Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Książka w starożytności.  N ajstarszy rodzaj pisma, wynaleziony przez Sumerów w czwartym tysi ą cleciu p.n.e. Pó ź niej przej ę ły go inne ludy staro.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Książka w starożytności.  N ajstarszy rodzaj pisma, wynaleziony przez Sumerów w czwartym tysi ą cleciu p.n.e. Pó ź niej przej ę ły go inne ludy staro."— Zapis prezentacji:

1 Książka w starożytności

2  N ajstarszy rodzaj pisma, wynaleziony przez Sumerów w czwartym tysi ą cleciu p.n.e. Pó ź niej przej ę ły go inne ludy staro ż ytnego Bliskiego Wschodu: Akadowie, Babilo ń czycy, Asyryjczycy, Hetyci.  Pocz ą tkowo było to pismo obrazkowe. Z czasem uproszczono je, by łatwiej i szybciej móc ry ć znaki trzcinowym rylcem na glinianej tabliczce. Sumerowie jako pierwsi rozwin ę li fonetyczny zapis mowy (sylaby, zgłoski); stosowali te ż znaki poj ę ciowe (ideogramy), które oznaczały całe słowa. Najstarszy rodzaj pisma.

3 Mezopotamia – Mi ę dzyrzecze, nazwa przej ę ta z j ę zyka perskiego i aramejskiego to staro ż ytna kraina na Bliskim Wschodzie le żą ca w dorzeczu rzek: Tygrysu i Eufratu. Na obszarze tym w staro ż ytno ś ci rozwijał si ę szereg kultur, pa ń stw i imperiów, których twórcami były ró ż ne ludy (Sumerowie, Akadyjczycy, Asyryjczycy Chaldejczycy), kontynuuj ą ce jednak wspólne dziedzictwo kulturowe. Powszechnie uwa ż a si ę, ż e wła ś nie na terenach Mezopotamii narodziła si ę pierwsza cywilizacja. Najstarsza cywilizacja.

4 Książki w Mezopotamii. Mezopotamskie pismo klinowe było najstarszym, w pełni rozwini ę tym systemem pisania w dziejach całej ludzko ś ci. Zostało ono wynalezione pod koniec IV tysi ą clecia p.n.e. przez Sumerów. Na samym pocz ą tku miało form ę tzw. pisma piktograficznego w którym kolejne znaki i rysunki oznaczały przedstawiaj ą ce je słowa. Około pocz ą tku III tysi ą clecia p.n.e. przeszło w bardziej rozwini ę t ą form ę ideograficzn ą. w której poszczególne znaki oznaczały poj ę cia zwi ą zane z przedmiotami np: (rysunek nogi - mógł oznacza ć słowa sta ć, i ść, biec itp) Jeszcze pó ź niej wprowadzono pierwsze elementy zapisu wymowy - fonetyki.

5 Pismo w starożytnym Egipcie. Hieroglify były pismem staro ż ytnych Egipcjan, znakami niezrozumiałymi poza ich krajem, ale i dla wi ę kszo ś ci jego ludno ś ci. Sztuka pisania stanowiła tajemnicze, ekskluzywne narz ę dzie, jej znajomo ś ci ą mogli si ę szczyci ć tylko nieliczni spo ś ród mieszka ń ców Egiptu. Z upływem czasu, w zwi ą zku z przemianami kulturowymi, nastaniem ery chrze ś cija ń skiej, ksi ę gi zapisane hieroglifami stawały si ę jeszcze mniej zrozumiałe, a wiele z nich uległo zniszczeniu.

6 Kamie ń z Rosetty – zabytek pi ś miennictwa staroegipskiego, którego odkrycie stało si ę przełomem na drodze do odczytania egipskich hieroglifów. Jest to czarna kamienna (bazaltowa) płyta o wysoko ś ci maksymalnej 114,4 cm, szeroko ś ci 72,3 cm i grubo ś ci 27,9 cm oraz wadze 762 kg. Na kamieniu wyryty został tekst dwuj ę zyczny w trzech wersjach – po egipsku pismem hieroglificznym i demotycznym oraz po grecku. W górnej cz ęś ci znajduje si ę 14 linijek z 1419 hieroglifami, w ś rodkowej 32 linijki z zapisem demotycznym, w dolnej – 34 linijki zapisane pismem greckim. Górna cz ęść z hieroglifami jest uszkodzona, ś rodkowa demotyczna zachowała si ę najlepiej, w dolnej brakuje prawego rogu, a wi ę c zako ń czenia tekstu. Kamień z Rosetty.

7 Książka w Egipcie III tys.p.n.e. Zwój papirusowy - ksi ąż ka elegancka i bardzo droga. Ta forma przeniesiona do innych krajów. Pas o szeroko ś ci 12 – 30 cm. Tytuł na ko ń cu tekstu. Od II w.p.n.e wypierana przez kodeks.

8 Pismo w starożytnej Grecji. Sposób pisania : Materiał u ż ywany przez staro ż ytnych Greków do utrwalania tekstu był bardzo ró ż norodny, pocz ą wszy od li ś ci palmowych, kor ę drzew, płótno, sko ń czywszy na papirusie i tabliczkach metalowych lub drewnianych. Te ostatnie cieszyły si ę wi ę ksz ą popularno ś ci ą w ż yciu codziennym. Przetrwało pisanie na tabliczkach drewnianych a ż do ś redniowiecza. Najcz ęś ciej malowano je na biało, aby pismo było lepiej widoczne, nast ę pnie pokrywano warstw ą wosku, który ułatwiał pisanie. Alfabet grecki – powstały ok. IX w. p.n.e. alfabet słu żą cy do zapisu j ę zyka greckiego i j ę zyków kilku ludów znajduj ą cych si ę pod wpływem kultury greckiej. Jego znaki słu ż yły Grekom tak ż e do zapisu liczb oraz do notacji muzycznej.

9 Zwój papirusu. Oba ko ń ce zwoju przymocowane były do dr ąż ków, wykonanych najcz ęś ciej z drewna lub ko ś ci słoniowej, które ułatwiały rozwijanie i zwijanie. Długo ść zwoju nie przekraczała zwykle 10 metrów. Je ż eli utwór nie mie ś cił si ę w jednym zwoju, dalsz ą jego cz ęść pisano na innym zwoju, oznaczaj ą c go jako II, III i kolejny. Pisano po jednej, wewn ę trznej stronie w regularnych kolumnach z zachowanymi co najmniej 2 cm odległo ś ciami mi ę dzy nimi. Kolumny te pisane były poprzecznie do długo ś ci zwoju. Czytano, trzymaj ą c zwój w obu r ę kach: prawa rozwijała rulon, a lewa w miar ę czytania zwijała go.

10 Pergamin. Pergamin – materiał pisarski (podło ż e, na którym mo ż na pisa ć ) wyrabiany ze skór zwierz ę cych. Pergamin wyparł rozpowszechniony wcze ś niej papirus stosowany w staro ż ytno ś ci i był głównym materiałem pisarskim w Europie i na Bliskim Wschodzie przez cały okres ś redniowiecza, po czym został skutecznie wyparty przez papier. U ż ywano go równie ż jako materiału pokryciowego do opraw.

11 Najstarsze biblioteki w Starożytności. Aleksandryjska : najwi ę ksza biblioteka ś wiata staro ż ytnego zało ż ona w Aleksandrii przez Ptolemeusza I Sotera za rad ą Demetriusza z Faleronu. Biblioteka działała prawdopodobnie od III w. p.n.e. przy Muzeum Aleksandryjskim (Muzejonie), ówczesnym odpowiedniku instytutu badawczo-naukowego. Ptolemeusz II Filadelfos przyczynił si ę istotnie do zgromadzenia wielu znacz ą cych zbiorów. Pergamo ń ska : najwi ę ksza po Bibliotece Aleksandryjskiej ksi ąż nica staro ż ytna w Pergamonie. Została zało ż ona przez króla Attalosa I Sotera w 2. połowie III wieku p.n.e. w Azji Mniejszej jako warsztat pracy dla artystów i uczonych gromadz ą cych si ę przy dworze. Wspaniały gmach biblioteki zbudował Eumenes II. Ruiny biblioteki odsłoniły wykopaliska Carla Humanna w roku 1878. Biblioteka zajmowała cztery pomieszczenia, w tym w jednym było zapewne skryptorium

12 Zdjęcia bibliotek. Biblioteka AleksandryjskaBiblioteki Pergamo ń ska


Pobierz ppt "Książka w starożytności.  N ajstarszy rodzaj pisma, wynaleziony przez Sumerów w czwartym tysi ą cleciu p.n.e. Pó ź niej przej ę ły go inne ludy staro."

Podobne prezentacje


Reklamy Google