Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZA OKRES OD 25.09. DO 05.11.2014 r. INFORMACJA Z DZIAŁAŃ WÓJTA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZA OKRES OD 25.09. DO 05.11.2014 r. INFORMACJA Z DZIAŁAŃ WÓJTA."— Zapis prezentacji:

1 ZA OKRES OD 25.09. DO 05.11.2014 r. INFORMACJA Z DZIAŁAŃ WÓJTA

2 25 września Pozytywna weryfikacja przez komisj ę z Dolno ś l ą skiego Urz ę du Wojewódzkiego zgłoszonej przez Gmin ę M ę cinka infrastruktury drogowej do remontu w ramach dotacji na usuwanie skutków kl ę sk ż ywiołowych z bud ż etu pa ń stwa.

3

4 Wrzesień Monta ż trybun i piłkochwytu na boisku sportowym w M ę cince Trybuny i piłkochwyt to dwa dodatkowe elementy wyposa ż enia boiska do piłki no ż nej wykorzystywanego przez KS M ę cinka. Wyposa ż enie sfinansowano z bud ż etu gminy, w tym trybuny (64 miejsca siedz ą ce) w ramach Funduszu Sołeckiego na 2014r. zadysponowanego przez zebranie wiejskie. Warto ść urz ą dze ń wraz z monta ż em wyniosła 24 158,58 złotych.

5 Wrzesień Remont ś wietlicy w Chełmcu Pod koniec wrze ś nia br. zako ń czono prace zwi ą zane z odwodnieniem budynku ś wietlicy wiejskiej w Chełmcu. Warto ść robót wyniosła 6 150,00 zł. Zostały zako ń czone równie ż prace tynkarskie na tym obiekcie, za kwot ę 12 700,00 zł. Ś rodki na remont ś wietlicy zostały rozdysponowane przez zebranie wiejskie w ramach Funduszu Sołeckiego na 2014r.

6 1 października Rozpocz ę cie odbudowy drogi nr 281w Kondratowie wraz z mostkiem na potoku Wilcza w ci ą gu tej drogi w ramach dotacji z Dolno ś l ą skiego Urz ę du Wojewódzkiego na usuwanie skutków kl ę sk ż ywiołowych.

7 3 października Udział w Gali Kresowej oraz bezpłatne udost ę pnienie obiektu GOKE w M ę cince na organizacj ę imprezy.

8

9 16 października Podpisano umow ę z firm ą DAKA-BUD ENTERPRISE z Kobyłki (po przeprowadzonym konkursie ofert) na wyprodukowanie i dostaw ę 48 tys. szt. worków do selektywnej zbiórki odpadów (zielony i niebieski). Warto ść kontraktu wyniosła 15 350,40 zł. Worki b ę d ą dostarczane za darmo w miesi ą cu grudniu 2014 r. przez firm ę van Gansewinkel Legnica do nieruchomo ś ci, których wła ś ciciele zadeklarowali segregacj ę odpadów komunalnych.

10 17 października Udział w uroczysto ś ciach pasowania gimnazjalistów w M ę cince

11 18 października Udział w wyje ź dzie seniorów z terenu Gminy M ę cinka do Krzeszowa. Projekt realizowało stowarzyszenie Towarzystwo Miło ś ników Piotrowic w ramach projektu „Aktywizacja i integracja osób starszych w celu budowania to ż samo ś ci lokalnej gminy M ę cinka” dofinansowanego z Fundacji Zielona Akcja z Legnicy.

12 19 października Udział w „Spotkaniu z piosenk ą ” w Sichowie

13 27 października Remont mostku w My ś linowie W dniu 27 pa ź dziernika 2014r. odebrano mostek w My ś linowie prowadz ą cy ruch z drogi powiatowej do tzw. „Maj ą tku”. Zakres robót obejmował obustronne wzmocnienie skarp i konstrukcji starej cz ęś ci mostku, wykonanie narzutu kamiennego w dnie oraz naprawa wyrwy w jezdni i odwodnienie. Warto ść robót wyniosła 11 000, - zł i w cało ś ci została pokryta z bud ż etu gminy.

14 28 października Rozstrzygni ę to przetarg na wywóz odpadów komunalnych z nieruchomo ś ci zamieszkanych. Do przetargu stan ę ły dwie firmy, które zaproponowały wywóz odpadów komunalnych od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. za kwot ę : van Gansewinkel Legnica sp. z o.o. 357 814,80 zł a PUPiH „COM-D” sp. z o.o. 478 739 zł. Umow ę podpisano 5 listopada br.

15 Październik Prace remontowe w budynku komunalnym nr 74 w M ę cince Remont daszku punkty lekarskiego w M ę cince Wykonanie zbiornika buforowego ż elbetowego przy tłoczni ś cieków w Sichówku o poj. 10 m3. Warto ść zamontowanych urz ą dze ń i robocizny wyniosła 17 000 zł i w cało ś ci pokryta została z bud ż etu gminy. Zamontowanie kompleksowej studni redukcyjnej na istniej ą cej sieci wodoci ą gowej w Piotrowicach w celu polepszenia ci ś nienia dostarczanej wody. Koszt 29 520 zł pokryty został z bud ż etu gminy M ę cinka.

16 Październik 2014 Wyniki oceny merytorycznej wniosku o dotacj ę na przebudow ę istniej ą cej drogi gminnej nr 110315 w Piotrowicach. Na li ś cie rankingowej zatwierdzonej przez Wojewod ę Dolno ś l ą skiego Gmina M ę cinka znajduje si ę na 12 pozycji spo ś ród 47. Pod wzgl ę dem uzyskanych punktów ( bior ą c pod uwag ę miejsca ex aequo) na 35 miejsc Gmina M ę cinka osi ą gn ę ła miejsce 9. Warto ść inwestycji oszacowana została na 771 765,72 zł przy współudziale dotacji z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysoko ś ci 385 882,86 zł. Planowany termin zako ń czenia inwestycji: pa ź dziernik 2015 r.

17

18

19

20 5 listopada Sprzeda ż lokalu mieszkalnego w Piotrowicach nr 86 na rzecz najemcy. Lokal wyceniono na 29 000 zł. W 2012 r. rada gminy udzieliła 80 % bonifikaty i nieruchomo ść została sprzedana za kwot ę 5 800 zł. Sprzeda ż nieruchomo ś ci zabudowanej w Kondratowie nr działki 270 / 2 w drodze przetargu. Nieruchomo ść sprzedano za kwot ę 15 150 zł.

21 Otrzymanie zaproszenia od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

22 Stan zadłużenia gminy Zadłu ż enie gminy na 31.12.2010 r. wynosiło 11.431.462 zł tj. 69%. W 2011 r. otrzymano dodatkow ą dotacj ę RPO w kwocie 1.265.918 zł. na budow ę Sz. P. w Piotrowicach. Na 2014 r. planowana spłata długu wynosiła 870.000 zł. w trakcie roku zwi ę kszono wykup obligacji o 300.000 zł. co dało zmniejszenie zadłu ż enia o 1,07 mln. zł. Zadłu ż enie na koniec 2014 r. wyniesie 5.346.200 zł. tj. około 30%. W ci ą gu 4 lat zadłu ż enie gminy zmniejszono o 6.085

23 Pomimo tak znacznego zmniejszenia zadłu ż enia gmina wykonała równie ż szereg inwestycji na kwot ę ok. 10 000 000 zł.

24 Sytuacja finansowa gminy przy stabilnych finansowych uwarunkowaniach zewn ę trznych pozwala na zainwestowanie w latach 2015 – 2020 kwot ę ok. 50 000 000 zł.

25 Dzi ę kuj ę za uwag ę Zbigniew Przychodze ń Wójt Gminy M ę cinka


Pobierz ppt "ZA OKRES OD 25.09. DO 05.11.2014 r. INFORMACJA Z DZIAŁAŃ WÓJTA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google