Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Międzynarodowe stosunki gospodarcze I 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Międzynarodowe stosunki gospodarcze I 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH."— Zapis prezentacji:

1 Międzynarodowe stosunki gospodarcze I 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

2  Definicje ONZ i UE  migracje krótkookresowe - przebywanie poza granicami kraju miejsca zamieszkania poniżej 1 roku,  migracje długookresowe - przebywanie poza granicami kraju miejsca zamieszkania 1 rok lub dłużej, ▪ a więc również wyjazdy za granicę (przyjazdy z zagranicy) na pobyt stały. 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

3  Motyw większych dochodów decydujący 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

4 Krańcowa wydajność pracy w kraju 1 Krańcowa wydajność pracy w kraju 2 E A HOB G D J C F I L K Łączne zasoby pracy Korzyść netto świata 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

5  Motyw większych dochodów decydujący Różnice w dochodach UE-15 i UE-10 Źródło: Wpływ emigracji zarobkowej na gospodarkę Polski, Ministerstwo Gospodarki /2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

6 KrajePłaca realna, 1870 (USA=100) Procentowy wzrost płacy realnej, Kraje docelowe Argentyna5351 Australia11051 Kanada86121 USA10047 Kraje pochodzenia Irlandia4384 Norwegia24193 Szwecja24250 Włochy23112 Źródło: P. R. Krugman, M. Obstfeld, Ekonomia międzynarodowa, PWN, Warszawa2007, t.1, s /2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

7  Przepływy dużo mniejsze.  Konieczność większego zróżnicowania dochodów.  Większy wpływ czynników pozaekonomicznych. 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

8 PRZYCZYNY Polityczne, ideologiczne działalność opozycji w czasie stanu wojennego Prześladowania narodowe, religijne, rasowe pierwsza fala kolonizacji USA, b. Jugosławia. Ekologiczne. OGRANICZENIA Kontrola napływu zagranicznej siły roboczej polityka ograniczania imigracji, kwoty imigracyjne w USA. Koszty transportu i nielegalne przekraczanie granicy. Koszty adaptacji imigrantów nauka języka, dostosowanie do zwyczajów, kultury. Przeszkody formalne dyplomy, kwalifikacje. Niechęć, wrogość miejscowej ludności. 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

9  Migracja międzykontynentalna (osiedleńcza)  Zagospodarowywanie kontynentów pozaeuropejskich  Masowa migracja XIX i XX w. ▪ I fala: ▪ 1820 – 1914 ▪ Po I wojnie: 16 mln z Europy (0,5 mln z Polski) ▪ II fala: ▪ Migracje po II wojnie i po dekolonizacji 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

10 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

11  Współczesna migracja  Międzykontynentalna  Wewnątrzkontynentalna ▪ Europa: Gastarbeiterzy, 30 mln osób; ruchy w ramach UE ▪ Ameryka: Meksyk- USA ▪ Azja: Arabia Saudyjska, Kuwejt, ZEA – z Bliskiego Wschodu i południowej Azji (Egipcjanie, Palestyńczycy, Algierczycy, Hindusi). 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

12 Źródło: L. Benton-Short, M. Price, S. Friedman, Global Perspective on the Connections between Immigrants and World Cities, The GW Center for the Study of Globalization. 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

13 Źródło: Eurostat 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

14 Źródło: International Migration Outlook, OECD, /2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

15 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

16  Polacy – najliczniejsza grupa (ponad 290 tys.)  Rumuni – 250 tys.  Brytyjczycy, Niemcy – ok. 100 tys.  Ale wskaźnik relatywny (na 1000 populacji) znacznie niższy niż średnio w UE). Źródło: Eurostat 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

17  Marokańczycy  Głównie do Hiszpanii i Belgii, liczni także we Francji i Włoszech.  Ukraińcy  Czechy, Włochy.  Chińczycy  Hiszpania, UK.  Hindusi  UK Źródło: Eurostat 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

18 Źródło: International Migration Outlook, OECD, 2008, s /2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

19  Wpływ globalizacji  Obniżenie kosztów transportu  Pogłębianie się różnice w poziomie płac  Starzenie się społeczeństw krajów rozwiniętych  Wojny, konflikty i napięta sytuacja polityczna  Liberalizacja polityki wyjazdowej Chin 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

20 Źródło: OECD Factbook /2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

21 OGÓŁEM NA MLN POPULACJI Źródło: International Migration Outlook, OECD, 2008, s /2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

22  Podział migracji zarobkowej:  Mały ruch przygraniczny  Pracownicza migracja sezonowa  Czasowe wyjazdy na określony z góry czas  Wyjazdy na stałe. 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

23 W KRAJU MACIERZYSTYM  wysoki poziom bezrobocia  brak możliwości zatrudnienia w swoim zawodzie  zła sytuacja mieszkaniowa  złe zaopatrzenie sklepów w towary konsumpcyjne  duża siła nabywcza obcych walut W KRAJU DOCELOWYM  rozbudowane instytucje „państwa dobrobytu”  zapotrzebowanie na cudzoziemską siłę roboczą  wysokie tempo wzrostu gospodarczego  inwestycje determinujące popyt na siłę roboczą 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

24  Korzyści  Zmniejszenie podaży pracy  Wzrost kwalifikacji i akumulacja kapitału  Transfer dochodów Wynagrodzenia pracowników i pieniężne przekazy pracownicze 2005 r., mln USD 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

25 Rok 2005 UNCTAD Handbook of statistics 2006, tab /2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

26 *Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Gruzja, Kirgistan, Rumunia, Tadżykistan 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

27  Korzyści  Zmniejszenie podaży pracy  Wzrost kwalifikacji i akumulacja kapitału  Transfer dochodów  Straty  Straty budżetu  Starzenie się społeczeństwa  Drenaż mózgów (brain drain) 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

28  „Cyrkulacja mózgów”/„wymiana mózgów”  Ogólne zjawisko migracji osób wysoko wykwalifikowanych.  Zakłada dwukierunkowy przepływ wysoko wykwalifikowanych między krajami pochodzenia i docelowymi.  Osoby migrujące są zatrudniane w kraju docelowym na stanowisku i w zawodzie, które są zgodne z ich kwalifikacjami.  „Marnotrawstwo mózgów”  Wysoko wykwalifikowany pracownik podejmuje za granicą prace poniżej kwalifikacji.  „Drenaż mózgów”  Wysoki poziom odpływu netto pracowników wysoko wykwalifikowanych.  Termin - od początku lat 60, zazwyczaj napływ do krajów bogatych z biednych.  „Pozyskiwanie mózgów”  Wysoki poziom napływu netto pracowników wysoko wykwalifikowanych 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

29  Chiny, Indie, Rosja – największy odpływ naukowców i inżynierów  Napływ głównie do: (dane za 2001 r.)  USA – 7,8 mln  UE – 4,8 mln  Kanada – 2 mln  Australia – 1,4 mln  OECD ogółem – 17 mln, w tym 10 mln spoza OECD  Ale: procentowo najwięcej osób z wyższym wykształceniem wyjeżdża z krajów zamożnych  USA, Japonia – 50% wszystkich emigrantów  Turcja, Meksyk, Portugalia – 6-7% 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

30 Udział emigrantów z wykształceniem wyższym wykonujących prace wymagające niskich kwalifikacji 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

31 1. Przepływ w ramach korporacji transnarodowych 2. Mobilność studentów 3. Migracje pracowników naukowych 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

32  Pracownicy techniczni - duże znaczenie w fazie rozruchu oraz w momentach kryzysowych, zajmują się głównie nadzorem technologicznym.  Pracownicy administracyjni - sprawują kontrolę nad firmą, zajmują zwykle najważniejsze w niej pozycje i mają decydujący wpływ na strategię i procesy produkcyjne. Cechy tych przepływów:  Głównym kanałem są zagraniczne inwestycje bezpośrednie.  Przejściowy, czasowy charakter. W praktyce większość kontraktów trwa od 1 roku do 3 lat. 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

33 Źródło: Okólski M. Migracje specjalistów wysokiej klasy w kontekście członkowstwa Polski w Unii Europejskiej, Warszawa /2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

34 Kraje przyjmujące studentów:  Napływ studentów traktowany jako zjawisko korzystne.  Wielu absolwentów pozostaje (np. w USA 45% osób, które uzyskały stopień doktora).  Najwyższy „wskaźnik zasiedzenia” dotyczy absolwentów z Chin i Indii %. Kraje wysyłające studentów:  Ryzyko, że zostaną wchłonięci przez rynek pracy kraju, w którym studiują i pozostaną tam na stałe  duże znaczenie sytuacji w kraju wysyłającym.  „Wskaźnik powrotów” rośnie wraz ze wzrostem dochodów per capita w kraju pochodzenia. 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

35 Źródło: Global Economic Prospects, World Bank 2008, s /2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

36  „Edukacja dla rozwoju”  Do lat 1990 studenci z krajów biednych (kolonii) w krajach bogatych  Program niskich opłat  „Edukacja dla handlu”  Studenci zagraniczni jako źródło dochodów instytucji edukacyjnych  Umożliwienie podejmowania pracy podczas studiów  Korzystny wpływ na wzrost gospodarczy  Sposób pozyskania wysoko wykwalifikowanych pracowników 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

37 Wskaźnik zmiany liczby studentów zagranicznych 2005 (2000=100) Studenci zagraniczni Udział w OECD ogółem (%) 1.USA ,5 2.Wielka Brytania ,4 3. Francja ,0 4. Niemcy ,1 5. Australia ,9 79,0 Japonia ,9 Nowa Zelandia ,2 Austria ,6 Szwajcaria ,7 Holandia ,5 Belgia ,8 Szwecja ,8 Polska ,5 OECD ogółem ,0 W tym: z innych krajów OECD ,8 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

38  Kraj przyjmujący  Korzysta z potencjału naukowego gościa.  Kraj wysyłający  Napływ wiedzy i technologii z kraju docelowego (zwykle lepiej rozwiniętego). 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

39 Źródło: Okólski M. Migracje specjalistów wysokiej klasy w kontekście członkowstwa Polski w Unii Europejskiej, Warszawa /2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

40 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

41  Korzyści  Wzrost podaży pracy  Korzyści budżetu  Dostęp do unikalnych kwalifikacji  Straty  Koszty dostosowania imigrantów do życia w nowych warunkach  Koszty społeczne  Napięcia 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

42 Pew Research Center 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

43 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

44 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

45 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

46 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

47 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

48 Źródło: Dane GUS 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

49 Źródło: Rocznik demograficzny GUS /2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

50 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

51 Źródło: Eurostat 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

52 Źródło: Dane GUS 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

53  Kraje imigracji  Raczej uzupełnienie niż zastąpienie lokalnej siły roboczej  Wpływ na utrzymanie wzrostu gospodarczego  Stabilne płace  Kraje emigracji  Braki na rynku pracy w niektórych zawodach  Wzrost transferów dochodów  Dodatkowy kapitał ludzki 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

54 Wzrost płac w wielu sektorach (budownictwo, ochrona zdrowia, handel detaliczny, rolnictwo). 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

55 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

56  Polska  5% pracowników służby zdrowia zgłosiło się po dokumenty uprawniające do pracy za granicą ▪ 9,5% w Szczecinie ▪ 7,7% anestezjologów  50% posiadających te dokumenty wyjechało  Litwa, Estonia  Finlandia, Szwecja, Norwegia 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

57  Nie ma jednoznacznych dowodów na drenaż mózgów po 1 maja 2004  Problem w niektórych zawodach medycznych i niektórych regionach kraju  Może się nasilić w dłuższym okresie  Brak programów zwiększających atrakcyjność pracy w kraju  Brak napływu specjalistów z zagranicy 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH


Pobierz ppt "Międzynarodowe stosunki gospodarcze I 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google