Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cel główny projektu Optymalizacja warunków prowadzenia przez doktorantów prac badawczych, przyczyniających się do podniesienia konkurencyjności i innowacyjności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cel główny projektu Optymalizacja warunków prowadzenia przez doktorantów prac badawczych, przyczyniających się do podniesienia konkurencyjności i innowacyjności."— Zapis prezentacji:

1

2 Cel główny projektu Optymalizacja warunków prowadzenia przez doktorantów prac badawczych, przyczyniających się do podniesienia konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa mazowieckiego w perspektywie zrównoważonego rozwoju.

3 Cele szczegółowe projektu zmniejszenie barier hamujących prowadzenie i finalizację pracy naukowo - badawczej doktorantów; ograniczenie barier w dostępie doktorantów do wiedzy z zakresu metod komercjalizacji wiedzy; zwiększenie zaangażowania doktorantów w podejmowanie działań zmierzających do komercjalizowania wyników badań naukowych istotnych z punktu widzenia rozwoju regionu.

4 Warunki uczestnictwa w projekcie Doktoranci ubiegający się o stypendium muszą spełniać łącznie następujące warunki: posiadać obywatelstwo polskie; posiadać miejsce zamieszkania na terenie Województwa Mazowieckiego; posiadać status uczestnika ostatnich 2 lat studiów doktoranckich lub posiadać wszczęty w przeciągu ostatnich 5 lat przewód doktorski; prowadzić badania naukowe w ramach studiów doktoranckich lub wszczętego przewodu doktorskiego w szkole wyższej albo w placówce naukowej z siedzibą w województwie mazowieckim; wykazywać zgodność tematu i zakresu prowadzonych prac badawczych z obszarami matematyczno-przyrodniczymi i technologicznymi oraz określonymi w RSI

5 Terminy Realizacja projektu: od 1 września 2013 r. do 30 grudnia 2014 r.; w tym wypłata stypendium i udzielenie wsparcia towarzyszącego obejmujące okres 12 miesięcy: od 1 października 2013 r. do 30 września 2014 r. Planowany nabór wniosków o przyznanie stypendium i udzielenie wsparcia towarzyszącego: od 9 do 30 września 2013 r.

6 Ocena wniosków Ocena merytoryczna dotyczyć będzie w szczególności: potencjalnego wpływu tematyki pracy doktorskiej i prowadzonych prac badawczych na rozwój kluczowych obszarów gospodarki regionu wskazanych w RSI, innowacyjności prowadzonych/planowanych badań naukowych, praktycznych korzyści dla Mazowsza wynikających z wdrożenia wyników pracy naukowej doktoranta. Ze względu na obowiązującą w Unii Europejskiej politykę równościową przyznane zostaną dodatkowe punkty m. in. w przypadku posiadania przez doktoranta orzeczenia o niepełnosprawności.

7 Wysokość stypendium Projekt obejmie 302 doktorantów, których wnioski w wyniku oceny merytorycznej zdobędą najwyższą liczbę punktów. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyzna im stypendia w wysokości średniomiesięcznej 5 000 zł za okres 12 mies. oraz wsparcie towarzyszące w postaci konferencji naukowych oraz szkoleń związanych z tematyką komercjalizacji wiedzy. Stypendysta projektu może jednocześnie otrzymywać nawet kilka stypendiów o podobnym charakterze ze środków innych niż EFS, o ile suma wszystkich świadczeń będzie nie większa niż 5 000,00 zł (maksymalny limit tego typu wsparcia określony w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL). Wówczas jednak, w ramach projektu stypendyście zostanie wypłacona kwota stanowiąca różnicę pomiędzy 5 000 zł a sumą innych stypendiów finansowanych ze środków innych niż EFS. Stypendium może być wydatkowane na dowolny cel wspierający pracę naukową prowadzoną przez Beneficjentów Ostatecznych (BO). Wypłacone zostanie w jednej transzy, w wysokości 60 000 zł, nie później niż w kwietniu 2014 r. Monitoring pracy naukowej doktorantów będzie przebiegał na podstawie składanych w czasie realizacji projektu sprawozdań.

8 Informacje dodatkowe Doktorantom umożliwi się nawiązanie kontaktów z przedsiębiorcami i prezentację praktycznych rezultatów swoich prac badawczych na specjalistycznych platformach internetowych, adresowanych głównie do przedsiębiorców. W wyniku realizacji projektu powinny zostać osiągnięte wymierne rezultaty w postaci m.in.: rozpoczęcia przez część doktorantów działalności gospodarczej typu spin off lub spin out, wdrożenia nowoczesnych rozwiązań technicznych,technologicznych lub organizacyjnych, wspomagających rozwój gospodarki Mazowsza.

9 Opiekun doktoranta Istnieje możliwość powołania i pokrycia kosztów wynagrodzeń opiekunów doktorantów, o ile te koszty nie wynikają z zadań objętych zakresem ich obowiązków. Wysokość wynagrodzenia opiekunów wyniesie do 1/3 wysokości stypendium doktoranckiego za okres 12 miesięcy. Do zadań opiekuna doktoranta należeć będzie m.in. prowadzenie konsultacji naukowych, merytorycznie związanych z realizacją doktoratu, udzielanie pomocy merytorycznej w prowadzeniu eksperymentów i badań, potwierdzanie postępów doktoranta w pracy badawczej, opiniowani, informacji zawartych w sprawozdaniach merytorycznych składanych przez doktoranta Departamentowi Edukacji Publicznej i Sportu, pomoc w zakresie komercjalizacji rezultatów pracy naukowej doktoranta.

10 KONTAKT Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Ul. Jagiellońska 36, 03-719 Warszawa Departament Edukacji Publicznej i Sportu Zespół „Mazowieckie Doktoraty” Tel. (22) 59 79 445, (22) 59 79 410, (22) 59 79 423, (22) 59 79 407, (22) 59 79 448. Email.: doktoranci@mazovia.pldoktoranci@mazovia.pl www.doktoranci.mazovia.pl


Pobierz ppt "Cel główny projektu Optymalizacja warunków prowadzenia przez doktorantów prac badawczych, przyczyniających się do podniesienia konkurencyjności i innowacyjności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google