Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PWT Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020 PPS Česká republika – Polská republika 2014-2020 Śląskie pogranicze w latach 2007-2013 Bielsko Biała,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PWT Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020 PPS Česká republika – Polská republika 2014-2020 Śląskie pogranicze w latach 2007-2013 Bielsko Biała,"— Zapis prezentacji:

1 PWT Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska PPS Česká republika – Polská republika Śląskie pogranicze w latach Bielsko Biała, 7 listopada 2014 r.

2 ZASIĘG TERYTORIALNY / ÚZEMNÍ VYMEZENÍ

3 OSIE PRIORYTETOWE / PRIORITNÍ OSY Nr/ČOś priorytetowaPrioritní osa 1 Wspólne zarządzanie ryzykiem Společné řízení rizik 2 Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti 3Edukacja i kwalifikacjeVzdělávání a kvalifikace 4 Współpraca instytucji i społeczności Spolupráce institucí a komunit 5Pomoc TechnicznaTechnická pomoc

4 OP PO Alokacja w EUR Alokace EUR Udział % Podíl % , , , , ,0 Suma / Celkem ,0 DOSTĘPNE ŚRODKI DOSTUPNÉ ZDROJE

5 WSPIERANE DZIAŁANIA PODPOROVANÉ AKTIVITY

6 Inwestycje w rozwój wspólnych lub połączonych systemów zapobiegania, monitorowania, reagowania i usuwania skutków zagrożeń Investice do rozvoje společných či propojených systémů prevence, monitoringu, reakce a odstraňování následků rizik Działania inwestycyjne mające na celu zwiększenie zdolności służb ratowniczych i porządkowych do skutecznego podejmowania działań po obu stronach granicy Investiční opatření směřující ke zvýšení schopnosti záchranných a bezpečnostních složek efektivně zasahovat po obou stranách hranice Wspólne specjalistyczne przygotowanie pracowników jednostek ratowniczych/ porządkowych i jednostek zarządzania kryzysowego mające na celu wzmocnienie gotowości do podejmowania działań transgranicznych Společná odborná příprava pracovníků záchranných/bezpečnostních složek a útvarů krizového řízení zaměřená na posílení přeshraniční akceschopnosti OP 1: WSPÓLNE ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PO 1: SPOLEČNÉ ŘÍZENÍ RIZIK

7 Zachowanie i odnowa atrakcji kulturowych i przyrodniczych, ukierunkowane na ich wykorzystanie dla zrównoważonego rozwoju wspólnego pogranicza Zachování a obnova kulturních a přírodních atraktivit, směřující k jejich využití pro udržitelný rozvoj společného pohraničí Wspieranie wykorzystania niematerialnego dziedzictwa kulturowego Podpora využití nehmotného kulturního dědictví Działania w zakresie infrastruktury w celu transgranicznego udostępnienia i wykorzystania kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa regionu przygranicznego Infrastrukturní opatření pro přeshraniční zpřístupnění a využívání kulturního a přírodního dědictví příhraničního regionu Wspólne działania informacyjne, marketingowe i promocyjne w dziedzinie wykorzystania zasobów przyrodniczych i kulturowych Společná informační, marketingová a propagační opatření v oblasti využití přírodních a kulturních zdrojů Opracowania studyjne, strategie, plany zmierzające do wykorzystania zasobów przyrodniczych i kulturowych Studie, strategie, plány směřující k využití přírodních a kulturních zdrojů OP 2: ROZWÓJ POTENCJAŁU PRZYRODNICZEGO I KULTUROWEGO NA RZECZ WSPIERANIA ZATRUDNIENIA PO2: ROZVOJ POTENCIÁLU PŘÍRODNÍCH A KULTURNÍCH ZDROJŮ PRO PODPORU ZAMĚSTNANOSTI

8 Przygotowanie i realizacja wspólnego kształcenia Příprava a realizace společného vzdělávání Współpraca między instytucjami edukacyjnymi a instytucjami na rynku pracy Spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a institucemi na trhu práce Rozwój kształcenia językowego w ramach systemu oświaty Rozvoj jazykového vzdělávání v rámci školského systému OP 3: EDUKACJA I KWALIFIKACJE PO 3: VZDĚLÁVÁNÍ A KVALIFIKACE

9 Inicjatywy zmierzające do wzmacniania integracji na poziomie lokalnym, współpraca społeczeństwa obywatelskiego i inne działania przyczyniające się do spójności na poziomie lokalnym Opatření směřující k posilování integrace na lokální úrovni, spolupráce občanské společnosti a další aktivity přispívající ke kohezi na lokální úrovni Rozwój i realizacja współpracy instytucji administracji publicznej Rozvoj spolupráce institucí veřejné správy Tworzenie i rozwój transgranicznych sieci współpracy, łącznie ze współpracą z i między pozarządowymi organizacjami non-profit Vytváření a rozvoj přeshraničních kooperačních sítí, včetně spolupráce NNO OP 4: WSPÓŁPRACA INSTYTUCJI I SPOŁECZNOŚCI PO 4: SPOLUPRÁCE INSTITUCÍ A KOMUNIT

10 PLAN DZIAŁANIA AKČNÍ PLÁN

11  Program bazuje na dotychczasowych doświadczeniach, zmiany jedynie cząstkowe  Program vychází ze stávajících zkušeností, změny pouze dílčí  obowiązkowe przedłożenie propozycji projektowej przed złożeniem wniosku  povinné předložení projektového záměru před předložením žádosti  kontrola wypełnienia współpracy i wpływu transgranicznego w trakcie realizacji i okresie trwałości projektu  kontrola plnění přeshraniční spolupráce a přeshraničního dopadu v průběhu realizace a udržitelnosti projektu ZMIANY WE WDRAŻANIU PROGRAMU ZMĚNY V IMPLEMENTACI PROGRAMU

12  negocjacje Programu z KE  vyjednávání programu s EK  przygotowanie dalszej dokumentacji programowej  příprava navazující programové dokumentace  przygotowanie systemu monitorującego  příprava monitorovacího systému  ustanowienie nowego Komitetu Monitorującego  ustavení nového Monitorovacího Výboru  rozpoczęcie kampanii informacyjnej o Programie  zahájení informační kampaně k programu PRZEGLĄD GŁÓWNYCH DZIAŁAŃ PŘEHLED HLAVNÍCH AKTIVIT

13 PWT RCZ-RP : TYPY PROJEKTÓW PPS ČR - PR : TYPY PROJEKTŮ

14 TYPY PROJEKTÓW TYPY PROJEKTŮ Standardowe Standardní Flagowe Vlajkové Drogowe Silniční Mikroprojekty

15 PROJEKTY STANDARDOWE STANDARDNÍ PROJEKTY

16 PROJEKT STANDARDOWY STANDARDNÍ PROJEKT WS: opinia nt. uproszczonych wniosków JS: stanovisko k projektovému záměru Nabór uproszczonych wniosków Předkládání projektových záměrů WS, regiony: podstawowe informacje i konsultacje JS, regiony: základní informace a konzultace

17 PROJEKT STANDARDOWY STANDARDNÍ PROJEKT WPE: ocena jakości i wpływu transgranicznego + WS: ocena współpracy w ramach projektów SPE: hodnocení kvality a přeshraničního dopadu + JS: hodnocení spolupráce v rámci projektů WS: kontrola formalna i kwalifikowalności JS: kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti Nabór wniosków Předkládání žádostí

18 PROJEKT STANDARDOWY STANDARDNÍ PROJEKT Prawne związanie środków EFRR Právní navázání prostředků ERDF KM: decyzja ws. wyboru projektów MV: rozhodnutí o výběru projektů Lista rankigowa Ranking-list

19 PROJEKTY FLAGOWE VLAJKOVÉ PROJEKTY

20 KRYTERIA OCENY KRITÉRIA HODNOCENÍ PROJEKT FLAGOWY VLAJKOVÝ PROJEKT Oddziaływanie i znaczenie strategiczne Dopad a strategický význam Produkty, rezultaty i cele Programu Výstupy, výsledky a cíle Programu Poziom współpracy Úroveň spolupráce

21 DOSTĘPNE ŚRODKI DOSTUPNÉ PROSTŘEDKY Oś priorytetowa Prioritní osa Maks. projekty flagowe Max. vlajkové projekty (EFRR) 1 Wspólne zarządzanie ryzykiem Společné řízení rizik 7,33 mln EUR 2 Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia Rozvoj petenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti 10 mln EUR 3 Edukacja i kwalifikacje Vzdělání a kvalifikace 1,02 mln EUR 4 Współpraca instytucji i społeczności Spolupráce institucí a komunit 3,14 mln EUR

22 FUNDUSZ MIKROPROJEKTÓW I MIKROPROJEKTY FOND MIKROPROJEKTŮ A MIKROPROJEKTY

23 FUNDUSZ MIKROPROJEKTÓW FOND MIKROPROJEKTŮ RCzRP BESKYDYBESKIDY TĚŠÍNSKÉ SLEZSKOŚLĄSK CIESZYŃSKI SILESIA PRADĚDPRADZIAD GLACENSIS NISANYSA

24 FUNDUSZ MIKROPROJEKTÓW FOND MIKROPROJEKTŮ EUROREGION OP 2 / PO 2 (tys. EUR EFRR) OP 3 / PO 3 (tys. EUR EFRR) OP 4 / PO 4 (tys. EUR EFRR) PLCZPLCZPLCZ Beskydy/Beskidy 1 400,9433,5--933,9289,0 Těšínské Slezsko/Śląsk Cieszyński 1 354,4830,7150,5113,91 504,9923,0 Silesia 1 159,5683,2193,292,32 512,21 480,2 Praděd/Pradziad 1 486,6978, ,82 282,4 Glacensis 2 000,02 053, ,03 080,5 Nisa/Nysa 1 531,7889, ,51 333,8

25 MIKROPROJEKTY Typ mikroprojektu OP/PO 2 (EUR EFRR) OP/PO 3 (EUR EFRR) OP/PO 4 (EUR EFRR) z Partnerem Wiodącym s Vedoucím partnerem maks maks lustrzane zrcadlové maks maks indywidualne individuální maks maks

26 Dziękuję za uwagę Děkuji za pozornost Witold Wieczorek Departament Współpracy Terytorialnej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ul. Wspólna 2/ Warszawa


Pobierz ppt "PWT Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020 PPS Česká republika – Polská republika 2014-2020 Śląskie pogranicze w latach 2007-2013 Bielsko Biała,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google