Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Międzynarodowe stosunki gospodarcze I 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Międzynarodowe stosunki gospodarcze I 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH."— Zapis prezentacji:

1 Międzynarodowe stosunki gospodarcze I 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

2  Definicje ONZ i UE  migracje krótkookresowe - przebywanie poza granicami kraju miejsca zamieszkania poniżej 1 roku,  migracje długookresowe - przebywanie poza granicami kraju miejsca zamieszkania 1 rok lub dłużej, ▪ a więc również wyjazdy za granicę (przyjazdy z zagranicy) na pobyt stały. 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

3  Motyw większych dochodów decydujący 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

4 Krańcowa wydajność pracy w kraju 1 Krańcowa wydajność pracy w kraju 2 E A HOB G D J C F I L K Łączne zasoby pracy Korzyść netto świata 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

5  Motyw większych dochodów decydujący Różnice w dochodach UE-15 i UE-10 Źródło: Wpływ emigracji zarobkowej na gospodarkę Polski, Ministerstwo Gospodarki 2007 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

6 KrajePłaca realna, 1870 (USA=100) Procentowy wzrost płacy realnej, 1870-1913 Kraje docelowe Argentyna5351 Australia11051 Kanada86121 USA10047 Kraje pochodzenia Irlandia4384 Norwegia24193 Szwecja24250 Włochy23112 Źródło: P. R. Krugman, M. Obstfeld, Ekonomia międzynarodowa, PWN, Warszawa2007, t.1, s. 252. 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

7  Przepływy dużo mniejsze.  Konieczność większego zróżnicowania dochodów.  Większy wpływ czynników pozaekonomicznych. 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

8 PRZYCZYNY Polityczne, ideologiczne działalność opozycji w czasie stanu wojennego Prześladowania narodowe, religijne, rasowe pierwsza fala kolonizacji USA, b. Jugosławia. Ekologiczne. OGRANICZENIA Kontrola napływu zagranicznej siły roboczej polityka ograniczania imigracji, kwoty imigracyjne w USA. Koszty transportu i nielegalne przekraczanie granicy. Koszty adaptacji imigrantów nauka języka, dostosowanie do zwyczajów, kultury. Przeszkody formalne dyplomy, kwalifikacje. Niechęć, wrogość miejscowej ludności. 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

9  Migracja międzykontynentalna (osiedleńcza)  Zagospodarowywanie kontynentów pozaeuropejskich  Masowa migracja XIX i XX w. ▪ I fala: ▪ 1820 – 1914 ▪ Po I wojnie: 16 mln z Europy (0,5 mln z Polski) ▪ II fala: ▪ Migracje po II wojnie i po dekolonizacji 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

10 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

11  Współczesna migracja  Międzykontynentalna  Wewnątrzkontynentalna ▪ Europa: Gastarbeiterzy, 30 mln osób; ruchy w ramach UE ▪ Ameryka: Meksyk- USA ▪ Azja: Arabia Saudyjska, Kuwejt, ZEA – z Bliskiego Wschodu i południowej Azji (Egipcjanie, Palestyńczycy, Algierczycy, Hindusi). 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

12 Źródło: L. Benton-Short, M. Price, S. Friedman, Global Perspective on the Connections between Immigrants and World Cities, The GW Center for the Study of Globalization. 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

13 Źródło: Eurostat 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

14 Źródło: International Migration Outlook, OECD, 2008. 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

15 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

16  Polacy – najliczniejsza grupa (ponad 290 tys.)  Rumuni – 250 tys.  Brytyjczycy, Niemcy – ok. 100 tys.  Ale wskaźnik relatywny (na 1000 populacji) znacznie niższy niż średnio w UE). Źródło: Eurostat 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

17  Marokańczycy  Głównie do Hiszpanii i Belgii, liczni także we Francji i Włoszech.  Ukraińcy  Czechy, Włochy.  Chińczycy  Hiszpania, UK.  Hindusi  UK Źródło: Eurostat 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

18 Źródło: International Migration Outlook, OECD, 2008, s. 41. 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

19  Wpływ globalizacji  Obniżenie kosztów transportu  Pogłębianie się różnice w poziomie płac  Starzenie się społeczeństw krajów rozwiniętych  Wojny, konflikty i napięta sytuacja polityczna  Liberalizacja polityki wyjazdowej Chin 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

20 Źródło: OECD Factbook 2007 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

21 OGÓŁEM NA MLN POPULACJI Źródło: International Migration Outlook, OECD, 2008, s. 50. 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

22  Podział migracji zarobkowej:  Mały ruch przygraniczny  Pracownicza migracja sezonowa  Czasowe wyjazdy na określony z góry czas  Wyjazdy na stałe. 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

23 W KRAJU MACIERZYSTYM  wysoki poziom bezrobocia  brak możliwości zatrudnienia w swoim zawodzie  zła sytuacja mieszkaniowa  złe zaopatrzenie sklepów w towary konsumpcyjne  duża siła nabywcza obcych walut W KRAJU DOCELOWYM  rozbudowane instytucje „państwa dobrobytu”  zapotrzebowanie na cudzoziemską siłę roboczą  wysokie tempo wzrostu gospodarczego  inwestycje determinujące popyt na siłę roboczą 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

24  Korzyści  Zmniejszenie podaży pracy  Wzrost kwalifikacji i akumulacja kapitału  Transfer dochodów Wynagrodzenia pracowników i pieniężne przekazy pracownicze 2005 r., mln USD 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

25 Rok 2005 UNCTAD Handbook of statistics 2006, tab. 7.4 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

26 *Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Gruzja, Kirgistan, Rumunia, Tadżykistan 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

27  Korzyści  Zmniejszenie podaży pracy  Wzrost kwalifikacji i akumulacja kapitału  Transfer dochodów  Straty  Straty budżetu  Starzenie się społeczeństwa  Drenaż mózgów (brain drain) 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

28  „Cyrkulacja mózgów”/„wymiana mózgów”  Ogólne zjawisko migracji osób wysoko wykwalifikowanych.  Zakłada dwukierunkowy przepływ wysoko wykwalifikowanych między krajami pochodzenia i docelowymi.  Osoby migrujące są zatrudniane w kraju docelowym na stanowisku i w zawodzie, które są zgodne z ich kwalifikacjami.  „Marnotrawstwo mózgów”  Wysoko wykwalifikowany pracownik podejmuje za granicą prace poniżej kwalifikacji.  „Drenaż mózgów”  Wysoki poziom odpływu netto pracowników wysoko wykwalifikowanych.  Termin - od początku lat 60, zazwyczaj napływ do krajów bogatych z biednych.  „Pozyskiwanie mózgów”  Wysoki poziom napływu netto pracowników wysoko wykwalifikowanych 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

29  Chiny, Indie, Rosja – największy odpływ naukowców i inżynierów  Napływ głównie do: (dane za 2001 r.)  USA – 7,8 mln  UE – 4,8 mln  Kanada – 2 mln  Australia – 1,4 mln  OECD ogółem – 17 mln, w tym 10 mln spoza OECD  Ale: procentowo najwięcej osób z wyższym wykształceniem wyjeżdża z krajów zamożnych  USA, Japonia – 50% wszystkich emigrantów  Turcja, Meksyk, Portugalia – 6-7% 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

30 Udział emigrantów z wykształceniem wyższym wykonujących prace wymagające niskich kwalifikacji 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

31 1. Przepływ w ramach korporacji transnarodowych 2. Mobilność studentów 3. Migracje pracowników naukowych 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

32  Pracownicy techniczni - duże znaczenie w fazie rozruchu oraz w momentach kryzysowych, zajmują się głównie nadzorem technologicznym.  Pracownicy administracyjni - sprawują kontrolę nad firmą, zajmują zwykle najważniejsze w niej pozycje i mają decydujący wpływ na strategię i procesy produkcyjne. Cechy tych przepływów:  Głównym kanałem są zagraniczne inwestycje bezpośrednie.  Przejściowy, czasowy charakter. W praktyce większość kontraktów trwa od 1 roku do 3 lat. 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

33 Źródło: Okólski M. Migracje specjalistów wysokiej klasy w kontekście członkowstwa Polski w Unii Europejskiej, Warszawa 2005 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

34 Kraje przyjmujące studentów:  Napływ studentów traktowany jako zjawisko korzystne.  Wielu absolwentów pozostaje (np. w USA 45% osób, które uzyskały stopień doktora).  Najwyższy „wskaźnik zasiedzenia” dotyczy absolwentów z Chin i Indii- 80-90%. Kraje wysyłające studentów:  Ryzyko, że zostaną wchłonięci przez rynek pracy kraju, w którym studiują i pozostaną tam na stałe  duże znaczenie sytuacji w kraju wysyłającym.  „Wskaźnik powrotów” rośnie wraz ze wzrostem dochodów per capita w kraju pochodzenia. 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

35 Źródło: Global Economic Prospects, World Bank 2008, s. 123. 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

36  „Edukacja dla rozwoju”  Do lat 1990 studenci z krajów biednych (kolonii) w krajach bogatych  Program niskich opłat  „Edukacja dla handlu”  Studenci zagraniczni jako źródło dochodów instytucji edukacyjnych  Umożliwienie podejmowania pracy podczas studiów  Korzystny wpływ na wzrost gospodarczy  Sposób pozyskania wysoko wykwalifikowanych pracowników 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

37 Wskaźnik zmiany liczby studentów zagranicznych 2005 (2000=100) Studenci zagraniczni Udział w OECD ogółem (%) 1.USA12459020027,5 2.Wielka Brytania14339460018,4 3. Francja17323650011,0 4. Niemcy13925980012,1 5. Australia1672113009,9 79,0 Japonia1891259005,9 Nowa Zelandia845694003,2 Austria114345001,6 Szwajcaria142368001,7 Holandia225316001,5 Belgia117382001,8 Szwecja154393001,8 Polska166102000,5 OECD ogółem1492143200100,0 W tym: z innych krajów OECD 104680048,8 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

38  Kraj przyjmujący  Korzysta z potencjału naukowego gościa.  Kraj wysyłający  Napływ wiedzy i technologii z kraju docelowego (zwykle lepiej rozwiniętego). 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

39 Źródło: Okólski M. Migracje specjalistów wysokiej klasy w kontekście członkowstwa Polski w Unii Europejskiej, Warszawa 2005 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

40 http://www.oecd.org/dataoecd/27/5/33868740.pdf 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

41  Korzyści  Wzrost podaży pracy  Korzyści budżetu  Dostęp do unikalnych kwalifikacji  Straty  Koszty dostosowania imigrantów do życia w nowych warunkach  Koszty społeczne  Napięcia 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

42 Pew Research Center http://people-press.org/reports/pdf/165.pdf 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

43 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

44 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

45 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

46 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

47 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

48 Źródło: Dane GUS 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

49 Źródło: Rocznik demograficzny GUS 2008 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

50 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

51 Źródło: Eurostat 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

52 Źródło: Dane GUS 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

53  Kraje imigracji  Raczej uzupełnienie niż zastąpienie lokalnej siły roboczej  Wpływ na utrzymanie wzrostu gospodarczego  Stabilne płace  Kraje emigracji  Braki na rynku pracy w niektórych zawodach  Wzrost transferów dochodów  Dodatkowy kapitał ludzki 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

54 Wzrost płac w wielu sektorach (budownictwo, ochrona zdrowia, handel detaliczny, rolnictwo). 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

55 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

56  Polska  5% pracowników służby zdrowia zgłosiło się po dokumenty uprawniające do pracy za granicą ▪ 9,5% w Szczecinie ▪ 7,7% anestezjologów  50% posiadających te dokumenty wyjechało  Litwa, Estonia  Finlandia, Szwecja, Norwegia 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

57  Nie ma jednoznacznych dowodów na drenaż mózgów po 1 maja 2004  Problem w niektórych zawodach medycznych i niektórych regionach kraju  Może się nasilić w dłuższym okresie  Brak programów zwiększających atrakcyjność pracy w kraju  Brak napływu specjalistów z zagranicy 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH


Pobierz ppt "Międzynarodowe stosunki gospodarcze I 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google