Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Weronika Klecha II „d”. Codziennie rano wyruszasz w drog ę do szko ł y i codziennie wracasz do domu. Niezale ż nie od tego, w jaki sposób pokonujesz t.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Weronika Klecha II „d”. Codziennie rano wyruszasz w drog ę do szko ł y i codziennie wracasz do domu. Niezale ż nie od tego, w jaki sposób pokonujesz t."— Zapis prezentacji:

1 Weronika Klecha II „d”

2 Codziennie rano wyruszasz w drog ę do szko ł y i codziennie wracasz do domu. Niezale ż nie od tego, w jaki sposób pokonujesz t ę tras ę - wa ż ne, by ś pozna ł zasady ruchu drogowego, aby by ć bezpiecznym ka ż dego dnia.

3  Dziecko w wieku do 7 lat mo ż e korzysta ć z drogi tylko pod opiek ą osoby, która osi ą gn ęł a wiek co najmniej 10 lat.  Dziecko w wieku do 15 lat, poruszaj ą ce si ę po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, jest obowi ą zane u ż ywa ć elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego.

4  Rodzice powinni sprawdzi ć drog ę do szko ł y, a nast ę pnie nauczy ć dziecko, jak powinno prawid ł owo pokonywa ć tras ę.  Czasem lepiej, ż eby dziecko chodzi ł o okr ęż n ą, ale dobrze o ś wietlon ą drog ą, z przej ś ciem dla pieszych z sygnalizacj ą ś wietln ą.

5  Zawsze korzystaj z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku, z pobocza.  Po poboczu lub jezdni zawsze id ź lew ą stron ą drogi.  Id ą c jezdni ą, id ź cie jeden za drugim.

6 WW samochodzie wyposa ż onym w pasy bezpiecze ń stwa dziecko w wieku do 12 lat, nieprzekraczaj ą ce 150 cm wzrostu, nale ż y przewozi ć w foteliku ochronnym. NNie wolno przewozi ć dziecka do 12 lat na przednim siedzeniu pojazdu poza fotelikiem. ZZawsze zapinamy pasy bezpiecze ń stwa.

7  Dziecko do 7 lat na rowerze przewozimy na specjalnym siode ł ku.  Dokument stwierdzaj ą cy uprawnienie do kierowania rowerem/motorowerem przez osob ę, która nie uko ń czy ł a 18 lat, jest karta rowerowa/motorowerowa Osoba, która ubiega si ę o kart ę rowerow ą, musi mie ć uko ń czone 10 lat, natomiast o kart ę motorowerow ą - 13 lat.  Przewozi ć na rowerze inna osob ę mo ż e jedynie osoba, która uko ń czy ł a 17 lat.

8 1. Z przodu ś wiat ł o bia ł e lub ż ó ł te. 2. Z ty ł u ś wiat ł o czerwone. 3. Przynajmniej jeden sprawny hamulec. 4. Dzwonek lub inny sygna ł ostrzegawczy. 5. Rowerzysta, który dba o swoje bezpiecze ń stwo, powinien tak ż e mie ć na g ł owie kask, który w razie upadku mo ż e go uchroni ć przed urazem g ł owy oraz je ź dzi ć w kamizelce odblaskowej, dzi ę ki której jest z daleka widoczny dla innych pojazdów poruszaj ą cych si ę na drodze.

9 Ustawodawcy na ca ł ym ś wiecie wprowadzili regu ł y ruchu drogowego i zebrali je w formie prawa o ruchu drogowym zwanym potocznie kodeksem drogowym. zasada bezpiecze ń stwa ruchu drogowego, czyli zasada pr ę dko ś ci bezpiecznej, jest praktycznie dla ka ż dego kierowcy zrozumia ł a mówi ona o tym z jak ą pr ę dko ś ci ą kierowca ma jecha ć w danej sytuacji.

10  II zasada – zwana zasad ą ostro ż no ś ci lub szczególnej ostro ż no ś ci w niektórych sytuacjach, równie ż jest dla wi ę kszo ś ci kierowców zrozumia ł a. Mówi wyra ź nie – patrz na drog ę, uwa ż aj na to, co dzieje si ę na drodze, a nie poza ni ą, a szczególnie na skrzy ż owaniach, gdzie przecinaj ą si ę kierunki ruchu pojazdów i pieszych.

11  III zasada – zwana „zasad ą ograniczonego zaufania do innych uczestników ruchu drogowego” jest przez wi ę kszo ść kierowców najmniej rozumiana i najtrudniejsza do nauczenia. Jest to zasada wymagaj ą ca umiej ę tno ś ci przewidywania przysz ł ej sytuacji na drodze i umiej ę tno ś ci jej stosowania nabywa si ę w trakcie d ł ugiego do ś wiadczenia w prowadzeniu pojazdów w ró ż nych warunkach i sytuacjach drogowych.

12 Zawsze zatrzymuj si ę przed jezdni ą Spójrz w lewo Spójrz w prawo Ponownie spójrz w lewo

13  Mo ż esz przej ść na drug ą stron ę jezdni, pod warunkiem, ż e nie nadje ż d ż a ż aden pojazd i nie wyst ę puje jakiekolwiek inne niebezpiecze ń stwo. Podczas przechodzenia przez jezdni ę, mo ż esz unie ść r ę k ę, aby by ć bardziej widocznym.  Pami ę taj, ż e gdy wysi ą dziesz z autobusu lub samochodu, nie przechod ź bezpo ś rednio przed lub za pojazdem. Jeste ś wtedy niewidoczny dla kierowcy tego pojazdu.

14  Ś wiat ł o czerwone – STOP (nie wolno wchodzi ć na jezdni ę )  Ś wiat ł o ż ó ł te- Przygotuj si ę (nie wolno wchodzi ć na jezdni ę, ale trzeba si ę przygotowywa ć do przej ś cia)  Ś wiat ł o zielone – ID Ź – (mo ż na przechodzi ć przez jezdni ę )

15 Piesi s ą sprawc ą ok. 15 % wszystkich wypadków. Z uwagi na to, ż e przed skutkami zderzenia nie s ą w ż aden sposób chronieni- stosunkowo wysoki jest odsetek ś miertelno ś ci. nnieostro ż ne wej ś cie na jezdni ę -wszystkich zdarze ń spowodowanych przez pieszych pprzekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym wwej ś cie na jezdni ę zza pojazdu, przeszkody

16 W ś ród u ż ytkowników dróg publicznych wielu jest takich, którzy nie znaj ą przepisów ruchu, a s ą i tacy którzy z ich istnienia nie zdaj ą sobie sprawy. Kierowcy nie mog ą wi ę c zak ł ada ć, ż e ka ż da napotkana na drodze osoba post ą pi zgodnie z Kodeksem Drogowym.

17 Je ś li jeste ś ś wiadkiem wypadku na drodze jedn ą z pierwszych czynno ś ci jak ą powiniene ś wykona ć jest poinformowanie s ł u ż b ratowniczych. Numer pogotowia ratunkowego Numer straży pożarnej Numer policji

18  wskaza ć miejsce zdarzenia,  opowiedzie ć krótko co si ę sta ł o,  poda ć liczb ę poszkodowanych, sprecyzowa ć czy chodzi o dzieci, doros ł ych czy osoby starsze i oceni ć w jakim stanie si ę znajduj ą,  jakiej pomocy im udzielono,  swoje imi ę i nazwisko oraz numer telefonu

19 Najważniejsze jest ocenienie stanu poszkodowanego. Może to właśnie ty uratujesz mu życie. Przy ocenie stanu poszkodowanego należy skontrolować parametry życiowe:  przytomność  oddech  krążenie  Sprawdź czy poszkodowany jest przytomny  Nie potrząsaj poszkodowanym  Rozluźnij uciskające ubranie  Opróżnij jamę ustną i usuń przedmioty obce (szczególnie w przypadku gdy osoba jest nieprzytomna)

20  http://www.bezpiecznypuchatek.pl/dla-dzieci/bezpieczenstwo- w-drodze-do-szkoly.html http://www.bezpiecznypuchatek.pl/dla-dzieci/bezpieczenstwo- w-drodze-do-szkoly.html  http://mojafirma.infor.pl/moto/prawo-na-drodze/stluczki-i- wypadki/200089,Wypadki-spowodowane-przez-pieszych.html http://mojafirma.infor.pl/moto/prawo-na-drodze/stluczki-i- wypadki/200089,Wypadki-spowodowane-przez-pieszych.html  http://www.renault.pl/swiat-renault/bezpieczenstwo/szkola- jazdy-renault/jak-postepowac-w-razie-wypadku-drogowego/ http://www.renault.pl/swiat-renault/bezpieczenstwo/szkola- jazdy-renault/jak-postepowac-w-razie-wypadku-drogowego/  http://mojafirma.infor.pl/moto/technika- jazdy/bezpieczenstwo/280489,Piesi-i-rowerzysci-na-drodze-jak- sie-wobec-nich-zachowywac-podczas-jazdy.html  Obrazki skopiowane są z Internetu jak niektóre wiadomości,które zostały umieszczone w tej prezentacji

21


Pobierz ppt "Weronika Klecha II „d”. Codziennie rano wyruszasz w drog ę do szko ł y i codziennie wracasz do domu. Niezale ż nie od tego, w jaki sposób pokonujesz t."

Podobne prezentacje


Reklamy Google