Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki 31 stycznia – 1 lutego 2013 r. Szczecin - Koszalin.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki 31 stycznia – 1 lutego 2013 r. Szczecin - Koszalin."— Zapis prezentacji:

1 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki 31 stycznia – 1 lutego 2013 r. Szczecin - Koszalin

2 Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę Podstawa prawna ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.)

3 Stan faktyczny w gospodarce odpadami komunalnymi Zbieramy rocznie ok. 10 mln ton odpadów, ok. 3 mln ton znajduje się w lasach lub na wysypiskach. Ok. 30% mieszkańców nie płaci za odpady, płacą za nich inni kilkakrotnie: - za siebie, - za odpady podrzucone do kontenerów, - za likwidację dzikich wysypisk, - w końcu wszyscy płacą zdrowiem za skażone środowisko Cele ustawy: Objęcie zbiórką wszystkich odpadów Likwidacja dzikich wysypisk Budowa nowoczesnego systemu: skuteczne prawo, nowoczesne instalacje, odzysk, recykling Obecnie 90% zebranych odpadów znajduje się na składowiskach. W nowym systemie większość odpadów musi podlegać recyklingowi. Poprawa stanu środowiska - w konsekwencji uniknięcie kar unijnych 1 1 zaczerpnięto z opracowania Senatora RP Pana Ireneusza Niewiarowskiego

4 Rys historyczny. Rys historyczny. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Postulaty środowisk samorządowych. Potrzeba wprowadzenia racjonalnej i elastycznej polityki gospodarowania odpadami i pobierania opłat za gospodarowanie odpadami. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dokonana w dniu 1 lipca 2011 r. Wejście w życie 1 stycznia 2012 r. Wprowadzenie nowego systemu gospodarowania odpadami do 30 czerwca 2013 r. Obowiązek podjęcia uchwał.

5 Cel spotkania Część I Omówienie: aktualnego stanu prawnego, aktualnego stanu podjętych uchwał przez gminy Województwa Zachodniopomorskiego, obowiązków wojewody wynikających z treści art. 10 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897 ze zm.), nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

6 Część II Omówienie wyników dotychczas przeprowadzonych postępowań nadzorczych w przedmiocie: uchwał podjętych na podstawie art. 6k ust. 1, art. 6l, art. 6n ust.1 i art. 6r ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, regulaminów utrzymania czystości i porządku, w oparciu o analizę bieżącego orzecznictwa.

7 Część gmin Województwa Zachodniopomorskiego przekazała kompetencje do podjęcia uchwał na podstawie art. 6k ust. 1, art. 6l, art. 6n ust.1 i art. 6r ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Związkowi Gmin Dolnej Odry. (z wyłączeniem Gminy Miasto Białogard)

8 Część I Obowiązki dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi przez gminę wynikają z treści przepisów Rozdziału 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wprowadzonego ustawą o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2012 r.

9 Metoda i stawka - art. 6k ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Art. 6k. 1. Rada gminy, w drodze uchwały: 1) dokona wyboru jednej z określonych w art. 6j ust. 1 i 2 metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustali stawkę takiej opłaty; 2) ustali stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności. Art. 6j. 1. W przypadku nieruchomości, o której mowa w art. 6c ust. 1, (nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn: 1) liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo 2) ilości zużytej wody z danej nieruchomości, albo 3) powierzchni lokalu mieszkalnego - oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie art. 6k ust. 1. 2. W przypadku nieruchomości, o której mowa w art. 6c ust. 1, rada gminy może uchwalić jedną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego.

10 Częstotliwość i tryb - art. 6l ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę warunki miejscowe.

11 Deklaracja – art. 6n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 1. Rada gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Uchwała zawiera także informację o terminach i miejscu składania deklaracji. 2. Rada gminy w uchwale, o której mowa w ust. 1, może określić wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

12 Szczegółowy sposób i zakres - art. 6r ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

13 Termin podjęcia uchwał Termin podjęcia uchwał Organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego obowiązane były w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do dnia 31 grudnia 2012 r. podjąć uchwały, o których mowa w art. 6k ust. 1, art. 6l, art. 6n ust.1 i art. 6r ust. 3 co wynika z treści art. 10 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

14 Dodatkowo rada gminy może podjąć akty prawa miejscowego na podstawie Art. 6c. 2. Rada gminy może, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Art. 6d. 1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany zorganizować przetarg na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 6c, albo przetarg na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów. 2. W celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wyznaczenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych rada gminy liczącej ponad 10 000 mieszkańców może podjąć uchwałę stanowiącą akt prawa miejscowego, o podziale obszaru gminy na sektory, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców, gęstość zaludnienia na danym terenie oraz obszar możliwy do obsługi przez jednego przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. 3. W przypadku gdy gmina jest podzielona na sektory, przetargi, o których mowa w ust. 1, organizuje się dla każdego z wyznaczonych sektorów. 4. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w szczególności: 1) wymogi dotyczące przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych; 2) rodzaje odpadów komunalnych odbieranych selektywnie od właścicieli nieruchomości; 3) standard sanitarny wykonywania usług oraz ochrony środowiska; 4) obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem; 5) szczegółowe wymagania stawiane przedsiębiorcom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

15 W przypadku przekazania kompetencji do podjęcia uchwał w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi związkowi gmin organem właściwym do podjęcia stosownych uchwał jest Zgromadzenie Ogólne Związku. Uchwały podjęte przez związek są wiążące dla Gmin. Art. 3 ust. 2a. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w razie wykonywania przez związek międzygminny zadań, o których mowa w ust. 2, określone w ustawie prawa i obowiązki organów gminy, w tym uchwalanie aktów prawa miejscowego, wykonują właściwe organy tego związku.

16 Właściwość organów nadzoru. Mając na uwadze konieczność zapewnienia jednolitości i spójności działań w zakresie nadzoru nad uchwałami, o których mowa w art. 6k ust. 1, art. 6l, art. 6n ust.1 i art. 6r ust. 3, po naradzie przeprowadzonej w dniu 4 grudnia 2012 r. z przedstawicielami Wojewodów oraz Regionalnych Izb Obrachunkowych Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przedstawiło stanowisko, zgodnie z którym to wojewoda jest organem właściwym w powyższej kwestii.

17 Art. 6q. W sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta

18 Szczególny środek nadzoru W przypadku braku realizacji obowiązku podjęcia uchwał na podstawie art. 6k ust. 1, art. 6l, art. 6n ust.1 i art. 6r ust. 3, wojewoda wzywa radę do podjęcia uchwał, wyznaczając termin na ich podjęcie. Po bezskutecznym upływie tego terminu wojewoda wydaje w tej sprawie zarządzenie zastępcze. Przyjęte w tym trybie zarządzenie wywołuje skutki prawne, takie jak akt prawa miejscowego.

19 Zarządzenie zastępcze jest szczególnym aktem nadzoru, odmiennym zwłaszcza od rozstrzygnięć nadzorczych, które usuwają z obrotu prawnego uchwałę czy zarządzenie podjęte przez organ gminy, ale w to miejsce nie wprowadzają nowych aktów. Istota zarządzenia zastępczego polega na tym, że zastępuje ono, w przypadku bezczynności organu gminy, stosowny akt i jest wydawane w sytuacji naruszenia prawa (bezczynności) przez organ gminy.

20 Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie dotyczącym uchwał podjętych na podstawie w art. 6k ust. 1, art. 6l, art. 6n ust.1 i art. 6r ust. 3 Art. 6j. 1. W przypadku nieruchomości, o której mowa w art. 6c ust. 1, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn: 1) liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo 2) ilości zużytej wody z danej nieruchomości, albo 3) powierzchni lokalu mieszkalnego - oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie art. 6k ust. 1. 2. W przypadku nieruchomości, o której mowa w art. 6c ust. 1, rada gminy może uchwalić jedną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego. w art. 6j : a)w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: „1)liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, lub 2)ilości zużytej wody z danej nieruchomości, lub ”, b)po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Rada gminy może zróżnicować stawki opłaty w zależności od powierzchni lokalu mieszkalnego, liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, odbierania odpadów z terenów wiejskich lub miejskich, a także od rodzaju zabudowy.”

21 3. W przypadku nieruchomości, o której mowa w art. 6c ust. 2, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6k ust. 1 pkt 2. 4. W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, o której mowa w art. 6c ust. 1, a w części nieruchomość, o której mowa w art. 6c ust. 2, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat obliczonych zgodnie z ust. 1-3. 5. W przypadku nieruchomości, o których mowa w ust. 4, rada gminy może podjąć uchwałę stanowiącą akt prawa miejscowego, na mocy której ustali sposób obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie tych nieruchomości zgodnie z ust. 1, 2 albo 3. 3. W przypadku nieruchomości, o której mowa w art. 6c ust. 2, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6k ust. 1 pkt 2. 4. W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, o której mowa w art. 6c ust. 1, a w części nieruchomość, o której mowa w art. 6c ust. 2, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat obliczonych zgodnie z ust. 1-3. 5. W przypadku nieruchomości, o których mowa w ust. 4, rada gminy może podjąć uchwałę stanowiącą akt prawa miejscowego, na mocy której ustali sposób obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie tych nieruchomości zgodnie z ust. 1, 2 lub 3, z tym że w przypadku ustalenia sposobu obliczania opłaty zgodnie z ust. 1 pkt 3 dla części nieruchomości, na której jest prowadzona działalność, uwzględnia się powierzchnię użytkową lokalu.” ;

22 6k ust. 1. 1. Rada gminy, w drodze uchwały: 1) dokona wyboru jednej z określonych w art. 6j ust. 1 i 2 metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustali stawkę takiej opłaty; 2) ustali stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności. 2. Rada gminy, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze pod uwagę: 1) liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę; 2) ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych; 3) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 2; 4) przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo. 3. Rada gminy określi niższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. art. 6k w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: dokona wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spośród metod określonych w art. 6j ust. 1 i 2 oraz ustali stawkę takiej opłaty; dopuszcza się stosowanie więcej niż jednej metody ustalenia opłat na obszarze gminy. dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „4. Rada gminy określając warunki opłat zgodnie z metodą, o której mowa w art. 6j ust. 1 i 2, może różnicować stawki opłat, wprowadzać zwolnienia przedmiotowe, ustanawiać dopłaty dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 6c ust. 1, spełniających ustalone przez nią kryteria lub określić szczegółowo zasady ustalania tych opłat.”;

23 art. 6l Rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę warunki miejscowe. dodaje się ust. 2 w brzmieniu: Rada gminy, w drodze uchwały, może zarządzić pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczyć inkasentów i określić wysokość wynagrodzenia za inkaso.”;

24 Art. 6 n 1. Rada gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Uchwała zawiera także informację o terminach i miejscu składania deklaracji. 2. Rada gminy w uchwale, o której mowa w ust. 1, może określić wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. art. 6n ust. 1 otrzymuje brzmienie 1. Rada gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ułatwienia składania deklaracji, określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego: 1) wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego; uchwała zawiera także informację o terminach i miejscu składania deklaracji; 2) warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności: a)ich format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, b)sposób ich przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej, c)rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone.”;

25 Art. 6r 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy. 1a. W przypadku przejęcia przez związek międzygminny zadań gminy, o których mowa w art. 3 ust. 2 w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą stanowić w całości lub w części dochód związku międzygminnego. 2. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 3) obsługi administracyjnej tego systemu. ust. 1a otrzymuje brzmienie: „1a. W przypadku przejęcia przez związek międzygminny zadań gminy, o których mowa w art. 3 ust. 2 w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią dochód związku międzygminnego w całości lub w części odpowiednio do zakresu przejętych zadań.”, b)po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu: „1b. W przypadku, o którym mowa w ust. 1a, organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania wszystkich środków egzekucyjnych, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości, w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest zarząd związku międzygminnego.”, c)po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.”.

26 cd. art. 6r 3. Rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych 4. Rada gminy może określić, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi.

27 Uchwały podjęte na podstawie art. 6k ust. 1 oraz art. 6n ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie uchwał podjętych na podstawie art. 6k ust. 1 oraz art. 6n ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

28 Część II Nieprawidłowości stwierdzone w wyniku postępowań nadzorczych w przedmiocie uchwał podejmowanych na podstawie art. 6k ust. 1, art. 6l, art. 6n ust.1 i art. 6r ust. 3. definicja mieszkańca, miejsca zamieszkania, brak wskazania ilości odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, wskazywania obowiązków właścicieli nieruchomości.

29 Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie Materialnoprawną podstawę podjęciach uchwały w sprawie regulaminu stanowi art. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Zgodnie z treścią ust. 1 tego przepisu Rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, zwany dalej "regulaminem"; regulamin jest aktem prawa miejscowego.

30 W myśl zaś ust. 2 tego przepisu Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące: 1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących: a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych, b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi; 2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu: a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach, b) liczby osób korzystających z tych pojemników; 3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego; 4) (uchylony); 5) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami; 6) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku; 7) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach; 8) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

31 Nieprawidłowości stwierdzone w trakcie postępowań nadzorczych prowadzonych w sprawie regulaminów utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. formułowanie definicji pojęć użytych w Regulaminie, regulacje nakładające na właścicieli obowiązki utrzymania należących do nich nieruchomości w należytym stanie i porządku sanitarnym, estetycznym, w szczególności odnośnie wyglądu ścian nieruchomości, ogrodzeń, terenów zielonych, pomieszczeń, w których lokalizowane są urządzenia na odpady lub innych urządzeń na niej się znajdujących, czy też utrzymywania nieruchomości w stanie wolnym od zachwaszczenia, zakazów spalania odpadów na powierzchni ziemi, w instalacjach grzewczych budynków, w pojemnikach i koszach na odpady oraz ich zakopywania, przeniesienia przez organ stanowiący gminy wszystkich obowiązków związanych z usuwaniem z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów budowlanych, powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokali i budynków, na właścicieli nieruchomości, zakazu zakopywania padłych zwierząt,

32 obowiązek likwidowania śliskości na drogach publicznych, ulicach, placach w okresie mrozów i opadów śnieżnych oraz utrzymania czystości na przystankach, torowiskach, w przepustach, przejściach, pod mostami i wiaduktami nie stanowiącymi części nieruchomości służących do użytku publicznego, obowiązku posypania chodnika piaskiem, obowiązki oznaczania nieruchomości oraz zamieszczania tablic informacyjnych, zobowiązanie właścicieli nieruchomości do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, wskazując jednocześnie termin, w jakim obowiązek ten powinien zostać zrealizowany, obowiązku uprzątania pojazdów wycofanych z eksploatacji, zakaz zajmowania pasa drogowego celem składowania odpadów lub materiałów budowlanych, zakazy gromadzenia w pojemnikach na odpady np. śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu, żużla, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów innych niż komunalne z działalności gospodarczej, regulacji dotyczących gromadzenia nieczystości ciekłych w postaci ścieków bytowych, gnojówki i gnojownicy, oraz obornika i płynnych odchodów zwierzęcych, a także spalania bądź niszczenia roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów na terenie gospodarstwa rolnego,

33 regulacji dotyczących nakładania na osoby utrzymujące psy obowiązków polegających na systematycznym ich szczepieniu przeciwko wściekliźnie, znakowaniu poprzez wszczepienie pod skórę elektronicznego mikroprocesora, zarejestrowania i wyrejestrowania ich u inkasenta podatku od posiadania psa, uzyskania zezwolenia organu wykonawczego gminy na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną, a także do stanowienia zakazów wprowadzania zwierząt domowych do miejsc wydzielonych do zabawy dla dzieci, do pomieszczeń użyteczności publicznej, na obiekty sportowe, na teren cmentarzy komunalnych oraz na inne nieruchomości oznakowane przez właściciela nieruchomości zakazem wprowadzania tych zwierząt, przepisy dotyczące handlu zwierzętami i warunków w jakich może się on odbywać, obowiązku umieszczania nieczystości np. w szczelnych, nie ulegających szybkiemu rozkładowi torbach, kwestie chwytania, dowożenia do schroniska oraz utrzymania w schronisku zwierząt pozostawionych bez opieki oraz takich, nad którymi sprawowana jest nienależyta opieka, a także ponoszenia przez właścicieli kosztów związanych z powyższym,

34 koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości, nakładanie obowiązków na właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe a nie na osoby utrzymujące zwierzęta domowe, wymagania w odniesieniu do przedsiębiorców świadczących usługi związane z odbieraniem odpadów komunalnych oraz opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości ciekłych.

35 Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki 31 stycznia – 1 lutego 2013 r. Szczecin - Koszalin."

Podobne prezentacje


Reklamy Google