Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady dostępności centralnych obszarów Warszawy dla komunikacji indywidualnej Etap 1 Warszawa, wrzesień 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady dostępności centralnych obszarów Warszawy dla komunikacji indywidualnej Etap 1 Warszawa, wrzesień 2011."— Zapis prezentacji:

1 Zasady dostępności centralnych obszarów Warszawy dla komunikacji indywidualnej Etap 1 Warszawa, wrzesień 2011

2 Cel opracowania: Podstawowym celem zamówienia jest uszczegółowienie ustaleń Strategii w zakresie wprowadzenia ograniczeń w ruchu indywidualnym w centralnej części Warszawy. Ponadto celami zamówienia są: Delimitacja stref zróżnicowanych zasad rozwiązań komunikacyjnych. Ustalenie grup użytkowników i priorytetów w poszczególnych strefach. Określenie maksymalnych dopuszczalnych prędkości w poszczególnych strefach. Określenie zasad rozwiązań komunikacyjnych, organizacji i zarządzania ruchem oraz zasad organizacji przestrzeni publicznych w korytarzach ulic w poszczególnych strefach. Określenie wpływu wprowadzenia tych zasad na funkcjonowanie systemu transportowego miasta i kierunki jego rozwoju, ze wskazaniem na konieczne inwestycje drogowe i w komunikacji publicznej, niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania systemu. Zaproponowanie harmonogramu wdrażania zasad rozwiązań komunikacyjnych w poszczególnych strefach oraz innych inwestycji drogowych i w komunikacji publicznej, niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemu Warszawa, wrzesień 2011

3 Zakres opracowania: Warszawa, wrzesień 2011

4 Wykonano inwentaryzacja stanu istniejącego systemu transportowego: ulic492km klasy ulic ( GP-8%, G-16%, Z-16%, L–61%), kategorie ulic (krajowe-7%, wojewódzkie-11%, powiatowe-28%, gminne-54%). skrzyżowań256 skrzyżowań z sygnalizacją świetlną 37 skrzyżowań objętych Zintegrowanym Systemie Zarządzania Ruchem ograniczeń dla pojazdów ciężarowychograniczenia w ruchu pojazdów powyżej 5, 10 i 16 t parkowania(na podstawie opracowania „Kierunki realizacji polityki parkingowej na obszarze m.st. Warszawy do roku 2035”) ścieżek rowerowych95km dróg rowerowych organizacji ruchuoznakowanie progi zwalniające ulice jednokierunkowe przystanki i pętle, stacje metra Warszawa, wrzesień 2011

5 Przeprowadzono uproszczoną analiza uwarunkowań przestrzennych w obszarze opracowania ogólna charakterystyka obecnego użytkowania i zagospodarowania terenu ustalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego oraz obowiązujących i sporządzanych planów miejscowych. Warszawa, wrzesień 2011

6 Przegląd zapisów z zakresu polityki transportowej odnoszących się do obszaru studiów dokonano analizując następujące dokumenty: Miejscowy ogólny plan zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy Polityka Transportowa dla m.st. Warszawy, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, Plan zagospodarowania m.st. Warszawy z określeniem ustaleń wiążących gminy warszawskie przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Warszawy uchwalone w 2006 r., Strategia Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku, Strategia Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne. Warszawa, wrzesień 2011

7 Przeprowadzono analizę przygotowanych i realizowanych inwestycji, opracowań i projektów Infrastruktura drogowa Inwestycje realizowane: Autostrada A2 Obwodnica Ekspresowa Warszawy Trasa mostu Północnego Inwestycje projektowane: Obwodnica Ekspresowa Warszawy Wschodnia część Obwodnicy Śródmiejskiej Ulica Tysiąclecia Trasa Świętokrzyska Trasa Krasińskiego Ulica Prosta Ulica Grzybowska Inwestycje na etapie studialnym Obwodnica Śródmiejska – odcinek zachodni Ulica Prądzyńskiego Ulica Krasińskiego na odcinku od placu Wilsona do Prymasa Tysiąclecia Warszawa, wrzesień 2011 Komunikacja zbiorowa Metro: Projekt budowy II linii metra Projekt budowy III linii metra Tramwaje: Trasa tramwajowa Bemowo- Kasprzaka Budowa trasy tramwajowej od Dw. Zachodniego do Wilanowa Obsługa osiedla Tarchomin komunikacją tramwajową Budowa trasy tramwajowej od Banacha do Wilanowa Obsługa północnych obszarów Warszawy komunikacją tramwajową w związku z rozbudową sieci metra oraz zakupem taboru

8 Założenia dotyczące zasad funkcjonowania i rozbudowy systemu transportowego w obszarze opracowania Warszawa, wrzesień 2011 Założenia dotyczące zasad dostępu dla komunikacji indywidualnej Rozbudowa sieci obwodnic Założenia dotyczące zasad obsługi towarowej Eliminacja pojazdów ciężkich z centrum Założenia dotyczące celów i metod nadawania priorytetu dla komunikacji zbiorowej Priorytety komunikacji zbiorowej – zarówno w sygnalizacji jak i wydzieleniu ruchu Założenia dotyczące marszrutyzacji linii komunikacji zbiorowej Systematyczna marszrutyzacja Założenia dotyczące zasad organizacji parkowania Ograniczanie miejsc parkingowych Założenia dotyczące zasad funkcjonowania ruchu rowerowego Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych oraz infrastruktury, rower miejski Założenia dotyczące zasad funkcjonowania ruchu pieszego Udostępnianie przestrzeni dla pieszych Założenia dotyczące zasad rozwoju systemu sterowania ruchem i technologii ITS Rozwój Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem

9 Charakterystyka ulic Na podstawie powyższych założeń oraz celów jakim maja spełniać poszczególne ulice przygotowano propozycje dotyczące: Przekrój Klasa Prędkość Sposób parkowania Uspokojenie ruchu Transport pieszych Transport rowerzystów Priorytet dla komunikacji zbiorowej Udział w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Ruchem Warszawa, wrzesień 2011

10 Propozycje inwestycji niskonakładowych Program przebudowy sygnalizacji świetlnych (poza obszarem I i II ZSZR) w celu dostosowania do obecnych wymagań prawnych i nadania skutecznego priorytetu dla komunikacji zbiorowej. Program przebudowa przystanków autobusowych w celu dostosowania do warunków technicznych, wymagań osób niepełnosprawnych i poprawy BRD. Program redukcji i przestrzegania istniejących ograniczeń prędkości na głównych ciągach ulicznych. Program ograniczenia prędkości i poprawy BRD w strefie I-OR 30. Program tzw. małych przebudów. Program uporządkowania i redukcji miejsc parkingowych w SPPN ze szczególnym uwzględnieniem ulic z pasami dla autobusów. Program rozwoju infrastruktury rowerowej: budowy dróg, pasów i parkingów dla rowerów. Program uprzywilejowania komunikacji autobusowej wraz z wdrożeniem systemu monitorowania pasów dla autobusów. Warszawa, wrzesień 2011

11 Strefy zróżnicowanej obsługi komunikacyjnej: Warszawa, wrzesień 2011 Podział na strefy przedstawiony w Strategii zrównoważonego rozwoju.

12 Propozycje kształtowania ulic w każdej ze stref: Warszawa, wrzesień 2011

13 Propozycje typowych przekrojów: Strefa I-OR 20, Strefa I-OR 30, Strefa I-OR 50 Warszawa, wrzesień 2011

14 Propozycje typowych przekrojów: Strefa I-PRKZ Strefa I-UTZ Strefa I-O>50

15 Strefy zróżnicowanej obsługi komunikacyjnej WNIOSKI: 1. Z uwagi na fakt iż większa część systemu ulicznego Warszawy została już ukształtowana, przedstawione propozycje przekrojów są silnie uwarunkowane istniejącym pasem drogowym, zabudową itp. 2. Nadawanie przekroju powinno przebiegać w kolejności: szerokość jezdni szerokość chodnika szerokość ścieżki/pasa rowerowego lokalizacja i sposób parkowania 3. Brak działań zmierzających do eliminacji nielegalnego parkowania w miejscach niedozwolonych i ścigania niepłacących za postój 4. Częściowe nadawanie priorytetów dla komunikacji zbiorowej (brak zmian w programach sygnalizacji świetlnej). 5. Powolny rozwój infrastruktury rowerowej. Warszawa, wrzesień 2011

16 Propozycje rozwiązań dla wybranych ciągów komunikacyjnych – ul. Świętokrzyska W1 Warszawa, wrzesień 2011 W2 W3 uporządkowanie parkowania wydzielenie ścieżki dla rowerów ograniczenie przepustowości jezdni 1x2 obustronne pasy rowerowe zamknięcie ulicy dla ruchu samochodowego

17 Propozycje rozwiązań dla wybranych ciągów komunikacyjnych – ul. Andersa Warszawa, wrzesień 2011 W1 W2 W3 uporządkowanie parkowania wydzielenie ścieżki dla rowerów przekrój jezdni 2x2 (tramwaj w środku) wydzielenie obustronnych ścieżek dla rowerów przekrój jezdni 2x2 przeniesienie torowiska tramwajowego wydzielenie obustronnych ścieżek dla rowerów

18 Propozycje rozwiązań dla wybranych ciągów komunikacyjnych – ul. Foksal W1W2 zamknięcie odc. od ul. Nowy Świat do ul. Gałczyńskiego likwidacja równoległych miejsc parkingowych po południowej stronie jezdni zamknięcie odc. od ul. Nowy Świat do ul. Kopernika likwidacja równoległych miejsc parkingowych po południowej stronie jezdni Warszawa, wrzesień 2011

19 Propozycje rozwiązań dla wybranych ciągów komunikacyjnych – ul. Marszałkowska (Plac Konstytucji – Plac Unii Lubelskiej) W1W2 Warszawa, wrzesień 2011 ograniczenie przekroju jezdni do 1 pasa ruchu wprowadzenie kontrapasa dla rowerów zamknięcie odc. dla ruchu pojazdów samochodowych od Placu Unii Lubelskiej do Placu Zbawiciela

20 Propozycje rozwiązań dla wybranych ciągów komunikacyjnych – ul. Marszałkowska (Rondo Dmowskiego – ulica Królewska) W1 W2 wprowadzenie buspasa po obu stronach jezdni wydzielenie pasa rowerowego (po wschodniej stronie jezdni) poprowadzenie ścieżki rowerowej (po zachodniej stronie jezdni) ograniczenie przekroju do 2x2 wprowadzenie dodatkowych przystanków tramwajowych wprowadzenie dodatkowych skrzyżowań Warszawa, wrzesień 2011

21 Propozycje rozwiązań dla wybranych ciągów komunikacyjnych – ul. Nowowiejska na odcinku od Placu Politechniki do Placu Zbawiciela W1 wprowadzenie kontrapasa rowerowego dopuszczenie ruchu rowerowego do ruchu po rondzie Warszawa, wrzesień 2011

22 Propozycje rozwiązań dla wybranych ciągów komunikacyjnych – ul. Targowa W1W2 Warszawa, wrzesień 2011 wprowadzenie wydzielonego pasa dla autobusów wydzielenie ścieżki rowerowej po wschodniej stronie jezdni ograniczenie przekroju do 2x2 wprowadzenie obustronnych, jednokierunkowych pasów rowerowych

23 Propozycje rozwiązań dla wybranych ciągów komunikacyjnych – ul. Stawki Warszawa, wrzesień 2011 W1W2 wydzielenie ścieżki rowerowejwydzielenie z jezdni torowiska tramwajowego zawężenie przekroju do 1x2 skrzyżowanie ulic Stawki i Pokornej - rondo

24 Propozycje rozwiązań dla wybranych ciągów komunikacyjnych – ul. Mokotowska Warszawa, wrzesień 2011 W1W2 W3 uporządkowanie parkowania pas dla rowerów, w zależności od odcinka jedno, bądź dwukierunkowy, brak ingerencji w wyremontowaną część uporządkowanie parkowanie dwukierunkowy pas dla rowerów na większej części odcinka również na wyremontowanej części uporządkowanie parkowania pas dla rowerów, w zależności od odcinka jedno, bądź dwukierunkowy

25 Propozycje rozwiązań dla wybranych ciągów komunikacyjnych – ul. Kawęczyńska W1W2 Warszawa, wrzesień 2011 uporządkowanie parkowania wprowadzenie przystanku,,wiedeńskiego” uporządkowanie parkowania wydzielenie jednokierunkowych, obustronnych pasów dla rowerów kosztem miejsc parkingowych

26 Przyjęto rozwój miasta: Warszawa, wrzesień 2011 Infrastruktura komunikacji zbiorowejInfrastruktura drogowa

27 Dane i założenia dotyczące demograficznego rozwoju miasta : -Aktualne i spodziewane tendencje demograficzne rozwoju obszaru metropolitarnego Warszawy, lipiec 2010 jest najaktualniejszym dokumentem prezentującym trendy rozwoju demograficznego m. st. Warszawy opracowanym przez doc. dr hab. Przemysława Śleszyńskiego -Studium komunikacyjne Śródmieścia Warszawy w związku z planowanymi zmianami zagospodarowania przestrzennego, luty 2010 Warszawa, wrzesień 2011

28 Warianty rozwoju systemu transportowego drogowego: Wariant 0 – dokończenie realizowanych inwestycji utrzymywanie stanu obecnego, gorzej już nie będzie (nie ma gdzie parkować, nie ma jak dojechać). Wariant 1 – rozwoju sieci drogowej zgodny ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego budowa obwodnic spowoduje spadek natężenia na ulicach w centrum miasta co pozwoli na ograniczanie przekrojów jezdni Wariant 2 – zamknięcie Marszałkowskiej na odcinku od Placu Unii Lubelskiej do Placu Konstytucji, Nowowiejska na odcinku od ulicy Waryńskiego do Placu Zbawiciela, Świętokrzyska na odcinku od ulicy Marszałkowskiej do ulicy Królewskiej zamknięcie ulic spowoduje zwiększenie natężenia na ulicach będących w sąsiedztwie planowanych ciągów ulicznych przeznaczonych do zamknięcia Wariant 3 – brak obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od Trasy Łazienkowskiej do ulicy Słomińskiego brak pełnej obwodnicy śródmiejskiej spowoduje wzrost natężenia na równoległych ulicach Wariant 4 – ograniczenie przepustowości ulic Marszałkowskiej, Stawki, Świętokrzyskiej, Targowej, Alei Jana Pawła II, Alei Jerozolimskich, Alei Solidarności spadek natężenia na ulicach w centrum miasta, wypchnięcie tranzytu z centrum miasta Warszawa, wrzesień 2011

29 Kluczowe decyzje inwestycyjne: OBWODNICE Obwodnica Ekspresowa Obwodnica Śródmiejska Obwodnica Miejska Dopiero realizacja tych inwestycji pozwoli na przebudowę (ograniczanie przepustowości) ulic w centrum miasta Jeżeli nie zbudujemy obwodnic nie wyeliminujemy ruchu tranzytowego z centrum miasta. Warszawa, wrzesień 2011

30 DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO POPRAWY SYSTEMU PARKOWANIA W MIEŚCIE Kluczowe decyzje administracyjne : Parkowanie płatne jako środek realizacji polityki transportowej. Za pomocą decyzji zmieniających: obszar objęty systemem, wysokości opłat (działanie zależne od zmiany prawodawstwa krajowego, konieczne kroki miasta wnioskujące o taką zmianę), progresywność stawek opłat (działanie zależne od zmiany prawodawstwa krajowego, konieczne kroki miasta wnioskujące o taką zmianę), wysokość abonamentu dla mieszkańców. Jeżeli nie zmniejszymy ilości miejsc parkingowych nie ograniczymy dostępności miasta dla komunikacji indywidualnej. Warszawa, wrzesień 2011

31 PRIORYTETY DLA KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ Nadawanie realnych priorytetów pojazdom komunikacji zbiorowej Uprzywilejowanie autobusów przez wydzielenie pasa Priorytety w sygnalizacji świetlnej Kluczowe decyzje administracyjne w transporcie publicznym: Warszawa, wrzesień 2011

32 ROZBUDOWA I USPRAWNIANIE SYSTEMU Rozbudowa obecnego systemu transportu zbiorowego – metra (w miarę możliwości finansowych) oraz tramwajów Jeżeli nie będziemy poprawiać komunikacji zbiorowej dostępności – nowe linie tramwajowe, metro; czasu przejazdu – priorytety; komfortu – wymiana taboru) nie zachęcimy kierowców do przesiadania się do komunikacji zbiorowej. Kluczowe inwestycje w transporcie publicznym: Warszawa, wrzesień 2011


Pobierz ppt "Zasady dostępności centralnych obszarów Warszawy dla komunikacji indywidualnej Etap 1 Warszawa, wrzesień 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google