Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Prowadzimy działalność naukowo-badawczą oraz kształcimy bazując.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Prowadzimy działalność naukowo-badawczą oraz kształcimy bazując."— Zapis prezentacji:

1 Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Prowadzimy działalność naukowo-badawczą oraz kształcimy bazując na najnowszych osiągnięciach teorii i rozwiązaniach praktycznych, uwzględniając potrzeby zarówno regionalnej, jak i globalnej gospodarki, wychowując studentów na ludzi społecznie odpowiedzialnych, otwartych, o szerokich horyzontach. Źródło: http://www.econ.umk.pl/15,misja-i-wartosci.htmlhttp://www.econ.umk.pl/15,misja-i-wartosci.html

2 Zarządzanie Studia II stopnia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w UMK w Toruniu na kierunku zarządzanie kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. Obejmują cztery semestry zajęć dydaktycznych, co odpowiada 120 punktom ECTS. Celem kształcenia na tym kierunku jest przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych dla magistra zarządzania. Kierunek studiów umiejscowiony jest w obszarze nauk społecznych, a kształcenie odbywa się według profilu ogólnoakademickiego. Koncepcja kształcenia na kierunku zarządzanie

3 Zarządzanie Efekty kształcenia wynikające z zakresu wiedzy, to: - posiadanie pogłębionej wiedzy o charakterze i historycznej ewolucji nauk o zarządzaniu oraz ich miejscu w systemie nauk społecznych; - rozumienie i rozpatrywanie z punktu widzenia właściwego dla nauk o zarządzaniu procesów gospodarczych i społecznych zachodzących w instytucjach i ich otoczeniu, także globalnym oraz ich wzajemnych zależności i długofalowych konsekwencji; - znajomość i rozumienie z punktu widzenia właściwego dla nauk o zarządzaniu relacji instytucji z ich interesariuszami zewnętrznymi i wewnętrznymi oraz zasady ich kształtowania adekwatnego zarówno do norm etycznych i zasad społecznej odpowiedzialności, jak i do celów rozwojowych instytucji; - głęboka znajomość wybranych systemów norm i reguł prawnych, organizacyjnych, zawodowych i etycznych wraz z ich prawidłowościami, naturą, źródłami, zmianami i sposobami działania; - posiadanie właściwej wiedzy o zachowaniach ludzi w organizacji na poziomie indywidualnym, grupowym i instytucjonalnym; - znajomość i rozumienie podstawowych zasad zarządzania zasobami własności intelektualnej oraz pojęć i zasad z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; - znajomość ogólnych zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości z wykorzystaniem wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu. Koncepcja kształcenia na kierunku zarządzanie

4 Zarządzanie Z zakresu umiejętności najważniejsze efekty kształcenia w procesie edukacji studentów WNEiZ UMK w Toruniu to : - znajomość metod prognozowania zjawisk gospodarczych, identyfikacja problemów, które wiążą się z praktyką funkcjonowania i rozwoju instytucji; - samodzielne identyfikowanie problemów badawczych i zawodowych oraz poszukiwanie ich rozwiązań, przewidywanie konsekwencji zastosowanych koncepcji; - posiadanie umiejętności przygotowania pracy magisterskiej w zakresie zarządzania z wykorzystaniem wszelkich dostępnych źródeł oraz metod badawczych niezbędnych do rozwiązania określonego problemu; - znajomość języka angielskiego na poziomie B 2+ (Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) oraz umiejętność wystąpień ustnych w języku angielskim; - projektowanie, analizowanie i stosowanie nowoczesnych i zaawansowanych metod i technik zarządzania w różnorodnych pracach badawczych. Koncepcja kształcenia na kierunku zarządzanie

5 Zarządzanie Absolwent WNEiZ UMK w Toruniu w zakresie kompetencji społecznych posiada następujące cechy: - rozumie potrzeby uczenia się przez całe życie oraz konieczności stałego podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, a także posiadanie umiejętności inspirowania do tego innych; - posiada umiejętność współdziałania i pracowania w większej lub mniejszej grupie, przyjmując różne zadania do wykonania, wykazując przywództwo, komunikatywność, sumienność i wytrwałość; - jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy własnej i osób z otoczenia zawodowego, a także właściwie postępuje w stanach zagrożenia; - potrafi myśleć i działa w sposób przedsiębiorczy, spełnia warunki społecznej odpowiedzialności biznesu oraz etyki zawodowej i życiowej. Koncepcja kształcenia na kierunku zarządzanie

6 Zarządzanie Absolwent kierunku zarządzanie Wydziału Nauk ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu posiada przygotowanie do : - podjęcia studiów III stopnia; - podjęcia pracy w podmiotach gospodarczych w instytucjach różnych szczebli w gospodarce narodowej i w odpowiednich jednostkach samorządu terytorialnego; - pracy w instytutach badawczych z zakresu nauk o zarządzaniu i w jednostkach resortowych, w konsultingu ekonomicznym i doradztwie; - prowadzenia własnej działalności gospodarczej, konsultingowej i doradczej. Koncepcja kształcenia na kierunku zarządzanie

7 Zarządzanie Nazwa przedmiotu Forma zaliczenia Razem godzinRazem WykładĆwiczeniaECTS Moduł kształcenia - Business English Egzamin 0302,0 Moduł kształcenia - zajęcia ogólnouczelniane lub prowadzone na innym kierunku studiów Zaliczenie 4504,0 BHP Zaliczenie 000 Współczesne koncepcje zarządzania Egzamin 3005,0 Współczesne problemy makroekonomiczne Egzamin 1503,0 Prawo gospodarcze Zaliczenie 1502,0 Etyka w zarządzaniu Egzamin 1503,0 Zastosowania statystyki w zarządzaniu Zaliczenie 15 5,0 Seminarium magisterskie Zaliczenie 010520,0 Zarządzanie strategiczne Egzamin 30 6,0 Zarządzanie procesami Zaliczenie 1502,0 Rachunkowość zarządcza Egzamin 15 4,0 Przedsiębiorczość Egzamin 15 4,0 Psychologia w zarządzaniu Zaliczenie 1502,0 Badania operacyjne Zaliczenie 15 4,0 Laboratorium treningu kierowniczego I Zaliczenie 0302,0 Źródło: http://www.econ.umk.pl/251,plany-studiow.htmlhttp://www.econ.umk.pl/251,plany-studiow.html

8 Specjalność Nowoczesny marketing

9 Zajęcia na specjalności Nowoczesny marketing prowadzą pracownicy Katedry Marketingu i Handlu

10 Zarządzanie specjalność Nowoczesny marketing Lp. Nazwa przedmiotu Razem godzin Prowadzący WykładĆwiczenia 1. Nowoczesne koncepcje zarządzania marketingowego 1530Prof. dr hab. S.Kaczmarczyk 2. Planowanie marketingowe we współczesnej firmie 1530Dr J.Petrykowska 3. Marketing międzynarodowy 3015Prof. dr hab. S.Kaczmarczyk 4. Handel elektroniczny 3015Dr M.Schulz 5. Obsługa klienta 15 Dr J.Petrykowska 6. Badania marketingowe w praktyce 30 Prof. dr hab. S.Kaczmarczyk 7. Program SPSS w badaniach marketingowych 030Dr I.Escher 8. Negocjacje w otoczeniu wielokulturowym 15 Dr K.Pawlak - Kołodziejska 9. E-usługi 15 Dr M.Schulz 10. Nowoczesne formy komunikacji 3015Dr K.Pawlak - Kołodziejska

11 Zarządzanie Po specjalności Nowoczesny marketing student potrafi:  zaplanować działania marketingowe z zakresu strategii produktu, ceny, promocji, dystrybucji,  zaprojektować działania z zakresu polityki obsługi klienta,  zaprojektować strategię funkcjonowania przedsiębiorstwa w środowisku internetowym,  stosować techniki wykorzystywane w prowadzeniu negocjacji biznesowych,  skutecznie komunikować się i pracować w zespole.  diagnozować problemy organizacji (z wykorzystaniem m.in. analizy PEST, SWOT, 5 sił Portera),  rozwiązywać problemy marketingowe funkcjonowania różnych typów organizacji,  zaprojektować i zrealizować badanie marketingowe,  przygotować w programie IBM SPSS Statistics bazę danych pozyskanych z badań marketingowych i dokonać ich analizy,

12 Zarządzanie Wymagania wstępne: wiedza, umiejętności i kompetencje opisane w sylabusach następujących przedmiotów realizowanych na pierwszym stopniu studiów: specjalność Nowoczesny marketing  „Marketing”,  „Badania marketingowe”,  „Logistyka”,  „Podstawy zarządzania”,  „Marketing w handlu i usługach”.

13 Zarządzanie 1. w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych i rynku krajowym, na stanowiskach kierowniczych i w różnego rodzaju działach, np.  dziale marketingu,  dziale sprzedaży,  dziale promocji,  dziale obsługi klienta. specjalność Nowoczesny marketing 2. w instytucjach usług profesjonalnych, (np. finansowych, ubezpieczeniowych, turystycznych, edukacyjnych), w tym szczególnie w:  firmach konsultingowych,  agencjach reklamowych,  agencjach marketingowych,  firmach badawczych,  przedsiębiorstwach logistycznych,  agencjach public relations,  agencjach sponsoringowych,  agencjach BTL. 3. w instytucjach administracji samorządowej. Gdzie znajdują zatrudnienie absolwenci specjalności Nowoczesny marketing? 4. w organizacjach non-profit.

14 Zarządzanie Studenci specjalności mogą pogłębiać swoje zainteresowania działając w Studenckim Kole Marketingu specjalność Nowoczesny marketing

15 Zarządzanie specjalność Nowoczesny marketing Czym zajmują się członkowie Koła?  realizują na zlecenie Władz Wydziału oraz współpracujących instytucji różnorodne pod względem tematyki badania marketingowe (budują instrumenty pomiarowe, zbierają dane w terenie, analizują dane, przygotowują raporty i prezentacje wyników),  opracowują dla współpracujących podmiotów: plany kampanii promocyjnych, materiały promocyjne, koncepcje wdrożenia nowych produktów / modyfikacji istniejących, strategie dystrybucji itp.,  promują wśród studentów programy stypendialne, konkursy, szkolenia i seminaria praktyczne organizowane przez różnorodne podmioty,  uczestniczą w konferencjach naukowych, seminariach i warsztatach o tematyce marketingowej.

16 Zarządzanie Dotychczasowi partnerzy Koła specjalność Nowoczesny marketing  Centrum Informacji i Promocji UMK,  Biuro Programów Międzynarodowych WNEiZ UMK,  Zespół ds. Akredytacji Międzynarodowej AACSB WNEIZ UMK,  Planetarium im. W.Dziewulskiego w Toruniu,  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Remedis w Toruniu,  Polmos Toruń S.A.,  Trops S.A.,  Apator S.A.,  Doradztwo Marketingowe Jan Hinz,  Agencja Reklamowa Hossa Advertising,  CenterNET,  Internetowe Biuro Księgowe,  I.M.P.A. International Marketing of Pumice Accessories z Włocławka,  Miejska Instytucja Kultury „Dom Muz” w Toruniu,  ThyssenKrupp Energostal.


Pobierz ppt "Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Prowadzimy działalność naukowo-badawczą oraz kształcimy bazując."

Podobne prezentacje


Reklamy Google