Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowe zasady legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Kwiecień 2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowe zasady legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Kwiecień 2014."— Zapis prezentacji:

1 Nowe zasady legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Kwiecień 2014

2 22 Nowa ustawa USTAWA z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650) 1 maja 2014 r.

3 Cele nowej ustawy uwzględnia zasady polskiej polityki migracyjnej dostosowuje polskie przepisy do regulacji unijnych zapobiega sytuacjom delegalizowania pobytu cudzoziemców w Polsce ułatwienia dla cudzoziemców

4 Podstawowe zezwolenia spoza UE c udzoziemcy spoza UE Pobyt czasowy Decyzja max 3 lata Karta max 3 lata Pobyt stały Decyzjabezterminowo Karta 10 lat Rezydent długoterminowy UE Decyzjabezterminowo Karta 5 lat

5 Zezwolenie na pobyt czasowy pobyt w Polsce powyżej 3 miesięcy

6 Zezwolenia na dłużej

7 Termin złożenia wniosku ostatni dzień  Najpóźniej - ostatni dzień legalnego pobytu  osobiście  odciski palców 6  odciski palców – osoby powyżej 6 lat

8 Odbiór karty pobytu  osobiście - 13  osobiście - osoby powyżej 13 lat nie podlega Cudzoziemiec do 13 roku życia nie podlega opiniowaniu służb

9  Zniesienie obowiązku przedstawiania tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego  Dochód → bez badania kosztów zamieszkania Lokal i dochód

10 Minimalny dochód na osobę  Dochód miesięczny nie niższy niż:  Osoba samotna – 542 zł  Osoba z rodziną – 456 zł

11 Minimalna wysokość środków finansowych Student, zapraszający – 457 zł/mc

12 Pobyt czasowy Najczęstsze przypadki

13 Pobyt i praca  Jedno zezwolenie na pobyt i pracę  Jeden miesiąc bez pracy

14 Działalność gospodarcza kryterium korzystności  Nowy sposób badania kryterium korzystności prowadzonej działalności gospodarczej

15 Działalność gospodarcza spółki akcyjnej ograniczoną odpowiedzialnościąCzłonek zarządu spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działalności gospodarczej pracy  Jedno zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej, uprawniające do pracy w charakterze członka zarządu spółki z o.o lub spółki akcyjnej, którą utworzył lub której udziały lub akcje objął lub nabył

16 Praca w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji

17 Niebieska karta  Możliwość zmiany zezwolenia  w każdym czasie  na wniosek cudzoziemca jeżeli cudzoziemiec zamierza: pracować u innego podmiotu niż określony w zezwoleniu zmienić stanowisko będzie otrzymywać niższe wynagrodzenie niż określone w zezwoleniu

18 Niebieska karta  Dozwolony okres bezrobocia Cudzoziemiec może przez 3 miesiące pozostawać bez pracy, nie więcej niż 2 razy w trakcie ważności zezwolenia Nie będzie automatycznego cofnięcia zezwolenia Cudzoziemiec musi zawiadomić wojewodę w ciągu 15 dni o utracie pracy

19 Pobyt czasowy dla członków rodzin Polaków oraz członków rodzin cudzoziemców

20 Rozwód, separacja, owdowienie, śmierć rodzica  Cudzoziemcowi udziela się kolejnego zezwolenia w przypadku : 1) rozwodu lub separacji cudzoziemca, gdy przemawia za tym jego ważny interes 2) o wdowienia cudzoziemca 3) śmierci rodzica małoletniego dziecka, gdy przemawia za tym ważny interes tego dziecka maksymalnie na 3 lata

21 Członkowie rodzin Polaków, obywateli UE, EFTA, Szwajcarii  Możliwość udzielenia zezwolenia cudzoziemcowi będącemu członkiem rodziny zamieszkującego na terytorium RP  obywatela polskiego  obywatela UE, EFTA lub Szwajcarii ze względu na: zależność finansową lub pozostawanie z nim w gospodarstwie domowym poważne względy zdrowotne wymagające osobistej opieki

22 Życie rodzinne  Możliwość udzielenia zezwolenia cudzoziemcowi prowadzącemu życie rodzinne w rozumieniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności - nawet przebywającemu nielegalnie z zamieszkującym na terytorium Polski: obywatelem polskim lub obywatelem państwa UE, EFTA lub Szwajcarii, z którym przebywa wspólnie na tym terytorium

23 Dzieci cudzoziemców  Możliwość udzielenia zezwolenia małoletniemu cudzoziemcowi, nawet przebywającemu nielegalnie, który jest: dzieckiem cudzoziemca – członka rodziny obywatela polskiego dzieckiem cudzoziemca – przebywającego w Polsce na wizie krajowej lub pobycie czasowym

24 STUDIA Zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach stacjonarnych na studiach stacjonarnych : pierwszego stopnia drugiego stopnia trzeciego stopnia jednolitych magisterskich na kursie przygotowawczym do studiów

25 Okres ważności zezwolenia Pierwsze zezwolenie - 15 miesięcy Pobyt krótszy niż 1 rok - na czas trwania roku akademickiego lub studiów + 3 miesiące Kontynuacja studiów na kolejnym roku – maksymalnie do 3 lat

26 Absolwenci polskich uczelni Absolwenci polskich uczelni wyższych poszukujący w Polsce pracy mogą ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy na okres 1 roku.

27 Ofiary handlu ludźmi wydłużenie okresu ważności zezwolenia z 6 miesięcy do 3 lat pobyt stały → po 1 roku przebywania na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy dla ofiar handlu ludźmi praca bez zezwolenia

28 „ Krótka czasówka” Zezwolenia udziela się na okres niezbędny do realizacji celu, nie dłuższy niż 6 miesięcy

29 Pobyt stały

30 Nowe przesłanki  Zezwolenie na pobyt stały mogą otrzymać : małoletnie dzieci cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE osoby polskiego pochodzenia posiadacze ważnej Karty Polaka azyl

31 Nowe przesłanki  Zezwolenie na pobyt stały mogą otrzymać :  Cudzoziemcy objęci ochroną międzynarodową i humanitarną, którzy: bezpośrednio przed złożeniem wniosku przebywali nieprzerwanie na terytorium RP przez okres nie krótszy niż 5 lat na podstawie statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych

32 Ruch bezwizowy  Przedłużenie ruchu bezwizowego: gdy przewiduje taką możliwość umowa wojewoda na wniosek złożony w ostatnim dniu legalnego pobytu na 90 dni stempel  Argentyna  Chile  Honduras  Kostaryka  Nikaragua  Urugwaj  Brazylia

33 Wiza  Przedłużenie wizy - termin złożenia wniosku: nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu  Błąd w naklejce wizowej wizy krajowej – nową naklejkę wydaje MSZ, konsul, SG  Błąd w naklejce wizowej wizy Schengen - nową naklejkę wydaje SG  Nowy paszport – nową naklejkę wydaje wojewoda

34 Zaproszenia Bez dokumentów potwierdzających możliwość pokrycia kosztów ewentualnego leczenia zapraszanego cudzoziemca oraz kosztów wydania i wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu Możliwość ustanowienia pełnomocnika do odbioru zaproszenia we wskazanym przez wnioskodawcę okresieZaproszenie ważne we wskazanym przez wnioskodawcę okresie nie dłuższym niż 1 rok

35 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców  Siedziba Wydziału : Kraków, ul. Przy Rondzie 6  www.malopolska.uw.gov.pl www.malopolska.uw.gov.pl  mams@malopolska.uw.gov.pl mams@malopolska.uw.gov.pl  aspy@malopolska.uw.gov.pl aspy@malopolska.uw.gov.pl  12 39 21 808  12 39 21 802  12 39 21 817  12 39 21 804 Dane kontaktowe

36 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Lucyna Gajda Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie


Pobierz ppt "Nowe zasady legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Kwiecień 2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google