Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RAZEM JESTEŚMY SILNI 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RAZEM JESTEŚMY SILNI 1."— Zapis prezentacji:

1 RAZEM JESTEŚMY SILNI 1

2 Związek Nauczycielstwa Polskiego jest jednolitym, dobrowolnym, niezależnym i samorządnym związkiem zawodowym pracowników oświaty i wychowania, szkolnictwa wyższego i nauki zrzeszający około członków. 2

3 W okręgu mazowieckim zrzeszonych jest około 23. 800 członków, w tym 17
W okręgu mazowieckim zrzeszonych jest około członków, w tym nauczycieli, pracowników niepedagogicznych (12,6%)oraz emerytów (15,5%). W kadencji 2010 – 2014 ubyło blisko 700 członków w tym 439 emerytów. W Oddziale przysuskim zrzeszamy 260 pracujących członków ZNP w tym 8 pracowników niepedgogicznych (3,1%) oraz 34 emerytów (8,6%). W poprzedniej kadencji ubyło 135 członków!!!

4 Członkostwo w ZNP Członkami ZNP mogą być pracownicy zatrudnieni w szkołach, przedszkolach, placówkach wychowawczych, opiekuńczych i specjalnych, Członek ZNP nie może należeć do innego związku zawodowego, Dowodem przynależności do ZNP jest ważna legitymacja członkowska. 4

5

6 Członek ma prawo: wybierać i być wybieranym do wszystkich władz i organów statutowych ZNP, oceniać na zebraniach, zjazdach działalność zarządów i rad wszystkich szczebli, korzystać bezpłatnie ze związkowego poradnictwa prawnego, zwracać się do władz i organów statutowych ZNP w sprawach pracowniczych, społecznych i zawodowych, korzystać z zasiłków z tytułu urodzenia dziecka lub zgonu członka rodziny oraz innych świadczeń, korzystać z diet i zwrotu kosztów w związku z pełnieniem funkcji we władzach ZNP i organach statutowych 6

7 Co mi daje Związek!?

8 Celem ZNP jest: obrona godności, praw i interesów członków ZNP poprzez:
- uczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych dotyczących statusu prawnego pracowników oświaty, - opiniowanie aktów prawnych dotyczących oświaty, - podejmowanie działań mających na celu poprawę warunków życia i pracy członków ZNP oraz udzielanie im i członkom ich rodzin pomocy materialnej 8

9 - organizowanie poradnictwa prawnego,
- wyrażanie sprzeciwu wobec pracodawców naruszających interesy i prawa pracownicze i związkowe, - organizowanie poradnictwa prawnego, - organizowanie szkoleń i kursów związkowych, - rozwijanie działalności oświatowo- kulturalnej, turystyczno-krajoznawczej i sportowej. 9

10 WŁADZE ZNP I ICH ORAGNY WYKONAWCZE
ZNP tworzy następujące ogniwa organizacyjne: 1) okręgi, 2) oddziały, 3) ogniska. Kadencja wszystkich władz i organów statutowych ZNP trwa 4 lata, 10

11 Władzami poszczególnych ogniw ZNP są:
1) okręgowa konferencja delegatów, 2) oddziałowa konferencja delegatów, 3) zebranie ogniska. Organami wykonawczymi władz są odpowiednio: 1) zarząd okręgu, 2) zarząd oddziału, 3) zarząd ogniska. 11

12 ZARZĄD ODDZIAŁU Do najważniejszych kompetencji zarządu oddziału należy w szczególności: 1) reprezentowanie ZNP i jego członków wobec pracodawców, organów prowadzących szkoły, 2) określanie struktury oddziału, podejmowanie uchwał o utworzeniu, rozwiązaniu lub połączeniu ognisk, 3) uchwalanie planów pracy, zatwierdzanie planów finansowo- gospodarczych i sprawozdań finansowych oddziału. Zarząd oddziału może przekazać zarządowi ogniska niektóre ze swoich kompetencji. 12

13 WYRAŻANIE OPINII: 1. opiniowania zamiaru rozwiązywania stosunku pracy za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia; 2. opiniowania zamiaru zmiany warunków pracy i płacy; 3. wyrażania zgody na rozwiązywanie stosunku pracy z członkiem ZO ZNP; 4. rozpoznawania sprzeciwu pracownika od kary regulaminowej; 5. opiniowania wniosków o nagrodę Wójta (Burmistrza, Starosty, Kuratora, MEN; 6. opiniowania wniosków o odznaczenia państwowe i resortowe; 13

14 7. opiniowania oceny pracy dyrektora szkoły dokonywanej przez organ prowadzący szkołę i organ nadzoru pedagogicznego (art. 6a, ust. 7 KN) 8. wskazania swojego przedstawiciela do udziału w pracach komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki (art. 36a, ust. 5 ustawy o systemie oświaty), 9. wskazania swojego przedstawiciela do udziału w pracach komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy (art. 9g, ust. 5 i 5a KN), 10. wskazania pracodawcom członków ZNP podlegających ochronie prawnej przewidzianej w art. 32 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych, 14

15 OPINIOWANIE AKTÓW PRAWNYCH:
a) opiniowania uchwał i regulaminów JST w sprawie określania zasad i sposobu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli określonych w art.72 ustawy KN (art. 19 ust. 1 i 2 ustawy o związkach zawodowych), b) opiniowania regulaminów w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli określony w art. 49 ustawy KN (art. 19 ust. 1 i 2 ustawy o związkach zawodowych), c) opiniowania podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w art. 70a KN, d) opiniowania założeń i projektów innych aktów prawa lokalnego dotyczących oświaty i jej pracowników (art ust. 1 i 2 ustawy o związkach zawodowych), 15

16 Uzgadniania regulaminów:
1. pracy (art §1 KP), 2. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (art. 27 ust.1 ustawy o związkach zawodowych), 3. przyznawania dodatków do wynagrodzenia (art. 30 ust. 6 i 6a KN), 4. wynagradzania i premiowania (art. 27 ust.3 ustawy o związkach zawodowych), 16

17 ZARZĄD OGNISKA - KOMPETENCJE
1. Reprezentowanie ZNP i jego członków wobec pracodawców, organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe oraz innych podmiotów na terenie działania ogniska poprzez: a. uzgadnianie przyznawania pracownikom świadczeń z ZFŚS, b. uzyskiwanie od pracodawcy informacji dotyczących warunków pracy i zasad wynagradzania, 17

18 2. Uchwalanie planów pracy, opracowanie sprawozdań ogniska,
3. Występowanie do Zarządu Oddziału z wnioskami o podjęcie czynności związanych z kompetencjami Zarządu Oddziału, 4.Wskazywanie Zarządowi Oddziału osób upoważnionych do reprezentowania ZNP wobec pracodawcy w sprawach z zakresu prawa pracy. 18

19 Art Związki zawodowe sprawują kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy oraz uczestniczą, na zasadach określonych odrębnymi przepisami, w nadzorze nad przestrzeganiem przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

20 Zakładowa organizacja związkowa Art. 26
Zakładowa organizacja związkowa Art. 26. Do zakresu działania zakładowej organizacji związkowej należy w szczególności: 1) zajmowanie stanowiska w indywidualnych sprawach pracowniczych w zakresie unormowanym w przepisach prawa pracy; 2) zajmowanie stanowiska wobec pracodawcy i organu samorządu załogi w sprawach dotyczących zbiorowych interesów i praw pracowników; 3) sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem w zakładzie pracy przepisów prawa pracy, a w szczególności przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; 4) kierowanie działalnością społecznej inspekcji pracy i współdziałanie z państwową inspekcją pracy; 5) zajmowanie się warunkami życia emerytów i rencistów.

21 Art Ustalanie zasad wykorzystania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w tym podział środków z tego funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności, ustala pracodawca w regulaminie uzgodnionym z zakładową organizacją związkową. 2. Przyznawanie pracownikom świadczeń z funduszu, o którym mowa w ust. 1, dokonywane jest w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową. 3. Regulaminy nagród i premiowania są ustalane i zmieniane w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową; dotyczy to również zasad podziału środków na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w państwowej jednostce sfery budżetowej.

22 Ustawa o związkach zawodowych Art. 23, a przede wszystkim art
Ustawa o związkach zawodowych Art. 23, a przede wszystkim art. 26 tejże ustawy, art. 27 i 30 – oznacza to, że to prezes jako przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej, reprezentując Zarząd na zewnątrz ma obowiązek: 1/ wystąpienia do pracodawców o: - uzgadnianie i ustalenie regulaminu wynagradzania, premiowania, przyznawania nagród, - uzgadnianie regulaminu funduszu świadczeń socjalnych, - uzgadnianie regulaminu pracy,

23 Najważniejsze działania ZNP w kadencji 2010-2014 w zakresie:
systemu oświaty: skuteczne blokowanie niekorzystnych zmian w ustawie o systemie oświaty, forsowanych przez stronę samorządową i rządową w i r., m.in. dotyczących przekazywania szkół i placówek oświatowych innym podmiotom bez względu na liczbę uczniów (propozycje samorządów, 2012) zatrudniania w szkołach podstawowych nauczycieli na podstawie Kodeksu pracy (propozycje rządowe, 2013) zorganizowanie ogólnopolskiej manifestacji ZNP pod hasłem DOŚĆ TEGO, wyrażającej sprzeciw wobec podjętej przez stroną rządową próby wprowadzenia niekorzystnych zmian w ustawie o systemie oświaty (23 listopada, 2013)

24 statusu zawodowego nauczycieli
podpisanie z klubami parlamentarnymi (PO, SLD, PSL, PJN) Porozumienia na rzecz statusu zawodowego nauczycieli (2011); w Porozumieniu uznano za konieczne centralne, na poziomie ustawy, regulowanie najważniejszych kwestii dotyczących zawodu nauczyciela, tj. zasad zatrudniania i zwalniania, maksymalnego wymiaru pensum dydaktycznego, gwarantowanej minimalnej wysokości wynagrodzenia, awansu zawodowego i przysługujących nauczycielom świadczeń pracowniczych. skuteczne blokowanie niekorzystnych zmian w ustawie Karta Nauczyciela, forsowanych w 2012 r. i 2013 r. przez stronę samorządową (m. in. dot. objęcia przepisami KN tylko nauczycieli „tablicowych”, zmiany zasad zatrudniania nauczycieli, ograniczenia systemu awansu zawodowego do stopnia nauczyciela mianowanego) oraz rządową (m.in. dot. zmiany systemu wynagradzania nauczycieli, zmiany zasad udzielania urlopu wypoczynkowego i zdrowotnego, likwidacji uprawnień socjalnych,


Pobierz ppt "RAZEM JESTEŚMY SILNI 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google