Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PREZENTACJA Demony, potwory, fantasy, gry. ORKOWIE Ork – s ł owo z ł aciny oznaczaj ą ce demona lub istot ę ze ś wiata podziemnego. Zosta ł o u ż yte.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PREZENTACJA Demony, potwory, fantasy, gry. ORKOWIE Ork – s ł owo z ł aciny oznaczaj ą ce demona lub istot ę ze ś wiata podziemnego. Zosta ł o u ż yte."— Zapis prezentacji:

1

2 PREZENTACJA Demony, potwory, fantasy, gry.

3 ORKOWIE Ork – s ł owo z ł aciny oznaczaj ą ce demona lub istot ę ze ś wiata podziemnego. Zosta ł o u ż yte przez Tolkiena w jego cyklu fantasy o Ś ródziemiu, jako nazwa rasy stworze ń u ż ywanych cz ę sto jako wojsko przez si ł y z ł a.

4 TROLLE Troll - Wierzono, ż e trolle ró ż ni ł y si ę mi ę dzy sob ą zarówno wygl ą dem, jak i charakterem. Najcz ęś ciej mia ł y to by ć stworzenia bardzo stare, brzydkie, z ł o ś liwe i ma ł o inteligentne. Mo ż na by ł o w ś ród nich znale źć du ż ego wzrostu osobniki, jak i niewielkie skrzaty.

5 Wied ź my Wied ź ma – w przedchrze ś cijanskich s ł owia ń skich spo ł eczno ś ciach kobieta posiadaj ą ca wiedz ę, zwi ą zan ą z zio ł olecznictwem, medycyn ą, przyrod ą. Osoba szanowana przez spo ł ecze ń stwo, zwracano si ę do niej po rady. Pierwotnie w kulturach s ł owia ń skich wied ź m ę nazywano wiedma, widma. Wied ź ma posiadaj ą ca zdolno ś ci lub cechy magiczne nazywana by ł a ciot ą.

6 Assassin Assassins – Najwa ż niejsza posta ć z gry, z bractwa Assassynów którego celem jest wyeliminowanie dziewi ę ciu postaci propaguj ą cych wyprawy krzy ż owe i odpowiedzialnych za cierpienia wielu ludzi. Gracz odwiedza pi ęć historycznych miejsc mi ę dzy innymi: Jerozolim ę, Damaszek,.

7 Elfy Elf – stworzenie rodem z mitologii germa ń skiej. Z pocz ą tku elfy by ł y pomniejszymi bo ż kami natury i p ł odno ś ci, pó ź niej by ł y przedstawiane jako chochliki lub duszki le ś ne b ą d ź wodne.

8 Krasnoludy W większości utworów fantasy krasnoludy są rasą bardzo tajemniczą. Bronią swoich sekretów, czasem utajniając nawet swoją mowę tak, by była niezrozumiała dla innych. Są też bardzo honorowe. Są zazwyczaj przedstawiani jako niższe od człowieka, silne, krępe i dobrze umięśnione humanoidy, pierwotnie żyjące w kopalniach (zazwyczaj złota). W boju najchętniej używają toporów lub młotów i zawsze noszą długie brody, najczęściej splecione w fantazyjne warkocze. Krasnoludy spotykane w literaturze są zazwyczaj płci męskiej – o kobietach-krasnoludach rzadko się wspomina.

9 Herobrine Herobrine - Z legendy można wywnioskować, że postać obserwuje gracza, ukrywa się, a próba pościgu za nią kończy się zawsze niepowodzeniem. W legendę został wmieszany również twórca gry. Z krótkiego maila z tej legendy można się domyśleć, że Notch dodał tą postać, jako wcielenie swojego, nieżyjącego już brata.

10 Gobliny Gobliny - fantastyczne stworzenie wywodz ą ce si ę z brytyjskich ba ś ni i legend. Jest tam przedstawiane jako istota z ł a lub jedynie z ł o ś liwa, zazwyczaj brzydka i groteskowa. Ró ż ne istoty nazywane goblinami cz ę sto pojawiaj ą si ę kulturze masowej - wyst ę puj ą w wielu utworach i grach fantasy.

11 Przygotował: Alan Wojciechowski…


Pobierz ppt "PREZENTACJA Demony, potwory, fantasy, gry. ORKOWIE Ork – s ł owo z ł aciny oznaczaj ą ce demona lub istot ę ze ś wiata podziemnego. Zosta ł o u ż yte."

Podobne prezentacje


Reklamy Google