Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

dr hab. Anna Organiściak-Krzykowska, prof. UWM

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "dr hab. Anna Organiściak-Krzykowska, prof. UWM"— Zapis prezentacji:

1 dr hab. Anna Organiściak-Krzykowska, prof. UWM
Sprawy nauki w znowelizowanej ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z 11 lipca 2014 r. dr hab. Anna Organiściak-Krzykowska, prof. UWM

2 Podstawy prawne funkcjonowania nauki określają:
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 3 października 2014 r. Ustawa o zmianie ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym [oraz niektórych innych ustaw w tym ustawy z 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym […] z 11 lipca 2014 r. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora z 22 września 2011 r. Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki z 14 marca 2003 r.

3 DOKTORAT – zmiany 1. Warunkiem otwarcia przewodu jest złożenie wniosku o wszczęcie przewodu do kierownika jednostki wraz z: -oryginałem/poświadczoną kopią dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu magistra, -proponowanym tematem i koncepcją rozprawy doktorskiej, -wykazem prac naukowych, wraz z zapisem i dokumentacją ich publicznej prezentacji oraz informacją o działalności popularyzującej naukę, -informacją o przebiegu przewodu doktorskiego, jeśli kandydat ubiegał wcześniej się o nadanie stopnia doktora.

4 2. W szczególnych przypadkach stopień doktora może być nadany osobie, która jest :
absolwentem studiów I stopnia posiadającym tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny, studentem, który ukończył III r. jednolitych studiów magisterskich i jest jednocześnie beneficjentem programu „Diamentowy Grant”. Do wniosku o wszczęcie przewodu należy dołączyć poświadczoną kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu licencjata, inżyniera lub zaświadczenie o ukończeniu III r. studiów jednolitych magisterskich, poświadczoną przez jednostkę kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie „Diamentowego Grantu” oraz opinię opiekuna naukowego potwierdzającą wysoką jakość prac badawczych prowadzonych przez kandydata i wysoki stopień zaawansowania tych prac. [zm. art. 13a ust. 1]

5 3. Kandydat wraz z wnioskiem o wszczęcie przewodu doktorskiego może przedstawić certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego. [art. 3 rozporządzenia ] [Wykaz certyfikatów zawiera załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora z 22 września 2011 r.]

6 -wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki,
4. Wykaz prac naukowych stanowiących warunek otwarcia przewodu może mieć postać: -wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki, lub -co najmniej jednej publikacji w recenzowanym czasopiśmie naukowym [z wykazu Ministerstwa], -co najmniej jednej publikacji w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej. [zm. brzmienia art. 11 ust. 2 ustawy]

7 5. W przewodach doktorskich powołuje się co najmniej dwóch recenzentów spośród osób zatrudnionych w szkole wyższej lub jednostce organizacyjnej innej niż ta, której pracownikiem jest osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora i niebędących członkami rady jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód.

8 6. Streszczenia rozpraw doktorskich i recenzje podlegające zamieszczeniu na stronie internetowej przekazuje się niezwłocznie po ich złożeniu do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów w celu opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej. [zm. brzmienia art. 13 ust. 8]

9 [art.14a ust.1i 2 ] 7. Przewody doktorskie mogą być przygotowane:
-w ramach jednej dyscypliny naukowej, - w ramach więcej niż jednej dyscypliny naukowej (interdyscyplinarne). [art.14a ust.1i 2 ]

10 7. Art.14a ust.1 i 2 składający się z 9 punktów określa: -rodzaje rozpraw doktorskich [jednodyscyplinowe i interdyscyplinarne], -sposób ich prowadzenia [porozumienia] przez jedną uczelnię lub wspólnie z inną uczelnią [w tym zagraniczną].

11 Habilitacja-zmiany 1. Do postępowania habilitacyjnego może zostać dopuszczona osoba, która posiada stopień doktora oraz osiągnięcia naukowe stanowiące znaczny wkład w rozwój określonej dyscypliny naukowej oraz wykazuje się istotną aktywnością naukową. Osiągnięcie może stanowić: dzieło opublikowane w całości lub w zasadniczej części albo -cykl publikacji powiązanych tematycznie. [Art. 16 ust. 2 pkt 1]

12 Habilitacja-zmiany Centralna Komisja dokonuje oceny formalnej wniosku w terminie 14 dni [zamiast 7 dni] od dnia jego otrzymania. [art. 18a ust. 4]

13 Habilitacja-zmiany Decyzja rektora w sprawie nabycia przez doktora uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego wchodzi w życie po upływie 4 miesięcy [a nie 3] od dnia jej otrzymania przez CK, jeżeli w tym okresie CK, w drodze decyzji administracyjnej , nie wyrazi sprzeciwu i nie uchyli tej decyzji. [art.21a ust. 3]

14 Profesura - zmiany Tytuł profesora może być nadany osobie, która uzyskała stopień doktora habilitowanego oraz : 1) Posiada osiągnięcia naukowe znacznie przekraczające wymagania stawiane w postepowaniu habilitacyjnym; 2) Posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi realizującymi projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub [zamiast i] zagranicznych lub [zamiast i] odbyła staże naukowe w instytucjach naukowych, w tym zagranicznych lub [zamiast i] prowadziła prace naukowe w instytucjach naukowych, w tym zagranicznych; 3) Posiada osiągnięcia w opiece naukowej – uczestniczyła co najmniej: [a] raz w charakterze promotora w przewodzie dr zakończonym nadaniem stopnia oraz [b] raz w charakterze promotora pomocniczego w przewodzie dr zakończonym nadaniem stopnia lub uczestniczy w charakterze promotora w otwartym przewodzie doktorskim oraz [c] dwa razy w charakterze recenzenta w przewodzie doktorskim lub przewodzie habilitacyjnym lub postępowaniu habilitacyjnym; [zmiana z trzech na jeden raz w charakterze promotora lub promotora pomocniczego] [art. 26 ust. 1]

15 W przypadku informacji o możliwości naruszenia przez kandydata praw autorskich Prezydent RP może zwrócić się do CKdsSiT o dołączenie do wniosku opinii komisji ds. etyki w nauce przy PAN. Wydanie negatywnej opinii przez komisje etyki PAN powoduje, ze CKdsSiT wznawia postępowanie o nadanie tytułu prof. lub wszczyna postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności postepowania o nadanie tytułu prof. [art.28 ust. 3a i 3b]

16 W przypadku stwierdzenia nieważności postępowania o nadanie tytułu profesora albo uchylenia, w wyniku wznowienia postepowania, uchwały o przedstawieniu kandydata do tytułu profesora, osoba , której nadano tytuł profesora, traci prawo do posługiwania się tym tytułem. [art. 29b]

17 Regulacje ministerialne i CKdsSiT
Mówią o tym art. 31 i 36. [Art. 31] Ministerstwo ma za pomocą rozporządzeń uregulować czynności w przewodach doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich [składane dokumenty, wzór ankiety osiągnięć dla osób starających się o tytuł prof., skład i tryb pracy komisji dr i prof. powoływanych przez RW; warunki i tryb powtarzania egzaminów dr, certyfikaty językowe, sposób przedstawiania i oceniania rozpraw dr o charakterze zbiorowym (dot. tzw. wkładu), niezbędne elementy dyplomu dr i hab., wysokość opłat za dyplom, sposób ogłaszania przez ministra informacji o nadanych stopniach naukowych [dr i hab. oraz prof.]; stworzenia ogólnopolskiej bazy wykazu osób posiadających stopień dr i hab. oraz prof., zasady dostępu do tych wykazów [Ministrowi, Przewodniczącemu CK, RGNiSW, PKA, Prezesowi PAN oraz rektorom i dyrektorom samodzielnych Instytutów Naukowo-Badawczych].

18 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "dr hab. Anna Organiściak-Krzykowska, prof. UWM"

Podobne prezentacje


Reklamy Google