Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rzeczypospolitej Polskiej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rzeczypospolitej Polskiej"— Zapis prezentacji:

1 Rzeczypospolitej Polskiej
Nowe zasady legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Kwiecień 2014

2 1 maja 2014 r. USTAWA z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
Nowa ustawa USTAWA z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650) 1 maja 2014 r. 2 2

3 Cele nowej ustawy uwzględnia zasady polskiej polityki migracyjnej
dostosowuje polskie przepisy do regulacji unijnych zapobiega sytuacjom delegalizowania pobytu cudzoziemców w Polsce ułatwienia dla cudzoziemców

4 Podstawowe zezwolenia Rezydent długoterminowy UE
cudzoziemcy spoza UE Pobyt czasowy Decyzja max 3 lata Karta Pobyt stały bezterminowo 10 lat Rezydent długoterminowy UE 5 lat

5 pobyt w Polsce powyżej 3 miesięcy
Zezwolenie na pobyt czasowy pobyt w Polsce powyżej 3 miesięcy

6 Zezwolenia na dłużej Maksymalny okres: 3 lata

7 Termin złożenia wniosku
Najpóźniej - ostatni dzień legalnego pobytu osobiście odciski palców – osoby powyżej 6 lat

8 osobiście - osoby powyżej 13 lat
Odbiór karty pobytu osobiście - osoby powyżej 13 lat Cudzoziemiec do 13 roku życia nie podlega opiniowaniu służb

9 Dochód → bez badania kosztów zamieszkania
Lokal i dochód Zniesienie obowiązku przedstawiania tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego Dochód → bez badania kosztów zamieszkania

10 Minimalny dochód na osobę
Dochód miesięczny nie niższy niż: Osoba samotna – 542 zł Osoba z rodziną – 456 zł

11 Minimalna wysokość środków finansowych
Student, zapraszający – 457 zł/mc

12 Najczęstsze przypadki
Pobyt czasowy Najczęstsze przypadki

13 Pobyt i praca Jedno zezwolenie na pobyt i pracę Jeden miesiąc bez pracy

14 Działalność gospodarcza
Nowy sposób badania kryterium korzystności prowadzonej działalności gospodarczej

15 Działalność gospodarcza
Członek zarządu spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Jedno zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej, uprawniające do pracy w charakterze członka zarządu spółki z o.o lub spółki akcyjnej, którą utworzył lub której udziały lub akcje objął lub nabył 

16 Praca w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji

17 Niebieska karta zmienić stanowisko Możliwość zmiany zezwolenia
w każdym czasie na wniosek cudzoziemca jeżeli cudzoziemiec zamierza: pracować u innego podmiotu niż określony w zezwoleniu zmienić stanowisko będzie otrzymywać niższe wynagrodzenie niż określone w zezwoleniu

18 Niebieska karta Dozwolony okres bezrobocia
Cudzoziemiec może przez 3 miesiące pozostawać bez pracy, nie więcej niż 2 razy w trakcie ważności zezwolenia Nie będzie automatycznego cofnięcia zezwolenia Cudzoziemiec musi zawiadomić wojewodę w ciągu 15 dni o utracie pracy

19   Pobyt czasowy dla członków rodzin Polaków oraz członków rodzin cudzoziemców  

20 Rozwód, separacja, owdowienie, śmierć rodzica
Cudzoziemcowi udziela się kolejnego zezwolenia w przypadku: 1)   rozwodu lub separacji cudzoziemca, gdy przemawia za tym jego ważny interes 2)   owdowienia cudzoziemca 3)  śmierci rodzica małoletniego dziecka, gdy przemawia za tym ważny interes tego dziecka maksymalnie na 3 lata

21 Członkowie rodzin Polaków, obywateli UE, EFTA, Szwajcarii
Możliwość udzielenia zezwolenia cudzoziemcowi będącemu członkiem rodziny zamieszkującego na terytorium RP obywatela polskiego obywatela UE, EFTA lub Szwajcarii ze względu na: zależność finansową lub pozostawanie z nim w gospodarstwie domowym poważne względy zdrowotne wymagające osobistej opieki

22 Życie rodzinne Możliwość udzielenia zezwolenia cudzoziemcowi prowadzącemu życie rodzinne w rozumieniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności - nawet przebywającemu nielegalnie z zamieszkującym na terytorium Polski: obywatelem polskim lub obywatelem państwa UE, EFTA lub Szwajcarii, z którym przebywa wspólnie na tym terytorium

23 Dzieci cudzoziemców Możliwość udzielenia zezwolenia małoletniemu cudzoziemcowi, nawet przebywającemu nielegalnie, który jest: dzieckiem cudzoziemca – członka rodziny obywatela polskiego dzieckiem cudzoziemca – przebywającego w Polsce na wizie krajowej lub pobycie czasowym

24 STUDIA Zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się
na studiach stacjonarnych: pierwszego stopnia drugiego stopnia trzeciego stopnia jednolitych magisterskich na kursie przygotowawczym do studiów

25 Okres ważności zezwolenia
Pierwsze zezwolenie - 15 miesięcy Pobyt krótszy niż 1 rok - na czas trwania roku akademickiego lub studiów + 3 miesiące Kontynuacja studiów na kolejnym roku – maksymalnie do 3 lat

26 Absolwenci polskich uczelni
Absolwenci polskich uczelni wyższych poszukujący w Polsce pracy mogą ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy na okres 1 roku.

27 wydłużenie okresu ważności zezwolenia z 6 miesięcy do 3 lat
Ofiary handlu ludźmi wydłużenie okresu ważności zezwolenia z 6 miesięcy do 3 lat pobyt stały → po 1 roku przebywania na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy dla ofiar handlu ludźmi praca bez zezwolenia

28 „Krótka czasówka” Zezwolenia udziela się na okres niezbędny do realizacji celu, nie dłuższy niż 6 miesięcy

29 Pobyt stały

30 Nowe przesłanki Zezwolenie na pobyt stały mogą otrzymać:
małoletnie dzieci cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE osoby polskiego pochodzenia posiadacze ważnej Karty Polaka azyl

31 Nowe przesłanki Zezwolenie na pobyt stały mogą otrzymać:
Cudzoziemcy objęci ochroną międzynarodową i humanitarną, którzy: bezpośrednio przed złożeniem wniosku przebywali nieprzerwanie na terytorium RP przez okres nie krótszy niż 5 lat na podstawie statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych

32 Ruch bezwizowy Argentyna Chile Honduras Kostaryka Nikaragua Urugwaj
Przedłużenie ruchu bezwizowego: gdy przewiduje taką możliwość umowa wojewoda na wniosek złożony w ostatnim dniu legalnego pobytu na 90 dni stempel Argentyna Chile Honduras Kostaryka Nikaragua Urugwaj Brazylia

33 Wiza Przedłużenie wizy - termin złożenia wniosku:
nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu Błąd w naklejce wizowej wizy krajowej – nową naklejkę wydaje MSZ, konsul, SG Błąd w naklejce wizowej wizy Schengen - nową naklejkę wydaje SG Nowy paszport – nową naklejkę wydaje wojewoda

34 Zaproszenia Bez dokumentów potwierdzających możliwość pokrycia kosztów ewentualnego leczenia zapraszanego cudzoziemca oraz kosztów wydania i wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu Możliwość ustanowienia pełnomocnika do odbioru zaproszenia Zaproszenie ważne we wskazanym przez wnioskodawcę okresie nie dłuższym niż 1 rok

35 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Dane kontaktowe Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Siedziba Wydziału: Kraków, ul. Przy Rondzie 6

36 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Lucyna Gajda
Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie


Pobierz ppt "Rzeczypospolitej Polskiej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google