Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polityka Przestrzenna Polski - główne kierunki działań Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego Warszawa, 30 kwietnia 2014 r. 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polityka Przestrzenna Polski - główne kierunki działań Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego Warszawa, 30 kwietnia 2014 r. 1."— Zapis prezentacji:

1 Polityka Przestrzenna Polski - główne kierunki działań Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego Warszawa, 30 kwietnia 2014 r. 1

2 Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego powołana rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 r., w dniu 16 kwietnia 2014 r. przyjęła pierwszą wersję Kodeksu Urbanistycznego – Budowlanego, a w dniu 24 kwietnia 2014 r. przekazała Pani Elżbiecie Bieńkowskiej – Wiceprezesowi Rady Ministrów. Następnie pierwsza wersja Kodeksu zostanie upubliczniona na stronach Komisji. Prace Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego 2 Zakres regulacji Kodeksu Urbanistyczno – Budowlanego to m. in.: proces inwestycjo-budowlany, którego integralną częścią staje się kształtowania lokalnej polityki przestrzennej zasady, sposób i tryb kształtowania lokalnej polityki przestrzennej oraz rewitalizacji obszarów zdegradowanych organizacja i zasady działania organów administracji publicznej Pierwsza wersja Kodeksu wymagała będzie prowadzenia dalszych prac w zakresie: analiz, w tym opracowania OSR przygotowania przepisów przejściowych, dostosowujących i zmieniających, tj. „drogi dojścia” od stanu obecnego do docelowego określonego w Kodeksie przygotowania projektów rozporządzeń

3 Działania systemowe podejmowane przez MIiR wynikają z obowiązku nałożonego ustawą z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej i niektórych innych ustaw: do końca 2015 r. ma zostać dokonany, w zakresie kształtowania ładu przestrzennego, przegląd i analiza zasad, sposobu, warunków funkcjonowania instytucji, procedur i instrumentów oraz mają zostać sformułowane propozycje zmian Prace MIR obecnie trwają analizy – wstępne wnioski wskazują na konieczność powiązania i zintegrowania planowania przestrzennego poziomu krajowego, regionalnego i lokalnego kwestią dalszych prac jest skonkretyzowanie sposobu, trybu i zakresu unifikacji i zespolenia dokumentów planistycznych różnych poziomów, a także dokumentów planowania ogólnego i specjalistycznego 3

4 Cele obecnych działań MIiR: -ograniczenie chaotycznej suburbanizacji (główny cel) -wykonanie pierwszego kroku do realizacji dyrektywy INSPIRE -zwiększenie udziału społeczeństwa w procedurach planistycznych Prace MIR – mała nowelizacja Zakres proponowanych zmiany w ustawie Urzeczywistnienie celów może nastąpić w skutek zmian prawa, propozycje MIiR to: wprowadzenie nowego rozwiązania jakim jest stworzenie katalogu zasad planowania przestrzennego obejmujących m. in. zasadę miasta zwartego i niskoemisyjnego (lokalizowania nowej zabudowy na terenach niezabudowanych w obszarach zurbanizowanych, wzmocnienie roli publicznego transportu zbiorowego) wprowadzenie zmian ograniczających wydawanie decyzji o warunkach zabudowy na terenach nieprzystosowanych do urbanizacji (zaostrzenie wymogów, by teren został uznany za nadający się do zabudowy) wskazanie, iż część graficzną studium oraz planu miejscowego sporządza się w postaci elektronicznej (o ile są dostępne mapy topograficzne w postaci cyfrowej) wprowadzenie etapu wstępnej dyskusji społecznej nad planem 4

5 Podejście MIiR do wprowadzanych zmian: zminimalizowanie objętości i ilości zmian (mała, krótka nowelizacja) możliwie szybkie osiągnięcie porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego (ograniczono wprowadzanie potencjalnie kontrowersyjnych zmian) rezygnacja z wprowadzania regulacji ingerujących w treść ustaw spoza MIiR (brak konieczności angażowania innych resortów w prace) ograniczenie wprowadzania regulacji mogących powodować koszty lub zwiększających obciążenia budżetów gmin Prace MIR – mała nowelizacja Zmiany w poziomie jakości planowania 5 Kolejny etap zmian ustawy – połączenie z wprowadzeniem rozwiązań proponowanych w ramach NPR Mała nowelizacja to: pierwszy krok do zmian systemowych, w tym wprowadzanych przez Kodeks regulacja obszarów szczególnie newralgicznych drogowskaz do dalszych zmian przepisy o charakterze „przejściowym” (przedpole dla wprowadzenia regulacji systemowych)

6 Prace MIR – NPR Narodowy Program Rewitalizacji - zespół działań dla upowszechnienia rewitalizacji jako ważnego elementu rozwoju miast. 6 NPR ma być odpowiedzią na problemy przestrzenne i społeczne wielu polskich miast. Ich przyczyną jest m.in.: duży stopień degradacji tkanki miejskiej (głównie mieszkaniowej) oraz towarzysząca jej erozja stosunków społecznych, niekorzystne procesy przestrzenne i demograficzne (w tym rozpełzanie się miast, wyludnianie się centrów miast, dominacja indywidualnego transportu samochodowego). Aspekt przestrzenny (obok społecznego, gospodarczego, środowiskowego i infrastrukturalnego) musi być istotnym elementem kompleksowych i zintegrowanych projektów rewitalizacyjnych.

7 Prace MIR – KPM 7 Krajowa Polityka Miejska – jest dokumentem określającym planowane działania administracji rządowej dotyczące polityki miejskiej. Obecnie rozpoczęto II etap prac nad dokumentem – nieformalną dyskusję, które będą trwać do końca II kwartału 2014 r. KPM wskazuje, że niezbędna jest aktywna rola władz miejskich w kształtowaniu przestrzeni, tj.: prowadzeniu prac planistycznych i uchwalaniu dobrych jakościowo planów miejscowych, przeciwdziałanie żywiołowej suburbanizacji poprzez preferowanie ponownego wykorzystania terenu i uzupełnienia zabudowy zamiast ekspansji inwestycji na tereny niezabudowane, ograniczenie reklam w przestrzeni miejskiej i poprawy estetyki miast, kształtowania ładu przestrzennego i przestrzeni miejskiej wysokiej jakości poprzez zwiększenie pokrycia powierzchni terenów miast i ich obszarów funkcjonalnych planami – MPZP, kształtowanie systemu przestrzeni publicznych.

8 Mapy ryzyka powodziowego i mapy zagrożenia powodziowego Prace MIR – problematyka powodzi Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju podjęło inicjatywę przeprowadzenia ogólnopolskiej ankiety w gminach, której wyniki przyczynią się do uzyskania informacji: na jak dużej części terenów objętych mapami ryzyka powodziowego i mapami zagrożenia powodziowego obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Ponadto, planuje się wykonanie ekspertyzy w ww. zakresie na wybranej próbie gmin. Jednocześnie, rozważa się rozszerzenie, prowadzonego od 2005 r., badania statystycznego w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej pn. „PZP1 – Lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne” o ww. kwestie. 8

9 decyzją Rady Ministrów w dniu 11 lutego 2014 r. MIR stało się właściwe w zakresie przygotowania projektu ustawy regulującego problematykę korytarzy przesyłowych Prace MIR – korytarze przesyłowe Analizy MIR wykazały, iż najlepszym rozwiązaniem jest regulacja unifikująca, obejmująca: zasady realizacji inwestycji celu publicznego (głównie liniowych) kwestie inwestycji przesyłu - co zapewni: eliminację nieuzasadnionych różnic proceduralnych obowiązujących specustawach uwzględnienie odrębności wynikające ze specyfiki rodzajowej inwestycji regulację współistnienia infrastruktury i aspektów kolizyjnych 9 Przy czym: projekt, którego gospodarzem był MG, nie został uzgodniony do etapu KRM analiza opracowanych rozwiązań wykazała, iż prowadzenie skutecznego i efektywnego procesu legislacyjnego wymaga wprowadzenia poważnych zmian, wyeliminowaniu niekonstytucyjności i niezgodności z prawem UE

10 Obecnie toczą się parlamentarne prace dotyczące dwóch pozarządowych projektów ustaw, podczas których MIR działa jako reprezentant Rządu. Są to: prezydencki projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (druk 1525) zawierający dwa obszary regulacji: kwestie dotyczące reklam (lokalizowanie, zakazy, opłaty) aspekty ochrony krajobrazu (audyt krajobrazowy, dominanta) i związane z nimi regulacje dotyczące urbanistycznych zasad ochrony krajobrazu poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (druk 758) dotyczący realizowania inwestycji elektrowni wiatrowych zawierający regulacje dotyczące ich lokalizowania, w szczególności : upoważnienie do wydania rozporządzenie dotyczące warunków technicznych i minimalnych odległości od zabudowań mieszkalnych i lasów (3 km dla 500 kW) zakaz stosowania decyzji o warunkach zabudowy do elektrowni wiatrowych o mocy większej niż 100 kW Obydwa projekty są obecnie procedowane przez komisje sejmowe. Prace MIR – pozarządowe projekty ustaw 10

11 Dziękuję za uwagę Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa www.mir.gov.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl 11


Pobierz ppt "Polityka Przestrzenna Polski - główne kierunki działań Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego Warszawa, 30 kwietnia 2014 r. 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google