Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Finansowanie gospodarki odpadami ze środków NFOŚiGW Kraków, 3 października 2011 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Finansowanie gospodarki odpadami ze środków NFOŚiGW Kraków, 3 października 2011 roku."— Zapis prezentacji:

1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Finansowanie gospodarki odpadami ze środków NFOŚiGW Kraków, 3 października 2011 roku.

2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dofinansowanie zadań z obszaru „ochrona ziemi” w latach 2007 - 2011 Kwota udzielonego wsparcia w ramach umów o dofinansowanie – 762 mln zł Ogólna wartość dofinansowanych przedsięwzięć – 1 553 mln zł Kwota wsparcia z działania 2.1. POIiŚ – 2,8 mld zł (wkrótce 3,3 mld zł) (razem umowy NFOŚiGW i wfośigw)

3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dofinansowanie zadań z obszaru „ochrona ziemi” w latach 2007 - 2011

4 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Udzielanie dofinansowania ze środków NFOŚiGW - podstawowe dokumenty Lista priorytetowych programów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, planowanych do finansowania w roku 2012 (uchwała Rady Nadzorczej NF nr 128/11 z dnia 23 sierpnia 2011 r.) Zasady udzielania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (uchwała Rady Nadzorczej NF nr 230/09 z dnia 21 grudnia 2009 r. ze zmianami) Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (uchwała Rady Nadzorczej NF nr 31/10 z dnia 23 lutego 2010 r.)

5 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Udzielanie dofinansowania ze środków NFOŚiGW - Program priorytetowy Program Priorytetowy  Podstawa przygotowania i oceny wniosków o dofinansowanie  Zindywidualizowane, dostosowane do specyfiki zadań szczegółowe zasady udzielania dofinansowania i kryteria wyboru przedsięwzięć,  Wieloletni budżet Programu Obecnie trwa przegląd i aktualizacja programów priorytetowych na rok 2012

6 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Ochrona Ziemi Programy Priorytetowe NFOŚiGW w 2011 r. Programy z zakresu ochrony ziemi zatwierdzone przez Radę Nadzorczą NFOŚiGW

7 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Ochrona Ziemi - Programy Priorytetowe NFOŚiGW w 2011 r. 3.Ochrona powierzchni ziemi 3.1. Gospodarowanie odpadami komunalnymi 3.2. Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych 3.3. Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne 3.4. Dofinansowanie systemu recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 3.5. Rekultywacja terenów zdegradowanych i likwidacja źródeł szczególnie negatywnego oddziaływania na środowisko 3.6. Współfinansowanie II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Na 2012 rok Rada Nadzorcza przyjęła niezmieniona listę programów priorytetowych

8 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3.1. Gospodarowanie odpadami komunalnymi W latach 2007 - 2011:  Zawarto umowy na budowę lub rozbudowę 14 obiektów gospodarowania odpadami komunalnymi  Zakontraktowana kwota dofinansowania wyniosła – 123 mln zł  Docelowa wydajność realizowanych obiektów wyniesie – ok. 640 tys. Mg/rok

9 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3.1. Gospodarowanie odpadami komunalnymi Część 1) Rozwój systemów służących zagospodarowaniu odpadów komunalnych Rodzaje projektów:  Budowa nowych oraz modernizacja i rozbudowa istniejących instalacji odzysku lub recyklingu odpadów komunalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą do selektywnej zbiórki odpadów  Zamknięcie i rekultywacja oraz budowa lub modernizacja istniejącego składowiska w ramach wniosków systemowych Beneficjenci:  Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki  Przedsiębiorcy.

10 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3.1. Gospodarowanie odpadami komunalnymi Część 1) Rozwój systemów służących zagospodarowaniu odpadów komunalnych Forma dofinansowania:  Pożyczka – do 75% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia  Oprocentowanie – 3,5%  Umorzenie - do 30% Nabór ciągły do wyczerpania środków  Ograniczenie ilości odpadów komunalnych deponowanych na składowisku, w odniesieniu do masy odpadów poddanych procesowi odzysku lub unieszkodliwieniu w procesach innych niż składowanie – docelowo min. 20%,  Łączna minimalna wydajność instalacji przetwarzania odpadów będących przedmiotem wniosku - min. 20 tys. Mg/rok (dla biologicznego przetwarzania frakcji organicznej – min. 5 tys. Mg/rok) Warunki brzegowe:

11 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3.1. Gospodarowanie odpadami komunalnymi Część 2) Rozwój selektywnej zbiórki odpadów Rodzaje projektów:  Budowa wzorcowego centrum selektywnego zbierania odpadów, w którym możliwe będzie prowadzenie działań demonstracyjno – edukacyjnych w zakresie m.in. technologii odbioru odpadów, sortowania i dalszego ich przygotowania do transportu, odzysku recyklingu Beneficjenci:  Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki  Przedsiębiorcy Kryteria dostępu:  Zagwarantowanie poddania zebranych selektywnie odpadów procesom odzysku lub recyklingu  Minimalny asortyment nieodpłatnie przyjmowanych odpadów  Rekomendacja właściwego Marszałka Województwa Forma dofinansowania:  Dotacja do 60 % kosztów kwalifikowanych Nabór ciągły do wyczerpania środków

12 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3.2. Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych W latach 2007 - 2011:  Zawarto umowy na zamknięcie i rekultywację 36 składowisk odpadów komunalnych  Zakontraktowana kwota dofinansowania wyniosła – 35,5 mln zł  Łączna powierzchnia rekultywowanych składowisk – ok. 130 ha

13 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3.2. Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych Forma dofinansowania:  Dotacja – do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (JST, podmioty publiczne).  Pożyczka – do 75 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (oprocentowanie 3,5%, umorzenie do 30% kapitału) - przedsiębiorcy  Dla dofinansowania w formie dotacji – procedura konkursowa Terminy składania wniosków (w latach 2011 – 2014):  do końca lutego  do końca maja  do końca sierpnia Tryb naboru wniosków:  Dla dofinansowania w formie pożyczki: Nabór ciągły do wyczerpania środków

14 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3.3. Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne W latach 2007 - 2011:  Zawarto umowy na budowę lub rozbudowę 10 obiektów gospodarowania odpadami  Zakontraktowana kwota dofinansowania – 50 mln zł  Docelowa wydajność realizowanych obiektów wyniesie ok. 200 tys. Mg/rok Część 1) Rozwój systemów gospodarowania odpadami innymi niż komunalne, w szczególności niebezpiecznymi

15 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3.3. Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne Forma dofinansowania:  Pożyczka – do 75% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia  Oprocentowanie – 3,5%  Umorzenie - do 30% Nabór ciągły do wyczerpania środków Część 1) Rozwój systemów gospodarowania odpadami innymi niż komunalne, w szczególności niebezpiecznymi Beneficjenci:  Jednostki samorządu terytorialnego  Przedsiębiorcy

16 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3.3. Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne Część 2) Usuwanie wyrobów zawierających azbest W latach 2010 - 2011:  Zawarto umowy udostępnienia środków z 14 WFOŚiGW  Zakontraktowana kwota udostępnienia środków wyniosła – 46 mln zł  Łączna masa usuniętych i unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest wyniesie – ok. 85 tys. Mg

17 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3.3. Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne Forma dofinansowania :  Dotacja – do 100% kosztów kwalifikowanych  Terminy składania wniosków o dofinansowanie określają indywidualnie WFOŚiGW Część 2) Usuwanie wyrobów zawierających azbest  Dotacja udzielana jest przez wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej z udziałem środków udostępnionych przez NFOSiGW

18 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3.4. Dofinansowanie systemu recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji Część 1) Dofinansowanie demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji  Udzielanie dotacji – dopłat do demontażu pojazdów, przedsiębiorcom prowadzącym stacje demontażu pojazdów, którzy spełnili warunki określone w art., 410 a ust. 1 ustawy – Prawo ochrony środowiska Część 2) Dofinansowanie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji  Udzielanie dotacji – gminom i powiatom, które przekazały do stacji demontażu pojazdów zebrane pojazdy wycofane z eksploatacji  Wysokość dotacji wynosi 4 000 zł za każdy porzucony pojazd wycofany z eksploatacji przekazany do stacji demontażu pojazdów

19 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3.4. Dofinansowanie systemu recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji Część 3) Dofinansowanie działań inwestycyjnych w zakresie demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz gospodarowania odpadami powstałymi w wyniku demontażu pojazdów Rodzaje projektów:  Budowa, rozbudowa lub modernizacja stacji demontażu pojazdów  Budowa, rozbudowa lub modernizacja instalacji przetwarzania, odzysku lub recyklingu odpadów pochodzących z wycofanych z eksploatacji pojazdów Beneficjenci:  Przedsiębiorcy Forma dofinansowania:  Pożyczka – do 75% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia  Oprocentowanie – 1%  Umorzenie - do 30% Nabór ciągły do wyczerpania środków.

20 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3.5. Rekultywacja terenów zdegradowanych i likwidacja źródeł szczególnie negatywnego oddziaływania na środowisko W latach 2007 - 2011:  Zawarto umowy na likwidację 73 mogilników oraz 7 bomb ekologicznych  Zakontraktowana kwota dofinansowania – 95 mln zł  Docelowo zostanie unieszkodliwionych ponad 120 tys. Mg odpadów niebezpiecznych

21 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3.5. Rekultywacja terenów zdegradowanych i likwidacja źródeł szczególnie negatywnego oddziaływania na środowisko Forma dofinansowania:  Dotacja – do 80 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (tylko dla Jst oraz podmiotów publicznych działających w imieniu Skarbu Państwa)  Przekazanie środków – do 80% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (PJB, wyłącznie w 2010 r.)  Pożyczka – do 80% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia  Oprocentowanie – 3,5%  Umorzenie – do 30% Nabór ciągły do wyczerpania środków. Część 1) Przedsięwzięcia wskazane przez GIOŚ – „bomby ekologiczne”

22 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3.5. Rekultywacja terenów zdegradowanych i likwidacja źródeł szczególnie negatywnego oddziaływania na środowisko Forma dofinansowania:  Dotacja – do 80 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (tylko dla Jst oraz podmiotów publicznych działających w imieniu Skarbu Państwa),  Przekazanie środków – do 80% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (PJB, wyłącznie w 2010 r.)  Pożyczka – do 80% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia,  Oprocentowanie – 3,5%,  Umorzenie – do 30%. Nabór ciągły do wyczerpania środków. Część 2) Rekultywacja terenów zdegradowanych

23 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3.6. Współfinansowanie II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Część 1) Uzupełnianie dofinansowania II osi POIiŚ Forma dofinansowania:  Pożyczka dla beneficjentów II osi priorytetowej POIiŚ, do kwoty różnicy między wysokością kosztów kwalifikowanych a kwotą dofinansowania ze środków POIiŚ  Oprocentowanie – 3,5%,  Umorzenie – pożyczka nie podlega umorzeniu Beneficjenci:  Beneficjenci II osi POIiŚ, dla których NFOŚiGW pełni funkcję Instytucji Wdrażającej

24 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3.6. Współfinansowanie II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Część 2) Dofinansowanie potencjalnych beneficjentów POIiŚ (projekty z konkursu nr 5/POIiŚ/2.1/01.2011) Forma dofinansowania:  Pożyczka dla potencjalnych beneficjentów II osi priorytetowej POIiŚ, do kwoty równe sumie planowanego wkładu unijnego oraz planowanej pożyczki NFOŚiGW  Oprocentowanie – 3,5%,  Umorzenie – pożyczka nie podlega umorzeniu Beneficjenci:  podmioty, które złożyły wniosek w ramach konkursu 5/POIiŚ/2.1/01/2011, dla których NFOŚiGW pełni funkcję IW i których Wniosek o dofinansowanie został umieszczony na liście rezerwowej oraz uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną II stopnia

25 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Propozycja w zakresie uzupełnienia programu priorytetowego 3.1 Aktualnie przygotowywana jest 3 część Programu Gospodarowanie odpadami komunalnymi w konsultacji z WFOŚiGW i Urzędami Marszałkowskimi Konsultacje dotyczą potencjalnych potrzeb służących wdrożeniu nowego modelu gospodarowania odpadami komunalnymi. Są to m.in.:  Działania i materiały popularyzatorskie oraz promocyjne  Szkolenia regionalne dla administracji samorządowej i przedsiębiorców w gospodarce odpadami komunalnymi  Aktualizacja wojewódzkich planów gospodarki odpadami Do 4 października br. NFOŚiGW zbiera propozycje w tym zakresie.

26 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dziękuję za uwagę Robert Markiewicz tel. (+4822) 4590 314 fax (+4822) 4590 192 e-mail: r.markiewicz@nfosigw.gov.pl


Pobierz ppt "Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Finansowanie gospodarki odpadami ze środków NFOŚiGW Kraków, 3 października 2011 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google