Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Adam Mickiewicz - urodzony 24 grudnia 1798 roku w Zaosiu koło Nowogródka w Litwie. Pisał i mówił po polsku. Polska i Litwa stanowiły dla niego jedność.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Adam Mickiewicz - urodzony 24 grudnia 1798 roku w Zaosiu koło Nowogródka w Litwie. Pisał i mówił po polsku. Polska i Litwa stanowiły dla niego jedność."— Zapis prezentacji:

1

2 Adam Mickiewicz - urodzony 24 grudnia 1798 roku w Zaosiu koło Nowogródka w Litwie. Pisał i mówił po polsku. Polska i Litwa stanowiły dla niego jedność. W roku 1815 wstępuje na Uniwersytet Wileński, aby tutaj ukończyć studia filologiczne. Jest też jednym ze współzałożycieli Towarzystwa Filomatów - tajnej organizacji młodzieżowej, skupiającej studentów. Po ukończeniu studiów, Mickiewicz wyjeżdża do Kowna, gdzie pełni funkcję nauczyciela. Od 1823 roku toczy się proces filomatów, na których natrafiły carskie władze i doprowadza on poetę do przymusowego opuszczenia ojczyzny i wyjazdu do Rosji. Na początku przebywa w Petersburgu, a następnie jedzie na Krym i do Moskwy, gdzie poznaje Aleksandra Puszkina. 1829 rok - Mickiewicz opuszcza Rosję. Próbuje przedostać się do walczącej wówczas Polski, ale kończy się to niepowodzeniem. Parę lat później poznaje Celinę Szymanowską, z którą bierze ślub. W 1839 roku wyjeżdża do Lozanny i tam wykłada literaturę łacińską, a następnie mieszka i uczy w Paryżu.

3 Rok 1841 to pocz ą tek znajomo ś ci z Towia ń skim, z którym zrywa znajomo ść w roku 1846. W czasie Wiosny Ludów organizuje we W ł oszech legion polski, a w 1849 roku redaguje "Trybun ę Ludów". W czasie wojny Krymskiej (1855) Mickiewicz wyje ż d ż a do Konstantynopola z misj ą polityczn ą i tutaj umiera. Jego zw ł oki pochowane zostaj ą na cmentarzu w Montmorency, a w roku 1890 przetransportowane do krypty na Wawelu. Najwa ż niejsze utwory: "Ballady i romanse" (1822), "Gra ż yna" (1823), "Dziady" wile ń sko - kowie ń skie, "Dziady" drezde ń skie, "Sonety krymskie" (1826), "Konrad Wallenrod" (1828), "Farys" (1829), "Pan Tadeusz" (1834). Wkrótce potem nast ą pi ł y dramatyczne wypadki – poeta sta ł si ę ofiar ą politycznych prze ś ladowa ń. Zosta ł aresztowany za przynale ż no ść do tajnego zwi ą zku filomatów i wraz z innymi cz ł onkami stowarzyszenia znalaz ł si ę w zamienionym na wi ę zienie klasztorze ojców bazylianów w Wilnie. Sp ę dzi ł tam pó ł roku, a w procesie, który si ę odby ł, zosta ł skazany na zes ł anie w g łą b Rosji. W pa ź dzierniku 1824 r. opu ś ci ł Litw ę, aby ju ż nigdy tam nie powróci ć. W 1839 r. poeta otrzyma ł propozycj ę wyjazdu do Szwajcarii, do Lozanny, gdzie obejmuje stanowisko profesora literatury ł aci ń skiej na tamtejszym uniwersytecie. Tam powstaj ą ostatnie wiersze Mickiewicza – tzw. liryki loza ń skie. Wkrótce zaproponowano poecie obj ę cie katedry literatur s ł owia ń skich w Collège de France w Pary ż u. Mickiewicz wyra ż a zgod ę i wraz z rodzin ą wraca do Pary ż a.

4 Jest to utwór podzielony na dwie cz ęś ci : W pierwszej cz ęś ci utworu ukazane zosta ł y losy Karusi, dziewczyny, która straci ł a swego ukochanego. Cz ęść druga ma charakter refleksyjny i ukazuje konflikt, jaki zaistnia ł pomi ę dzy romantykami a klasykami. Cykl ten powsta ł w czerwcu 1822 roku w Wilnie i by ł y cz ęś ci ą pierwszego tomu „Poezji” Adama Mickiewicza. Wyznacza pocz ą tek romantyzmu - nowej literackiej epoki w Polsce.Ukaza ł si ę on w czerwcu 1822 roku w Wilnie. Utwory, które wchodz ą w sk ł ad cyklu s ą oparte na wierzeniach prostych ludzi.

5 Patriotyzm to wielkie słowo. Oznacza umiłowanie kraju ojczystego, a także gotowość poswięcenia się dla własnego narodu. Literatura polska jest prawdziwą szkołą uczuć patriotycznych, bo niemal od początku swego istnienia wyrażała głęboką troskę o losy ojczyzny, tworzyła wzorce osobowe prawdziwego patrioty i obywatela. Ka ż dy polski pisarz tworz ą cy w epoce romantyzmu chcia ł w swoich utworach zach ę ci ć do podejmowania walki przeciw wrogom Polski, a ż eby ratowa ć kraj. Do takich pisarzy nale ż a ł Adam Mickiewicz. W swoim utworze pt.: „Konrad Wallenrod” ukazuje cz ł owieka, który zmuszony jest wkroczy ć na drog ę podst ę pu i zdrady dla ratowania Litwy. Posuwa si ę nawet do zabicia prawdziwego Konrada Wallenroda, bo wie, ż e w otwartej walce Litwini nie maj ą szans z Krzy ż akami.

6 Pocz ą tek lat trzydziestych XIX wieku by ł czasem niezwykle dla Mickiewicza trudnym. Przygn ę bienie po upadku powstania, ż al i po cz ęś ci tak ż e wstyd z powodu tego, i ż nie wzi ął on udzia ł u w walkach, a do tego konieczno ść udania si ę na emigracj ę.Pocz ą tkowo planowa ł on napisa ć ok. pi ę ciu ksi ą g poematu. Jak wiemy, ostatecznie sko ń czy ł o si ę na dwunastu ksi ę gach wierszem oraz epilogu. Ta epopeja narodowa z elementami gaw ę dy szlacheckiej powsta ł a w latach 1832-1834 w Pary ż u. Akcja Pana Tadeusza rozgrywa si ę w czasach wojen napoleo ń skich. R ę kopis Pana Tadeusza przechowywany jest w Zak ł adzie Narodowym im. Ossoli ń skich we Wroc ł awiu, w szkatule z mahoniu i ko ś ci s ł oniowej zamówionej przez Stanis ł awa Tarnowskiego i wykonanej w 1873 przez Józefa Brzostowskiego.

7 Niezwykle bogata twórczość Adama Mickiewicza, przepojona patriotyzmem spowodowała, iż stał się on w oczach Polaków poetą przeobrażeń. Być może pod wpływem jego dzieł (w szczególności takich, jak „Dziady”, „Kordian”, „Pieśni Wajdeloty”, „Pan Tadeusz” czy „Pieśń filaretów”) możliwe było odzyskanie przez naród polski upragnionej niepodległości. Za jego przyczyną w umysłach Polaków rodziły się coraz to nowsze sposoby walki o wolność, nierzadko pomysły te ujrzały światło dzienne poprzez ich realizacje. Były to czasy trudne dla narodu polskiego, gdy z rąk zaborcy ginęło wiele setek ludzi, a realizacja wielu przedsięwzięć nie mogła doczekać się końca. Literatura tego okresu mimo, iż spotkała się z wieloma przeciwnościami, nie zginęła, a już na pewno nie w sercach rodaków, nie było na nią ani siły, ani sposobu. To być może dzięki niej możliwe jest śledzenie aktualnej historii narodu polskiego.

8 Pomnik Adama Mickiewicza w Krakowie Teatr im. Adama Mickiewicza w Częstochowie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Ulica Adama Mickiewicza w Rzymie Muzeum Adama Mickiewicza w Stambule

9


Pobierz ppt "Adam Mickiewicz - urodzony 24 grudnia 1798 roku w Zaosiu koło Nowogródka w Litwie. Pisał i mówił po polsku. Polska i Litwa stanowiły dla niego jedność."

Podobne prezentacje


Reklamy Google