Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawny status Kółek Rolniczych szanse i zagrożenia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawny status Kółek Rolniczych szanse i zagrożenia"— Zapis prezentacji:

1 Prawny status Kółek Rolniczych szanse i zagrożenia
Rafał Raźny agrounia.pl , Siedziba WZRKiOR we Wrocławiu agrounia.pl

2 Po co komu Kółka Rolnicze?
150 lat 1972 : KR z członkami 2050 – 9 miliardów ludzi Internet szerokopasmowy 32,1 mld euro (133 mld zł) – WPR 2, 019 mld euro (8,4 mld zł ) RPO Dolny Śląsk agrounia.pl

3 Plan prezentacji Problem Rewitalizacja Szanse, zagrożenia, cele SKR
KGW Kółko Rolnicze – genialna forma przedsiębiorczości społecznej na wsi! Co to jest przedsiębiorstwo społeczne agrounia.pl

4 Problem Kółka rolnicze muszą być wpisane do KRS, na mocy ustawy z 1982 roku, która zastąpiła wcześniejszą z 1981 roku Z chwilą wpisania do KRS, kółko nabywa osobowość prawną Rejestracji podlegają również zmiany w statucie kółka agrounia.pl

5 Problem Kółka rolnicze oraz ich związki były przepisywane automatycznie ze starego KRS do nowego na mocy ustawy z 1997 roku - przepisy wprowadzające ustawę o KRS, która weszła w życie 1 stycznia 2001 r. Jednak podmiot wpisany wcześniej do KRS zobowiązany jest ponownie złożyć jednolity tekst umowy lub statutu Nie zarejestrowanie kółka w KRS nie pozbawiało go możliwości działania Sytuacja zmieniła się po wejściu w życie ustawy z dnia 29 kwietnia 2010 r o zmianie ustawy z 1997 roku agrounia.pl

6 Problem Wszystkie organizacje kółek, które zostały wpisane do KRS przed 2001, i nie złożyły to tej pory nowego statutu w KRS, tracą osobowość prawną z dniem 1 stycznia 2014 r. Tracąc osobowość prawną wypada się z obrotu prawnego tj. nie można założyć konta bankowego, wziąć kredytu, traci się prawo do ruchomości i nieruchomości. agrounia.pl

7 Podsumowanie problemu
agrounia.pl

8 Szanse i zagrożenia agrounia.pl Zagrożenia Szanse
Koniec 150 letniej tradycji Strata sieci dystrybucji Strata majątku Problem dla SKR – likwidacja SKR, utrata majątku Szanse Modernizacja statutów dla zrewitalizowanych KR OPP, WPR, RPO etc. Rejestracja KGW jako KR Popularyzacja KR jako elastycznej formy przedsiębiorstwa społecznego na wsi KGW – nowe, przejęcie agrounia.pl

9 Cel Rejestracja maksymalnej ilości Kółek Rolniczych i ich członków w KRS! Rewitalizacja istniejących KR poprzez złożenie nowego statutu Zarejestrowanie KGW jako KR Zabezpieczenie majątków SKR Popularyzacja Kółek Rolniczych agrounia.pl

10 1. Rewitalizacja agrounia.pl
Kontakt z osobami, które funkcjonowały w kółku rolniczym Zorganizowanie Walnego Zebrania Walne może uzupełnić listę członków o nowe osoby Walne Zebranie jest organem Kółka Rolniczego, który może zmieniać statut kółka Potrzebna jest 1/3 członków kółka do zmiany statutu (według szablonu) + protokół z listą obecności i podpisami pod statutem Rejestracja KR w sądzie rejonowym bądź wojewódzkim na podstawie uchwalonego statutu agrounia.pl

11 2. KGW agrounia.pl KGW może „przejąć” i uratować niezarejestrowane KR
KGW mogą założyć nowe Kółko (również po 31.XII.2013) Miliardy złotych czekają Potrzebne minimum 10 osób, w tym 8 rolników (właściciel, posiadacz lub dzierżawca) Protokół, uchwała o powołaniu oraz uchwała o wyborze komitetu założycielskiego, lista założycieli. Na mocy statutu Kółka Rolnicze standardowo ustanawiają organa. agrounia.pl

12 3. SKR Prawo o społeczno-zawodowych organizacjach rolników z 1982 (z późn. zm.) Art. 21. ust. 2. Kółko rolnicze może być założycielem i członkiem spółdzielni powoływanej w celu świadczenia usług dla rolnictwa oraz innych rodzajów usług wynikających z potrzeb środowiska wiejskiego. Ust 3. Do spółdzielni, o której mowa w ust. 2, stosuje się przepisy ustawy – Prawo spółdzielcze. Prawo Spółdzielcze z 1982 (z późn. zm.) Art. 3. Majątek spółdzielni jest prywatną własnością jej członków. Art. 2. Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie niniejszej ustawy, innych ustaw oraz zarejestrowanego statutu. agrounia.pl

13 3. SKR Kto może założyć spółdzielnie? Art. 15 prawo spółdzielcze
minimum10 osób fizycznych lub minimum 3 kółka rolnicze (3 osoby prawne) (w przypadku spółdzielni produkcji rolnej minimum 5 osób fizycznych) agrounia.pl

14 SKR Prawo spółdzielcze agrounia.pl
Art. 21. Członek spółdzielni nie może przed ustaniem członkostwa żądać zwrotu wpłat dokonanych na udziały (…)Sposób i termin zwrotu określa statut. Art. 22. Członek spółdzielni może wystąpić z niej za wypowiedzeniem. (…) Art. 24. § 1. Spółdzielnia może rozwiązać stosunek członkostwa tylko przez wykluczenie albo wykreślenie członka. agrounia.pl

15 SKR Prawo spółdzielcze cd. agrounia.pl
Art. 27. § 1. Członek może rozporządzać swoimi roszczeniami do spółdzielni o wypłatę udziałów oraz o zwrot wkładów lub o wypłatę ich równowartości ze skutecznością od dnia, w którym roszczenia te stały się wymagalne. agrounia.pl

16 SKR Zagrożenia Likwidacja spółdzielni Art. 113.
§ 1. Spółdzielnia przechodzi w stan likwidacji: 2) wskutek zmniejszenia się liczby członków poniżej wskazanej w statucie lub w ustawie, jeżeli spółdzielnia w terminie jednego roku nie zwiększy liczby członków do wymaganej wielkości; Egzekucja wkładu przez wierzyciela Kółka Rolniczego agrounia.pl

17 SKR agrounia.pl Rozwiązanie problemu
Zarejestrowanie statutu Kółka Rolniczego w KRS 1/3 walnego zgromadzenia KR Protokół, podpisany statut, wniosek, rejestracja w KRS Wykreślenie z rejestru członków i uzupełnienie składu Dokonuje rada nadzorcza spółdzielni Kwoty roszczeń o wypłatę z tytułu zwrotów ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat Wierzyciel po 31.XII.13 : prawdopodobnie państwo lub KZRKiOR KR rezygnuje z członkostwa w SKR – zwrot udziałów Święty spokój Przygotować gotówkę dla wierzyciela, ale SKR przetrwa agrounia.pl

18 Popularyzacja Kółko Rolnicze jest genialną formą działalności społecznej, politycznej i gospodarczej. Kółko rolnicze jest organizacją pozarządową, która nie jest nadzorowana przez żaden organ państwowy Wstępując do kółek rolnik, lub inna osoba prawna czy fizyczna nie traci swojego statutu (w przeciwieństwie do grup producenckich). agrounia.pl

19 Popularyzacja agrounia.pl
Kółko Rolnicze może uzyskiwać następujące środki: składki członkowskie, darowizny, zapisy, dotacje, odsetki od lokat bankowych, dochody z działalności odpłatnej, odpis 1% (tylko dla organizacji zarejestrowanych w KRS jako organizacje pożytku publicznego) Kółko Rolnicze może prowadzić własną działalność gospodarczą (należy złożyć stosowny wniosek do KRS) agrounia.pl

20 Popularyzacja Kółko Rolnicze może składać wnioski o dofinansowania ze środków unijnych, funduszy zagranicznych, instytucji krajowych i samorządowych jako organizacja pozarządowa lub jako grupa rolników indywidualnych Kółko może być członkiem LGD Kółko może być organizacją pożytku publicznego agrounia.pl

21 Jak założyć KR? Paktyka agrounia.pl
Zwołać spotkanie 10 osób, w tym 8 właścicieli, posiadaczy lub użytkowników gospodarstwa rolnego. Spisać protokół spotkania z następnymi dokumentami towarzyszącymi: Uchwała o powołaniu KR Uchwała o wyborze komitetu założycielskiego Lista założycieli Uchwała o wyborze organów KR (Zarząd, Komisja Rewizyjna (inne osoby) Uchwała statutu i podpisanie statutu Wypełnić odpowiednie formularze KRS i złożyć je w sądzie agrounia.pl

22 Podsumowanie Problem – niektóre kółka znikają z tego świata
Zagrożenia – utrata majątku, likwidacja KR Szanse – rewitalizacja KR, popularyzacja KR, usamodzielnienie się KGW Uratowanie SKR-ów agrounia.pl

23 Kontakt agrounia.pl (like) kontakt@agrounia.pl
Rafał Raźny tel agrounia.pl


Pobierz ppt "Prawny status Kółek Rolniczych szanse i zagrożenia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google