – nie można liczyć średniego rocznego, bo wielkość jest zmienna (dla związków azotu pochodzenia rolniczego) Zanieczyszczenia pestycydami są większym zagrożeniem od zanieczyszczeń związkami azotu

12 Eutrofizacja jezior Problem pominięty w identyfikacji – jest niezwykle ważny, gdyż nawet odcięcie zanieczyszczeń, nie powoduje poprawy (w misie jeziornej zanieczyszczenia się kumulują). Niezbędne przewidywanie wdrożenia programów rekultywacji i ochrony jezior

13 Zaśmiecenie koryt rzek i potoków Problem bez znaczenia praktycznego – zasięg występowania ograniczony do obszaru Śląska

14 Odprowadzanie zanieczyszczeń ze stawów rybnych Problem niezwykle istotny i niedoceniany, zdecydowanie wymaga wzmożenia uwagi i pogłębionej analizy, zarówno wskaźników zanieczyszczeń z poszczególnych rodzajów hodowli, jak i analizy przepisów prawnych (podejście w procesie wydawania pozwoleń wodnoprawnych) Rewizji wymaga podejście do hodowli gatunków karpiowatych – skala hodowli wskazuje, że zanieczyszczeń nie można lekceważyć i opierać się na potocznych stwierdzeniach z literatury

15 Zagrożenie jakości wód podziemnych nie posiadających izolacji utworami nieprzepuszczalnymi Problem jest dobrze rozpoznany, niedobrze przedstawiany. Niedosyt budzi sposób wizualizacji, a właściwie jej brak. Należy na poziomie obszaru dorzecza skorzystać z mapy 1:500 000 oraz map stref ochronnych ujęć.

16 Zanieczyszczenia odciekami ze składowisk odpadów Problem jest istotny, jednak brak wizualizacji na poziomie obszaru dorzecza Brak określenia skali zagrożenia – identyfikacja lokalizacji zjawiska, nic nie mówi o zagrożeniu. Wspomóc się ocenami jednostek zajmujących się utylizacją składowisk odpadów i mogilników.

17 Zanieczyszczenia wodami opadowymi Problemem są wody opadowe na obszarach zurbanizowanych Problem należy podzielić na dwa aspekty:  zanieczyszczenia wód stojących, gdzie istotny jest ładunek  zanieczyszczenia wód płynących, gdzie istotne jest stężenie Rozważyć zmianę przepisów, w kierunku zezwolenia na przekroczenie stężeń kosztem krótszego czasu. Najgorszym rozwiązaniem są stałe normatywy. Należy uwzględniać stan odbiornika w danym momencie. Nierówność podmiotów wobec prawa – np. właściciele kanalizacji są uprzywilejowani w stosunku do właścicieli małych placów, parkingów itp.

18 Zaopatrzenie w wodę w strefie przymorskiej Problemem pominięty, zgłoszony przez RZGW w Szczecinie jako niezwykle istotny dla obszarów przymorskich, ze względu na nirównomierność poborów oraz zasolenie zasobów. Brak normatywów jak badać takie zbiorniki, jak podejść do kaskady zbiorników, brak klasyfikacji Zbiorniki zaporowe

19 Konflikty interesów użytkowników Niedostateczna edukacja i świadomość ekologiczna społeczeństwa Konflikty wywołane są często przez niedostateczną edukację. Ale także przez brak zwykłej informacji. Obywatel niedoinformowany, to potencjalny konflikt – zapominamy o tej zasadzie O zamierzeniach należy informować wcześnie, a nie dopiero na etapie realizacji Oceniono, że edukacja jest bardzo kiepska, jej poziom to amatorszczyzna Konieczne uruchomienie programów edukacyjnych i zapewnienie finansowania

20 System opłat i dopłat Brak dostatecznego finansowania gospodarki wodnej Wprowadzić opłaty za ilości wody rezerwowane w pozwoleniach wodnoprawnych oraz duże kary za korzystanie bez pozwoleń

21


Pobierz ppt "Nadmierne rozdysponowanie zasobów wód powierzchniowych i podziemnych Zbyt zgeneralizowane mapy na poziomie obszaru dorzecza Nie wszystkie powierzchnie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google