Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2007-2013 Projekty parasolowe ZAMÓWIENIA Rzeszów, 13-14.03.2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2007-2013 Projekty parasolowe ZAMÓWIENIA Rzeszów, 13-14.03.2014 r."— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2007-2013 Projekty parasolowe ZAMÓWIENIA Rzeszów, 13-14.03.2014 r.

2 Podstawy prawne Zgodnie z art. 7.2.9 Warunków Szczegółowych: Postępowanie przetargowe na poziomie projektu zależy od przynależności państwowej Beneficjenta (partnera wiodącego) lub partnera rozpisującego przetarg. Wspólna Instytucja Zarządzająca i/lub Wspólny Sekretariat Techniczny zastrzegają sobie prawo zgłaszania uwag do postępowania przetargowego i dokumentacji przetargowej. Beneficjenci (partnerzy wiodący) i partnerzy z siedzibą w Polsce :  Postępowanie przetargowe opisano szczegółowo w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 9 lutego 2004 r. nr 19, poz. 177) i należy go ściśle przestrzegać pod następującymi warunkami:  Wszelkie materiały i zasoby, które mają być wykorzystywane do realizacji Programu powinny pochodzić z krajów wymienionych w załączniku do rozporządzenia nr 1638/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady.

3 Podstawy prawne Zgodnie z art. 7.2.9 Warunków Szczegółowych: Wspólna Instytucja Zarządzająca i/lub Wspólny Sekretariat Techniczny zastrzegają sobie prawo udziału we wszystkich posiedzeniach komisji przetargowych w charakterze obserwatorów bez prawa udziału w głosowaniu. Komisja Europejska, Europejski Trybunał Obrachunkowy oraz Wspólna Instytucja Zarządzająca zastrzegają sobie prawo do sprawdzania, w dowolnym czasie, zgodności alokacji i wypłaty funduszy Programu z obowiązującymi zasadami. Beneficjenci (partnerzy wiodący) i partnerzy z siedzibą w Białorusi i na Ukrainie muszą przestrzegać zapisów Załącznika IV oraz najlepszych praktyk międzynarodowych. Zgodność z najlepszymi praktykami międzynarodowymi będzie weryfikowana w porównaniu do Praktycznego przewodnika po procedurach zawierania umów dla zewnętrznych działań Wspólnot Europejskich (PRAG), który jest traktowany jako dokument opisujący takie praktyki. Wersją wiążącą PRAG jest wersja obowiązująca w momencie uruchomienia odpowiedniej procedury udzielania zamówień przez Beneficjenta lub partnera.

4 Uwaga Według noty KE z dnia 14 lutego 2013 r. beneficjenci i partnerzy projektów, realizowanych w ramach programów ENPI, mogą stosować krajowe przepisy dotyczące zamówień publicznych na współfinansowanie z państw członkowskich UE w odniesieniu do zasad narodowości i pochodzenia, na następujących warunkach: Przepisy krajowe nie mogą ograniczać warunki narodowości i pochodzenia, jak określono w artykule 21 Rozporządzenia (WE) nr 1638/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. określające przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa Projekt jest współfinansowany ze środków podmiotu publicznego w państwie członkowskim UE. Należy pamiętać, że oba warunki muszą być spełnione jednocześnie. W innych przypadkach, beneficjenci i partnerzy projektów, realizowanych w ramach programów ENPI, muszą stosować odpowiednie przepisy artykułu 21 Rozporządzenia nr 1638/2006.

5 Kluczowe punkty  Procedury zamówienia są określone w Załączniku IV „Przetargi ogłaszane przez Beneficjentów dofinansowania w odniesieniu do działań zewnętrznych UE” do umowy grantowej;  Załącznik IV stosuje się do wszystkich Beneficjentów oraz partnerów bez względu na ich status prawny (publiczny czy prywatny)  W stosunku do tego, co NIE JEST opisane w Załączniku IV (szczegółowe procedury, dokumentacja przetargowa) można stosować:  własne procedury partnera, o ile są zgodne z najlepszymi międzynarodowymi praktykami lub  Rozdziały 3 (Usługi), 4 (Dostawy), 5 (Roboty) PRAG oraz odpowiednich szablonów dostosowanych do przepisów Załącznika IV

6 Dokumenty i linki  Załącznik IV do umowy o dofinansowaniu  Rozporządzenie ENPI  PRAG  Zasada narodowości Załącznik A2 do PRAG “Kwalifikowalność programów 2007-2013”  Zasada pochodzenia Web-strona Organu Celnego UE: http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/index_ en.htm http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/index_ en.htm Kodeks celny UE: Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/1992 Przepisy wykonawcze do Kodeksu Celnego UE: Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/1993

7 Załącznik IV 1. Zasady ogólne 2. Kwalifikowalność umów 3. Zasady obowiązujące dla wszystkich procedur o udzielenie zamówienia 4. Zasady obowiązujące dla zamówień dotyczących usług 5. Zasady obowiązujące dla zamówień dotyczących dostaw 6. Zasady obowiązujące dla zamówień dotyczących robót 7. Stosowanie procedury negocjacji 8. Przypadki szczególne

8 Zasady ogólne  Zamówienie musi zostać przyznane:  oferentowi zapewniającemu najlepszy stosunek ceny do jakości (best price- quality ratio).  zgodnie z zasadami przejrzystości i równego traktowania potencjalnych wykonawców, zważając by unikać konfliktu interesów.  W przypadku niezgodności z zasadami podanymi powyżej, wydatki na działania nie są kwalifikowalne do finansowania Wspólnotowego.

9 Kwalifikowalność umów: zasada narodowości Osoby fizyczne lub prawne Rozporządzenie ENPI (Art. 21): » Państwa członkowskie » Państwa ENPI, IPA, EEA » Organizacje międzynarodowe Lista szczegółowa kwalifikowalnych państw jest podana w Załączniku A2 do PRAG “Kwalifikowalność programów 2007-2013” Nie stosuje się do ekspertów zaproponowanych przez dostawców usług biorących udział w procedurach przetargowych finansowanych z dotacji Jeżeli umowa o świadczeniu usług jest zawierana z ekspertem indywidualnie, wówczas musi on pochodzić z państwa kwalifikowalnego.

10 Kwalifikowalność umów: zasada pochodzenia Powołanie się na Kodeks celny UE: Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/1992; Rozporządzenie ENPI (Art. 21): » Państwa członkowskie; » ENPI, IPA, EEA państwa; Lista szczegółowa kwalifikowalnych państw jest podana w Załączniku A2 do PRAG “Kwalifikowalność programów 2007-2013”; Zasadę pochodzenia stosuje się do wszystkich dostaw i materiałów (Rozporządzenie ENPI); Świadectwo pochodzenia: Wykonawca musi przedstawić Beneficjentowi w stosunku do wyposażenia i pojazdów, których koszt jednostkowy przekracza 5.000 €; Wydane przez właściwe władze kraju.

11 Kwalifikowalność umów: wyjątki Nota KE z dn. 14 lutego 2013r.; Przyznana Derogacja (na wniosek od Beneficjanta do WIZ) uzasadniona: Niedostępnością produktów i usług na rynkach danych krajów; Ze względu na wyjątkowo pilny charakter; Jeśli zasada kwalifikowalności znacznie utrudnia lub uniemożliwia realizację projektu, programu lub działania; NIE, jeśli produkt niekwalifikowalnego pochodzenia jest tańszy niż produkt wspólnotowy czy lokalny.

12 Kwalifikowalność umów: przyczyny wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia  znajduje się w stanie upadłości lub likwidacji, jego działalność podlega nadzorowi sądowemu, zawarł ugodę z wierzycielami, zawiesił działalność, toczy się wobec niego postępowanie w wyżej wymienionych sprawach lub znajduje się w podobnej sytuacji wynikającej z podobnych procedur zgodnie z przepisami i uregulowaniami krajowymi;  został skazany za przestępstwo związane z prowadzeniem działalności prawomocną decyzją właściwej instancji (od decyzji której nie ma odwołania);  został uznany winnym poważnego naruszenia zasad prowadzenia działalności;  nie wypełnił swych zobowiązań związanych z opłatą składek na ubezpieczenie społeczne lub podatki zgodnie z przepisami państwa, w którym jest zarejestrowany lub państwa Beneficjenta lub państwa, gdzie ma być realizowany kontrakt;

13 Kwalifikowalność umów: przyczyny wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia  została wobec niego wydana prawomocna decyzja w sprawie oszustwa, korupcji, udziału w organizacji przestępczej lub innej działalności niezgodnej z prawem na szkodę interesom finansowym Wspólnoty;  podlega obecnie karze administracyjnej zgodnie z pkt. 2.3.5 PRAG. Kandydaci/oferenci zobowiązani są zaświadczyć, że nie znajdują się w żadnej z powyższych sytuacji. Punkt 2.3.3 PRAG: Po otrzymaniu zawiadomienia o udzieleniu zamówienia, oferent, któremu zamówienie ma zostać udzielone, musi dostarczyć dowód, że nie znajduje się on w sytuacji wykluczenia, chyba że takie dokumenty zostały już złożone wcześniej.

14 Kwalifikowalność umów: wykluczenie z udzielenia zamówienia Zamówienia nie mogą być udzielane kandydatom/oferentom, którzy w postępowaniu o udzielenie zamówienia: (a)podlegają konfliktowi interesów; (b)zostali uznani winnymi wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych przez Beneficjenta jako niezbędnych do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie dostarczą tych informacji.

15 Zasady obowiązujące dla wszystkich procedur o udzielenie zamówienia Terminy przyjmowania ofert i wniosków o udział w postępowaniu muszą być wystarczająco długie, by zapewnić zainteresowanym stronom rozsądny i odpowiedni okres na przygotowanie i złożenie ofert. Wszystkie wnioski o udział w postępowaniu i oferty uznane za spełniające wymagania muszą zostać poddane ocenie i klasyfikacji przez komisję oceniającą w oparciu o określone z wyprzedzeniem kryteria wykluczenia, selekcji i przyznania zamówienia. Komisja musi liczyć nieparzystą liczbę członków, nie mniej niż trzech, posiadających wszelką wiedzę techniczną i administracyjną niezbędną do wydania kompetentnej opinii na temat ofert. Zamówienia nie mogą być sztucznie dzielone w celu obejścia progów.

16 Progi USŁUGI ≥ € 200,000 Międzynarodowy ograniczony przetarg € 10,000 Procedura negocjacji ≤ € 10,000 Single tender DOSTAWY ≥ € 150,000 Międzynarodowy otwarty przetarg < € 150,000 ale ≥ € 60,000 Lokalny otwarty przetarg € 10,000 Procedura negocjacji ROBOTY ≥ € 5,000,000 Międzynarodowy otwarty przetarg < € 5,000,000 ale ≥ € 300,000 Lokalny otwarty przetarg € 10,000 Procedura negocjacji

17 Procedura negocjacji (Załącznik IV) Beneficjent/Partner bez opublikowania ogłoszenia o zamówieniu kontaktuje się z co najmniej trzema wybranymi przez siebie dostawcami usług i negocjuje warunki zamówienia z jednym lub kilkoma z nich. Zamawiający musi przygotować raport z negocjacji (patrz szablon w załączniku A10a PRAG) uzasadniający sposób, w jaki zostały przeprowadzone negocjacje oraz podstawę do decyzji o udzieleniu zamówienia. Procedura taka powinna zapewnić, że podstawowe zasady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych, takie jak sprawdzanie zgodności z zasadami kwalifikowalności (zasada narodowości), kryteria wyboru i wyłączenia są należycie stosowane.

18 Procedura negocjacji ZAŁĄCZNIK IVUKRAINA BIAŁORUŚ 1 bazowa jednostka = 130 000 BYR = 10 EUR) USŁUGI € 10,000 Procedura negocjacji € 9,000 (100 000 UAH) Zapytanie ofertowe albo single tender w wyjątkowych przypadkach € 3,000 (300 b.j.) Zapytanie ofertowe DOSTAWY € 10,000 Procedura negocjacji € 9,000 (100 000 UAH) Zapytanie ofertowe albo single tender w wyjątkowych przypadkach € 3,000 (300 b.j.) Zapytanie ofertowe ROBOTY € 10,000 Procedura negocjacji < € 90,000 (1 000 000 UAH) Bez procedury (tylko wpis do wewnętrznego rejestru zamówień)!! € 3,000 (300 b.j.) Zapytanie ofertowe

19 Single tender (Załącznik IV) Beneficjent/Partner może udzielić zamówienia w oparciu o jedną ofertę. Zamawiający musi sporządzić sprawozdanie, wyjaśniające, w jaki sposób uczestnik (-cy) w negocjacjach był wybrany, cena ustalona, oraz powody decyzji o udzieleniu zamówienia (załącznik A10b dla single tender). Zamawiający musi wykonać kroki negocjacyjne przedstawione w szablonie raportu z negocjacji (załącznik A10b) i upewnić się, że podstawowe zasady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych, takie jak sprawdzanie zgodności z zasadami kwalifikowalności (zasada narodowości), kryteria wyboru i wyłączenia są należycie stosowane.

20 Single tender ZAŁĄCZNIK IVUKRAINA BIAŁORUŚ 1 bazowa jednostka = 130 000 BYR = 10 EUR) USŁUGI ≤ € 10,000 Single tender < € 9,000 (100 000 UAH) Bez procedury (tylko wpis do wewnętrznego rejestru zamówień)!! < € 3,000 (300 b.j.) Single tender DOSTAWY ≤ € 10,000 Single tender < € 9,000 (100 000 UAH) Bez procedury (tylko wpis do wewnętrznego rejestru zamówień)!! < € 3,000 (300 b.j.) Single tender ROBOTY ≤ € 10,000 Single tender < € 9,000 (100 000 UAH) Bez procedury (tylko wpis do wewnętrznego rejestru zamówień)!! < € 3,000 (300 b.j.) Single tender

21 Wsparcie INTERACT 1.Analiza problemów, które stanowią najważniejsze wyzwania w zakresie zamówień i mogą się różnić w UE i przepisach krajowych; 2.Analiza przeprowadzona w następujących krajach: Ukraina, Białoruś i Mołdawia, opracowana Macierz Procedur Przetargowych dla Beneficjentów.

22 Kluczowe wyzwania 1. Visibility (wizualizacja) Brak podobnych wymagań na UA oraz BY Zaleca się korzystanie z przepisów KE dot. wizualizacji: http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/documents/communication_and_visibil ity_manual_en.pdfhttp://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/documents/communication_and_visibil ity_manual_en.pdf oraz uwzględnienie wymogów umów o dofinansowanie 2. Kontakty z oferentami Przepisy istnieją tylko w stosunku do członków KO Należy uzupełnić o zasady PRAG zakazujące kontakty z oferentami także ekspertom przygotowującym dokumentację przetargową, procedury, uczestniczącym w ocenie, itp.

23 Kluczowe wyzwania 3. Kontakty między oferentami Brak podobnych wymagań na UA oraz BY Zaleca się korzystanie z PRAG – kontakty, umowy z innymi oferentami, próby wpłynięcia na proces - wykluczenie z procesu 4. Deklaracje oferentów Brak podobnych wymagań na UA oraz BY Zaleca się korzystanie z PRAG – złożyć Deklarację o braku porozumienia z innymi oferentami, itp. 5. Urzędnicy Nie mogą brać udziału w przetargach

24 Kluczowe wyzwania 6. Procedura negocjacji W BY – jest jedynie wymóg opublikowania zapytania ofertowego na stronie (brak wymogu zaproszenia do złożenia ofert co najmniej 3 oferentów) Zaleca się korzystanie z PRAG – co najmniej do 3 oferentów 7. Znaczne różnice w cenach proponowanych przez różnych oferentów Brak podobnych wymagań na UA oraz BY Zaleca się korzystanie z PRAG - jeśli istnieją znaczne różnice w cenach proponowanych przez różnych oferentów Zamawiający powinien przeprowadzać kontrole i zażądać dodatkowych informacji 8. Warunki restrykcyjne Zakazane – takie jak odniesienie do marki, znaku towarowego, firmy, wąskie i specyficzne warunki techniczne

25 Kluczowe wyzwania 9. Zasada narodowości Brak podobnych wymagań na UA oraz BY Zaleca się korzystanie z PRAG – reguły KE (nie dotyczy ekspertów umów) 10.Zasada pochodzenia Brak podobnych wymagań na UA oraz BY Zaleca się korzystanie z PRAG – reguły KE, Świadectwo pochodzenia 11. Skład KO (nieparzysta ilość) Brak podobnych wymagań na UA oraz BY Minimum 3 członków KO Zawsze nieparzysta ilość członków KO

26 Kluczowe wyzwania 12. Decyzja KO: UA + BY: Większością głosów członków głosujących Jeśli głosy są podzielone – decyzję ostateczną podejmuje Przewodniczący KO Przewodniczący oraz Sekretarz – osoby nie głosujące!

27 Asysta Oddziałów WST W październiku 2013 roku eksperci obu BO WST byli przeszkoleni z odpowiednich krajowych procedur udzielania zamówień publicznych, a na początku listopada poinformowali wszystkich białoruskich/ukraińskich beneficjentów i partnerów o możliwości skorzystania z ich pomocy przy weryfikacji procedur zamówień publicznych

28 Działania sugerowane do podjęcia przez beneficjentów Regulacje wewnętrzne dotyczące procedur udzielania zamówień w ramach projektu (m.in. wzór raportu single tender oraz raportu z negocjacji) Skład KO (nieparzysta ilość członków, przewodniczący nie głosuje, szkolenie dla członków KO itd.) W przypadku wątpliwości/pytań, konsultacje z Oddziałami WST/WST

29 Dziękuję! Wspólny Sekretariat Techniczny Tel. 22 378 31 00 Email: pbu@cpe.gov.pl www.pl-by-ua.eu 29


Pobierz ppt "PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2007-2013 Projekty parasolowe ZAMÓWIENIA Rzeszów, 13-14.03.2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google