Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Był to zmierzch 3 ery, gdy pami ęć o elfach prawie si ę zatarła. Nikt ju ż nie brał na serio opowie ś ci o elfach, którzy m ęż nie walczyli o swoje kraje.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Był to zmierzch 3 ery, gdy pami ęć o elfach prawie si ę zatarła. Nikt ju ż nie brał na serio opowie ś ci o elfach, którzy m ęż nie walczyli o swoje kraje."— Zapis prezentacji:

1

2 Był to zmierzch 3 ery, gdy pami ęć o elfach prawie si ę zatarła. Nikt ju ż nie brał na serio opowie ś ci o elfach, którzy m ęż nie walczyli o swoje kraje i którzy byli pi ę kni, ale jednak to po jakim ś czasie miało si ę zmieni ć … Ostatni elf kylu

3 W utworach fantasy bohaterowie nie s ą nigdy ani idealni, ani najuczciwsi, ani najrozs ą dniejsi, cho ć cz ę sto bardzo odwa ż ni i skuteczni, co jednak nie przeszkadza im w zdobywaniu olbrzymiej popularno ś ci. Bohater fantasy jest zwykle nadzwyczaj sprawnym fizycznie wojownikiem (elfem, krasnoludem czy innym stworem), który przemierza ś wiat i walczy z ró ż nymi przeciwnikami.

4 Elfy W rozległych, dzikich ost ę pach zapomnianych puszcz i lasów, które dzi ś ż yj ą tylko w pami ę ci starców, mieszkali elfowie najpi ę kniejszy i najdoskonalszy lud w dziejach ś wiata. Obce im były ś mier ć, ból i cierpienie, a w ich oczach odbił si ę blask dawnych dni, o których my zapomnieli ś my skupieni na swoich przyziemnych sprawach. Elfy stanowi ą jedn ą z najwa ż niejszych ras wi ę kszo ś ci ś wiatów fantasy. Ze wzgl ę du na ró ż nice mi ę dzy ś wiatami, zachodz ą równie ż zasadnicze ró ż nice w opisach elfów w ró ż nych rzeczywisto ś ciach fantasy. Wspólne pozostaj ą jednak (przewa ż nie) pewne elementy natury oraz wygl ą du elfów: długie, szpiczaste uszy, długowieczno ść, zwi ą zki z natur ą i lasem, uzdolnienia magiczne, pi ę kny wygl ą d, długie włosy, pi ę kny i melodyjny głos. Przykładowe ksi ąż ki fantasy w których wyst ę puj ą elfy: Dziedzictwo Władca Pier ś cieni Hobbit, Czyli tam i z Powrotem Wied ź min

5

6

7 Minotaury S ą to postaci z mitologii greckiej. Cechy charakterystyczne: mocno umi ęś nione, zamieszkuj ą ce w lochach i labiryntach, krzy ż ówka człowieka z bykiem, niekiedy uzdolnione magicznie. Przykładowe ksi ąż ki fantasy w których wyst ę puj ą Minotaury: Lew, Czarownica i Stara szafa Ksi ążę Mroku

8

9 Smoki Smok - najpot ęż niejsze stworzenie ś wiata fantasy - jest niemal ż e symbolem tego gatunku literackiego. W poszczególnych ś wiatach smoki ró ż ni ą si ę pewnymi szczegółami, lecz zawsze : wyst ę puj ą w kilku typowych kolorach, długowieczno ść, maj ą w swoich le ż ach wielkie skarby, uzdolnienia magiczne, zwykle ziej ą ogniem, niektóre z nich mówi ą, obdarzonymi czasem wielk ą m ą dro ś ci ą. Przykładowe ksi ąż ki fantasy w których wyst ę puj ą smoki: Harry Potter Wied ź min Dziedzictwo Hobbit, czyli Tam i z Powrotem Legendy Ethshaz

10

11 Jednoro ż ce Jednoro ż ec jest mitycznym stworzeniem o antycznym rodowodzie. Sztuka ś redniowieczna, a pó ź niej renesansowa, uczyniły go symbolem czysto ś ci i niewinno ś ci. Jednoro ż ec symbolizuje ponadto rzeczy nieosi ą galne, marzenia - i pewnie dlatego w naturalny sposób znalazł swoje miejsce w ś wiecie fantasy. Literatura fantasy rozwin ę ła wcze ś niejsze wyobra ż enia i mity, czyni ą c jednoro ż ce stworzeniami magicznymi, a zarazem nieuchwytnymi i tajemniczymi... Cechy charakterystyczne Jednoro ż ców: długowieczne, odwa ż ne, uzdolnienione magiczne, posiadaj ą ce uzdrawiaj ą ca moc rogu, traktowane jak istoty boskie, obdarzone czasem wielk ą m ą dro ś ci ą, silne, szybkie, ich bro ń to róg wyrastaj ą cy z czoła, który czyni je niepokonanymi. Przykładowe ksi ąż ki fantasy w których wyst ę puj ą jednoro ż ce: Harry Potter Wied ź min

12

13 Pegazy Pegaz, którego rodowód pochodzi z mitologii greckiej, to pi ę kny ko ń ze skrzydłami zdolnymi unie ść w powietrzu pegaza wraz z je ź d ź cem. Według poda ń samo zobaczenie Pegaza przynosi szcz ęś cie, a włosy z jego ogona i grzywy posiadaj ą magiczne wła ś ciwo ś ci. Pegazy potrafi ą rozpoznawa ć prawdziwy charakter człowieka i pozwalaj ą si ę dosi ąść ludziom dobrym i praworz ą dnym. Cechy charakterystyczne Pegazy: długowieczne, posiadaj ą ogromne skrzydła, uzdolnione magiczne, silne. Przykładowe ksi ąż ki fantasy w których wyst ę puj ą Pegazy: Harry Potter

14

15 Centaury Centaury to istoty pojawiaj ą ce si ę w wielu legendach i mitach. Mo ż na powiedzie ć, ż e centaury to krzy ż ówka człowieka i konia (ich tułów, ramiona oraz głowa s ą ludzkie, reszta za ś to ciało konia) M ęż czy ź ni s ą niesamowicie umi ęś nieni i maj ą ostre rysy twarzy. Kobiety za ś s ą smukłe, ich ludzka cz ęść jest bardziej podobna do elfa - za ś ko ń ska przypominaj ą ca jedne z najpi ę kniejszych i najszlachetniejszych koni na ś wiecie: błyszcz ą sa sier ść. Cechy charakterystyczne Centaurów: dobrzy w łucznictwie, niedo ś cignieni w walce w r ę cz., tajemnicze, nieprzyjazne, gardz ą towarzystwem obcych. Przykładowe ksi ąż ki fantasy w których wyst ę puj ą centaury: Harry Potter

16

17 Krasnoludy Humanoidy, pierwotnie ż yj ą ce w kopalniach (zazwyczaj złota). Krasnoludy spotykane w literaturze s ą zazwyczaj płci m ę skiej - o kobietach-krasnoludkach rzadko si ę wspomina. Cechy charakterystyczne Krasnoludów : uczciwi, nosili długie brody zaplecione w warkocze, skryci, niscy (od czterech i pół do pi ę ciu stóp), kr ę pi, silni, grzeczni ale niezbyt uprzejmi, niepodatni na zło, pami ę tliwi, odporni na ogie ń, dumni, niezłomni, wojowali za pomoc ą toporów. Przykładowe ksi ąż ki fantasy w których wyst ę puj ą krasnoludy: Hobbit, Czyli tam i z Powrotem Wied ź min Dziedzictwo Władca Pier ś cieni

18

19 Trolle Cechy charakterystyczne Trolli: mało inteligentne brutalne wielkich rozmiarów unikaj ą ce sło ń ca (cz ę sto zmienia si ę pod jego działaniem w kamie ń ). silne bezduszne brzydkie agresywne ż yj ą ce tylko w stadzie obra ż alskie zarozumiałe Zło ś liwe Przykładowe ksi ąż ki fantasy w których wyst ę puj ą trolle: Harry Potter Władca Pier ś cieni Hobbit, Czyli tam i z Powrotem

20

21 Hobbici To rasa z natury dobra, plemi ę bardzo starodawne, ale całkowicie nieszkodliwe w przeciwie ń stwie do ludzi, z którymi s ą najbli ż ej spokrewnieni. Kochaj ą harmoni ę, pokój i ład. Dlatego te ż mieszkaj ą w schludnych wsiach, w ś ród starannie uprawianych pól. Cechy charakterystyczne Hobbitów : poukładani, nie lubi ą cy zmian i przygód, łakomczuchy tchórzliwi leniwi mimo kr ę pej budowy ciała poruszali si ę lekko i bezszelestnie wyst ę puj ą w wielu rasach (np : Bladoskórowie, Kosmostopcowie, T ę gowie) przywi ą zani do przedmiotów, rytuałów Przykładowe ksi ąż ki fantasy w których wyst ę puj ą hobbici : Władca Pier ś cieni Hobbit, Czyli tam i z Powrotem Wied ź min

22

23 Bazyliszki Bazyliszek jest legendarnym gadem, królem w ęż y. Cechy charakterystyczne Bazyliszków : posiada moc zabijania jednym spojrzeniem, dotykiem, oraz jadem i oddechem, zamieszkuj ą doliny pustynne, pobli ż a oaz, jaskinie, nie polecamy tak ż e przeszukiwania kanalizacji Hogwartu i dziur na ż wirowiskach, ciało pokryte łuskami, ale tylko z jednej strony, niesamowicie silny posiada długie, jadowite kły, ma ogon- szpad ę, jest pozbawiony ko ń czyn, Przykładowe ksi ąż ki fantasy w których wyst ę puj ą bazyliszki: Harry Potter Wied ź min Władcy Ciemno ś ci


Pobierz ppt "Był to zmierzch 3 ery, gdy pami ęć o elfach prawie si ę zatarła. Nikt ju ż nie brał na serio opowie ś ci o elfach, którzy m ęż nie walczyli o swoje kraje."

Podobne prezentacje


Reklamy Google