Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 w Żorach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 w Żorach"— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 w Żorach

2 Plan zebrania I ZEBRANIE OGÓLNE Powitanie zebranych.
2. Przedstawienie oferty edukacyjnej w roku szkolnym 2014/2015. a) Plan Pracy Szkoły b) Program Profilaktyki c) Program Wychowawczy d) organizacja zajęć świetlicy e) organizacja zajęć pozalekcyjnych f) harmonogram zebrań i konsultacji z rodzicami g) korzystanie ze szkolnej strony internetowej, logowanie do dziennika elektronicznego 3. Zapoznanie z zasadami WSO dotyczącymi zasad oceniania zachowania i kryteriów oceniania. Poinformowanie o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana ocena. Roczna ocena z zachowania oraz skutki ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 4. Osiągnięcia uczniów za rok szkolny 2013/2014, analiza wyników sprawdzianu. 5. Komunikaty: odczytanie pisma Minister Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej 6. Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców za poprzedni rok.

3 II ZEBRANIE W KLASIE Przypomnienie zasad bezpieczeństwa.
Zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi z poszczególnych przedmiotów i kryteriami ocen zachowania. Omówienie zasad przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców i wybór nowej Rady. Pedagogizacja na temat: Jak egzekwować obowiązki od dziecka? Wykorzystanie czasu wolnego dziecka – kontrola rodziców Sprawy bieżące: - informacje pielęgniarki szkolnej, fluoryzacja, badanie czystości - ubezpieczenie - akcja ,,Szklanka mleka” - stołówka - wyjazdy i wycieczki szkolne

4 Program Profilaktyki-projekt
Program Profilaktyki został opracowany na lata 2014 – 2018 i zostanie przyjęty uchwałą nowej Rady Rodziców Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 8 uzupełnia program wychowawczy. Celem jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, wzmacnianie czynników ochronnych przy jednoczesnej redukcji czynników ryzyka. Formy i sposoby działań zakresu profilaktyki dostosowane są do wieku uczniów. Program ten kierowany jest do każdego ucznia, zarówno zdolnego jak i ze specyficznymi oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, potrzebującego pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz materialnej. Program odpowiada na realne problemy i zagrożenia pojawiające się w szkole, klasie szkolnej i środowisku. Zakładamy, że dzięki naszemu zaangażowaniu każdy z uczniów poradzi sobie w trudnej sytuacji i osiągnie sukces na zgodnie ze swoimi możliwościami.

5 Założenia szkolnego programu profilaktyki
Aktywizacja i integracja uczniów przy realizacji wspólnych zamierzeń. Rozwój aktywności uczniów poprzez udział w planowaniu, organizowaniu i przygotowaniu wydarzeń ż życia szkoły tj.imprez klasowych, szkolnych, wycieczek, wyjść itp. Podejmowanie działań na rzecz środowiska szkolnego poprzez udział w pracach zainicjowanych przez samorząd uczniowski, współorganizowanie imprez ogólnoszkolnych i charytatywnych. Uwrażliwienie na dostrzeganie potrzeb innych dzieci i dorosłych. Eliminacja zachowań agresywnych i dyskryminacyjnych. Współdziałanie z rodzicami przy realizacji zadań wychowawczych. Promocja szkoły poprzez udział w konkursach, prezentowanie dorobku na forum szkoły i w środowisku lokalnym. Stworzenie warunków do rozwoju indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów. Dalsze diagnozowanie potrzeb uczniów i wspieranie ich indywidualnych dążeń i aspiracji. Dalsze monitorowanie zachowania i przeciwdziałanie przejawom niepożądanych zachowań. Wspieranie rozwoju społecznego dzieci 6- letnich i 7 – letnich w klasach 1-szych. Przygotowanie uczniów do przejścia na następny etap rozwoju ( II etap edukacji, gimnazjum).

6 Program wychowawczy – projekt na lata 2014-2018
Program Wychowawczy Szkoły został opracowany po wcześniejszym rozpoznaniu potrzeb uczniów, oczekiwań rodziców oraz nauczycieli. Został on oparty na misji i wizji szkoły. Program opisuje treści i działania skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców związane z realizacją misji wychowawczej szkoły oraz zadań w zakresie wychowania i opieki. Szkoła oraz poszczególni nauczyciele są zobowiązani do podejmowania działań mających na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia dostosowanie do jego potrzeb i możliwości. Treści programu zgodne są ze Statutem Szkoły.

7 Cele kształcenia ogólnego, umiejętności i postawy realizowane w szkole zgodne z podstawą programową
Zgodnie z podstawą programową celem kształcenia ogólnego w szkole podstawowej jest: Przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki, dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich doświadczeniom uczniów. Zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów. Kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie. Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego w szkole podstawowej należą: - czytanie, myślenie matematyczne, myślenie naukowe, umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym, zarówno w mowie, jak i w piśmie, umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno – komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji, umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji, umiejętność pracy zespołowej. W procesie kształcenia ogólnego szkoła podstawowa kształtuje u uczniów postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej. W rozwoju społecznym bardzo ważne jest kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji. Szkoła podejmuje odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji.

8 Cele pracy wychowawczej
Najważniejszym celem wychowawczym szkoły jest: - Wspomaganie wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka w wymiarze intelektualnym, etycznym, emocjonalnym, społecznym i zdrowotnym. - Przygotowanie uczniów do właściwego funkcjonowania w grupie rówieśniczej i społeczności szkolnej, życia w rodzinie, społeczności lokalnej, ojczyźnie, Europie i świecie. - Internalizacja wpajanych uczniom zasad i norm, to znaczy takie ich utrwalanie w świadomości uczniów, by autentycznie się z nimi utożsamiali, rozumieli je i przyjmowali wszystkie konsekwencje wynikające z ich przestrzegania.

9 Organizacja zajęć świetlicy
Do świetlicy przyjmuje się: a) uczniów klas I– III, w tym w szczególności dzieci rodziców pracujących, rodzin niepełnych, wielodzietnych, b) w razie potrzeby ze świetlicy mogą także korzystać uczniowie klas IV – VI, c) świetlica zapewnia również opiekę uczniom zwolnionym z lekcji religii i basenu, zajęć logopedycznych, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, gimnastyki korekcyjnej, d) opieką objęci zastają również uczniowie skierowani do świetlicy, z powodu nieobecności nauczyciela lub czekający na zajęcia lekcyjne, e) Przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) dziecka (karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej). Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy od godz. 7:00 do 16:10

10 Organizacja zajęć pozalekcyjnych
Oferta zajęć pozalekcyjnych: - koło teatralne - koło logopedyczne - koło komunikacyjne - zajęcia korekcyjno – kompensacyjne - koło języka angielskiego - SKS - zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

11 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W ŻORACH Kontakt: e-mail gwewelina@interia.pl
 PEDAGOG SZKOLNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W ŻORACH Ewelina Gwóźdź Kontakt: Konsultacje dla rodziców: wtorek – – 14.45 Zadania pedagoga szkolnego ·      rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, ·      określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb, ·      organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli, ·      podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, ·      wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, ·      działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

12 Harmonogram zebrań z rodzicami
Data Tematyka Godzina r Ogólne zebranie rodziców. Spotkanie z wychowawcami. Zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi i kryteriami oceniania. Przedstawienie planu pracy. Program Profilaktyki i Wychowawczy. Osiągnięcia uczniów. Wybór nowej rady rodziców. 16.00 r Zapoznanie z wynikami nauczania, poinformowanie o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi. r Podsumowanie I semestru – zebranie ogólne. Osiągnięcia szkoły. Pedagogizacja rodziców, zapoznanie z wynikami nauczania. r Zapoznanie z organizacją sprawdzianu – rodzice klasy VI. r Podsumowanie wyników nauczania. Poinformowanie o ocenach przewidywanych z przedmiotów i zachowania. KONSULTACJE 05 listopad 2014; marzec 2015; kwiecień 2015 od godziny do 16.00

13 Kalendarz roku szkolnego 2014/2015
Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2014r. Zimowa przerwa świąteczna grudnia 2014r. Ferie zimowe 2 lutego - 13 lutego 2015r. Sprawdzian klasy VI 1 kwietnia 2015r. część 1. – język polski i matematyka – godz. 9:00 część 2. – język obcy nowożytny – godz. 11:45 Wiosenna przerwa świąteczna 2 kwietnia - 7 kwietnia 2015r. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych – dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dzień zostanie odpracowany w sobotę dzień zostanie odpracowany w sobotę Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych 26 czerwca 2015r

14 Zapoznanie z zasadami WSO dotyczącymi zasad oceniania zachowania i kryteriów oceniania. Poinformowanie o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana ocena.

15 - Kryteria oceniania w edukacji wczesnoszkolnej – Statut str.27
- Wymagania na poszczególne oceny – Statut str.29 - Kryteria oceniania w klasach IV-VI – Statut str.29 Szczegółowe informacje można znaleźć w Statucie, który dostępny jest na stronie

16 Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów
1. Nauczyciel wystawiając ocenę musi uwzględnić różnorodne formy pracy ucznia: 1) odpowiedzi ustne, 2) prace pisemne (testy, sprawdziany, kartkówki) 3) wykonywanie prac użytecznych dla realizacji programu nauczania określone przez nauczyciela danego przedmiotu, 4) zadania domowe w różnej formie, określonej przez nauczyciela każdego przedmiotu indywidualnie 5) udział , konkursach, zawodach, olimpiadach w zależności od wkładu pracy, 6) aktywność w różnej formie określonej przez nauczyciela. 7) zeszyt przedmiotowy, 8) zeszyt ćwiczeń

17 Nauczyciele wpisują oceny w dzienniku używają następujących skrótów:
T – test R – recytacja, S – sprawdzian (praca klasowa) Cz – technika czytania, K - kartkówka L – znajomość lektury, D – dyktando ortograficzne Pp – praca pisemna, Zd – zadanie domowe Wu – wypowiedź ustana, A – aktywność Pk – praca klasowa. O – odpowiedź ustna Śpie- śpiew U – prace użyteczne dla realizacji programu nauczania określonych Pkart.- poprawa kartkówki Pspr.- poprawa sprawdzianu Ćw.ryt.- ćwiczenia rytmiczne KZ – konkursy, zawody, olimpiady, P- poprawa Z – zeszyt, WSiP – ćwiczenia WSiP Zć – zeszyt ćwiczeń.

18 Kryteria oceniania w klasach IV – VI
1. W klasach IV - VI oceny klasyfikacyjne roczne ustala się według następującej skali: 1) stopień celujący – 6 – oznacza, że osiągnięcia ucznia wyraźnie wykraczają poza wymagania edukacyjne, 2) stopień bardzo dobry – 5 – oznacza, że uczeń całkowicie spełnia wymagania edukacyjne, 3) stopień dobry – 4 – oznacza, że spełnienie wymagań edukacyjnych nie jest pełne, ale nie przewiduje się trudności w dalszym kształceniu, 4) stopień dostateczny – 3 – oznacza, że uczeń spełnił jedynie podstawowe wymagania edukacyjne, co może oznaczać trudności w dalszym kształceniu, 5) stopień dopuszczający – 2 – oznacza, że spełnienie wymagań edukacyjnych jest minimalne i poważnie utrudni, a nawet może uniemożliwić dalsze kształcenie, 6) stopień niedostateczny – 1 – oznacza, że uczeń wyraźnie nie spełnia wymagań edukacyjnych, co uniemożliwia dalsze kształcenie. 2. Przy wystawianiu oceny z prac pisemnych na poziomie obowiązującym, należy wziąć pod uwagę następujące kryteria: 1) przy testach sprawdzających: a) 92% - 100% - bardzo dobry b) 77% - 91% - dobry c) 55% - 76% - dostateczny d) 38% - 54% - dopuszczający e) 0% - 37% - niedostateczny f) 92% - 100% + zadanie dodatkowe - celujący

19 Kryteria oceniania w edukacji wczesnoszkolnej
1. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi. 2. Oceny śródroczne, cząstkowe w klasach I-III ustala się na następujące poziomy: 1) słaby, 2) niski, 3) dobry, 4) bardzo dobry 5) doskonały 3. Odpowiednikami każdego poziomu w klasach I-III będą: 1) słaby – 2 2) niski – 3 3) dobry – 4 4) bardzo dobry – 5 5) doskonały – 6

20 Informowanie rodziców o uzyskanych ocenach
Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne obowiązkowe i dodatkowe oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zachowania: w terminie 16 dni od przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej. Rodzice uczniów klas I – III otrzymują pisemnie na karcie oceny, opisową przewidywaną ocenę roczną z zajęć edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych oraz przewidywaną opisową ocenę roczną z zachowania. Proponowaną ocenę potwierdzają własnoręcznym podpisem.

21 Uzyskiwanie oceny wyższej niż przewidywana
1. Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych jest następujący: 1) Warunki, które uczeń musi spełnić, aby odwołać się od oceny rocznej zaproponowanej przez nauczyciela: a) Regularnie uczęszcza na zajęcia – jego frekwencja wynosi 80%, b) Na bieżąco prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń, jeżeli taki jest wymagany, c) Systematycznie odrabia zadania domowe, d) Posiada oceny z aktywności. 2) Tryb uzyskiwania wyższej oceny niż przewidywana jest następujący: a) w terminie do 3 dni od dnia uzyskania informacji o przewidywanej ocenie rocznej, uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo złożyć pisemny wniosek o poprawienie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, b) Nie ulegają zmianie kryteria oceniania, c) Istnieje możliwość podwyższenia oceny o jeden stopień.

22 Klasyfikowanie śródroczne i roczne
Rok szkolny podzielony jest na dwa semestry 1) pierwszy semestr trwa od 1 września do 15 stycznia; 2) drugi semestr rozpoczyna się od 16 stycznia, a kończy w ostatnim dniu nauki szkolnej. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

23 Ocenianie zachowania Ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV ustala się według następującej skali: 1) Wzorowe, 2) Bardzo dobre, 3) Dobre 4) Poprawne 5) Nieodpowiednie 6) Naganne - Zachowaniem wyjściowym każdego ucznia jest zachowanie dobre. - Uczeń z dniem rozpoczęcia nauki w danym roku otrzymuje 200 punktów, do których: 1) dodaje się punkty za pozytywne przejawy zachowania, lub 2) odejmuje się punkty za negatywne przejawy zachowania. Ustala się następujące kryteria oceniania zachowania :

24 Kryteria oceny zachowania ucznia Częstotliwość oceniania
Punkty dodatnie Lp. Kryteria oceny zachowania ucznia Liczba punktów Częstotliwość oceniania 1. Udział w olimpiadzie przedmiotowej: - I etap - II etap - III etap 15 20 30 każdorazowo 2. Udział w innych konkursach pozaszkolnych: -udział -miejsce premiowane -wyróżnienie 10 3. Udział w szkolnych konkursach: - udział, - miejsce premiowane 4. Pomoc w organizacji imprez i uroczystości szkolnych, oraz udział w występach artystycznych na rzecz dzielnicy . 5. Praca na rzecz szkoły, promocja szkoły (wydawanie gazetki, folderu itp.)

25 Praca na rzecz klasy: dyżury, gazetki, akcje, imprezy klasowe. 5
6. Praca na rzecz klasy: dyżury, gazetki, akcje, imprezy klasowe. 5 każdorazowo 7. Wzbogacanie doposażenie pracowni w samodzielnie wykonane pomoce dydaktyczne 10 8. Inne przejawy pozytywnego zachowania np.: efektywne pełnienie funkcji w klasie (np.: Samorząd Klasowy) w szkole (np.: Samorząd Uczniowski) 9. Pomoc koleżeńska w nauce: - systematyczna - sporadyczna 20 raz w semestrze 10. Wkład pracy włożony w naukę, pracowitość, obowiązkowość (uczeń otrzymuje punkty, gdy posiada nie więcej niż 2 nieprzygotowania w semestrze) 15 11. Wysoka kultura osobista w szkole i poza nią; (uczeń otrzymuje punkty, gdy nie posiada punktów ujemnych w kryterium od 1 do 12)

26 Punkty ujemne Lp. Kryteria oceny zachowania ucznia Liczba punktów
Częstotliwość oceniania 1. Nie wypełnianie obowiązków dyżurnego klasy 5 każdorazowo 2. Przeszkadzanie na lekcji (głośna rozmowa z innymi uczniami, chodzenie po sali bez zgody nauczyciela} 3. Bierna postawa ucznia na lekcji, nie wykonywanie ćwiczeń na wf itp.) 4. Podważanie i komentowanie poleceń nauczyciela na lekcji 10 5. Aroganckie odzywanie się do nauczycieli i innych osób dorosłych 6. Wulgarne słownictwo 15 7. Przezywanie, dokuczanie, wyśmiewanie się z innych 8. Zaczepianie fizyczne i prowokowanie do bójek 20 9. Bójki uczniowskie 50

27

28 Ustalenie oceny zachowania
Ocena Przedział punktowy Wzorowe Powyżej 350 Bardzo dobre Dobre Poprawne Nieodpowiednie 1-99 Naganne

29 Wychowawca klasy, ustalając ocenę zachowania oprócz uzyskanej przez ucznia liczby punktów uwzględnia również następujące zasady: 1) oceny wzorowej nie może uzyskać uczeń, który posiada na koncie, poza dodatnimi punktami 30 punktów ujemnych, 2) oceny bardzo dobrej nie może mieć uczeń, który posiada na koncie 50 punktów ujemnych, 3) oceny dobrej nie może mieć uczeń, który posiada na koncie 100 punktów ujemnych, 4) jeżeli uczeń otrzyma naganę dyrektora szkoły, to bez względu na liczbę uzyskanych punktów może uzyskać najwyżej oceną poprawną. Naganę dyrektora na piśmie dopina się do indywidualnej karty ucznia.

30 zasięganie opinii nauczycieli polega na tym, że każdy wychowawca posiada zeszyt wychowawczy, w którym nauczyciele uczący w danej klasie wpisują proponowaną przez siebie ocenę z zachowania dla danego ucznia. Zasięganie opinii uczniów danej klasy polega na tym, że uczniowie opiniują proponowaną przez wychowawcę ocenę poprzez podniesienie ręki, co zostanie zapisane na karcie do głosowania przechowywanej w zeszycie wychowawcy. Zasięganie opinii u ocenianego ucznia polega na tym że uczeń dokonuje samooceny poprzez wypełnienie kart samooceny ( wg wzoru). Karta ta przechowywana jest do danego roku w segregatorze wychowawcy. Ustala się następujące warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Uczeń lub jego rodzice( prawni opiekunowie) mają prawo odwołać się od rocznej oceny zachowania jeżeli ocena zachowania nie została wystawiona zgodnie z trybem i sposobem zasięgania opinii przy wystawianiu oceny z zachowania. Ocena została wystawiona niezgodnie z opracowanymi kryteriami oceniania.

31 Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

32 Dziennik elektroniczny - witryna dla rodziców
Umożliwia wzajemne przesyłanie komunikatów między nauczycielami a rodzicami oraz przeglądanie informacji o ocenach, frekwencji, uwagach i osiągnięciach, tematach lekcji oraz zadaniach czekających na uczniów w przyszłości. Dostęp do witryny jest możliwy jedynie po zalogowaniu.


Pobierz ppt "Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 w Żorach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google